Sektor za katastar nekretnina


Sektor za katastar nekretnina prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, obavlja poslove vezane uz zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), upravlja domenskim dijelom ZIS-a, priprema prijedloge poslovnih Odluka vezanih uz poslovanje i razvoj ZIS-a i Bazu zemljišnih podataka, izrađuje specifikacije formata katastarskih podataka i digitalnog geodetskog elaborata, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove vezane uz portale katastarskih podataka, poslove razvoja i uspostave servisa nad katastarskim podacima i poslove povezivanja katastarskih podataka s podacima drugih ključnih registara, priprema i provodi homogenizaciju katastarskog plana i pojedinačno prevođenje katastarskih podataka u katastar nekretnina, rješava u drugom stupnju povodom žalbi na prvostupanjska rješenja u održavanju katastra zemljišta i katastra nekretnina, provodi upravni i stručni nadzor nad radom područnih ureda za katastar i njihovih ispostava, obavlja inspekcijske poslove u prvom stupnju nad poslovima koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti i geodetskim poslovima u lokalnoj samoupravi, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe.

Načelnica sektora Jadranka Vilus, dipl.ing.geod.
email: info@dgu.hr