Sektor za katastarske izmjere i infrastrukturu

Grafički prikaz ustrojstva Sektora za katastarske izmjere i infrastrukturu koji se sastoji od dvije službe.

Sektor za katastarske izmjere i infrastrukturu prati i analizira stanje na području katastra zemljišta, uspostave katastra nekretnina, katastra infrastrukture, provođenja komasacija i ostalih zahvata u prostoru te daje stručne upute, mišljenja i objašnjenja za provedbu propisa, izrađuje prijedloge višegodišnjih i godišnjih programa iz svoga djelokruga u koordinaciji s ostalim sektorima, priprema i provodi katastarske izmjere, ovjerava geodetske elaborate katastarskih izmjera, provodi klasificiranje zemljišta prema načinu njegove uporabe, organizira izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i stavljanje u primjenu novih katastarskih operata, vodi evidencije koje se odnose na katastarsku izmjeru, novo uspostavljene katastarske operate, organizira i prati uspostavu jedinstvene baze podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i prati uspostavu jedinstvene informacijske točke o infrastrukturi te obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i provodi posebne registracijske projekte, provodi standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih postupaka, radova i usluga te sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa.


Načelnica sektora Branka Vorel Jurčević, dipl. ing. geod.

Kontakt broj sektora: 01/6166 505