Odjel za katastar nekretnina Bjelovar

  • KONTAKT

Voditelj odjela Damir Dubravac, dipl. ing. geod.

Trg Hrvatskog sokola 6         
43000 Bjelovar     
Tel: (043) 221 150 
Fax: (043) 221 149
email: puk.bjelovar@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.