Odjel za katastar nekretnina Donji Miholjac

  • KONTAKT

Voditelj odjela Tomislav Mađarić, dipl. ing. geod.

Vukovarska 1  
31540 Donji Miholjac 
Tel: (031) 633 118 
Fax: (031) 633 119
email: puk.osijek@dgu.hr  

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati 
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.