Odjel za katastar nekretnina Dugo Selo

  • KONTAKT

Voditelj odjela Marijan Ratkajec, dipl. ing. geod.

Josipa Zorića 1        
10370 Dugo Selo    
Tel: (01) 2781 188 
Fax: (01) 2751 077
email: puk.zagreb@dgu.hr 

  •  RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.