Odjel za katastar nekretnina Ivanec

  • KONTAKT

Voditelj odjela Boris Habek, mag. ing. geod. et geionf.

Mirka Maleza 3         
42240 Ivanec      
Tel: (042) 781 320 
Fax: (042) 781 406
email: puk.varazdin@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.