Odjel za katastar nekretnina Opatija

  • KONTAKT

Voditelj odjela Ivica Sambol, dipl. ing. geod.

Maršala Tita 4    
51410 Opatija   
Tel: (051) 741 232 
Fax: (051) 741 230
email: isopatija@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 8:00 do 16:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.