Odjel za katastar nekretnina Osijek

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Andrea Marković, dipl. ing. geod.

Županijska 4  
31000 Osijek  
Tel: (031) 221 400 
Fax: (031) 221 490
email: puk.osijek@dgu.hr 

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.