Odjel za katastar nekretnina Požega

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Blaženka Gavran, dipl. ing. geod.

Županijska 11/1   
34000 Požega  
Tel: (034) 234 501 
Fax: (034) 234 530
email: puk.pozega@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.