Odjel za katastar nekretnina Pula

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Tina Blečić Vuletović, dipl. ing. geod.

Forum 13  
52100 Pula 
Tel: (052) 300 140 
Fax: (052) 217 244
email: puk.pula@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
od ponedjeljka do petka od 8:30 do 13:30 sati
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.