Odjel za katastar nekretnina Rijeka

  • KONTAKT

Voditeljica odjela: Martina Nemet, dipl. ing. geod.

Riva 10/1   
51000 Rijeka   
Tel: (051) 669 240
Fax: (051) 212-036
email: puk.rijeka@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 8:00 do 16:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.