Odjel za katastar nekretnina Rijeka

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Slavica Petranović, dipl. ing. geod.

Riva 10/1   
51000 Rijeka   
Tel: (051) 669 240
Fax: (051) 212-036
email: puk.rijeka@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.