Odjel za katastar nekretnina Sisak

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Melanija Perenčević Ivanić, dipl. ing. geod.

Nakon potresa, kojim je poslovni prostor koji je koristila Državna geodetska uprava za potrebe rada katastarskog ureda u Sisku stavljen izvan uporabe, katastarski ured u Sisku izmješten je na novu lokaciju te nastavlja s radom na lokaciji Sisak, Silvija Strahimira Kranjčevića 11, broj mobitela: 099 4870 220

email: puk.sisak@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.