Odjel za katastar nekretnina Sisak

  • KONTAKT

Voditeljica odjela: Melanija Perenčević Ivanić, dipl. ing. geod.

Nakon potresa, kojim je poslovni prostor koji je koristila Državna geodetska uprava za potrebe rada Područnog ureda za katastar Sisak stavljen izvan uporabe, prijemni ured PUK-a Sisak izmješten je na novu lokaciju te nastavlja s radom za stranke od 22. siječnja 2021. na lokaciji Silvija Strahimira Kranjčevića 11, Sisak broj mobitela: 099 4870 220.

email: puk.sisak@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.