Odjel za katastar nekretnina Sveti Ivan Zelina

  • KONTAKT

Voditelj odjela Faik Gashi, univ. spec. geod. et geoinf.

Trg A. Starčevića 12        
10380 Sveti Ivan Zelina   
Tel: (01) 2060 344 
Fax: (01) 2060 344
email: puk.zagreb@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.