Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditelj odjela Rebeka Torma, dipl. ing. geod.
   
Hrvatske državnosti 5a
48000 Koprivnica
Tel: (048) 220 328, 220 329
Fax: (048) 220 331
email: puk.koprivnica@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.