Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditelj odjela Vladimir Vičić, dipl. ing. geod.  

Forum 13
52100 Pula
Tel: (052) 300 140
Fax: (052) 217 244
email: puk.pula@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:30 do 13:30 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.