Odjel za katastar nekretnina Karlovac

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Branka Drakšić, dipl. ing. geod. 

J. Križanića 11  
47000 Karlovac 
Tel: (047) 611 888, 611 195 
Fax: (047) 615 919
email: puk.karlovac@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.