Odjel za katastar nekretnina Krapina

  • KONTAKT

Voditelj odjela Zoran Hršak, dipl. ing. geod.

Magistratska ulica 12 
49 000 Krapina 
Tel: (049) 371 040 
Fax: (049) 328 181
email: puk.krapina@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.