Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditelj odjela Nikola Rebić, dipl. ing. geod.

Magistratska ulica 12
49000 Krapina
Tel: (049) 371 040
Fax: (049) 328 181
email: puk.krapina@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.