Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Mirjana Vinski, dipl. ing. geod.
  
J. Križanića 11
47000 Karlovac
Tel: (047) 611 888, 611 195
Fax: (047) 615 919
email: puk.karlovac@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.