Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
bajt
Definicija: Računalna jedinica za skupinu od 8 bitova. Omogućuje spremanje dekadskog broja između 0 i 255, najčešće ASCII-znakova. Dolazi od engleskog by eight.

Vidi: bit; ASCII

Područje: informatika

EN: byte

bakrorez
Definicija: Grafički postupak koji se sastoji u urezivanju (graviranju) crteža u bakrenu ploču. Izrezbarena ploča premazuje se bojom, zatim se suvišna boja s površine pažljivo obriše tako da se zadrži samo u udubinama crteža. Otiskivanjem u bakrotiskarskoj preši boja se prenosi na papir. Bakrorez se pojavio u XV. st.

Vidi: tisak, duboki

Područje: kartografija

EN: copper engraving

FR: gravure en taille-douce

DE: Kupferstich

bankina
Definicija: Neučvršćeni rubni trak ceste.

Područje: inženjerska geodezija

EN: verge (of road); shoulder; flank

DE: Bankett; Seitenstreifen

barometar
Definicija: Instrument za mjerenje atmosferskog tlaka. Kako je atmosferski tlak funkcija nadmorske visine, barometri se rabe i za mjerenje visinskih razlika. Prema konstrukciji razlikuju se živini i aneroidni barometri.

Vidi: tlak, atmosferski; barometar, aneroidni; barometar, živin

Područje: mjerni instrumenti

EN: barometer

FR: barometre

DE: Barometer

barometar, aneroidni
Definicija: Barometar kod kojeg se mjerenje atmosferskog tlaka zasniva na protudjelovanju neke elastične sile. Ako ima digitalno pokazivanje i zapis, naziva se digitalnim barometrom.

Napomena: Aneroidni barometar s visinskom skalom koja je računana u odnosu na referentnu standardnu atmosferu naziva se altimetar.

Vidi: barometar

Područje: mjerni instrumenti

EN: barometer, aneroid

FR: barometre aneroide

DE: Aneroidbarometer

barometar, živin
Definicija: Barometar kod kojeg se mjerenje atmosferskog tlaka zasniva na protuteži stupca žive.

Vidi: barometar

Područje: fizika

EN: barometer, mercurial

FR: barometre a mercure

DE: Quecksilberbarometer; Hg-Barometer

BASIC
Definicija: Programski jezik nastao 1965. namijenjen ponajprije za učenje pomoću računala, ali prikladan i za rješavanje znanstveno-tehničkih zadataka. Programski kod QuickBASIC-a osnova je VisualBASIC-a.

Područje: informatika

EN: BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code)

baština
Također: baština

Definicija: Zemljište naslijeđeno od oca ili predaka koje pravni nasljednik mora ostaviti svojim potomcima onako kako ga je primio.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

batimetar
Vidi: dubinomjer

batimetrija
Definicija: Grana oceanografije koja mjeri i analizira dubine u moru, jezeru ili rijeci. Na temelju izmjere dubina izrađuju se batimetrijske karte na kojima se s pomoću izobata može odrediti reljef dna. Batimetrijske karte redovito se izrađuju u nijansama plave boje koja od svjetlijih tonova na manjim dubinama prelazi u zagasitije tonove što su dubine veće.

Vidi: dubinomjer

Područje: pomorstvo, kartografija

EN: bathymetry

FR: bathymétrie

DE: Bathymetrie

baud
Definicija: Bit po sekundi – jedinica za brzinu prijenosa podataka.

Vidi: bit

Područje: informatika

EN: baud

baza
Također: baza

Definicija: Pojam koji se upotrebljava u različitim okolnostima u geometriji. Tako je krug baza stošca, strana koja ne sadrži vrh je baza piramide, stranica na kojoj "leži" trokut ili četverokut također se naziva bazom.

Područje: matematika

EN: base

FR: base

DE: Basis

baza logaritma
Vidi: logaritam

Područje: matematika

EN: base, logarithmic

FR: base de logarithme

DE: Basis, logarithmische

baza oka
Definicija: Spojnica okretnih točaka oba oka.

Područje: fizika (optika)

EN: base, eye

FR: base des yeux

DE: Augenbasis

baza podataka
Definicija: Skup ustrojenih, logički povezanih zapisa ili datoteka; datoteke ili skup datoteka koje sadrže zapise s podacima što su međusobno u nekoj vezi, a korisnici ih mogu rabiti u različite svrhe; organizirani skup podataka pohranjenih u računalu koji se može automatski pretraživati. Može se sastojati i od pomoćnih datoteka (npr. datoteke s indeksima).

Područje: informatika

EN: database

FR: base de données

DE: Datenbank

baza podataka elektroničke pomorske karte
Vidi: ECDB

baza podataka elektroničke pomorske navigacijske karte
Definicija: Glavna baza podataka za izradu i održavanje ENC-a sastavljena iz nacionalnih podataka ENC-a.

Vidi: ENC

Područje: pomorstvo

EN: ENCDB (Electronic Navigational Chart Data Base)

baza podataka, objektno orijentirana
Definicija: Programski sustav s mogućnostima upravljanja bazom podataka u objektno usmjerenom programskom okružju.

Vidi: baza podataka

Područje: informatika

EN: database, object-oriented

DE: Datenbank, objekt-orientierte

baza podataka, relacijska
Definicija: Baza podataka u obliku tablica kojih redci i stupci prikazuju odnose, tj. relacije među elementima.

Vidi: baza podataka

Područje: informatika

EN: database, relational

DE: Datenbank, relationale

baza podataka, topografska
Definicija: Baza podataka koja sadrži podatke o topografskim objektima.

Napomena: U CROTIS-u to je baza podataka svih objekata na Zemljinoj površini koji su obuhvaćeni modelom podataka.

Vidi: baza podataka; objekt, topografski; CROTIS

Područje: kartografija

EN: database, topographical

DE: Datenbank, topographische

baza potencije
Definicija: U izrazu an veličina a naziva se bazom, a n eksponentom.

Područje: matematika

EN: base of a power

FR: base d'une puissance

DE: Basis der Potenz; Grundzahl

baza snimanja
Definicija: Prostorna udaljenost između dvaju snimališta, s kojih se snimke upotrebljavaju za određivanje položaja i oblika snimljenog objekta prostornim presijecanjem naprijed, bilo pomoću stereoskopske fuzije mjernih markica ili analitičkim metodama.

Vidi: snimalište; fuzija, stereoskopska

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: base (of taking photographs)

FR: base (de prise de vue(s))

DE: Aufnahmebasis

baza vektorskog prostora
Definicija: Bazom skupa vektora u ravnini nazivaju se bilo koja dva nekolinearna vektora, bazom skupa vektora u prostoru bilo koja tri nekomplanarna vektora. Baza vektorskog prostora je skup linearno nezavisnih vektora pomoću kojih se svaki vektor prostora može prikazati kao konačna linearna kombinacija.

Područje: matematika

EN: basis of a vector space

FR: base d'un espace vectoriel

DE: Basis eines Vektorraumes

baza zemljišnih podataka Republike Hrvatske
Također: baza zemljišnih podataka Republike Hrvatske

Definicija: Zemljišna knjiga vođena elektroničkom obradom podataka zajedno s katastrom vođenim elektroničkom obradom podataka; baza podataka o zemljišnim česticama koja se sastoji od katastarskih podataka o obliku, površini i izgrađenosti zemljišta te od podataka zemljišnoknjižnog suda o pravnom stanju zemljišta; prema hrvatskim propisima, baza zemljišnih podataka vodi se jedinstveno i na jednome mjestu za cijelu državu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

bazis
Definicija: Geodetska osnovica, osnovna stranica triangulacije, dužina duljine od 5 do 8 km, koju je na terenu moguće izravno izmjeriti. Osnovne geodetske točke nalaze se na fizičkoj Zemljinoj površini na udaljenostima od 30 do 60 km. Kako je ta površina vrlo neravna, bilo je nekada vrlo zamorno, a i nedovoljno točno, određivati međusobni položaj tih točaka izravnim mjerenjem dužina. On se određivao neizravno, oblikovanjem trokuta, te na terenu mjerenjem kutova u tim trokutima, tzv. triangulacijom. Za izračunavanje duljine stranica tih trokuta, potrebno je uz kutove znati duljinu bar jedne stranice. Zato se na terenu izabire i mjeri osnovna stranica, tzv. bazis, za mjerenje koje postoje posebne metode i posebni instrumenti. Za prenošenje duljine bazisa na triangulaciju razvija se bazisna mreža.

Vidi: mreža, bazisna

Područje: geodezija

EN: base line of triangulation

DE: Basis; Grundlinie

BBS
Vidi: sustav s oglasnom pločom

benchmark test
Definicija: Testiranje računala, softvera ili periferne jedinice, npr. brzine točnosti i pouzdanosti, raznovrsnosti radnih mogućnosti itd.

Područje: informatika

EN: benchmark

beskonačnost
Definicija: Matematički pojam koji se pojavljuje kao suprotnost pojmu konačnosti. Oznaka: . To nije broj iako se, na neki način, računske operacije mogu proširiti i na njega. Tako se rabe pravila: , , , itd.

Područje: matematika

EN: infinity

FR: infini

DE: Unendlichkeit

beta-verzija
Definicija: Nedovršena verzija novog programa u kojoj su popravljene sintaktičke i logičke pogreške pri alfa-ispitivanju, a daje se na probnu upotrebu širem krugu korisnika.

Područje: informatika

EN: beta version

bez primjene rastera.
Područje: kartografija

EN: solid

FR: teinte plate

DE: Vollton

bijekcija
Definicija: Bijekcija sa skupa A na skup B je obostrano jednoznačno pridruživanje elemenata skupova A i B. Funkcija koja je injekcija i surjekcija.

Područje: matematika

EN: bijection

FR: bijection

DE: Bijektivität

BIL
Definicija: Oblik spremanja podataka u kojem svaki zapis u datoteci sadrži skeniranu liniju (red) podataka jednoga kanala. Svi kanali podataka za danu liniju spremljeni su uzastopno u datoteku.

Vidi: kanal

Područje: informatika, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: BIL (Band Interleaved by Line)

bilježnica o prepisivanju uložaka
Definicija: Pomoćna evidencija u zemljišnoj knjizi u koju se u slučaju prepisivanja uložaka upisuju naziv katastarske općine, oznaka uloška, dan naredbe o prepisivanju i potpis predsjednika suda, ime zemljišnoknjižnog službenika koji je proveo prepisivanje, dan uspoređivanja sa starim uloškom i potpis voditelja zemljišne knjige te dan objavljivanja oglasa o prepisivanju uloška s pozivom na ispravak i primjedbe.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

bilježnica za rokove
Definicija: Pomoćni poslovni popis u zemljišnoj knjizi u kojem se evidentiraju istjecaji određenih rokova.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

binom
Također: binom

Definicija: Algebarski izraz koji se sastoji od dvaju članova povezanih znakom +; npr. 2x+5y. U skladu s tim se npr. (a+b)2 naziva kvadratom binoma.

Područje: matematika

EN: binomial

FR: binôme

DE: Binom

BIOS
Definicija: Dio operacijskog sustava koji upravlja komuniciranjem između uređaja za obradu podataka i perifernih jedinica.

Vidi: sustav, operacijski

Područje: informatika

EN: BIOS (Basic Input Output System)

biostereometrija
Definicija: Prostorne i prostorno-vremenske analize bioloških oblika i funkcija primjenom analitičke fotogrametrije.

Vidi: fotogrametrija, analitička

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: biostereometry

DE: Biostereometrie

BIP
Definicija: Oblik spremanja podataka u kojem su vrijednosti svakoga kanala određene danim pikselom. Pikseli su poredani sekvencijalno na traku.

Vidi: kanal; piksel

Područje: informatika, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: BIP (Band Interleaved by Pixel)

bit
Definicija: Osnovna jedinica za količinu podataka koja može imati samo jednu binarnu vrijednost 0 ili 1.

Područje: informatika

EN: bit (binary digit)

biti sadržan
Također: biti sadržan

Definicija: Topološka relacija. Objekt a je sadržan u objektu b ako i samo ako je presjek objekata a i b jednak a i ako presjek unutrašnjosti objekata a i b nije prazan skup.

Vidi: relacija, topološka

Područje: matematika; GIS

EN: within

bitmapa
Vidi: slika, rasterska

BKG
Definicija: Savezni ured za kartografiju i geodeziju u Njemačkoj; djeluje u sastavu ministarstva unutrašnjih poslova. Nastao iz IfAG-a.

Vidi: IfAG

Područje: geodezija

DE: BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie)

blizina
Definicija: Tip analize u GIS-u koji određuje koji su prostorni elementi najbliži identificiranoj točki, liniji, poligonu ili ćeliji mreže.

Područje: GIS

EN: proximity

blok fotografija
Definicija: Niz paralelnih redova fotografija s preklapanjem stranica 20 do 30%. Formira se kombinacijom ekspozicija u letu.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: block of photographs

FR: série de clichés

DE: Bildreihe

blok snimaka
Definicija: Dva ili više povezanih nizova snimaka.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: block, image

DE: Bildblock

blokdijagram
Definicija: Prikaz dijela Zemlje, izrezanog vertikalnim ravninama iz Zemljine kore i izdvojenog, dobiven centralnim ili paralelnim projiciranjem na kosu ravninu.

Područje: kartografija

EN: block diagram

FR: bloc-diagramme

DE: Blockbild

boja
Definicija: U užem smislu, osnovni osjet organa vida što ga izaziva podražaj mrežnice oka djelovanjem svjetlosti. Dva susjedna dijela vidnog polja razlikuju se i uz jednaku osvijetljenost pri istodobnom opažanju nepokretnim okom. Boja se može jednoznačno opisati trima međusobno neovisnim veličinama (tri koordinate): tonom boje, zasićenošću i svjetlinom. Kromatičnost je zajednički naziv za ton boje i zasićenost.

Napomena: (1) Prema definiciji boja nije svojstvo svjetla koje izaziva podražaj ni predmeta s kojeg dolazi svjetlo, nego psihički doživljaj izazvan svjetlosnim podražajem, ovisan i o psihofiziološkom procesu na osnovi vidnog toka: podražaj – osjet – dojam – spoznaja – pamćenje. Zbog te činjenice vidljiva svjetlost istoga spektralnog sastava može izazvati različite dojmove boje u različitih ljudi, pa i u istog čovjeka (npr. uz različitu adaptaciju, osvjetljenje). U tehnici se ipak razlikuje "boja" svjetla, pri čem se misli na njegov spektralni sastav, i "boja" tijela, kada je riječ o tome koje svjetlo ono odbija ili propušta. (2) Mnogi se tehnički proizvodi ocjenjuju prema svojoj boji pa je u mnogim granama tehnike važno da se određena boja jednoznačno definira. Metodama kvantitativnih mjerenja kojima se ispituju psihofizičke zakonitosti kojima podliježe osjet boje bavi se posebna znanstvena grana: kolorimetrija. Kolorimetrija upotrebljava trikromatski sustav za označavanje boja. Mjerenjem boja svakom bojenom mjestu pridružuju se parametri potrebni za jednoznačnu karakterizaciju. (3) Imena boja mogu također služiti za karakterizaciju boja ako su općepoznata ili su definirana standardima i/ili kolorimetrijskim koordinatama. (4) Boja zauzima posebno mjesto u kartografici jer je sadržana ili povezana sa svim sastavnim elementima kartografike.

Vidi: kartografika

Područje: fizika

EN: colour

FR: couleur

DE: Farbe

boja filtra
Definicija: Naziv prema boji koju filtar propušta.

Vidi: filtar

Područje: fizika (optika)

EN: colour, filter

FR: couleur du filtre

DE: Filterfarbe

boja hipsometrijske skale
Definicija: Jedna od boja koje čine hipsometrijsku skalu.

Vidi: skala boja, hipsometrijska

Područje: kartografija

EN: tint, hypsometric; tint, altitude

FR: teinte hypsométrique

DE: Höhenschichtenfarbe

boja tijela
Definicija: Boja koja potječe od svjetlosti koju tijelo samo emitira zbog povišene temperature (temperature boje), ili od svjetlosti koju tijelo odbija odnosno propušta. U ovom drugom slučaju boja tijela ovisi o tome koje valno područje predmet ili ploha tijela odbija ili propušta uz slabljenje svjetlosnog zračenja (selektivna apsorpcija). Osim o selektivnoj apsorpciji boja tijela ovisi i o spektralnom sastavu upadne svjetlosti.

Napomena: (1) Bijela je ona ploha koja u jednakoj mjeri odbija sva valna područja bijele svjetlosti. Crna ploha potpuno apsorbira takvu svjetlost, a siva djelomično, uz jednako odbijanje svih valnih duljina bijele svjetlosti. (2) Boja tijela koju pokazuje površina nakon apsorpcije određenoga valnog područja bijele svjetlosti i odbijanja bit će komplementarna apsorbiranoj boji.

Vidi: boje, komplementarne

Područje: fizika (optika)

EN: colour, object; colour, surface

FR: couleur object

DE: Körperfarbe

boja, akromatska
Definicija: Boja koja nema karakteristično valno područje, već ovisi o stupnju osvijetljenosti, odnosno sposobnosti površine da jače ili slabije apsorbira sva valna područja bijele svjetlosti. Akromatske boje su siva, crna i bijela.

Napomena: Budući da se je riječ o psihofizičkom procesu, osjet crnog ovisi o sjajnosti pozadine, tj. okolnog polja. Ako je pozadina bijela i velike sjajnosti, a središnje unutarnje polje bijelo i male sjajnosti, opažač će imati dojam da je ono crno. Ostavi li se sjajnost središnjeg polja konstantnom, a smanjuje sjajnost pozadine, središnje polje činit će se sve svjetlijim. Uz potpuno tamnu pozadinu, središnje polje dat će osjet bijeloga.

Područje: fizika (optika)

EN: colour, achromatic (perceived)

FR: couleur achromatique

DE: Farbe, unbunte

boja, kontrastna
Definicija: Kromatska boja koja se nakon podražaja boje na mrežnici pojavljuje kao negativna paslika ili kao boja susjedne plohe.

Područje: fizika (optika)

EN: colour, contrast

DE: Kontrastfarbe

boja, kromatska
Definicija: Prava boja koju osjetna jedinica mrežnice percipira u određenom valnom području svjetlosti, ali i svaka koja nije akromatska.

Napomena: Gruba identifikacija boja po imenima na prvoj razini uzima tri akromatske boje: bijelu, sivu i crnu te deset kromatskih: ružičastu, crvenu, narančastu, smeđu, žutu, maslinastu, zelenu, modru, ljubičastu i purpurnu.

Područje: fizika (optika)

EN: colour, chromatic (perceived)

FR: couleur chromatique

DE: Farbe, bunte

boja, neposredna
Definicija: Boja koja se opaža uz neosvijetljenu pozadinu.

Područje: fizika (optika)

EN: colour, unrelated (perceived)

DE: Farbe, unbezogene

boja, relativna
Definicija: Boja koja se opaža uz prirodnu pozadinu.

Područje: fizika (optika)

EN: colour, related (perceived)

FR: couleur relative

DE: Farbe, bezogene

boja, slobodna
Definicija: Osjet boje koji nije povezan s dojmom strukture predmeta.

Područje: fizika (optika)

EN: colour, free

FR: couleur libre

DE: Farbe, freie

boja, vjerna
Definicija: Boja dobivena uz primjenu najmanje 24 bita za prikazivanje svake točke ili piksela. Korištenje 24 bita znači da može biti prikazano više od 16 milijuna različitih boja, što je više nego dovoljno za korektno prikazivanje bilo koje slike.

Područje: informatika; kartografija

EN: colour, true

boje, identične
Definicija: Boje dvaju predmeta koje su jednake neovisno o svjetlosti kojom su osvijetljeni.

Područje: fizika (optika)

EN: colours, identic

FR: couleurs identiques

DE: Farbe, unbedingt gleiche

boje, komplementarne
Definicija: Dvije boje koje se nadopunjuju i aditivno pomiješane daju akromatsku boju (bijelu ili sivu). Takve su boje npr. žuto i modro, crveno i modrozeleno, zeleno i purpurno, itd.

Područje: fizika (optika)

EN: colours, complementary

FR: couleurs complémentaires

DE: Komplementärfarben

boje, osnovne
Također: boje, osnovne

Definicija: Boje iz kojih su izvedene sve ostale dostupne boje. Osnovne boje crvena, zelena i plava kombiniraju se na zaslonu monitora za dobivanje svih ostalih boja. Na pisaču u boji kombiniraju se cijan, žuta i magenta.

Vidi: miješanje boja, aditivno; miješanje boja, suptraktivno

Područje: fizika, informatika, kartografija

EN: colours, primary

FR: couleurs fondamentales

DE: Primärfarben; Grundfarben

boje, primarne
Vidi: boje, osnovne

bokocrt
Definicija: Uz tlocrt i nacrt, treća projekcija (projekcija na ravninu xz) pri paralelnom (ortogonalnom) projiciranju objekta.

Područje: matematika

EN: projection, lateral

DE: Seitenriß

bolcna
Definicija: Valjkasto tijelo od metala koje služi za označivanje položajnih i visinskih mjernih točaka na tlu ili u zidu.

Područje: inženjerska geodezija

EN: rivet; bolt

FR: rivet

DE: Bolzen

bonitiranje
Definicija: Utvrđivanje plodnosti zemljišta i njihovo raspoređivanje u bonitetne klase i potklase.

Vidi: klasa, bonitetna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: land valuation

FR: valuation du sol

DE: Bodenbonitierung

bpi
Definicija: Mjerna jedinica za gustoću spremljenih podataka – broj bitova po inču.

Područje: informatika

EN: bits per inch

DE: Bits pro inch

brana
Također: brana

Definicija: Objekt koji omogućuje da se voda akumulira i pod određenim padom dovodi u hidrocentralu.

Područje: inženjerska geodezija

EN: dam; embankment; dyke

FR: barrage

DE: Staumauer; Talsperre; Wehr

brid
Definicija: Na snimci, granica između površina različitih tonova.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: edge

FR: bord

DE: Rand

brid poliedra
Definicija: Brid poliedra je stranica poligona koji ga omeđuje. Tako tetraedar ima 6 bridova, kocka 12 itd.

Područje: matematika

EN: edge of a polyhedron

FR: arete polyédrique

DE: Kante eines Polyeders

brisanje hipoteke
Definicija: Vidi: prestanak hipoteke

Područje: katastar i zemljišna knjiga

brisanje katastarske čestice
Definicija: Prestanak postojanja katastarske čestice zbog priključenja i pribrajanja njezine površine drugoj katastarskoj čestici.

Vidi: čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

brisanje stare hipotekarne tražbine
Definicija: Brisanje stare hipoteke na temelju odluke zemljišnoknjižnog suda.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

brisanje zemljišnoknjižnog upisa
Definicija: Službeni prestanak postojanja zemljišnoknjižnog upisa; brisanjem zemljišnoknjižni upis ostaje vidljiv, ali ne proizvodi pravne učinke.

Vidi: upis, zemljišnoknjižni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

brod, hidrografski
Definicija: Brod koji se rabi u svrhu dobivanja podataka hidrografskim mjerenjima.

Područje: pomorstvo

EN: ship, hydrographic

broj
Definicija: Osnovni pojam u matematici. Nastao vjerojatno na samom početku civilizacije. U staroj babilonskoj i egipatskoj matematici pojam broja povezan je s problemima prebrojavanja i mjerenja. Razlikuju se prirodni, cijeli, racionalni, iracionalni, realni i kompleksni brojevi.

Područje: matematika

EN: number

FR: nombre

DE: Zahl

broj iz vlastovnice uloška, redni
Definicija: Redni broj pod kojim se upisuje suvlasnik određene nekretnine.

Vidi: nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

broj katastarske čestice
Definicija: Posebni broj kojim se zemljište označuje unutar katastarske općine u kojoj leži; može se sastojati od osnovnog broja, razlomkove crte i podbroja; tradicionalno, u nekim zemljišnim knjigama, postoje i brojevi s više razlomkovih crta i podbrojeva, kao i “podbrojevi” koji su slovčane podoznake.

Vidi: čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: number, parcel

FR: numéro de parcelle

DE: Flurstücknummer

broj koordinatnog sustava
Definicija: Broj koordinatnog sustava, odnosno meridijanske zone. Radi označivanja koordinatnog sustava na koji se odnose koordinate određene točke stavlja se ispred ordinate brojka koja označuje broj koordinatnog sustava.

Vidi: zona, meridijanska

Područje: kartografija

EN: number, zone

FR: repere de fuseau

DE: Kennziffer (des Meridianstreifens)

broj ponavljanja
Također: broj ponavljanja

Definicija: Broj uzastopnih mjerenja iste veličine u određenom razdoblju.

Vidi: niz, mjerni

Područje: metrologija

EN: number, repetition

FR: nombre des observations répétées

DE: Wiederholungszahl

broj stupnjeva slobode
Definicija: Broj prekobrojnih opažanja kod izjednačenja.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: number of degrees of freedom

FR: nombre de degrés de liberté

DE: Anzahl der Freiheitsgrade

broj zadnjeg upisa u EOP zemljišnoj knjizi
Definicija: Broj iz kojeg je vidljivo koji je upis posljednji proveden u EOP zemljišnu knjigu; broj posljednjeg upisa u pojedini zemljišnoknjižni uložak.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

broj zemljišnoknjižnog uloška
Definicija: Redni broj uloška u zemljišnoj knjizi.

Vidi: uložak, zemljišnoknjižni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

broj, algebarski
Definicija: Realni broj koji je rješenje neke algebarske jednadžbe s cijelim koeficijentima.

Vidi: brojevi, realni

Područje: matematika

EN: number, algebraic

DE: Zahl, algebraische

broj, cijeli
Definicija: Prirodni broj, broj suprotan prirodnom broju ili nula. Skup svih cijelih brojeva označuje se oznakom Z. Z = {0,±1,±2,±3, …}.

Vidi: broj, prirodni

Područje: matematika

EN: integer

DE: Zahl, ganze

broj, decimalni
Definicija: Broj oblika a,b1b2b3 …, gdje je a cijeli broj, a b1, b2, b3,…, itd. su brojevi iz skupa {0, 1, 2,…, 9}. Brojevi b1, b2, b3,…, nazivaju se decimalama i imaju redom vrijednosti b1/10, b2/100, b3/1000,…, itd.

Područje: matematika

EN: number, decimal

FR: nombre décimal

DE: Dezimalzahl; Dezimalbruch

broj, digitalni
Definicija: U daljinskom istraživanju vrijednost, obično u rasponu između 0 i 255, pridružena srednjoj mjerenoj vrijednosti osvjetljenja opažanoj pomoću senzora da se pokaže njegov relativni intenzitet.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: number, digital; DN

DE: Digitalzahl

broj, dvostruki
Definicija: Broj kojim su pogrešno označene dvije različite katastarske čestice.

Vidi: čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

broj, imenovani
Definicija: Broj s jedinicom mjere koju predstavlja, npr. 5 kg. Neimenovani broj je npr. 5.

Područje: matematika

broj, iracionalni
Definicija: Realni broj koji nije racionalni, tj. koji se ne može prikazati u obliku razlomka dvaju cijelih brojeva, npr. ; prikazuju se beskonačnim neperiodičnim decimalnim brojevima; zajedno s racionalnim brojevima čine skup realnih brojeva.

Područje: matematika

EN: number, irrational

FR: nombre irrationale

DE: Irrationalzahl

broj, katastarski
Vidi: broj katastarske čestice

broj, kompleksni
Definicija: Broj oblika , gdje su a, b realni brojevi, a i imaginarna jedinica definirana jednadžbom . U skupu kompleksnih brojeva rješive su sve algebarske jednadžbe. Kompleksni brojevi mogu se predočiti točkama, odnosno vektorima u Gaussovoj (kompleksnoj) ravnini.

Područje: matematika

EN: number, complex

FR: nombre complexe

DE: Zahl, komplekse

broj, konjugirano kompleksni
Definicija: Kompleksni brojpridružen kompleksnom broju . Brojevi z i nazivaju se konjugiranim parovima kompleksnih brojeva i kaže se da su međusobno kompleksno konjugirani. U Gaussovoj (kompleksnoj) ravnini z i su simetrični s obzirom na realnu os. Vrijedi: , , , ,

Područje: matematika

EN: number, conjugate complex

FR: nombre complexe conjugué

DE: Zahl, konjugierte komplexe

broj, mjestopisni
Definicija: Broj katastarske čestice u austrijskom i mađarskom katastru zemljišta XIX. st.

Vidi: čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

broj, negativni
Definicija: Broj manji od nule. Na primjer . Drugim riječima, negativni brojevi su oni koji imaju negativan predznak. Za svaki pozitivni broj a postoji samo jedan negativni broj b tako da vrijedi jednakost .

Područje: matematika

EN: number, negative

FR: nombre négatif

DE: Zahl, negative

broj, neimenovani
Definicija: Broj bez jedinice koju predstavlja, npr. 5. Imenovani broj je npr. 5 m.

Područje: matematika

EN: number, unnamed (abstract)

FR: nombre abstrait

DE: Zahl, unbenannte

broj, neparni
Definicija: Cijeli broj koji nije djeljiv s 2. Svaki se neparni broj može na jednoznačan način napisati u obliku , gdje je n cijeli broj.

Područje: matematika

EN: number, odd

FR: nombre impair

DE: Zahl, ungerade

broj, ordinalni
Definicija: Broj koji određuju poredak, a ne broj ili veličinu. To su npr. prvi, drugi, treći itd.

Područje: informatika, matematika

EN: ordinal (number)

FR: nombre ordinal

DE: Ordinalzahl

broj, parni
Definicija: Broj iz skupa cijelih brojeva djeljiv s 2. Npr. 0, . Svaki se parni broj dade napisati u obliku , gdje je n cijeli broj.

Područje: matematika

EN: number, even

FR: nombre pair

DE: Zahl, gerade

broj, pozitivni
Definicija: Broj veći od nule.

Područje: matematika

EN: number, positive

DE: Zahl, positive

broj, prirodni
Definicija: Jedan od elemenata skupa {1, 2, 3,…}. Taj se skup označuje N i naziva skupom prirodnih brojeva. Prirodni brojevi su važni jer se pomoću njih mogu izgraditi svi brojevi. Pojam prirodnoga broja nastao je u dalekoj prošlosti, a kao matematički objekt pojavljuje se kod pitagorejaca.

Područje: matematika

EN: number, natural

FR: entier naturel; nombre naturel

DE: Zahl, natürliche

broj, prost
Također: broj, prost

Definicija: Prirodni broj koji se ne može napisati kao umnožak dvaju prirodnih brojeva manjih od tog broja. Npr. 1, 2, 3, 5, 7, ... Svaki se prirodni broj može napisati kao umnožak prostih brojeva (osnovni teorem aritmetike).

Područje: matematika

EN: number, prime

FR: nombre premier

DE: Primzahl

broj, racionalni
Definicija: Broj koji se može prikazati u obliku razlomka, tj. kao kvocijent cijelog broja p i prirodnog broja q. Broj p naziva se brojnikom, a q nazivnikom. Skup svih racionalnih brojeva označuje se oznakom Q.

Područje: matematika

EN: number, rational

FR: nombre rationnel

DE: Rationalzahl

broj, složeni
Definicija: Prirodni broj koji nije prost broj. Npr. 8 = 2·4.

Područje: matematika

EN: number, composite

FR: nombre composé

DE: Zahl, zusammengesetzte

broj, topografički
Definicija: Broj katastarske čestice kako je nazivan u austrijskom i mađarskom katastru zemljišta XIX. st. Danas više nije u uporabi.

Vidi: čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

broj, transcendentni
Definicija: Realni broj koji ne može biti rješenje algebarske jednadžbe s cjelobrojnim koeficijentima (za razliku od algebarskih brojeva). Npr. Eulerov broj e, Ludolfov broj . Svaki transcendentni broj je i iracionalni, ali obratno ne vrijedi, tj. postoje iracionalni brojevi koji nisu transcendentni ().

Područje: matematika

EN: number, transcendental

FR: nombre transcendant

DE: Zahl, transzendente

brojčanik
Definicija: Nepomičan ili pomičan dio pokaznika koji nosi ljestvicu ili ljestvice.

Vidi: pokaznik

Područje: mjerni instrumenti

EN: dial

FR: cadran

brojevi, realni
Definicija: U suvremenoj matematici skup realnih brojeva uvodi se kao skup na kojem su zadane binarne operacije + (zbrajanje) i · (množenje), te relacija uređaja ≤ i koji zadovoljava aksiome uređenog polja realnih brojeva. Skup svih realnih brojeva označuje se oznakom R.

Područje: matematika

EN: numbers, real

FR: nombre réel

DE: Zahlen, reele

brojevi, relativno prosti
Definicija: Prirodni brojevi koji nemaju zajedničkih djelitelja različitih od 1.

Područje: matematika

EN: numbers, relatively prime

DE: Zahlen, teilerfremde

brojevnik zemljišnoknjižnog podneska, urudžbeni
Definicija: Evidencija oznaka koja sadrži oznaku “Z.”, oznaku “br.”, redni broj prispjelog podneska u nekoj godini, kosu razlomkovu crtu i posljednja dva broja godine u kojoj je podnesak prispio (npr. Z. br. 124/99) te neke druge podatke, a koje vodi zemljišnoknjižni službenik kojeg za to odredi voditelj zemljišnih knjiga.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

brojke, arapske
Također: brojke, arapske

Definicija: Znakovi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pomoću kojih se u dekadskom zapisu može zapisati svaki prirodni broj. U srednjem vijeku uvedeni su u Europu posredstvom Arapa, odakle i naziv; podrijetlom iz Indije.

Područje: matematika

EN: numerals, Arabic; figures, Arabic

DE: Zahlen, arabische; Ziffern, arabische

brojke, rimske
Definicija: Sustav pisanja cijelih brojeva što su ga upotrebljavali Rimljani. Brojevi od 1 do 10 zapisuju se znakovima: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, a za 50, 100, 500 i 1000 oznake su L, C, D, M.

Područje: matematika

EN: numerals, roman

FR: numération romaine

DE: Ziffern, römische; Zahlen, römische

brzina
Definicija: Omjer puta s i potrebnog vremena t pri jednolikom gibanju: . Općenito je

Područje: fizika

EN: velocity

FR: vélocité

DE: Geschwindigkeit

brzina svjetlosti
Definicija: Brzina prostiranja svjetlosti u određenom optičkom sredstvu. Ovisna je o gustoći optičkog sredstva, tj. indeksu loma sredstva (znak: n). Prema preporuci XV. generalne konferencije za mjere i utege (1975) brzina prostiranja svjetlosti u vakuumu: . Brzina svjetlosti u zraku , gdje je n indeks loma zraka, ovisan o temperaturi zraka, tlaku zraka i parcijalnom tlaku vodene pare.

Vidi: indeks loma; tlak zraka; tlak vodene pare, parcijalni

Područje: fizika (optika)

EN: velocity of light

FR: vitesse de la lumiére

DE: Lichtgeschwindigkeit

B-splajn
Definicija: Skup splajnova koji se, zajedno nizno usklađeni, primjenjuju za aproksimiranje i izglađivanje linija koje spajaju niz točaka. Rabe se za izglađivanje digitaliziranih linija da se poboljša njihov grafički prikaz.

Vidi: splajn

Područje: matematika, kartografija

EN: B-spline

FR: B-spline

BSQ
Definicija: Format spremanja podataka u kojem je svaki kanal spremljen u zasebnoj datoteci.

Vidi: kanal

Područje: informatika

EN: Band Sequential

busola, cijevna
Također: busola, cijevna

Definicija: Busola cijevnog oblika koja se pomoću adaptera pričvršćuje na alhidadu teodolita, a služi za orijentaciju horizontalnoga kruga prema magnetskom sjevernom polu i time mjerenje magnetskih azimuta.

Područje: mjerni instrumenti

EN: compass, tubular

FR: bussole cylindrique

DE: Röhrenbussole

BZP
Vidi: baza zemljišnih podataka Republike Hrvatske