Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
obala, morska
Definicija: Granični pojas između kopna i mora čija se širina prema kontinentu, odnosno unutrašnjosti otoka, poklapa s granicom morfološkog djelovanja valova, a prema moru s crtom najniže niske vode morskih mijena. Vanjski (nadmorski) obalni pojas visoke obale poklapa se s vrhom klifa, a niske i akumulacijske s prikopnenim rubom žala. Unutrašnji obalni pojas njegov je abrazijski dio (abrazijska terasa), a iza njega je akumulacijski dio.

Vidi: crta niske vode

Područje: pomorstvo

EN: coast, sea

objekt
Definicija: (1) Apstrakcija nečega u problemskoj domeni, o čem se prikupljaju podaci i što skriva (sadrži) vrijednosti svojih atributa (obilježja) i svojeg ponašanja. (2) Skupina prostornih elemenata koji zajedno predstavljaju entitet stvarnog svijeta. Složeni objekt je sastavljen od više od jedne skupine prostornih elemenata, npr. skup linijskih elemenata sa zajedničkom temom cesta prikazanih u cestovnoj mreži.

Područje: informatika, kartografija, GIS

EN: feature

DE: Merkmal

objekt sadržaja karte
Definicija: Na karti prikazani predmeti ili pojave i stanja.

Područje: kartografija

EN: subject, map

FR: suject (d'une carte) object (d'une représentation cartographique)

DE: Kartengegenstand; (Karten)object

objekt, mjerni
Definicija: Objekt kojemu se karakteristične veličine moraju odrediti mjerenjem. Mjerni objekt je nositelj fizikalne veličine kojoj se određuje mjerna vrijednost.

Područje: praktična geodezija

EN: object, measured

FR: object a mesurer

DE: Meßobjekt

objekt, navigacijski
Definicija: U terestričkoj navigaciji, dobro uočljiv (markantan) objekt u obalnom pojasu, ucrtan na pomorskoj karti. U astronomskoj navigaciji, Sunce, Mjesec, četiri vidljiva planeta (Venera, Mars, Jupiter i Saturn) i dobro vidljive zvijezde (podatke daje nautički godišnjak).

Područje: pomorstvo

EN: object, navigational

objekt, topografski
Definicija: Temeljna jedinica strukture krajolika. Konkretan, geometrijski ograničen, opisan atributima i imenom određen predmet krajolika. Napomena: U CROTIS-u svi topografski objekti čine topografsku bazu krajolika.

Područje: kartografija

FR: topographie

DE: (Karten)gegenständ; Objekt, topographisches

objekti izgrađeni na zemljištu
Definicija: Zgrade i druge građevine koje trajno leže na zemljištu ili su ispod njegove površine.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

objekti za navigaciju
Definicija: Umjetni ili prirodni objekti lako prepoznatljiva oblika i/ili boje smješteni tako da mogu biti identificirani na karti ili lako povezani s nekom navigacijskom publikacijom.

Područje: pomorstvo

objektiv
Definicija: Centrirani sustav leća u optičkom instrumentu koji stvara realnu sliku predmeta. Realna slika je preokrenuta. U mjernom dalekozoru s unutrašnjim izoštravanjem zajedno s lećom za izoštravanje stvara realnu sliku mjernog objekta, koja se pomoću uređaja za izoštravanje dovodi u ravninu nitnoga križa.

Napomena: Za dobivanje uspravne slike primjenjuju se preokretni sustavi leća ili prizama.

Vidi: dalekozor, astronomski; dalekozor, terestrički; leća za izoštravanje; teleobjektiv

Područje: fizika (optika)

EN: objective

FR: objectif

DE: Objektiv

objektiv, širokokutni
Definicija: Objektiv velikoga vidnoga kuta (75° do 100°). Objektiv vidnoga kuta manjeg od 75° naziva se normalnim objektivom. Kod dalekozora teodolita vidni kut je manji od 40°.

Područje: fizika (optika)

EN: objective, wide angle

FR: objectif grand-angulaire

DE: Weitwinkelobjektiv

objektno orijentirano
Definicija: Metoda organiziranja podataka, naredbi, postupaka i realnih elemenata sadržanih u različitim diskretnim objektima. Taj se izraz primjenjuje u bazama podataka, programskim jezicima i u GIS-u.

Područje: informatika, GIS

EN: object oriented

obličje
Definicija: (1) Ukupnost oblika, ono što čine svi oblici kao dojam. (2) U CROTIS-u, 2-dimenzionalni topološki primitiv.

Vidi: CROTIS; primitiv

Područje: GIS

oblik katastarske čestice
Definicija: Prikaz međa zemljišne čestice na katastarskom planu u Gauss-Krügerovoj projekciji.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

oblik, normalni
Definicija: Jednostavni oblik, standardizirani oblik. Npr. normalni oblik jednadžbe pravca.

Područje: matematika

EN: form, normal

DE: Normalform, (Hessesche)

oblikovanje karte
Definicija: Istraživanje i izbor odgovarajućih kartografskih sredstava izražavanja ili kartografike za prikaz sadržaja karte.

Vidi: sadržaj karte

Područje: kartografija

FR: conception cartographique

DE: Kartengestalltung

obnova karte
Definicija: Cjelovita obnova jednog ili više listova karte obradom na osnovi izmjere ili novoga kartografskoga ključa i redakcijskih uputa.

Vidi: list karte; ključ, kartografski

Područje: kartografija

EN: supersession

FR: réfection (refonte)

DE: Kartenerneuerung

obnova katastarskog operata
Također: obnova katastarskog operata

Definicija: Postupak koji se provodi na način i po propisima koji vrijede za izradu katastra kad su dokumenti katastarskog operata dotrajali, oštećeni ili se znatno razlikuju od stvarnog stanja na zemljištu.

Vidi: operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: remaking of the cadastre; renewal of the cadastre

FR: rénovation cadastrale

DE: Katastererneuerung

obnova međe
Definicija: Sudsko uređenje međe radi sprečavanja moguće nejasnoće oko njezina položaja.

Vidi: međa

Područje: katastar i zemljišna knjiga

obnova zemljišne knjige
Definicija: Obnova koja nastaje zbog toga što je zemljišna knjiga ili njezin dio uništen, izgubljen ili je zbog nekoga drugog razloga postao neupotrebljiv, te zbog provođenja nove izmjere ili reambulacije katastarskih podataka; provodi se po pravilima koja vrijede za osnivanje i ispravljanje zemljišnih knjiga, a po službenoj dužnosti.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

obnovljivost mjerenja
Definicija: Mjerenja su obnovljiva ako je zadovoljen kriterij kritične razlike obnovljivosti.

Vidi: razlika obnovljivosti, kritična

Područje: metrologija

EN: reproducibility of measurement

FR: reproductibilité des mesurages

DE: Vergleichbarkeit der Messungen

obnovljivost, mjerna
Definicija: Bliskost slaganja rezultata mjerenja iste veličine dobivenih u promjenljivim uvjetima, tj. u uvjetima obnovljivosti mjerenja. Napomene: (1) Valjano određivanje mjerne obnovljivosti zahtijeva točno navođenje promijenjenih uvjeta. (2) Obnovljivost se može izraziti pomoću značajki rasipanja rezultata. (3) Rezultati o kojima je ovdje riječ obično su ispravljeni rezultati. (4) Mjerna obnovljivost je kriterij za preciznost mjerenja u svrhu usporedbe mjerenja izvedenih u različitim uvjetima.

Vidi: uvjeti obnovljivosti; razlika obnovljivosti, kritična

Područje: metrologija

EN: reproducibility

FR: reproductibilité des mesurages

DE: Vergleichspräzision

obod
Definicija: Obod kruga danog polumjera je kružnica istog polumjera sa središtem u središtu kruga.

EN: circumference

FR: circonférence

DE: Kreisperipherie

obrada slike, digitalna
Definicija: Računalno analiziranje, obrađivanje, spremanje i prikazivanje slika (fotografija, crteža i videa). Obuhvaća trostupanjski postupak: ulaz, obradu i izlaz. Ulaz (prihvaćanje i digitaliziranje slike) pretvara sliku, uključujući razlike u sjenama i boji, u binarne vrijednosti s kojima računalo radi. Obrada može uključivati poboljšavanje slike, u slučaju ako treba popraviti oštrinu i detalje, te sažimanje podataka odnosno smanjivanje količine digitaliziranih informacija. Izlaz je prikaz ili ispis obrađene slike.

Područje: informatika

EN: image processing, digital

DE: Bildverarbeitung, digitale

obrada snimaka
Definicija: Manipulacija digitalnim slikovnim podacima, uključujući, isticanje, klasifikaciju, rektifikaciju i sl.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: processing, image

FR: traitements des images

DE: Bildprozessierung

obrada, interaktivna
Definicija: Metoda obrade snimaka kojom operator na temelju prethodnih rezultata može mijenjati računalne instrukcije kako bi postigao željene rezultate.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: processing, interactive

FR: traitement interactif

DE: Bearbeitung, interaktive

obrazac
Definicija: Tipizirani tekst s rubrikama u koje se upisuju traženi podaci; tiskanica; formular. Npr. trigonometrijski obrazac br. 8 i dr.

EN: form

FR: formulaire

DE: Formular

obrojenje
Definicija: Dodjeljivanje broja katastarskoj čestici u austrijskom i mađarskom katastru zemljišta iz XIX. st.

Vidi: broj katastarske čestice

Područje: katastar i zemljišna knjiga

obujam
Također: obujam

Definicija: Prostorni sadržaj, zapremnina.

Područje: matematika

EN: volume

FR: volume

DE: Volumen

obzor
Definicija: Zamišljena ravnina koja prolazi okom motritelja i okomita je na vertikalu u točki njegova stajališta. U širem smislu to je crta, odnosno kružnica u kojoj se prividno spaja zemaljska površina s nebeskim svodom.

Vidi: vertikala

Područje: pomorstvo

EN: horizon

obzor, pravi
Definicija: Zamišljena ravnina koja prolazi kroz središte Zemlje i stoji okomito na spojnicu zenit–nadir.

Vidi: zenit; nadir; središte Zemlje

Područje: geodezija

ocean
Definicija: Jedinstvena i kontinuirana masa morske vode na Zemlji. Geografski se konvencionalno dijeli na Atlantski, Tihi i Indijski ocean te Antarktičke vode i Sjeverno ledeno more.

Područje: pomorstvo

EN: ocean

FR: océan

DE: Ozean

oceanografija
Također: oceanografija

Definicija: Znanost o Zemljinim oceanima i morima, njihovim međusobno povezanim ekosustavima te odgovarajućim kemijskim i fizikalnim procesima. Može se podijeliti na pet glavnih područja: biološka oceanografija ili pomorska biologija bavi se oceanskim biotima i njihovim ekološkim interakcijama; kemijska oceanografija bavi se kemijom oceana; geološka oceanografija ili pomorska geologija uključuje tektoniku ploča i istraživanja oceanskog dna; meteorološka oceanografija bavi se pitanjem kako atmosfera i ocean međusobno djeluju unutar hidrosfere; fizikalna oceanografija bavi se fizikalnim obilježjima oceana (kao što su valovi, struje, struktura temperature i slanoće).

Područje: pomorstvo

EN: oceanography

FR: océanographie

DE: Ozeanographie

očekivanje
Vidi: vrijednost, očekivana

očevid
Također: očevid

Definicija: Utvrđivanje stvarnog stanja zemljišta neposrednim opažanjem na terenu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

očevidničar
Definicija: Osoba odgovorna za vođenje zemljarinske očevidnosti u austrijskom i mađarskom katastru zemljišta iz XIX. st.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

očevidnost, zemljarinska
Definicija: U austrijskom i mađarskom katastru zemljišta iz XIX. st., naziv za održavanje katastarskog operata.

Vidi: operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

očevina
Vidi: baština

očitanje
Definicija: Dio postupka opažanja koji uključuje bilješke mjeritelja pri mjerenju mjernim instrumentom. Vizualno uzimanje mjerene vrijednosti veličine.

Vidi: opažanje

Područje: mjerni instrumenti

EN: reading; value, observed

FR: lecture; valeur d'observation

DE: Ablesung; Beobachtungswert

očitanje, fino
Definicija: Precizno očitanje zadnjih znamenki kod analognog pokaza mjernog instrumenta, npr. pomoću optičkog mikrometra.

Područje: mjerni instrumenti

EN: reading, fine

FR: lecture d'appoint; lecture fine

DE: Feinablesung

odabir puta, optimalni
Također: odabir puta, optimalni

Definicija: Analitički postupak uporabe mrežnih podataka u kojem je najbolji put od jedne točke do druge određen pomoću vremena, udaljenosti, cijene itd. Često se upotrebljava u cestovnim skupovima podataka.

Područje: GIS

EN: selection, optimal path

odbijanje (svjetlosti)
Također: odbijanje (svjetlosti)

Definicija: Odbijanje svjetlosti na graničnoj plohi dvaju optičkih sredstava pri kojem je kut odbijanja zrake jednak upadnom kutu. Stupanj odbijanja ovisi o upadnom kutu zraka, o gustoći optičkih sredstava i valnoj duljini svjetlosti. Ako se veći dio svjetlosti odbija, riječ je o zrcalnim plohama. U praktičnoj optici primijenjene su umjetne zrcalne plohe s vrlo visokim stupnjem odbijanja, a nazivaju se zrcalima. Pri odbijanju prirodne svjetlosti s nemetalnih ploha svjetlost biva djelomično polarizirana. Kod Brewsterova upadnog kuta odbijena svjetlost je maksimalno polarizirana. Brewsterov kut za obično optičko staklo iznosi 56°.

Vidi: kut, upadni; stupanj odbijanja; difuzija svjetlosti

Područje: fizika (optika)

EN: reflection (of light)

FR: réflexion (de la lumiére)

DE: Reflexion (des Lichtes)

odbijanje prijedloga za upis
Definicija: Donošenje rješenja o odbijanju prijedloga za upis.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

odbijanje, potpuno
Također: odbijanje, potpuno

Definicija: Pojava odbijanja zraka svjetlosti na granici optički gušćeg i rjeđeg sredstva kada je kut upada zraka veći od graničnoga kuta. Na toj pojavi temelji se primjena prizama u optičkim instrumentima za otklon zraka ili prolaz svjetlosti uzduž svjetlovoda.

Napomena: Granični kut je onaj kut upada zrake na graničnu plohu između optički gušćeg i rjeđeg sredstva pri kojem zraka loma ide granicom sredstva.

Područje: fizika (optika)

EN: reflection, total

FR: réflexion totale

DE: Totalreflektion

odjel, zemljišnoknjižni
Definicija: Posebna ustrojstvena jedinica općinskog suda koja vodi zemljišne knjige.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ODK
Vidi: karta, Hrvatska osnovna

odluka o udovoljavanju prijedloga za zabilježbu
Definicija: Odluka kojom se potvrđuje da je zabilježba izvršena.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

odluka, neizvršna pravomoćna sudska
Definicija: Odluka suda koja je konačna ali nije izvršna.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

odluka, prvostupanjska
Definicija: Odluka tijela koje rješava u prvom stupnju.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

odmjeravanje, koso
Definicija: Pri ortogonalnoj metodi izmjere, radi osiguranja točke detalja, dodatno kontrolno mjerenje dužine od te točke do obično punog metra na apscisnoj osi.

Vidi: metoda izmjere, ortogonalna

Područje: praktična geodezija

odnos
Također: odnos

Definicija: Omjer dviju ili više stvari, sastavnih dijelova itd. jedne prema drugoj. Odnosne mjerne skale su one kod kojih odnosi imaju smisla (npr. Kelvinova skala je odnosna jer je 200 stupnjeva dvaput viša temperatura od 100 stupnjeva).

Vidi: omjer

Područje: fizika, matematika, metrologija

EN: ratio

odnos, bazisni
Definicija: Odnos baze snimanja i udaljenosti do objekta snimanja. U aerofotogrametriji to je odnos između veličine baze snimanja i relativne visine leta. Taj se odnos u literaturi naziva i K-faktor.

Vidi: aerofotogrametrija

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: ratio, base

FR: rapport de base

DE: Basisverhältnis

određivanje elemenata iskolčenja, analitičko
Definicija: Postupak kojim se elementi iskolčenja dobivaju računanjem na temelju brojevnih podataka o geodetskoj osnovi i objektu.

Područje: inženjerska geodezija

određivanje elemenata iskolčenja, grafičko
Definicija: Postupak kojim se elementi iskolčenja očitavaju s plana na kojem je objekt projektiran.

Vidi: elementi iskolčenja

Područje: inženjerska geodezija

određivanje elemenata iskolčenja, grafičko-analitičko
Definicija: Postupak kojim se elementi iskolčenja dobivaju očitavanjem početnih vrijednosti s plana na kojem je objekt projektiran, a zatim računanjem pomoću podataka koje daje projekt.

Vidi: elementi iskolčenja

Područje: inženjerska geodezija

određivanje međe katastarske općine
Definicija: Obilaženje rubnih međa katastarskih čestica katastarske općine i odabiranje mjesta na zemljištu za njezino obilježavanje.

Vidi: međa katastarske općine

Područje: katastar i zemljišna knjiga

određivanje položaja, neizravno
Definicija: Informacija o položaju koja se umjesto na koordinatama osniva na geografskim identifikatorima. Primjer je poštanska adresa.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: position, indirect

određivanje praga
Definicija: Tehnika transformacije podataka koja uspoređuje vrijednosti ulaznih podataka s nekom određenom vrijednosti – s pragom. Novi skup podataka bit će konstruiran na temelju ulaznih podataka koji su pretvoreni u jednu od tri izlazne vrijednosti, ovisno o tome je li ulazna vrijednost iznad praga, ispod njega ili je jednaka pragu.

Područje: informatika

EN: thresholding

određivanje točaka
Definicija: Prema klasičnoj definiciji skraćeni naziv za određivanje koordinata i/ili visina točaka postupcima geodetskog i fotogrametrijskog snimanja. Međutim, snažan razvitak novih tehnologija i metoda koji je započeo 1960-ih godina i nastavio se intenzivno u posljednjih desetak godina uzrokovao je znatne promjene u geodetskoj izmjeri, ali i u zapisu, prijenosu i obradi podataka mjerenja. Zbog toga određivanje točaka podrazumijeva danas, kao širi pojam, određivanje prostornog položaja točaka, tj. triju koordinata točke geodetskom izmjerom.

Vidi: određivanje točaka, prostorno

Područje: geodezija

EN: determination, points

FR: détermination des points

DE: Punktbestimmung

određivanje točaka, prostorno
Definicija: Istodobno obuhvaćanje triju dimenzija određivanjem triju koordinata točke. Po tome i skraćeni naziv 3D-mjerenje. 3D-mjerenje koordinata moguće je optičkim tahimetrima, elektroničkim tahimetrima, a posebna su područja određivanje koordinata u bliskom području (do 100 m) i određivanje satelitskim sustavima za globalno određivanje položaja. U bliskom području razvijene su metode točkastog snimanja (taktilna, optička, fotogrametrijska) i plošnog snimanja (lasersko skeniranje).

Područje: geodezija

EN: 3D-point determination

FR: 3D-points détermination

DE: 3D-Koordinatenmessung; Punkterfassung, räumliche

održavanje
Definicija: Postupci kojima se sadržaj nekog dokumenta kontinuirano usuglašava s najnovijim stanjem.

Vidi: reambulacija

Područje: praktična geodezija, kartografija, katastar i zemljišna knjiga

EN: keeping revised; keeping up to date

FR: tenue a jour

DE: Laufendhaltung

održavanje elektroničkih pomorskih navigacijskih karata
Definicija: Postupci kojima se sadržaj elektroničke pomorske navigacijske karte usuglašava s najnovijim stanjem objekata kartografskog prikaza u prirodi. Obavlja se Elektroničkim oglasima za pomorce.

Područje: pomorstvo

EN: updating, electronic navigational chart

održavanje karte
Definicija: Postupci kojima se sadržaj karte usuglašava s najnovijim stanjem objekata kartografskog prikaza u prirodi.

Područje: kartografija

EN: revision, map

DE: Laufendhaltung

održavanje katastarskog operata
Definicija: Skup postupaka i procedura koji se koriste da bi se na temelju geodetskih elaborata podaci koji se vode u katastarskom operatu usaglasili s najnovijim stanjem.

Vidi: elaborat, geodetski; operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: keeping up to date of the cadastre; revision, cadastral

FR: tenue a jour du cadastre

DE: Fortführung des Liegenschaftskatasters; Laufenhaltung des Liegenschaftskatasters

održavanje katastarskog plana
Definicija: Stalna aktualizacija sadržaja katastarskog plana ucrtavanjem promjena.

Područje: katastar i zemljišna knjiga, kartografija

EN: keeping up to date of the cadastral map

DE: Fortführung der Katasterkarte

odsječak
Vidi: segment

Područje: matematika

odsječak, kružni
Definicija: Dio kruga između tetive kruga i pripadnoga kružnog luka.

Područje: matematika

EN: segment of a circle; segment, circular

FR: segment de cercle

DE: Kreisabschnitt; Kreissegment

odsječak, kuglin
Definicija: Tijelo koje nastaje rotacijom kružnog odsječka oko njegove osi simetrije. Dobije se također presjekom kugle ravninom.

Područje: matematika

EN: segment (of one base), spherical

FR: segment sphérique

DE: Kugelabschnitt; Kugelsegment; Kugelschnit

odstupanje
Definicija: Razlika između vrijednosti i njezine referencijske vrijednosti.

Vidi: odstupanje, mjerno

Područje: statistika

EN: deviation

FR: écart

DE: Abweichung

odstupanje obnovljivosti, standardno
Definicija: Procijenjeno standardno odstupanje računano na osnovi usporedbenih mjerenja u uvjetima obnovljivosti.

Vidi: mjerenja, usporedbena; ispitivalište; uvjeti obnovljivosti

Područje: metrologija

EN: reproducibility standard deviation

DE: Vergleichpräzisionsstandardabweichung

odstupanje ponovljivosti, standardno
Definicija: Procijenjeno standardno odstupanje (znak sr) dobiveno usporedbenim mjerenjima u uvjetima ponovljivosti. , gdje je p broj usporedbenih jedinica.

Napomena: Na osnovi procijenjenoga standardnog odstupanja ponovljivosti sr računa se procijenjena mjerna vrijednost ponovljivosti r.

Vidi: ponovljivost, mjerna

Područje: metrologija

EN: repeatability standard deviation

DE: Wiederholstandardabweichung

odstupanje srednje vrijednosti, empirijsko standardno
Također: odstupanje srednje vrijednosti, empirijsko standardno

Definicija: Procjena standardnog odstupanja razdiobe srednje vrijednosti dana izrazom: , gdje je s empirijsko standardno odstupanje mjernog niza od n mjerenja.

Napomena: (Empirijsko) standardno odstupanje srednje vrijednosti pogrešno se naziva i srednjom pogreškom srednje vrijednosti ili standardnom pogreškom srednje vrijednosti.

Područje: statistika, metrologija

EN: deviation of the mean, experimental standard

FR: écart-type experimental de la moyenne

DE: Standardabweichung des Mittelwerts, empirische

odstupanje, dopušteno
Također: odstupanje, dopušteno

Definicija: Dopuštena promjena mjerene veličine dana u određenim granicama (razlika između gornje i donje granice odstupanja).

Vidi: granica tolerancije

Područje: metrologija

EN: tolerance

FR: tolérance

DE: Toleranz

odstupanje, dozvoljeno
Vidi: odstupanje, dopušteno

odstupanje, empirijsko standardno
Također: odstupanje, empirijsko standardno

Definicija: Veličina s koja za niz od n mjerenja iste mjerene veličine opisuje rasipanje rezultata, a dana je formulom: , gdje je rezultat i-tog mjerenja, a aritmetička sredina n razmatranih rezultata.

Napomena: Uzme li se u obzir da je niz od n vrijednosti statistički uzorak kakve razdiobe, je nepristrana procjena srednje vrijednosti µ, a nepristrana procjena varijance te razdiobe. Slijedi: procijenjeno standardno odstupanje je pozitivni drugi korijen procijenjene varijance.

Vidi: odstupanje, standardno

Područje: statistika, metrologija

EN: deviation, experimental standard

FR: écart-type expérimental

DE: Standardabweichung, empirische

odstupanje, grubo
Također: odstupanje, grubo

Definicija: Znatno odstupanje uzrokovano nemarom, nepažnjom, previdom ili umorom mjeritelja, ali i neispravnošću mjernog uređaja ili djelovanjem vanjskih utjecaja.

Napomena: Grubo odstupanje kao previd lako se otkriva analizom mjernih odstupanja. Ako nije uočljivo, za otkrivanje se primjenjuju statistički testovi.

Vidi: odstupanje, mjerno

Područje: metrologija

EN: error, gross; outlier; blunder

FR: faute échapée; erreur grossiere

DE: Abweichung, grobe; Ausreiser

odstupanje, istinito
Definicija: Razlika između opažane (mjerene) vrijednosti i istinite vrijednosti slučajne veličine (mjerene veličine). Također i zbroj sustavnog i slučajnog odstupanja.

Napomena: Ako mjerene vrijednosti ne sadrže sustavna odstupanja, slučajno i istinito odstupanje je identično. U tom su slučaju očekivana i istinita vrijednost slučajne veličine identične.

Vidi: odstupanje, mjerno; pogreška, mjerna

Područje: metrologija

DE: Abweichung, wahre

odstupanje, mjerno
Također: odstupanje, mjerno

Definicija: Razlika između mjerene vrijednosti i referencijske vrijednosti. Napomene: (1) Mjerno odstupanje može sadržavati slučajna i sustavna odstupanja. (2) Mjerno odstupanje ne smije se brkati s mjernom pogreškom.

Vidi: odstupanje, slučajno; pogreška, mjerna

Područje: metrologija

EN: deviation, measuring

FR: écart de mesure

DE: Meßabweichung

odstupanje, procijenjeno standardno
Vidi: odstupanje, empirijsko standardno

odstupanje, relativno
Definicija: Odnos odstupanja veličine prema njezinoj referencijskoj vrijednosti.

Napomena: Upotrebljavaju se i izrazi: odnosno odstupanje, razmjerno odstupanje.

Vidi: odstupanje; vrijednost, dogovorena

Područje: metrologija

EN: deviation, relative

FR: écart relative

DE: Abweichung, relative

odstupanje, slučajno
Definicija: Razlika između opažane vrijednosti (mjerene vrijednosti) i očekivane vrijednosti slučajne veličine (mjerene veličine). Zbog mnogobrojnih uzroka to je neizbježno i nepoznato odstupanje. Napomene: (1) Očekivana vrijednost dobila bi se teorijski kao srednja vrijednost iz beskonačnog broja mjerenja iste mjerene veličine izvedenih u uvjetima ponovljivosti. Kako to praktično nije moguće, na osnovi mjerenog niza računa se aritmetička srednja vrijednost kao najbolja procjena mjerene veličine, pa je i slučajno odstupanje u odnosu na referencijsku srednju vrijednost samo procijenjeno odstupanje. Računano standardno odstupanje je procijenjeno ili empirijsko standardno odstupanje. (2) Slučajna odstupanja podložna su općim zakonitostima, npr. zakonu normalne razdiobe. (3) Ako mjerene vrijednosti ne sadrže sustavna odstupanja, slučajno odstupanje jednako je slučajnoj pogreški, tj. i istinitom odstupanju, jer je i očekivana vrijednost jednaka istinitoj vrijednosti mjerene veličine.

Vidi: vrijednost, očekivana; sredina, aritmetička; odstupanje, mjerno; odstupanje, empirijsko standardno; odstupanje; razdioba, normalna; odstupanje, istinito

Područje: statistika, metrologija

EN: deviation, random; deviation, accidental

FR: écart aléatoire

DE: Abweichung, zufällige

odstupanje, standardno
Definicija: Pozitivni drugi korijen varijance: .

Vidi: varijanca; odstupanje, empirijsko standardno

Područje: statistika

EN: deviation (of a random variable, or of a probability distribution), standard

FR: écart type (d'une variable aléatoire, ou d'une loi de probabilité)

DE: Standardabweichung (einer Zufallsvariable oder Wahrscheinlichkeitsverteilung)

odstupanje, ukupno standardno
Definicija: Ukupno odstupanje kontrolnih točaka za cjelokupnu snimku. Uzima u obzir standardno odstupanje svake kontrolne točke.

Vidi: odstupanje, standardno

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: error, total RMS

odziv
Vidi: signal, izlazni

OGC
Definicija: Kratica od Open Geospatial Consortium. Neprofitna međunarodna dobrovoljna organizacija za izradu normi na području geoprostornih i lokacijskih usluga. Do 1. rujna 2004. djelovao pod nazivom Open GIS Consortium. Novi naziv Open Geospatial Consortium odražava široki opseg rada toga konzorcija na geoprostornom tržištu koji osim geoinformacijskih sustava uključuje kartografiju, daljinska istraživanja, mreže senzora i bežične mobilne usluge.

Područje: informatika

EN: OGC (Open Geospatial Consortium)

ogib svjetlosti
Također: ogib svjetlosti

Definicija: Otklon od pravocrtnog širenja elektromagnetskih valova uslovljen valnom naravi zračenja. Tumači se Huyghens-Fresnelovim principom po kojem svaka točka prostora do koje val dopre postaje izvor novih sekundarnih valova koji nakon toga interferiraju. Optički sustavi stvaraju zbog ogiba svjetlosti ogibne ili difrakcijske slike točke, što uvjetuje i granične vrijednosti moći razlučivanja.

Vidi: moć razlučivanja

Područje: fizika (optika)

EN: diffraction

FR: diffraction

DE: Beugung

oglas o otvaranju zemljišne knjige
Definicija: Javni oglas o otvaranju zemljišnih knjiga i nekim činjenicama vezanima uz ispravni postupak.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

oglas za pomorce
Definicija: Periodični oglas što ga izdaje pomorska administracija ili drugi ovlaštenici, vezano uz promjene u navigacijskim pomagalima, opasnostima, značajnim novim izmjerama i općenito svim informacijama koje su vezane za pomorske karte, peljare, popise svjetala i druge nautičke publikacije.

Područje: pomorstvo

EN: Notice to Mariners – NtM

oglasi za pomorce, elektronički
Definicija: Oglasi za pomorce distribuirani u digitalnom obliku internetom, satelitskim ili nekim od digitalnih nositelja, npr. CD-ROM-om.

Područje: pomorstvo

EN: Notice to Mariners, Electronic

FR: avis aux navigateurs

ograničenja konzistentnosti
Definicija: Ograničenja koja omogućuju prevenciju od neodgovarajućih ulaznih podataka ili podataka koji mogu izazvati kontradiktornosti u skupu, te pokretanje odgovarajućih akcija kad se takav pokušaj dogodi.

Područje: informatika

EN: constraints, consistency

ograničenja, javnopravna
Definicija: Ograničenja raspolaganja nekretninom koja se upisuju u posjedovnicu zemljišne knjige; vrijede za nekretninu.

Vidi: nekretnina; posjedovnica

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ograničenja, osobna
Definicija: Ograničenja kojima je u svezi s raspologanjem nekretninom opterećena određena osoba, a koja se upisuju u vlastovnicu; vrijede za osobu.

Vidi: vlastovnica

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ograničenje prava
Definicija: Upis ograničenja nekog prava koje se upisuje u zemljišnu knjigu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

oikonim
Definicija: Ime naselja.

Napomena: Dolazi od grč. oikos – kuća + ónoma – ime, naziv.

Područje: kartografija

okno
Također: okno

Definicija: Vertikalno postavljena građevina koja ima otvor samo na jednom kraju. Upotrebljava se privremeno pri gradnji tunela.

Područje: inženjerska geodezija

EN: shaft; pit

DE: Schacht

oko – organ vida
Definicija: Sastoji se od očne jabučice sa sastavom, zatim vidnog živca i za vid odgovarajućeg dijela mozga. Očna jabučica ima tri ovojnice: bjeloočnicu, žilnicu i unutarnju ovojnicu, koja ima oblik čaške s dva lista. Vanjski list je pigmentni epitel čvrsto srastao sa žilnicom, a unutarnji list mrežnica oka s vidnim receptorima, gdje optički sustav oka stvara realnu sliku predmeta. Oko i njegova vidna funkcija ima iznimno značenje za opažanje vizualnim optičkim instrumentima.

Vidi: sustav oka, optički; mrežnica oka; adaptacija oka; akomodacija oka

Područje: fizika (optika)

EN: eye – organ of vision

FR: oeil – organe de la vision

DE: Auge – Sehorgan

okomica
Definicija: Pravac koji s nekim drugim pravcem ili ravninom zatvara pravi kut. Općenito nije isto što i vertikala.

Vidi: vertikala; težišnica

Područje: matematika

EN: perpendicular

DE: Senkrechte

okretanje dalekozora (u drugi položaj)
Definicija: Postupak kod kojeg se alhidada teodolita okreće za 200 gon (ili 180°), a dalekozorom ponovno vizira ista ciljna točka uz očitanja odgovarajućega kruga.

Napomena: (1) Postupak se upotrebljava u svrhu uklanjanja nekih instrumentalnih pogrešaka. (2) Upotrebljavaju se izrazi: prvi položaj dalekozora (vertikalni krug lijevo), drugi položaj dalekozora (vertikalni krug desno).

Područje: mjerni instrumenti

EN: transiting; plunging (SAD); (2) face left; face right

FR: basculement retournement de la lunette; faire le dauble-retournement; (2) cercle gauche; cercle droit

DE: Durchschlagen; (2) Kreis links; Kreis rechts

oktaedar
Definicija: Pravilno tijelo omeđeno s 8 jednakostraničnih trokuta. Ima 6 vrhova i 12 bridova.

Područje: matematika

EN: octahedron

FR: octaedre

DE: Oktaeder; Achtflach

oktant
Definicija: U trodimenzionalnom koordinatnom sustavu koordinatne ravnine dijele prostor na osam dijelova zvanih oktanti. U prvom oktantu nalaze se točke s nenegativnim koordinatama.

Područje: matematika

EN: octant

FR: octant

DE: Oktant

okular
Definicija: Sustav leća koje djeluju kao povećalo. Osnovni je optički dio dalekozora ili mikroskopa i nalazi se bliže oku opažača. Njime se promatra realna slika predmeta koju je stvorio objektiv. Kod mjernog dalekozora slika se mora nalaziti u ravnini nitnoga križa (izoštravanje slike objekta). Okular se može zakretati i time pomicati u svrhu izoštravanja slike nitnog križa.

Napomena: Postoje različite konstrukcije okulara.

Vidi: okular, autokolimacijski; okular, laserski; okular, slomljeni; okular, zenitni; dioptriranje

Područje: mjerni instrumenti

EN: eyepiece; ocular

FR: oculaire

DE: Okular

okular, autokolimacijski
Također: okular, autokolimacijski

Definicija: Posebno izveden okular s osvijetljenom markom koji se može zamijeniti običnim okularom mjernog dalekozora.

Vidi: autokolimator

Područje: mjerni instrumenti

EN: eyepiece, autocollimation; attachment, autocollimation

FR: oculaire d'autocollimation; dispositif auxiliaire d'autocollimation

DE: Autokollimationsokular; Autokollimationszusatz

okular, laserski
Definicija: Okular dalekozora posebne građe, kojim se zamjenjuje obični okular. Laserski izvor emitira laserski snop koji se svjetlosnim vlaknom vodi do posebnoga nitnoga križa, ili se zasebnim optičkim sustavom na pločicu nitnoga križa projicira laserska točka. Pomoću laserskog okulara geodetski dalekozor postaje instrument za aliniranje laserom.

Vidi: instrument za aliniranje; laser za aliniranje

Područje: mjerni instrumenti

EN: ocular, laser

FR: oculaire laser

DE: Laserokular

okular, prizmatični
Definicija: Okular s dodatkom okularne prizme kako bi se omogućilo viziranje dalekozorom pri vrlo velikom visinskom kutu.

Vidi: kut, visinski

Područje: mjerni instrumenti

EN: eyepiece, prismatic

FR: oculaire prismatique

DE: Okular mit Okularprisma

okular, slomljeni
Definicija: Dodatak dalekozoru nivelira za postrani pogled ili pogled odozgo za industrijska mjerenja, ili dalekozoru teodolita za viziranje pri strmim vizurama.

Područje: mjerni instrumenti

EN: eyepiece, diagonal; eyepiece, prism

FR: oculaire coudée

DE: Okular, gebrochenes

okular, zenitni
Definicija: Okular kojim se zamjenjuje okular dalekozora za viziranje pri vrlo nagnutom dalekozoru sve do smjera prema zenitu.

Vidi: okular

Područje: mjerni instrumenti

EN: eyepiece, zenith

FR: oculaire, zénithal

DE: Zenitokular

okvir karte
Definicija: Jedna ili više linija, obično različitih debljina, koje zatvaraju polje karte jednog lista.

Područje: kartografija

FR: cadre

DE: Kartenrahmen

okvir, referentni
Definicija: Skup parametara koji definiraju koordinatni sustav u odnosu na Zemlju.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: frame, reference

okvir, referentni inercijalni
Definicija: Referentni okvir kod kojeg su osi koordinatnog sustava određene prema nebeskim tijelima (proljetna točka).

Vidi: datum, geodetski; okvir, referentni terestrički

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: frame, celestial reference

okvir, referentni terestrički
Definicija: Referentni okvir kod kojeg su osi koordinatnog sustava određene prema Zemlji (srednji položaj osi rotacije Zemlje, Greenwichki meridijan).

Vidi: datum, geodetski; ECEF

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: frame, terrestrial reference

OLE
Definicija: Kratica od Object Linking and Embeding. Način prijenosa podataka između aplikacija koje se izvode pod Windowsima.

Vidi: aplikacija

Područje: informatika

EN: OLE (Object Linking and Embedding)

omeđivanje katastarske čestice
Definicija: Utvrđivanje i obilježavanje međa katastarske čestice prilikom izrade katastra, obnove katastarskog operata, diobe zemljišta, rekonstrukcije međe prema katastarskom planu ili u postupku sudskog uređenja međe.

Vidi: čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

omeđivanje katastarske općine
Definicija: Određivanje i obilježavanje međe katastarske općine na zemljištu i njezino opisivanje u zapisniku o omeđivanju.

Vidi: općina, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

Omega karte
Definicija: Bijele karte u Mercatorovoj projekciji s ucrtanom mrežom nultih hiperbola.

Vidi: karta, bijela; projekcija, Mercatorova

Područje: pomorstvo

EN: Omega charts

omjer
Definicija: (1) Vrijednost koja se dobije kao rezultat dijeljenja dvaju brojeva a i b. Izjednačavanjem dvaju omjera dobije se dvoomjer . (2) Omjer najboljeg i drugog po redu rješenja pri obradi baznih linija.

Vidi: linija, bazna; vektor

Područje: (1) matematika; (2) satelitska i fizikalna geodezija

EN: ratio

FR: rapport; relation

DE: Verhältnis; Relation

omjer, harmonijski
Definicija: Dvoomjerom četiriju različitih kolinearnih točaka A, B, C, D naziva se broj :. Ako je dvoomjer jednak –1, naziva se harmonijskim omjerom i kažemo da točke C, D harmonijski dijele dužinu .

Područje: matematika

EN: quadruplet, harmonic

FR: quadruplet (de division) harmonique

DE: Punktequadruplet, harmonisches

online
Definicija: Ono što je priljučeno na internet ili neku sličnu računalnu mrežu.

Područje: informatika

EN: online

onomastika
Definicija: (1) Grana lingvistike koja proučava značenje i nastanak vlastitih imena. (2) Ukupnost vlastitih imena (osobnih, porodičnih, mjesnih) koja se pojavljuju na nekom etničkom, geografskom ili jezičnom području.

Područje: kartografija

EN: onomastics

FR: onomastique

DE: Namenforschung; Onomastik

opažanja, ekvivalentna
Definicija: Veličine koje nisu neposredno mjerene, ali ipak ulaze u rješavanje normalnih jednadžbi i time daju vrijednosti nepoznanica i pripadnih težina kao pri izvornim opažanjima.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: observations, equivalent

FR: observations équivalentes

DE: Beobachtugen, äquivalente

opažanje
Definicija: (1) Vidna aktivnost oka usmjerena na određeni cilj pri kojoj je aktivnost drugih osjeta smanjena. (2) Pri mjerenjima, vizualno uzimanje kvalitativnih i kvantitativnih informacija uz korištenje instrumenta i oka. Dio postupka opažanja je očitanje.

Napomena: (1) Pri mjerenjima, uz viziranje dalekozorom opažačevo oko i optički sustav dalekozora čine jedinstven optički sustav, te svojstva oka (posebno akomodacija i adaptacija) imaju značajan utjecaj na točnost mjerenja. (2) Povećalo, mikroskop i dalekozor nazivaju se i subjektivnim ili vizualnim instrumentima. (3) Od opažanja treba razlikovati pojam motrenje (Nj. Beobachtung), koji znači promatranje predmeta u prostoru i njihovih promjena.

Vidi: akomodacija; adaptacija

Područje: fizika (optika), mjerni instrumenti

EN: observation

DE: Betrachtung

opažanje, prekobrojno
Definicija: Opažanje koje spada u skupinu mjerenja kojih ima više od minimalnog broja nužnog za jednoznačno određivanje nepoznatih veličina.

Područje: metrologija

EN: observation, redundant

FR: observation surabondante

DE: Beobachtung, überschüssige

općina, katastarska
Definicija: Osnovna teritorijalna jedinica za koju se izrađuje katastarski operat; osnovna teritorijalna jedinica za koju se osniva, vodi i održava glavna knjiga. U pravilu obuhvaća područje jednoga naseljenog mjesta s pripadajućim zemljištem (područje jednog naselja). Može obuhvaćati i više naselja, odnosno jedno naselje može biti podijeljeno na više katastarskih općina ako za to postoje opravdani razlozi (mala, odnosno velika naselja). Uobičajena kratica K.O.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: district, cadastral

FR: district cadastral

DE: Katastralgemeinde; Katasterbezirk

općina, porezna
Definicija: Prostorna jedinica austrijskog i mađarskog katastra zemljišta iz XIX. st. za koju se izrađivao katastarski operat. Danas se naziva katastarska općina.

Vidi: operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

operacija, algebarska
Vidi: operacija, binarna; operacija, unarna

Područje: matematika

operacija, binarna
Definicija: Binarna operacija na skupu S je pravilo po kojem se elementima a i b skupa S pridružuje neki element skupa S koji se naziva rezultatom djelovanja operacije. Npr. zbrajanje, oduzimanje i množenje su binarne operacije na skupu brojeva.

Vidi: funkcija

Područje: matematika

EN: operation, binary

FR: opération binaire

DE: Operation, binäre; Verknüpfung, binare algebraische

operacija, unarna
Definicija: Unarna operacija na skupu S je pravilo po kojem se elementu skupa S pridružuje element tog istog skupa kao rezultat djelovanja operacije. Npr. pravilo po kojem se cijelom broju a pridružuje broj –a.

Područje: matematika

operacije, agrarne
Definicija: Skup svih administrativno-tehničkih mjera za unapređenje poljodjelstva.

Područje: inženjerska geodezija

EN: structure, improvement of agrarian

DE: Agrarverfahren

operacije, algebarske
Također: operacije, algebarske

Definicija: Operacije zbrajanja, oduzimanja, množenja, dijeljenja, korjenovanja i potenciranja s cjelobrojnim ili racionalnim brojem.

Područje: matematika

EN: operation, algebraic

FR: opération algébrique

DE: Operation, algebraische

operat katastra nekretnina, katastarski
Definicija: Sadrži podatke o katastarskim česticama, zgradama i drugim građevinama, područjima pojedinih vrsta uporabe zemljišta, područjima posebnih pravnih režima na zemljinoj površini te podatke o nositeljima prava na nekretninama. Podaci o nositeljima prava na nekretninama nisu izvorni katastarski podaci nego podaci zemljišne knjige koji se u katastarski operat katastra nekretnina preuzimaju. Geodetsko-tehnički dio katastarskog operata katastra nekretnina čine: katastarski plan, elaborat geodetske osnove, digitalni ortofotoplan i digitalni model terena, zbirka parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata. Popisno-knjižni dio katastarskog operata katastra nekretnina čine: popisi (katastarskih čestica, zgrada i drugih građevina, područja pojedinih vrsta uporabe, područja posebnih pravnih režima i adresa katastarskih čestica), posjedovni listovi, pomoćni popisi (popis kućnih brojeva, popis osoba upisanih u posjedovne listove i popis promjena), zbirka isprava.

Vidi: čestica, katastarska; nekretnina; knjige, zemljišne; operat, katastarski; katastar nekretnina; operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

operat katastra zemljišta, katastarski
Definicija: Sastoji se od katastarskog plana, popisa katastarskih čestica, posjedovnih listova, pomoćnih popisa te zbirke parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata. Pomoćni popisi katastra zemljišta su popis osoba upisanih u posjedovne listove i popis promjena. Do izrade katastra nekretnina po pojedinim katastarskim općinama, odnosno do započinjanja pojedinačnoga prevođenja katastarskih čestica u katastar nekretnina za neku katastarsku općinu, katastar zemljišta vodit će se tako da se postupno prilagođuje katastru nekretnina.

Vidi: operat, katastarski; katastar zemljišta; katastar nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

operat, katastarski
Definicija: Naziv za ukupnu katastarsku dokumentaciju koja se vodi o nekoj katastarskoj općini. Sastoji se od knjižnog i tehničkog dijela.

Vidi: općina, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: register, cadastral; records, cadastral

FR: documents cadastraux

DE: Katasterunterlagen

opis karte
Definicija: Svi nazivi, kratice, oznake slovima i brojkama što se nalaze na karti.

Područje: kartografija

EN: lettering

FR: écritures cartographiques

DE: Kartenbeschrifting

opis podataka
Definicija: Sadrži opis strukture zapisa, dijelova podataka, datoteka i njihove međusobne povezanosti.

Područje: informatika

EN: description, data

opis sadržaja
Definicija: Opisuje sadržaj baze podataka, navodeći vrste objekata, atribute i odnose koji su kodirani u bazi podataka.

Područje: informatika

EN: description, content

opravdanje predbilježbe
Definicija: Ispunjenje uvjeta na temelju kojeg se predbilježba pretvara u uknjižbu; evidentira se u zemljišnoj knjizi.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

oprema, mjerna
Definicija: Oprema koja sadrži osnovni mjerni instrument i njegove potrebne dodatne dijelove kako bi se mogao izvesti mjerni zadatak.

Napomena: Mjerna oprema je npr: teodolit i stativ, elektronički daljinomjerni dodatak, stativ, reflektor i izvor energije, pribor za centriranje, termometar i drugo za određivanje utjecajnih veličina.

Područje: mjerni instrumenti

EN: equipment, measuring

FR: équipment de mesurage

DE: Meßausrüstung

opseg
Definicija: Duljina ruba geometrijskog lika. Npr. opseg trokuta jednak je zbroju duljina njegovih stranica.

Područje: matematika

EN: perimeter

FR: périmetre

DE: Umfang; Perimeter

opseg pokazivanja
Definicija: Skup vrijednosti ograničenih krajnjim pokazivanjima.

Napomena: Za analogno pokazivanje može se nazvati opsegom ljestvice.

Vidi: pokazivanje mjerila

Područje: metrologija

EN: range of indication

DE: Anzeigebereich

opseg prava
Definicija: Pravni okvir do kojeg vrijedi neko pravo.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

opseg, frekvencijski
Definicija: Određeni raspon frekvencija.

Vidi: L-pojas

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: band, frequency

opservatorij
Definicija: Znanstvena ustanova opskrbljena odgovarajućim instrumentima radi sustavnog promatranja i proučavanja određenih prirodnih pojava i procesa. Prema objektu promatranja opservatoriji mogu biti astronomski, meteorološki, geofizički i dr.

EN: observatory

FR: observatoire astronomique

DE: Observatorium; Sternwarte

opterećivanje, probno
Definicija: Opterećivanje građevine ili dijela građevine kako bi se isprobala njezina nosivost u odnosu na planirane teorijske vrijednosti.

Područje: inženjerska geodezija

EN: load test; loading trials

DE: Belastungsprobe

optika
Definicija: Znanost o elektromagnetskom zračenju, koje obuhvaća područja infracrvenog zračenja, vidljive svjetlosti i ultraljubičastog zračenja, njegova širenja i djelovanja u dodiru s materijom. Dijeli se na fizikalnu optiku, geometrijsku optiku i fiziološku optiku.

Vidi: optika, geometrijska; optika, fizikalna

Područje: fizika (optika)

EN: optics

FR: optique

DE: Optik

optika, fizikalna
Definicija: Dio optike koji tumači dvojnu narav svjetlosti, njezine pojave i zakonitosti. Svjetlost nastaje atomskim procesima, a širi se kao elektromagnetski val naizmjeničnom promjenom jakosti električnog i magnetskog polja. Takva narav svjetlosti uzrokuje pojave kao što su: ogib, interferencija, polarizacija. U dodiru s materijom svjetlost se ponaša kao elektromagnetski val određenih valnih duljina, ali i kao mnoštvo svjetlosnih čestica – fotona, koji nose svjetlosnu energiju. Geometrijska optika s geometrijsko-optičkom predodžbom preslikavanja pomoću zraka svjetlosti omogućuje vrlo jednostavan prikaz funkcije optičkih sustava, no bit funkcije može objasniti samo fizikalna optika. Geometrijska optika je samo granični slučaj realne fizikalne optike, uz pretpostavku da se valna duljina svjetlosti pri tumačenju može zanemariti.

Vidi: interferencija (svjetlosti); polarizacija svjetlosti; efekt, fotoelektrični

Područje: fizika (optika)

EN: optics, physical

FR: optique ondulatoire

DE: Optik, physikalische

optika, geometrijska
Definicija: U geometrijskoj optici tumače se zakonitosti preslikavanja optičkih sustava na osnovi aksioma o pravocrtnom širenju svjetlosti. Zraka svjetlosti definira se kao dio pravca kojim se svjetlosna energija širi – realna zraka, odnosno njezin produžetak – virtualna zraka. Osnovni su zakoni geometrijske optike: zakon odbijanja i zakon loma svjetlosti, zatim zakon neovisnosti snopova zraka, zakon povratka ili reverzibilnosti prolaska zraka. Pomoću geometrijske optike vrlo se jednostavno tumače osnovne funkcije optičkih mjernih instrumenata.

Područje: fizika (optika)

EN: optics, geometrical

DE: Optik, geometrische

opunomoćenik
Definicija: Osoba koja ima valjani dokaz o punomoći za obavljanje određenog pravnog posla ili opću punomoć.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

opunomoćitelj
Definicija: Osoba koja daje punomoć nekom opunomoćeniku.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: authorizer

opunomoćnik
Definicija: Osoba koja ima posebnu ili generičnu punomoć.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ORACLE Corporation
Definicija: Vodeći svjetski proizvođač softvera za upravljanje informacijama i pripadnih alata za razvijanje aplikacija.

Područje: informatika

EN: ORACLE Corporation

ORACLE Server
Definicija: Objektno-relacijski sustav za upravljanje bazama podataka. Omogućuje otvoreni, sveobuhvatni i integrirani pristup upravljanju informacijama. Sastoji se od baze podataka i popratnih usluga za upravljanje bazom.

Područje: informatika

EN: ORACLE Server

orbita
Definicija: Putanja satelita u svemiru.

Vidi: GPS-sateliti

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: orbit

FR: orbite

DE: Orbit

orbita, polarna
Definicija: Orbita s orbitalnom inklinacijom blizu 90°, pri čemu putanja satelita prelazi oba polarna područja, jednom tijekom svake orbite. Termin se upotrebljava za opisivanje blizupolarne orbite svemirskih letjelica kao što su NOAA/TIROS, Landsat i drugi sateliti.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: orbit, polar

FR: orbit polaire

DE: Orbit, polares

orbita, Sunčeva sinhrona
Definicija: Polarna orbita u kojoj satelit prelazi iznad ekvatora uvijek u isto lokalno Sunčevo vrijeme.

Područje: geodezija; fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: orbit, sun-synchronous; orbit, helio-synchronous

FR: orbite héliosynchrone

ordinata
Definicija: Druga koordinata točke u Kartezijevu koordinatnom sustavu.

Područje: matematika

EN: ordinate; y-coordinate

FR: ordonnée

DE: Ordinate

organi, komasacijski
Definicija: Zakonom utvrđeni organi odgovorni za provođenje komasacijskih postupaka na jednom području.

Vidi: komasacija

Područje: inženjerska geodezija

DE: Flurbereinigungsbehörde

organizacija, državna geodetsko-kartografska
Vidi: NMA

organizacija, Međunarodna hidrografska
Vidi: IHO

organizacija, međunarodna normirna
Definicija: Normirna organizacija u koju se može učlaniti odgovarajuće nacionalno tijelo svake države.

Područje: metrologija

EN: organization, international standardizing

FR: organisation internationale a activités normatives

DE: Organisation für Normung, internationale

organizacija, Međunarodna pomorska
Vidi: IMO

original boja, sastavljački
Definicija: Predložak nastao u procesu sastavljanja karte koji pokazuje kako će se pojedini dijelovi sadržaja razlikovati bojama. Često se naziva maketa boja.

Područje: kartografija

EN: model, colour

FR: modele de teintes

DE: Farb(platten)vorlage

original, arhivski
Definicija: Terenski original koji se čuva u arhivu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

original, autorski
Definicija: Rukopisni izvornik karte, nastao kao djelo autora ili pod njegovim vodstvom, u mjerilu, s kartografskim znacima i bojama prema izboru autora.

Vidi: original, sastavljački

Područje: kartografija

EN: manuscript, compilation

FR: minute d’auteur

DE: Kartenmanuskript

original, fotogrametrijski
Definicija: Grafički dokument nastao kao neposredan rezultat stereofotogrametrijske izmjere zračnih snimaka.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: plot, photogrammetric

FR: stéréominute

DE: (Original)auswertung, photogrammetrische

original, hidrografski
Definicija: Osnovni kartografski izvornik svake pomorske karte. Sadrži podatke iz topografskih originala (dobivenih topografskom izmjerom) ili topografskih karata najkrupnijeg mjerila.

Područje: pomorstvo

EN: original, hydrographic

original, izdavački
Definicija: Besprijekorno izveden crtež sadržaja karte koji se otiskuje u jednoj boji. Služi za izradu reprodukcijskog originala.

Vidi: original, reprodukcijski

Područje: kartografija

DE: Kartenoriginal

original, radni
Definicija: Otisak reprodukcijskog originala koji se svakodnevno upotrebljava kao katastarski plan. Unošenjem promjena postaje vredniji od arhivskog originala.

Vidi: original, reprodukcijski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

original, reprodukcijski
Definicija: Besprijekorno izveden crtež dijela sadržaja karte koji se otiskuje u jednoj boji. Služi za izradu tiskovne forme pa se čitak crtež nalazi na donjoj strani prozirnog nositelja.

Vidi: forma, tiskovna

Područje: kartografija

EN: draught, fair

FR: éléments de reproduction

DE: Kopieroriginal

original, sastavljački
Definicija: Grafički dokument nastao u procesu sastavljanja karte, koji sadrži sve elemente sadržaja karte zahtijevane točnosti i cjelovitosti. Služi kao temelj za izradu izdavačkog originala karte crtanjem. Ako sadrži samo neke elemente sadržaja karte, riječ je npr. o sastavljačkom originalu situacije (naselja i prometnice), oblika reljefa, voda, opisa itd.

Vidi: original, izdavački

Područje: kartografija

FR: modele de spécification

DE: (Zeichens)vorlage

original, terenski
Definicija: (1) Originalni grafički dokument koji sadrži sve elemente karte, nastao kao neposredan rezultat topografske izmjere na terenu. (2) Katastarski plan izrađen iz podataka katastarske izmjere koji u pravilu nije prikladan za neposredno umnožavanje.

Vidi: izmjera, topografska; izmjera, katastarska

Područje: kartografija, katastar i zemljišna knjiga

FR: (1) minute topographique

DE: (1) Feldaufnahmeblatt

orijentacija
Definicija: Dovođenje određenih smjerova u ravnini ili u prostoru u odnos jednih prema drugima. U užem smislu, određivanje smjera sjevera ili smjera osi nekoga koordinatnog sustava.

Područje: inženjerska geodezija

EN: orientation

FR: orientation

DE: Orientierung

orijentacija nitnoga križa
Definicija: Postupak kojim se nitni križ mjernog dalekozora, tj. njegova horizontalna, odnosno vertikalna nit, dovodi u ispravan položaj.

Vidi: križ, nitni

Područje: mjerni instrumenti

EN: orientation, reticule

FR: orientation du croissée des fils

DE: Orientierung des Fadenkreuzes

orijentacija vertikalnoga kruga
Definicija: Postupak kojim se vertikalni krug, odnosno njegov indeks za očitanje, dovodi u ispravan položaj.

Napomena: Pri mjerenju zenitnih kutova uz horizontalni položaj vizurnog pravca očitanje vertikalnog limba treba biti 100 gon (90°).

Vidi: kut, vertikalni; indeks, visinski

Područje: mjerni instrumenti

EN: orientation, vertical circle

FR: orientation de cercle vertical

DE: Orientierung des Verikalkreises

orijentacija, apsolutna
Definicija: Utvrđivanje mjerila nedeformiranog stereomodela i njegova orijentacija prema koordinatnom sustavu objekta koji se snima.

Vidi: stereomodel

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: orientation, absolute

FR: orientation absolue

DE: Orientierung, absolute

orijentacija, relativna
Definicija: Međusobna orijentacija jedne snimke prema drugoj. Svrha je relativne orijentacije dobivanje nedeformiranog stereomodela, proizvoljnog mjerila i proizvoljne orijentacije.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: orientation, relative

FR: orientation relative

DE: Orientierung, relative; Orientierung, gegenseitige

orijentacija, unutarnja
Definicija: Relativna orijentacija snimke prema projekcijskom središtu i eliminacija utjecaja distorzije, ako ona postoji. Relativna orijentacija snimke prema projekcijskom središtu zadana je položajem glavne točke s obzirom na slikovni koordinatni sustav i konstantom snimke.

Vidi: orijentacija, relativna

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: orientation, inner

FR: orientation interne

DE: Orientierung, innere

orijentacija, vanjska
Definicija: Orijentacija kamere kao cjeline prema zemljišnom koordinatnom sustavu.

Vidi: kamera

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: orientation, outer; orientation, exterior

FR: orientation extérieure

DE: Orientierung, äußere

oročenje prava
Definicija: Upis roka do kojeg traje neko pravo koje se upisuje u zemljišnu knjigu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

oronim
Definicija: Ime brda, planine i općenito uzvisine na reljefu nekog terena.

Napomena: Dolazi od grč. orós – gora, brdo + ónoma – ime, naziv.

Područje: kartografija

ortodroma
Definicija: Velika kružnica na sferi.

Područje: matematika

EN: orthodrome

FR: orthodromie

DE: Orthodrome

ortofoto, digitalni
Definicija: Aerosnimka ili satelitska snimka u digitalnom obliku transformirana u ortogonalnu projekciju; daje sliku oslobođenu većine karakterističnih geometrijskih deformacija.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: orthophoto, digital

FR: ortophotographie numérique

DE: Orthophoto, digitales

ortofotografija
Definicija: Aerosnimka jedinstvenog mjerila u ortografskoj projekciji dobivena preslikavanjem po dijelovima iz aerosnimke u centralnoj projekciji.

Vidi: aerosnimka; projekcija, ortografska; projekcija, centralna

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: orthophotograph

FR: orthophotographie

DE: Ortholuftbild

ortofotokarta
Definicija: List karte sastavljen od jedne ili više ortofotografija jedinstvenog mjerila, s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, kartografskim znacima za neke objekte, izohipsama, opremljen imenima, kotama i izvanokvirnim podacima.

Vidi: ortofotografija

Područje: kartografija

EN: ortophotomap

FR: orthophotoplan

DE: Orthophotokarte; Orthobildkarte

ortogonal
Vidi: metoda izmjere, ortogonalna

ortogonalan
Definicija: Okomit. Okomitost je relacija među pravcima, ravninama ili vektorima. Dva pravca međusobno su okomita (oznaka +) ako je kut među njima pravi. Analogno se definira okomitost ravnina, odnosno pravca i ravnine. Dva su vektora okomita ako je kut među njima pravi ili ako je barem jedan od njih nul-vektor. Okomitost se može definirati i na drugim matematičkim objektima.

Područje: matematika

EN: orthogonal

FR: orthogonal

DE: ortogonal

ortoprojektor, digitalni
Definicija: Računalni program za uklanjanje perspektivnih deformacija na digitalnoj slici.

Vidi: slika, digitalna

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

OS
Definicija: Kratica od Ordnance Survey. Državna geodetsko-kartografska organizacija Velike Britanije, osnovana 1791.

Vidi: NMA

Područje: geodezija; kartografija

EN: OS (Ordnance Survey)

os libele
Definicija: Tangenta položena tjemenom cijevne libele u ravnini glavnog presjeka libele.

Napomena: Tangenta na srednju točku mjehura libele uvijek je u prostoru horizontalna. Padne li sredina mjehura libele u tjeme libele, kažemo da libela vrhuni. Os kružne libele prolazi markom libele i središtem zakrivljenosti unutrašnje brušene sferne plohe.

Vidi: libela, cijevna; vrhunjenje libele

Područje: mjerni instrumenti

EN: axis, level

FR: directrice de la nivelle

DE: Libellenaxe

os mosta
Definicija: Os postavljena okomito na most, u sredini riječnoga korita.

Područje: inženjerska geodezija

os pomoćne plohe
Definicija: Zamišljena os pomoćne plohe, npr. os stošca (konusa) ili valjka (cilindra) kod perspektivnih konusnih i cilindričnih projekcija.

Vidi: ploha, pomoćna; projekcija, perspektivna

Područje: kartografija

DE: Hilfsabbildungsachse

os, geodetska vizurna
Definicija: Asimptota na geodetsku vizurnu liniju. Njezin položaj određen je dvama parametrima: kutnom pogreškom c vizurnog pravca pri viziranju neizmjerno udaljene točke (pogreška vizurne osi) i ekscentričnošću e geodetske vizurne osi u odnosu prema vertikalnoj osi instrumenta.

Vidi: linija, geodetska vizurna

Područje: mjerni instrumenti

EN: axis, geodetic collimation

FR: axe de collimation geodesique

DE: Zielachse, geodätische

os, horizontalna
Također: os, horizontalna

Definicija: Os oko koje se okreće mjerni dalekozor pri zakretanju u vertikalnoj ravnini. U toj ravnini treba se nalaziti i vertikalna os instrumenta.

Napomena: Treba razlikovati osovinu kao mehaničku izvedbu od geometrijske osi koja se promatra kao dio pravca u prostoru. Naziv potječe od toga što ta os instrumenta pri mjerenju treba biti horizontalna.

Vidi: rektifikacija (instrumenta); ekscentričnost (geodetske) vizurne osi

Područje: mjerni instrumenti

EN: axis, horizontal; axis, tilting; axis, trunnion; axis, transit

FR: axe horizontal, axe des tourillons de la lunette; axe secondaire

DE: Kippachse; Horizontalachse; Fernrohrdrehachse

os, kolimacijska
Također: os, kolimacijska

Definicija: Pravac koji prolazi presjecištem nitnoga križa mjernog dalekozora i glavnom točkom objektiva dalekozora. Paralelan je s glavnom zrakom objektiva koja nakon izvedenog viziranja prolazi ciljnom točkom (laboratorijski uvjeti).

Vidi: točka (optičkog sustava), čvorna

Područje: mjerni instrumenti

EN: axis, collimation; axis, sighting

FR: axe de collimation; axe de visée

DE: Zielachse

os, optička
Definicija: Os koja kod leće prolazi središtima zakrivljenosti graničnih ploha.

Vidi: sustav, optički

Područje: fizika (optika)

EN: axis, optical

FR: axe optique

DE: Achse, optische

os, vizurna
Vidi: os, kolimacijska

os, Zemljina
Također: os, Zemljina

Definicija: Os oko koje Zemlja rotira pri njezinu dnevnom gibanju. Dokaz te Zemljine rotacije može se izvesti pomoću Foucaultova njihala ili promatranjem sumračnice iz zrakoplova ili satelita. Posljedica te Zemljine rotacije je izmjena dana i noći.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: axis, Earth's

DE: Erdachse

oscilator
Definicija: Elektronički uređaj elektroničkog daljinomjera koji stvara modulacijsku frekvenciju odnosno mjernu frekvenciju.

Vidi: daljinomjer, elektronički; modulacija valova

Područje: fizika

EN: oscillator

FR: oscillateur

DE: Oszillator

oseka
Vidi: voda, niska

OSI
Definicija: Kratica od Open Systems Interconnect. Skup protokola za povezivanje mreža koje je definirao ISO.

Vidi: protokol; ISO

Područje: informatika

EN: OSI (Open Systems Interconnect)

osi nivelira s libelom
Definicija: Osnovne osi nivelira s libelom su vertikalna ili glavna os, vizurna os i os libele.

Napomena: (1) Glavni je uvjet da, uz vertikalni položaj glavne osi, os cijevne nivelacijske libele bude paralelna s vizurnom osi. To znači da će nakon što libela vrhuni vizurna os biti u prostoru horizontalna. (2) Zbog toga što vizure pri niveliranju nisu jednake, ispravnije je govoriti o položaju geodetske vizurne linije, umjesto vizurne osi. To posebno dolazi do izražaja kod nivelira s kompenzatorom.

Vidi: linija, geodetska vizurna; nivelir s libelom; nivelir s kompenzatorom; kompenzator, optički

Područje: mjerni instrumenti

EN: axis, levelling instrument

FR: directrices de niveau a bulle

DE: Nivellierachsen; Libellennivelierachsen

osi teodolita
Definicija: Osnovne osi teodolita su vertikalna ili glavna os, vizurna os i horizontalna os.

Napomena: (1) Uz vertikalni položaj glavne osi uvjeti su okomitost horizontalne osi na vertikalnu os i okomitost vizurne osi na horizontalnu os. (2) Zbog različitih udaljenosti vizurnih točaka ispravnije je govoriti o položaju geodetske vizurne osi.

Vidi: teodolit; rektifikacija (instrumenta); utjecaj pogrešaka osi

Područje: mjerni instrumenti

EN: axis, theodolite

FR: directrices de théodolite

DE: Theodolitachsen

osiguranje, koso
Definicija: Dodatno mjerenje duljina kojim se kontrolira točnost izmjerene apscise i ordinate.

Vidi: apscisa; ordinata

Područje: praktična geodezija

osjetilo
Također: osjetilo

Definicija: Element prijamnika mjerila ili mjernog lanca koji je izravno izložen djelovanju mjerene veličine na koju je osjetljiv.

Napomena: U određenim se područjima za taj pojam upotrebljava naziv otkrivalo.

Vidi: otkrivalo

Područje: metrologija

EN: sensor; device, sensing

FR: capteur; détecteur

DE: Fühler

osjetljivost
Definicija: Promjena odziva mjerila podijeljena s odgovarajućom promjenom poticaja.

Napomena: Osjetljivost može ovisiti o vrijednosti poticaja.

Vidi: signal, mjerni; poticaj

Područje: metrologija

EN: sensitivity; quotient, efficiency

FR: sensibilité

DE: Empfindlichkeit

osjetljivost libele
Također: osjetljivost libele

Definicija: Promjena nagiba osi libele pri pomaku mjehura libele za jedan pars. To je, dakle, središnji kut parsa libele: , gdje je r radijus zakrivljenosti, l duljina luka od jednog parsa, ρ" = 206265". Za geodetske instrumente iznosi uglavnom od 10" do 120".

Područje: mjerni instrumenti

EN: sensitivity of a level; sensitivity, bubble

FR: sensibilité d'une nivelle; caractéristique d'une nivelle

DE: Libellenempfindlichkeit; Libellenangabe; Parswert

osjetljivost na boje
Definicija: Osjetljivost fotografskog sloja na zračenje svjetlosti različitih valnih duljina. Ovisnost o valnoj duljini prikazuje se krivuljom spektralne osjetljivosti.

Područje: fizika (optika)

EN: sensitivity, colour; sensitivity, spectral

FR: sensibilité chromatique; sensibilité spectrale

DE: Farbenempfindlichkeit

osjetljivost na svjetlost
Definicija: Osjetljivost fotografskog sloja na djelovanje svjetlosti, posebno na brzinu reakcije.

Napomena: Osjetljivost se praktično određuje brojem koji odgovara izvjesnoj normi provjerene osjetljivosti i pokazatelj je za ocjenu trajanja osvjetljenja. Npr. ASA-osjetljivost (American Standards Association), DIN-osjetljivost (Deutsche Industrie Normen).

Područje: fizika (optika)

EN: sensitivity, light

FR: sensibilité a la lumiere

DE: Lichtempfindlichkeit

osjetljivost oka, spektralna
Definicija: Pojedina područja vidljivog spektra, i u slučaju iste energije zračenja, oko ne osjeća jednako intenzivno – spektralna osjetljivost oka znatno ovisi o valnoj duljini svjetlosti. Zbog postojanja dvaju sustava receptora, posebno je ispitana spektralna osjetljivost čunjića i posebno štapića, a zbog individualnih razlika i temeljnog značenja u fotometriji, krivulje spektralne osjetljivosti su međunarodno normirane.

Vidi: osjetljivost, spektralna; mrežnica oka

Područje: fizika (optika)

EN: sensitivity of the eye, spectral

FR: sensibilité spectrale d’oeil

DE: Empfindlichkeit des Auges, spektrale

osjetljivost, kontrastna
Definicija: Recipročna je vrijednost kontrasta sjajnosti (Lc): . Što su vrijednosti razlika sjajnosti objekta i pozadine niže, to je veća kontrastna osjetljivost.

Područje: fizika (optika)

EN: sensitivity, contrast

DE: Kontrast-empfindlichkeit

osjetljivost, spektralna
Definicija: Svojstvo tvari osjetljive na zračenje u određenom području valnih duljina da reagira na određenu količinu zračenja, npr. stvaranjem latentne slike, razgrađivanjem tvari. Ono je obrnuta vrijednost onog trajanja osvjetljenja kojim se uz normirane uvjete postiže određena razlika gustoće osnovnog sloja.

Područje: fizika (optika)

EN: sensitivity, spectral

FR: sensibilité spectrale

DE: Empfindlichkeit, spektrale

osnivanje katastarskog operata
Vidi: izrada katastarskog operata

osnivanje zemljišne knjige
Definicija: Postupak u kojem se zemljišna knjiga osniva za svaku katastarsku općinu za koju se ona još ne vodi; provodi ga po službenoj dužnosti sud prvog stupnja na temelju odluke ministra pravosuđa, i to u pravilu osnivanjem EOP zemljišne knjige.

Vidi: knjiga, EOP zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

osnivanje zemljišnoknjižnog uloška
Definicija: Postupak u kojem se radi otpisivanja pojedine katastarske čestice javlja potreba osnivanja zemljišnoknjižnog uloška.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

osnova, geodetska
Definicija: Na terenu postavljene i stabilizirane točke čiji je položaj u prostoru matematički određen njihovim položajnim koordinatama (x, y) u određenom projekcijskom sustavu, te visinom H (kotom) s obzirom na određenu razinu.

Područje: inženjerska geodezija

EN: network, general control

FR: canevas d’enseemble

DE: Festpunktfeld

osnova, komasacijska
Definicija: Na zemljište preneseni projekt putne i kanalske mreže te gospodarske table s vrijednošću obuhvaćenog zemljišta određenog prema komasacijskoj procjeni, a koja vrijednost je temelj nadjele novih posjeda sudionicima komasacije.

Vidi: komasacija; procjena, komasacijska

Područje: inženjerska geodezija

EN: plan showing proposed amalgamation of land holdings

FR: plan de remembrement

DE: Flurbereinigungsplan; Zuteilungskarte

osnovica
Vidi: baza

Područje: matematika

osnovica, geodetska ispitna
Također: osnovica, geodetska ispitna

Definicija: Osnovica s projektiranim rasporedom čvrsto stabiliziranih betonskih stupova u pravcu s oznakom točke za ispit i umjeravanje daljinomjera te za postizanje jedinstvenog mjerila pri mjerenju duljina. Razmaci stupova određuju se i provjeravaju posebnim mjerenjima pomoću invarnih žica, elektrooptičkim daljinomjerima visoke točnosti i pomoću interferencijskoga komparatora. Geodetska ispitna osnovica Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu temelj je za precizna ispitivanja duljina u Republici Hrvatskoj, a nalazi se na nasipu odteretnog kanala Sava–Odra u blizini Zagreba. Duljine je ukupno 6000 m s ukupno 25 stupova i ubraja se među najdulje osnovice u svijetu.

Područje: praktična geodezija

EN: base, comparator; base, calibration; baseline, testing

FR: comparator base; calibration base; base géodésique

DE: Basis; Grundlinie; Vergleichsbasis

osnovica, pomoćna
Definicija: Većinom kratka izmjerena duljina koja se primjenjuje pri neizravnom mjerenju duljina.

Područje: praktična geodezija

EN: base, auxiliary

FR: base auxiliaire

DE: Hilfsbasis

osoba, neovlaštena
Definicija: Osoba koja nema pravni interes u stvari ili nije opunomoćena.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

osoba, ovlaštena
Definicija: Osoba koja bi upisom stekla, promijenila ili izgubila knjižno pravo; osoba koja ima pravni interes ili je posebnim propisom ovlaštena za podnašanje prijedloga koji bi imao značenje zabilježbe; osoba koja je ovlaštena podnositi prijedlog u ime drugoga, što mora dokazati ispravom koja joj daje tu ovlast.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

osovina, vertikalna
Također: osovina, vertikalna

Definicija: Mehanički dio instrumenta kojim je određena os oko koje se okreće alhidada. U ispravnom mjernom položaju ona je postavljena vertikalno (po tome i naziv) pomoću podnožnih vijaka. Vertikalna os prolazi središtem horizontalnoga kruga i okomita je na njegovu ravninu. Vertikalna os u ispravnom mjernom položaju mora prolaziti stajališnom točkom.

Vidi: horizontiranje instrumenta; centriranje instrumenta; pogreška vertikalne osi; pogreška centriranja; ekscentričnost horizontalnoga kruga

Područje: mjerni instrumenti

EN: axis, vertical; axis, standing

FR: axe vertical; axe de pivotement

DE: Stehachse

ostavitelj
Definicija: Osoba s koje se pravo prenosi nasljeđivanjem.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

oštrina koincidencije
Definicija: Sposobnost oka, usko povezana s oštrinom vida, da razluči dvije crte. Mjeri se vidnim kutom pod kojim oko još može uočiti odvojenost dviju bliskih crta.

Napomena: Ispitivanja su pokazala de je oštrina koincidencije 3 do 10 puta veća od moći razlučivanja oka, što se objašnjava činjenicom da pri koincidenciji crta sudjeluje mnogo veći broj vidnih receptora mrežnice. Zbog toga se princip koincidencije koristi za precizna optička očitanja.

Vidi: moć razlučivanja; mikrometar s koincidencijom

Područje: mjerni instrumenti

EN: sharpness, coincidence

DE: Noniensehschärfe

oštrina vida
Definicija: Vrlo značajno svojsvo oka koje sadrži više povezanih osobina. To su u prvom redu moć razlučivanja oka, oštrina koincidencije i sposobnost zamjećivanja oblika.

Napomena: U optometriji je definirana pojmom vizusa. Vizus je određen recipročnom vrijednosti vidnoga kuta izraženog u minutama pod kojim oko na određenoj udaljenosti (5 ili 6 m) vidi položaj određenog znaka ili raspoznaje određeni znak. Kako je normativno za granični vidni kut uzeta vrijednost 1', normalna oštrina vida ima vizus 1. Fiziološka granica oštrine vida odgovara vizusu 2,7, no ona ovisi o mnogobrojnim psihofiziološkim svojstvima oka, o načinu mjerenja, o osvjetljenju i kontrastu.

Vidi: moć razlučivanja; oštrina koincidencije

Područje: fizika (optika)

EN: sharpness of vision

FR: l'acuité visuelle

DE: Sehschärfe

oštrina, dubinska
Definicija: Dubina prostora koju, zbog ograničene moći razlučivanja, vidimo oštro. Ovisi i o daljini izoštravanja, žarišnoj daljini objektiva i ulaznom otvoru.

Napomena: Prostor ispred i iza ravnine izoštravanja koji vidimo oštro nije jednak. Ako je npr. pri promatranju dalekozorom daljina izoštravanja a (izražena u m) jednaka umnošku povećanja dalekozora i ulaznog otvora (izraženog u mm), oko će dovoljno oštro vidjeti područje od a/2 do neizmjernosti. To općenito može uzrokovati da vidimo oštru sliku, a ona nije u ravnini nitnoga križa.

Vidi: metoda izoštravanja slike; paralaksa nitnoga križa

Područje: fizika (optika)

EN: depth of field; sharpness of field

FR: profondeur de champ

DE: Tiefenschärfe

osuvremenjivanje
Također: osuvremenjivanje

Definicija: (1) Proces dodavanja ili revidiranja postojećih podataka kako bi se registrirale nastale promjene. (2) Revizija softverskog proizvoda uz pomoć poboljšane funkcionalnosti i otklanjanja pogrešaka.

Područje: GIS

EN: update

DE: Aktualisierung

osvijetljenost
Također: osvijetljenost

Definicija: Fotometrijska veličina definirana omjerom svjetlosnog toka Φ i površine S na koju dopire iz nekog izvora svjetlosti. U diferencijalnom obliku definicija osvijetljenosti E glasi: . Jedinica osvijetljenosti u SI je . Lux je osvijetljenost površine kojoj na kvadratni metar pada homogeni svjetlosni tok jedan lumen.

Napomena: (1) Ako svjetlosni tok pada na istu površinu pod upadnim kutom α, osvijetljenost se smanjuje, jer na površinu S pada samo djelomičan tok: Φ' = Φcosα. Smanjena vrijednost osvijetljenosti E' je: E' = Ecosα. (2) Osvijetljenost plohe od približno točkastog izvora obrnuto je razmjerna kvadratu udaljenosti.

Vidi: sjajnost; tok, svjetlosni; jakost, svjetlosna; sustav jedinica, Međunarodni

Područje: fizika (optika)

EN: illumination

FR: éclairage

DE: Beleuchtungsstärke

osvjetljavanje
Definicija: (1) Također: izloženost svjetlosti, ekspozicija Umnožak osvjetljenja E i trajanja osvijetljenosti t: . Osvjetljavanje je ozračenje uz fotometrijsko vrednovanje. Jedinica osvijetljenosti u SI je luks sekunda (znak: lx∙s). (2) Svjetlosni tok koji Zemljina površina prima po jedinici površine.

Područje: (1) fizika; (2) fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: (1) exposure, light; exposure, luminous; (2) illumination

FR: (1) exposition; (2) illumination

DE: (1) Belichtung; (2) Belichten

osvjetljenje
Definicija: Ozračenje predmeta svjetlošću.

Područje: fizika (optika)

EN: illumination

FR: éclairage

DE: Beleuchtung

osvjetljenje, usmjereno
Definicija: Ozračenje predmeta snopovima paralelnih zraka svjetlosti.

Područje: fizika

EN: illumination, directed

DE: Beleuchtung, gerichtete

OTF
Definicija: Kratica od On-the-fly. Tehnika određivanja višeznačnosti u pokretu.

Vidi: višeznačnost; pozicioniranje, kinematičko

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: OTF (On-the-fly)

otisak, korekturni
Definicija: Otisak ili kopija nekog dijela sadržaja karte na kojem se provodi korektura.

Područje: kartografija

EN: copy, correction

FR: modelede corrections

DE: Korrekturvorlage

otklon težišnice
Definicija: Kut između tangente na težišnicu i normale na elipsoid.

Vidi: težišnica; normala

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: deflection of the vertical

FR: déviation de la verticale

DE: Lotabweichung

otklon vertikale
Vidi: otklon težišnice

otklon, kromatski
Također: otklon, kromatski

Definicija: Pogreška preslikavanja leća i optičkih sustava zbog disperzije svjetlosti. Razlikuju se uzdužni i poprečni kromatski otklon. Optički sustavi koji djelomično ispravljaju posebno tu pogrešku nazivaju se akromati i apokromati.

Vidi: akromat; apokromat

Područje: fizika (optika)

EN: aberration, chromatic

FR: aberration chromatique

DE: Aberration, chromatische; Farbenfehler

otklon, sferni
Također: otklon, sferni

Definicija: Pogreška preslikavanja širokih snopova, a to znači pogreška otvora jer se zrake svjetlosti bliže rubovima leće ili optičkog sustava lome jače nego li što to odgovara stigmatičnom preslikavanju. U prostoru slike snop zraka ima rotacijsku simetriju, ali ima oblik kaustične plohe s izrazitim oštrim vrhom, gdje sliku točke stvaraju samo paraksijalne zrake. Sferni otklon uzrokuje neoštru sliku svake točke u čitavoj ravnini slike, a to znači i u samom središtu. Uz kromatski otklon stoga je najutjecajnija pogreška za kvalitetu optičkog sustava mjernog instrumenta.

Vidi: otvor snopa

Područje: fizika (optika)

EN: aberration, spherical

FR: aberration de sphéricité

DE: Abberation, sphärische

otkos
Definicija: Površina zahvaćena senzorskim snimanjem.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: swath

otkrivalo
Također: otkrivalo

Definicija: Uređaj ili tvar koja pokazuje prisutnost određene veličine ili pojave ne dajući nužno vrijednost pridružene joj veličine. Poluvodič koji mijenja svoja električna svojstva ovisno o ulaznom elektromagnetskom zračenju.

Napomena: U određenim slučajevima naziv "otkrivalo" upotrebljava se za pojam "osjetilo".

Područje: metrologija

EN: detector

FR: détecteur

DE: Detektor

otok
Definicija: (1) Dio kopna sa svih strana okružen vodom, a po površini manji od najmanjega kontinenta (Australija), iznimno gotovo kontinentalnih razmjera (Grenland). Površina svih otoka na Zemlji iznosi 9,9 mil. km2 (6,6% ukupne kopnene površine). Općenito se dijele na kontinentalne i samostalne. (2) Zatvoreni 2D prostorni element koji u potpunosti leži unutar drugoga elementa, npr. otočni poligon jezera unutar poligona šume.

Vidi: 2D

Područje: (1) pomorstvo; (2) GIS

EN: island

FR: île

DE: Insel

otpis dijelova male vrijednosti, besteretni zemljišnoknjižni
Definicija: Zemljišnoknjižni otpis dijela zemljišnoknjižnog tijela koji se može izvršiti bez podnošenja isprave i bez suglasnosti ovlaštenika prava koje terete zemljišnoknjižno tijelo; prema hrvatskim propisima može se izvršiti jednom u pet godina.

Vidi: tijelo, zemljišnoknjižno

Područje: katastar i zemljišna knjiga

otpis na osnovi odluke nadležnog tijela, besteretni zemljišnoknjižni
Definicija: Besteretni zemljišnoknjižni otpis dijela zemljišnoknjižnog tijela na osnovi odluke nadležnog tijela kojom je dovršen postupak komasacije, izvlaštenja i slično, u slučajevima kada zbog odluke nadležnog tijela postaje bespredmetno prenositi upisane terete.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

otpis na prijedlog vlasnika, besteretni zemljišnoknjižni
Definicija: Zemljišnoknjižni otpis dijela zemljišnoknjižnog tijela koji je predložio vlasnik; prema hrvatskim propisima dopušten je u slučaju da nositelji prava budu obaviješteni o prijedlogu, a ne ulože na njega prigovor, ili u slučaju da se dokaže isplata plaćanja duga.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

otpis, besteretni zemljišnoknjižni
Definicija: Zemljišnoknjižni otpis dijela nekog zemljišnoknjižnog tijela prilikom kojeg se ne prenose tereti upisani na zemljišnoknjižno tijelo.

Vidi: tijelo, zemljišnoknjižno

Područje: katastar i zemljišna knjiga

otpis, teretni
Definicija: Otpis s prijenosom tereta; otpis koji se može izvršiti bez pristanka osoba u čiju su korist upisana prava samo ako prava ostaju nepromijenjena.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

otpis, zemljišnoknjižni
Definicija: Smanjivanje zemljišnoknjižnog tijela brisanjem jedne ili više katastarskih čestica u zemljišnoknjižnom ulošku; u slučaju da sve katastarske čestice budu otpisane iz nekog zemljišnoknjižnog tijela, uložak prestaje i ne može se više koristiti.

Vidi: tijelo, zemljišnoknjižno; uložak, zemljišnoknjižni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

otplavljivanje
Definicija: Odnošenje zemlje djelovanjem vode i time promjene oblika i površina katastarskih čestica uz vodotoke.

Vidi: čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

otuđivatelj
Definicija: Osoba kojoj neko stvarno pravo prestaje otuđivanjem.

Vidi: prava, stvarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

otvaranje zemljišne knjige
Definicija: Određivanje da će se sa svim zemljišnoknjižnim ulošcima osnovanim za određenu katastarsku općinu postupati kao sa zemljišnom knjigom.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

otvor mosta
Definicija: Razmak između unutarnjih ploha susjednih stupova mosta.

Područje: inženjerska geodezija

EN: span, bridge

DE: Brückenöffnung

otvor snopa
Definicija: Kut s ishodištem u točkastom izvoru svjetlosti koji zatvaraju rubne zrake snopa koje prolaze dijametralnim točkama ulaznog otvora optičkog sustava. Široki snopovi zraka su velikog otvora.

Vidi: otvor, ulazni

Područje: fizika (optika)

EN: angle of the cone of incident rays

FR: ouverture du faisceau

DE: Öffnungswinkel des Stahlenbündels

otvor, kritični
Definicija: Veličina aperturnog zaslona za koju je utjecaj ogiba svjetlosti na neoštrinu slike i geometrijsko-optičkih pogrešaka preslikavanja približno jednak. Ako je otvor manji od kritičnog, na neoštrinu slike znatno će utjecati ogib svjetlosti. Kritični otvor za normalno oko iznosi približno 3 mm.

Područje: fizika (optika)

EN: aperture, critical

FR: diaphragme critique

DE: Öffnung, kritischer

otvor, relativni
Definicija: Glavna značajka fotografskog objektiva izražena odnosom djelujućeg otvora zaslona i žarišne daljine objektiva.

Napomena: Upotreba naziva "svjetlosna jakost" je pogrešna.

Područje: fizika (optika)

EN: aperture, relative

FR: aperture relative

DE: Öffnung, relative

otvor, ulazni
Vidi: pupila, ulazna

ovisnost, stohastična
Definicija: Međuovisnost dviju ili više varijabli kada ta veza uključuje slučajni dio, a temelji se na vjerojatnosti.

Područje: statistika

EN: dependance, stochastic; link, stochastic

FR: dépendance stochastique; liaison stochastique

DE: Abhängigkeit, stohastische

ovjerovljenje inozemnih privatnih isprava
Definicija: Postupak ovjerovljenja uređen zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ovjerovljenje istinitosti potpisa
Definicija: Postupak ovjerovljenja uređen zakonom.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ovlašćivanje
Definicija: Postupak kojim ovlasno tijelo formalno priznaje da su tijelo ili osoba nadležni za obavljanje određenih zadataka.

Vidi: ispitivalište; tijelo, ispitivališno ovlasno

Područje: metrologija

EN: accreditation

FR: accréditation

DE: Akkreditierung

ovlast, ispitna
Definicija: Službeno priznanje da je ispitivalište (laboratorij) nadležno za obavljanje određenih ispita ili vrsta ispita.

Vidi: ispit; ispitivanje; ispitivalište

Područje: metrologija

EN: accreditation, (laboratory)

FR: accréditation (d'un laboratorie)

DE: Akkreditierung (eines Prüflaboratoriums)

ovlaštenje za uvid
Definicija: Ovlaštenje koje rješenjem daje ministar pravosuđa na osnovi kojeg se stječe pravo uvida u BZP elektroničkim putem.

Vidi: baza zemljišnih podataka Republike Hrvatske

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ovrha
Definicija: Izvršenje; postupak izvršenja određene odluke.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ozalid kopija
Definicija: Kopija crteža s paus papira na fotoosjetljiv papir.

Područje: kartografija

označivanje točke
Definicija: Dodjeljivanje brojeva točkama na skici izmjere ili ozničavanje točaka na zemljištu vidljivim znakovima.

Vidi: skica izmjere

Područje: praktična geodezija, katastar i zemljišna knjiga

oznaka katastarske čestice
Definicija: Brojevi katastarskih čestica unutar pojedine katastarske općine.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: number, parcel

FR: numéro de parcelle

DE: Flurstücknummer; Grundstücknummer

oznaka katastarske općine, međna
Definicija: Betonski stup ili prirodni kamen s obrađenom četverokutnom glavom postavljen na zemljištu, četverokutna prizma isklesana u stijeni ili ubetonirani željezni klin s okruglom kapom od lijevanog željeza, označeni s "GKO" i rednim brojem.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

oznaka mjerila
Definicija: Način označivanja mjerila na kartama; uključuje brojčano mjerilo, grafičko mjerilo i mjerilo napisano u obliku odnosa različitih jedinica (npr. 1 cm = 1 km).

Vidi: mjerilo, brojčano; mjerilo, grafičko

Područje: kartografija

FR: indication(s) de l'échelle

DE: Maßstabsvermerk

oznaka, međna
Definicija: Oznaka od prirodnog ili umjetnog materijala koja se upotrebljava za obilježavanje međnih točaka. Međna oznaka može biti betonski stupić, prirodni kamen, željezna cijev, klin, križ uklesan u stijenu, drveni kolac, plastična cijev, humka i tome slično. Osim vidljivog dijela može imati i podzemni centar.

Vidi: točka, međna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: sign, boundary; mark, boundary; monument, boundary

FR: borne frontiere; signe de démarcation

DE: Grenzzeichen

oznaka, vremenska
Definicija: Metoda za očuvanje konzistentnosti distribuirane baze podataka, kojom se za svaku izmjenu u bazi pohranjuje i vrijeme te izmjene. Na taj način moguće je opozvati neke izmjene koje bi jedan dio baze podataka zadržale konzistentnim, a drugi ne. Prednost takve metode za izvršavanje izmjena je mogućnost izvođenja niza izmjena bez potrebe za potvrđivanjem prethodne izmjene.

Vidi: izmjena; potvrđivanje

Područje: informatika

EN: stamp, time

oznake za uklapanje
Definicija: Oznake na nositelju crteža da bi se pri izradi karte moglo postići i provjeriti uklapanje. Najčešće su u obliku križića.

Vidi: nositelj crteža; uklapanje

Područje: kartografija

EN: marks, register

FR: marques de repérage

DE: Paßmarken