Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
načelo dobrovoljnosti upisa u zemljišnu knjigu
Definicija: Načelo po kojem je upis u vlastovnicu i teretovnicu zemljišne knjige dobrovoljan.

Vidi: vlastovnica; teretovnica

Područje: katastar i zemljišna knjiga

načelo javnosti zemljišnih knjiga
Definicija: Načelo po kojem je zemljišna knjiga javna pa svatko može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu i sve pomoćne popise u nazočnosti voditelja zemljišne knjige i iz nje dobiti izvatke odnosno ispise i prijepise.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

načelo konstitutivnosti upisa
Definicija: Načelo po kojem se stvarna prava stječu odnosno osnivaju upisom u zemljišne knjige; kad je upis u zemljišne knjige pretpostavka stjecanja, promjene, ograničenja i prestanka prava na zemljištima, određuje se zakonom.

Vidi: prava, stvarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

načelo legaliteta
Definicija: Načelo po kojem se upis u zemljišnu knjigu može dopustiti samo na osnovi izvorne, zakonom priznate, isprave.

Vidi: knjiga, zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

načelo povjerenja u točnost zemljišnoknjižnog upisa
Definicija: Načelo po kojem se stanje upisano u zemljišnoj knjizi, za sve treće osobe, smatra pravim pravnim stanjem odnosne nekretnine.

Vidi: upis, zemljišnoknjižni; nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

načelo pravnog jedinstva nekretnine
Definicija: Jedno od temeljnih načela stvarnopravnog uređenja po kojem sve što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje u pravnom je smislu sastavni dio zemljišta i ako zakonom nije drukčije određeno, dijeli njegovu pravnu sudbinu.

Vidi: nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

načelo preglednosti
Definicija: Načelo po kojem se iz zemljišne knjige može brzo i lako saznati cjelovito vlasničko stanje i prava na nekretninama.

Vidi: knjiga, zemljišna; nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

načelo privole
Definicija: Načelo po kojem se ne mogu dopustiti upisi u zemljišnu knjigu bez zahtjeva ili prijedloga stranaka, odnosno nadležnih tijela.

Vidi: knjiga, zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

načelo prvenstva
Definicija: Načelo kojim se određuje da se prvenstveni red upisa u zemljišnu knjigu određuje prema trenutku kada je prijedlog za neki upis zaprimljen.

Vidi: knjiga, zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

načelo specijaliteta
Definicija: Načelo po kojem svaki upis u zemljišnu knjigu mora biti točno određen.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

načelo stvarnosti
Definicija: Načelo po kojem su predmet zemljišnih knjiga nekretnine i prava za koja je određeno da mogu biti predmetom upisa.

Vidi: knjiga, zemljišna; nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

načelo temeljenja zemljišnih knjiga na podacima katastra nekretnina
Definicija: Načelo po kojem se zemljišne knjige temelje na podacima katastarske izmjere; to se načelo na odgovarajući način primjenjuje i na sve katastre (dakle i one koji će se u budućnosti uspostaviti) ako su podaci iz njih mjerodavni za zemljišne knjige.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

načelo zaštite povjerenja u zemljišne knjige
Definicija: Načelo po kojem se smatra da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje zemljišta, pa tko je u dobroj vjeri postupao s povjerenjem u zemljišne knjige uživa pravnu zaštitu i ne može trpjeti posljedice koje proizlaze iz netočnih podataka u zemljišnoj knjizi; zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava.

Vidi: isprava, javna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

načelo, mjerno
Definicija: Znanstvena osnova mjerenja.

Područje: metrologija

EN: principle of measurement

FR: principe de mesure

DE: Prinzip der Messung

način rada, multispektralni
Također: način rada, multispektralni

Definicija: Način rada senzora, kod kojeg on detektira intenzitet elektromagnetskog zračenja odvojeno po pojedinim pojasevima (kanalima) elektromagnetskog spektra. Najčešće se upotrebljavaju tri osnovna kanala u vidljivom dijelu spektra, i to crveni kanal (R), zeleni kanal (G) i plavi kanal (B) te bliski infracrveni kanal (IC).

Vidi: senzor

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: mode, multi-spectral

DE: Modus, multispektraler

način rada, pankromatski
Također: način rada, pankromatski

Definicija: Način rada senzora, pri kojem on detektira intenzitet cjelokupnog elektromagnetskog zračenja u vidljivom dijelu spektra.

Vidi: zračenje, elektromagnetsko; senzor

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: mode, panchromatic

DE: Modus, panchromatischer

nacionalizacija
Definicija: Zakonom utvrđen prinudni prijenos privatnih dobara i sredstava za proizvodnju u državno vlasništvo (u prijašnjem socijalističkom sustavu u društveno vlasništvo).

Područje: inženjerska geodezija

EN: nationalization

FR: nationalisation

DE: Verstaatlichung

nacionalizacija nekretnina zemljišta (zgrada)
Definicija: Podruštvovljenje određenih nekretnina.

Vidi: nacionalizacija

Područje: inženjerska geodezija

DE: Verstaatlichung der Liegenschaften

nacrt
Definicija: (1) Crtež objekta izrađen u određenome mjerilu koji predstavlja projekciju na vertikalnu ravninu ili presjek i s kojeg se mogu čitati radne dimenzije (mjere). (2) U nacrtnoj geometriji, ortogonalna projekcija prostorne figure u ravninu nacrta.

Područje: matematika

EN: view, front

FR: projection frontale

DE: Aufriß

nacrt iskolčenja
Također: nacrt iskolčenja

Definicija: Grafički prikaz, u određenome mjerilu, izabranih točaka i linija nekog projekta opskrbljenog mjerama kao osnova za iskolčenje.

Vidi: iskolčenje

Područje: inženjerska geodezija

EN: plan, layout; plan, setting out

DE: Absteckplan

nacrt rješenja
Definicija: Nacrt rješenja o zemljišnoknjižnoj stvari koji izrađuje ovlaštena osoba, a donosi ga zemljišnoknjižni sudac.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

nadhipoteka
Definicija: Podzaložno pravo, dopušteno glede cijele hipotekarne tražbine ili određenog dijela hipotekarne tražbine.

Vidi: pravo, podzaložno; tražbina, hipotekarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

nadir
Definicija: Zamišljena točka u kojoj vertikala kroz motriteljevo stajalište probada nebesku sferu ispod motriteljeva stajališta.

Vidi: sfera, nebeska

Područje: geodezija

nadležnost zemljišnoknjižnog suda
Definicija: Mjesna nadležnost i stvarna nadležnost.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

nadležnost, mjesna
Definicija: Nadležnost za mjesto; područje (teritorij) za koje i na kojem je neko tijelo nadležno donositi odluke; za općinske sudove propisana zakonom; mjesno je nadležan onaj zemljišnoknjižni sud koji vodi zemljišnu knjigu u koju je upisano zemljište.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: jurisdiction, territorial

nadležnost, stvarna
Definicija: Nadležnost za obavljanje određenih poslova propisana materijalnim zakonom.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: jurisdiction ratione materiae

nadogradnja
Definicija: Nova inačica softverskog ili hardverskog proizvoda oblikovana zato da bi zamijenila stariju inačicu istog proizvoda.

Područje: informatika

EN: upgrade

DE: Upgrade

nagib
Definicija: Otklon od vertikale ili od horizontalne ravnine. Katkad se izražava u postocima, a katkad u kutnoj mjeri.

Područje: geodezija

EN: slope

nagib pisma
Definicija: Kut između osi pojedinog slova i pravca u kojem se proteže natpis. Razlikuju se: naprijed (udesno) nagnuto pismo; uspravno (okomito) pismo; unazad (ulijevo) nagnuto pismo.

Područje: kartografija

FR: pente d’un caratére

DE: Schriftlage

naklada karte
Definicija: Broj primjeraka karata određenog izdanja (tiraža).

Područje: kartografija

EN: order, print

FR: chiffre de tirage

DE: Kartenauflage

nakladnik karata
Definicija: Izdavačka organizacija koja se bavi izradom karata i (ili) njihovom prodajom.

Područje: kartografija

EN: house, map publishing

FR: maison d'éditions cartographique

DE: Kartenverlag

naknada za uvid
Definicija: Naknada za uvid u EOP zemljišnu knjigu elektroničkim putem koja se naplaćuje na temelju Zakona o zemljišnim knjigama i pravilnika koji u tu svrhu donosi ministar pravosuđa.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

nalog za provođenje upisa
Definicija: Sastavni dio rješenja o upisu koji sadrži točno određeni sadržaj upisa.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

namještanje mjernog dalekozora
Definicija: Postupak kojim se mjerni dalekozor priprema za mjerenje. Sastoji se od dioptriranja (namještanja okulara) i izoštravanja slike mjernog objekta.

Vidi: dioptriranje; izoštravanje slike; metoda izoštravanja slike

Područje: mjerni instrumenti

namještanje okulara
Vidi: dioptriranje

namještenik, zemljišnoknjižni
Definicija: Osoba koja radi na vođenju zemljišnih knjiga.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

nano
Definicija: U Međunarodnom sustavu jedinica predmetak u nazivu sa značenjem 10-9. Znak n.

Područje: metrologija

EN: nano

FR: nano

DE: Nano

naplavina
Definicija: Zemljište nastalo naplavljivanjem.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

naredba o dostavi
Definicija: Sastavni dio rješenja o upisu u kojem se navodi kojim strankama i na kojim adresama je potrebno dostaviti rješenje o upisu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

NASA
Definicija: Kratica od National Aeronautical and Space Administration. Američka svemirska agencija za zrakoplovna i svemirska istraživanja osnovana 1958. godine.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: NASA (National Aeronautical and Space Administration)

naselje
Definicija: Naseljeno mjesto s pripadajućim zemljištem koje se sastoji od građevinskog područja i područja druge namjene; prostorna cjelina unutar koje se razvija sustav ulica i trgova ili sustav kućnih brojeva.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

nasljeđivanje
Definicija: Izraz koji opisuje prijenos značajki iz jedne razine podataka ili načina predstavljanja u drugu razinu nižeg stupnja. To je pojam široko upotrebljavan u objektno orijentiranom programiranju i prikazivanju prostora.

Područje: informatika

EN: inheritance

nasljednik
Definicija: Osoba koja stječe pravo nasljeđivanjem.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

naslov karte
Definicija: Podaci koji označuju osnovne karakteristike karte: područje koje prikazuje, vrstu, namjenu, mjerilo itd.

Područje: kartografija

EN: title, map

FR: titre de la carte

DE: Kartentitel

natpis u EOP zemljišnoj knjizi
Definicija: Stavljanje plombe na onaj zemljišnoknjižni uložak za koji se predlaže upis; podatak iz kojeg je vidljiv datum i broj dnevnika pod kojim je proveden zadnji upis.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

nautika
Definicija: Znanost koja se bavi vođenjem broda. U novije doba upotrebljava se i izraz navigacija, koji obuhvaća i vođenje aviona.

Područje: pomorstvo

EN: nautics

FR: nautique

DE: Nautik

navigacija
Definicija: Usmjeravati kretanje ili upravljati njime. Npr. voditi automobil, brod, zrakoplov ili svemirsku letjelicu, ili surfati internetom.

Područje: pomorstvo; satelitska i fizikalna geodezija; informatika

EN: navigation

FR: navigation

DE: Navigation

navigacija, elektronička
Definicija: Navigacija uz pomoć elektroničke opreme. Pojam elektronička navigacija širi je od pojma radionavigacija, budući da uključuje navigaciju pomoću bilo kojeg elektroničkog aparata ili instrumenta.

Područje: pomorstvo

EN: navigation, electronic

FR: navigation électronique

DE: Navigation, elektronische

navigacija, satelitska
Definicija: Određivanje navigacijskih parametara uz pomoć radiosignala upućenih s umjetnih Zemljinih satelita.

Vidi: navigacija

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: navigation, satellite

DE: Sattelitennavigation

navigacija, terestrička
Definicija: Sustav obalne plovidbe u kojem se metode određivanja pozicije broda i upravljanja brodom (orijentacija) temelje na vizualnom opažanju istaknutih terestričkih objekata (terestrička linija pozicija) ili na mjerenju dubine mora (izobata).

Područje: pomorstvo

EN: navigation, terrestric

FR: navigation terrestre

DE: Navigation, terrestrische

navigator
Definicija: Osoba koja upravlja ili je direktno odgovorna za upravljanje vozilom, odnosno plovilom.

Područje: pomorstvo

EN: navigator

DE: Navigator

NAVSTAR
Definicija: Kratica od Navigation Satellite Timing and Ranging. Mjerenje vremena i udaljenosti do navigacijskih satelita; navigacija uz pomoć satelita.

Vidi: GPS

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging)

naziv katastarske općine
Definicija: Ime područja koje obuhvaća katastarska općina, a određuje ga nadležno tijelo u propisanom postupku.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

naziv zemljišnoknjižnog tijela, općepoznati
Definicija: Ime pod kojim je zemljišnoknjižno tijelo poznato; obično je to ime kojim vlasnici tradicionalno zovu sve zemljišne čestice u sastavu zemljišnoknjižnog tijela.

Vidi: tijelo, zemljišnoknjižno

Područje: katastar i zemljišna knjiga

nedogled
Definicija: Slika točke prema kojoj konvergiraju slike skupa paralelnih pravaca u području objekta.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: point, vanishing

FR: point de fuite

DE: Fluchtpunkt

nedoglednica
Definicija: Pravac na snimci na kojem leže nedogledi svih skupova paralelnih pravaca koji su paralelni s nekom ravninom. Za sve skupove horizontalnih pravaca, paralelnih u području objekta, nedoglednica je pravi horizont snimke.

Vidi: nedogled; horizont snimke

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

negativ
Definicija: Razvijena i fiksirana slika na fotografskoj ploči ili filmu na kojoj su tamna i svijetla mjesta raspoređena obratno rasporedu u prirodi.

Vidi: pozitiv

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: negative; negative, photographic

DE: Negativbild

nekretnina
Definicija: Nepokretna stvar; zemljišna čestica (dio zemljišne površine), zajedno sa svime što je s njom trajno spojeno na površini ili ispod nje; određene vrste prava koje su zakonom proglašene nekretninama (npr. pravo građenja).

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: real estate

FR: immeuble; biens immeuble

DE: Liegenschaft

neoštrina (slike)
Definicija: Nedostatna oštrina optičke slike uzrokovana različitim utjecajima.

Vidi: izoštravanje slike; slika, optička

Područje: fizika (optika)

EN: unsharpness

FR: flou

DE: Unschärfe

nepovrativost
Vidi: histereza

nepoznanica
Definicija: Veličina koja se pojavljuje u jednadžbama, a čija numerička vrijednost kroz matematički proces (izjednačenje metodom najmanjih kvadrata) poprima najvjerodostojniju vrijednost.

Vidi: izjednačenje metodom najmanjih kvadrata

Područje: matematička obrada geodetskih podataka, matematika

EN: unknown

FR: inconnue

DE: Unbekannte

nepoznanica orijentacije
Definicija: Nepoznanica u jednadžbama popravaka koja određuje orijentaciju mjerenih pravaca (smjerova).

Vidi: jednadžba popravaka

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: unknown, orientation

FR: inconnue d'orientation

DE: Orientierungsunbekannte

nesigurnost
Definicija: Definira se kao mjera raspona vrijednosti atributa, a koja se može dobiti kao rezultat ponovljenih mjerenja, mjerenja alternativnim instrumentima ili metodama, ili kao rezultat ponovljenih interpretacija raznih opažača, alternativnih interpretacija, obrade alternativnim algoritmima, itd.

Područje: kartografija, informatika

EN: uncertainty

nesigurnost, mjerna
Definicija: Opći pojam koji izražava pomanjkanje točnog znanja vrijednosti mjerene veličine. Za posebnu veličinu mjerna nesigurnost je parametar pridružen mjernom rezultatu koji opisuje rasipanje vrijednosti koje bi se opravdano moglo pripisati mjerenoj veličini. Napomene: (1) Taj parametar može biti npr. standardno odstupanje (ili njegova višestrukost) ili poluširina kojeg intervala s navedenom razinom povjerenja. (2) Mjerna nesigurnost sastoji se općenito od više sastavnica ovisno o načinu proračuna.

Vidi: sastavnica nesigurnosti; nesigurnost, standardna; rezultat, mjerni

Područje: metrologija

EN: uncertainty of measurement

FR: incertitude de mesure

DE: Meßunsicherheit

nesigurnost, proširena
Definicija: Veličina koja određuje interval oko mjernog rezultata za koji se može očekivati da obuhvaća velik dio razdiobe vrijednosti što bi se razumno mogle pripisati mjerenoj veličini.

Napomena: Proširena nesigurnost U dobiva se množenjem sastavljene standardne nesigurnosti s faktorom proširenja k: , a mjerni rezultat se dogovorno izražava kao: , gdje je y najbolja procjena vrijednosti mjerene veličine, a y U do y + U područje koje prema očekivanju obuhvaća velik dio razdiobe vjerojatnosti, a naziva se interval pouzdanosti kojem je pridružena razina pouzdanosti.

Vidi: nesigurnost, sastavljena standardna; faktor proširenja; razina pouzdanosti; interval pouzdanosti, statistički

Područje: metrologija

EN: uncertainty, expanded

FR: incertitude globale

nesigurnost, sastavljena standardna
Također: nesigurnost, sastavljena standardna

Definicija: Standardna nesigurnost mjernog rezultata, kada se taj rezultat dobiva iz vrijednosti više drugih veličina, jednaka je pozitivnom drugom korijenu zbroja članova koji čine varijance i kovarijance tih drugih veličina (ako su korelirane) pomnožene težinskim faktorima koji odražavaju odnos promjene mjernog rezultata prema promjeni tih veličina.

Napomena: (1) Zakon prijenosa nesigurnosti pokazuje kako se nesigurnosti ulaznih veličina (uzete su jednake standardnim odstupanjima razdioba vjerojatnosti tih veličina) sastavljaju kako bi dale nesigurnost izlazne veličine (ako se uzme nesigurnost jednaka standardnom odstupanju razdiobe vjerojatnosti izlazne veličine). (2) Standardna nesigurnost mjernog rezultata općenito se dobiva primjenom metode sastavljanja varijanci sastavnica nesigurnosti A-vrste i B-vrste.

Vidi: odstupanje, standardno; nesigurnost, standardna; proračun standardne nesigurnosti A-vrste; proračun standardne nesigurnosti B-vrste

Područje: statistika, metrologija

EN: uncertainty, combined

FR: incertitude composée

nesigurnost, složena standardna
Vidi: nesigurnost, sastavljena standardna

nesigurnost, standardna
Definicija: Mjerna nesigurnost rezultata izražena standardnim odstupanjem. Standardno odstupanje srednje vrijednosti niza ponovljenih mjerenja u uvjetima ponovljivosti može se izraziti kao standardna nesigurnost rezultata (u ovom slučaju zbog slučajnih djelovanja). Kako je riječ o statističkom proračunu, to je standardna nesigurnost A-vrste.

Vidi: nesigurnost, mjerna; proračun standardne nesigurnosti A-vrste; proračun standardne nesigurnosti B-vrste; odstupanje, empirijsko standardno; nesigurnost, sastavljena standardna; nesigurnost, proširena

Područje: statistika, metrologija

EN: uncertainty, standard

DE: Standardunsicherkeit

nesuglasica
Definicija: Odstupanje vrijednosti funkcije opažanja ili mjerenja od njezine prave ili zadane vrijednosti. Kod izjednačenja uvjetnih mjerenja, odstupanje matematičkog modela zadanog uvjeta od onoga dobivenog mjerenjima (zatvaranje trokuta, nivelmana itd.).

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: discrepancy; contradiction

FR: écart; contradiction

DE: Widerspruch

nesumjerljiv
Također: nesumjerljiv

Definicija: Dva su broja nesumjerljiva ako njihov omjer nije racionalan broj. Takvi brojevi nemaju zajedničku mjeru. Npr. stranica i dijagonala kvadrata.

Područje: matematika

EN: incommensurable

DE: inkommensurabel

nezamjetljivost (utjecaja na mjerenu veličinu)
Također: nezamjetljivost (utjecaja na mjerenu veličinu)

Definicija: Sposobnost mjerila da ne mijenja mjerenu veličinu.

Područje: metrologija

EN: transparency

FR: discrétion

nijansa
Definicija: U IHS-u, dominantna valna duljina boje ili tona.

Vidi: IHS

Područje: informatika

EN: hue

FR: nuance

DE: Färbung

NIMA
Definicija: Nacionalna agencija za snimke i kartografiju. Agencija u SAD-u koja čini dostupnima pravodobne, relevantne i točne slikovne prikaze, inteligentne slikovne prikaze i geoprostorne informacije, te time podržava nacionalne sigurnosne operacije.

Područje: kartografija, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: NIMA (National Imagery and Mapping Agency)

NIPP
Vidi: infrastruktura prostornih podataka, nacionalna

niskop
Definicija: Privremena građevina koja se rabi pri izgradnji tunela, ima otvor samo na jednom kraju, a postavljena je pod nagibom.

Područje: inženjerska geodezija

niti, daljinomjerne
Također: niti, daljinomjerne

Definicija: Niti na staklenoj pločici nitnoga križa dalekozora paralelne sa srednjom crticom nitnoga križa i na istoj udaljenosti od te crtice. Koriste se za optičko mjerenje duljine očitanjem odsječka daljinomjerne letve uz množenje s multiplikacijskom konstantom daljinomjera.

Vidi: letva, daljinomjerna; daljinomjer; daljinomjer s konstantnim paralaktičkim kutom

Područje: mjerni instrumenti

EN: lines (hairs), stadia

FR: fils stadimétrique; traits stadimétrique

DE: Distanzfaden; Distanzstriche

niveleta
Definicija: Prikaz trase u visinskom smislu, tj. uzdužni profil trase.

Vidi: trasa

Područje: inženjerska geodezija

EN: alinement, vertical; line, level reference

DE: Gradiente; Nivelette

nivelir
Definicija: Instrument za mjerenje visinskih razlika pomoću horizontalne vizurne linije dalekozora. Glavni dio nivelira je dalekozor koji se može okretati oko vertikalne osi, te sustav kojim se vizurna linija postavlja horizontalno. Može imati horizontalni krug za jednostavna očitanja kuta. Precizni optički niveliri imaju optički mikrometar (planparalelna ploča ispred objektiva dalekozora), libelu sa sustavom prizama za promatranje koincidencije mjehura libele, elevacijski vijak, nitni križ u obliku klina, a za očitanje se primjenjuje invarna letva. Na nitnom križu obično se nalaze i daljinomjerne crtice. Za približno horizontiranje nivelir ima kružnu libelu. Prema načinu horizontiranja vizurne linije niveliri se dijele na nivelire s libelama i nivelire s kompenzatorom.

Napomena: Naziv automatski nivelir za nivelire s kompenzatorom danas treba izbjegavati zbog toga što se taj naziv primjenjuje za digitalne nivelire s automatskim zapisom podataka.

Vidi: nivelir s kompenzatorom; nivelir, digitalni; nivelir s libelom

Područje: mjerni instrumenti

EN: level; instrument, level

FR: niveau

DE: Nivellier; Nivellierinstrument

nivelir s kompenzatorom
Također: nivelir s kompenzatorom

Definicija: Nivelir s automatskim postavljanjem horizontalne vizurne linije pomoću kompenzatora, uz prethodno horizontiranje pomoću kružne libele. Danas se automatskim nivelirom naziva onaj koji ima i automatski zapis mjernih podataka, npr. digitalni nivelir.

Napomena: Glavni uvjet tog nivelira je horizontalni položaj geodetske vizurne linije pri verikalnom položaju vertikalne osi.

Vidi: nivelir, digitalni; kompenzator

Područje: mjerni instrumenti

EN: level, automatic; level, self-levelling; level, pendulum

FR: niveau automatique; niveau a compensateur

DE: Nivellier, automatisches; Kompensatornivellier

nivelir s libelom
Definicija: Optički nivelir koji uz dalekozor ima cijevnu libelu, koja se naziva nivelacijskom libelom, a služi za postavljanje geodetske vizurne osi u horizontalni položaj. Nivelacijska libela vrhuni se pomoću podnožnih vijaka i/ili pomoću elevacijskog vijka.

Vidi: os, geodetska vizurna; nivelir; osi nivelira s libelom; libela, nivelacijska; vijak, elevacijski; niveliranje, optičko

Područje: mjerni instrumenti

EN: level, spirit; level, bubble

FR: niveau a bulle; niveau de basculement

DE: Libellennivelier

nivelir s njihalom
Vidi: nivelir, digitalni

nivelir, digitalni
Definicija: Nivelir s digitalnim pokazivanjem uz primjenu posebne mjerne letve s kodiranom podjelom za automatsko mjerenje i zapis podataka. Mehanička građa i dalekozor jednaki su optičkim nivelirima s kompenzatorom pomoću kojeg se dobiva automatski horizontalna vizurna linija.

Vidi: nivelir s kompenzatorom; pokazivanje, digitalno; letva, nivelmanska kodirana

Područje: mjerni instrumenti

EN: level, digital

FR: niveau électronique

DE: Digitalnivellier

nivelir, kompenzacijski
Vidi: nivelir s kompenzatorom

nivelir, laserski
Definicija: Nivelir s rotirajućom laserskom zrakom kojom se ostvaruje horizontalna referencijska ravnina. Fotoelektrični detektor ima prijamnik koji se pomiče po mjernoj letvi u referencijsku ravninu.

Napomena: Primjena laserskog nivelira omogućuje potpunu automatizaciju mjernog procesa niveliranja.

Vidi: laser, rotirajući

Područje: mjerni instrumenti

EN: level, laser

FR: niveau a laser

DE: Lasernivellier

nivelir, precizni
Definicija: Često primijenjen naziv za nivelir visoke točnosti, kod kojeg je standardna nesigurnost visinske razlike manja od 1 mm po 1 km dvostrukog nivelmana. Pri mjerenju tim nivelirom uvijek se primjenjuju invarne nivelmanske letve.

Vidi: nivelir; letva, invarna nivelmanska; nesigurnost, standardna

Područje: mjerni instrumenti

EN: level, precise

FR: niveau de précision

DE: Präzisionsnivellier; Feinnivellier

niveliranje
Definicija: (1) Postupak dovođenja pravca ili plohe u horizontalni položaj; (2) mjerenja visinskih razlika.

Vidi: nivelir; niveliranje, optičko

Područje: praktična geodezija

EN: levelling

FR: nivellement

DE: (1) Einwägen; (2) Nivellieren

niveliranje, optičko
Definicija: Niveliranje promatranjem kroz dalekozor optičkog instrumenta uz horizontalnu vizurnu liniju, najčešće uz primjenu nivelira i nivelmanske letve koja je postavljena vertikalno i na kojoj opažač očitava položaj vizurne linije izravno ili pomoću optičkog mikrometra.

Vidi: niveliranje; nivelman, geometrijski

Područje: praktična geodezija, inženjerska geodezija

EN: levelling, optical

FR: nivellement direct

DE: Nivellement (mit optischen Instrumenten)

nivelman
Definicija: Geodetska mjerna metoda za određivanje visinskih razlika i visina točaka.

Vidi: nivelman, generalni; nivelman, geometrijski; nivelman visoke točnosti; nivelman, trigonometrijski; izmjera, visinska

Područje: praktična geodezija

EN: leveling; levelling

FR: nivellement

DE: Nivellement

nivelman I. reda
Vidi: nivelman visoke točnosti

EN: levelling, first-order

nivelman II. reda
Vidi: nivelman, precizni

EN: levelling, second-order

nivelman III. reda
Vidi: nivelman povećane točnosti, tehnički

EN: levelling, third-order

nivelman IV. reda
Vidi: nivelman, tehnički

EN: levelling, fourth-order

nivelman povećane točnosti, tehnički
Također: nivelman povećane točnosti, tehnički

Definicija: Vrsta generalnog nivelmana u kojem vjerojatna slučajna pogreška smije iznositi najviše ±5 mm na km duljine nivelmanskog vlaka.

Vidi: nivelman, generalni

Područje: praktična geodezija

EN: levelling, higher accuracy technical

nivelman profila
Definicija: Vrsta detaljnog nivelmana u kojem treba detaljno visinski snimiti samo uzak pojas terena uzduž osi neke postojeće ili projektirane komunikacije (ceste, željeznice) ili vodotoka ili dati vertikalan presjek terena po toj osi.

Vidi: nivelman, detaljni

Područje: praktična geodezija

EN: levelling, profile

nivelman visoke točnosti
Također: nivelman visoke točnosti

Definicija: Vrsta generalnog nivelmana u kojem vjerojatna slučajna pogreška smije iznositi najviše ±1 mm na km duljine nivelmanskog vlaka. Izvodi se nivelirima visoke točnosti s kratkim duljinama vizure i primjenom invarnih letava, koje se postavljaju na željezne papuče.

Vidi: nivelman, generalni; letva, nivelmanska

Područje: praktična geodezija

EN: levelling, high acuraccy

nivelman, detaljni
Definicija: Nivelman kojim se s repera generalnog nivelmana neposredno određuju visine karakterističnih točaka terena u svrhu njegova visinskog prikaza. Primjenjuje se za visinsku izmjeru približno ravnog terena. Dijeli se na plošni nivelman i nivelman profila.

Vidi: reper; nivelman, generalni; nivelman, plošni; nivelman profila

Područje: praktična geodezija

nivelman, generalni
Definicija: Nivelman kojem je svrha određivanje visina repera.

Vidi: nivelman; reper

Područje: praktična geodezija

EN: levelling, general

DE: Nivellement, allgemeines

nivelman, geometrijski
Definicija: Nivelman na osnovi djelovanja sile teže. Najčešće se izvodi primjenom nivelira s pomoću kratkih horizontalnih vizurnih linija (primjenom libela, odnosno kompenzatora) prema vertikalno postavljenim nivelmanskim letvama, a rjeđe očitanjem razine površina tekućine na principu spojenih posuda (hidrostatski nivelman).

Vidi: nivelman; nivelir; vaga, hidrostatska; letva, nivelmanska; niveliranje, optičko; izmjera, visinska

Područje: praktična geodezija

EN: levelling, differential; levelling, spirit; levelling, geometric

FR: nivellment direct; nivellment géometrique

DE: Nivellement, geometrisches

nivelman, hidrostatički
Definicija: Nivelman pomoću instrumentarija koji radi na načelu spojenih posuda.

Vidi: nivelman

Područje: inženjerska geodezija

EN: levelling, hydrostatic

DE: Nivellement, hydrostatisches

nivelman, motorizirani
Definicija: Geometrijski ili trigonometrijski nivelman koji se izvodi primjenom posebno uređenih vozila za prijenos instrumenata i pribora. Primjena tog nivelmana bila je moguća pojavom instrumenta s kompenzatorima.

Vidi: nivelman, geometrijski; nivelir; mjerenje visinskih razlika, trigonometrijsko

Područje: praktična geodezija

EN: levelling, motorized

FR: nivellment motorisé

DE: Nivellement, motorisiertes

nivelman, plošni
Definicija: Vrsta detaljnog nivelmana za područja gdje se traži veća točnost visinskih podataka. Plošnim nivelmanom snimat će se veće ili manje zatvorene (grupirane) površine, npr. za potrebe raznih melioracijskih vodogradnja (navodnjavanja i odvodnje), u izgradnji zračnih luka itd.

Vidi: nivelman, detaljni

Područje: praktična geodezija

EN: levelling grid

DE: Flächennivellement

nivelman, precizni
Također: nivelman, precizni

Definicija: Vrsta generalnog nivelmana u kojem vjerojatna slučajna pogreška smije iznositi najviše ±2 mm na km duljine nivelmanskog vlaka.

Vidi: nivelman, generalni

Područje: praktična geodezija

EN: levelling, precise

FR: nivellement du précision

DE: Präzisionsnivellement

nivelman, tehnički
Također: nivelman, tehnički

Definicija: Vrsta generalnog nivelmana u kojem vjerojatna slučajna pogreška smije iznositi najviše ±8mm na km duljine nivelmanskog vlaka.

Vidi: nivelman, generalni

EN: levelling, technical

nivelman, trigonometrijski
Definicija: Nivelman u kojem se visinske razlike dviju točaka određuju na osnovi izmjerenog vertikalnoga kuta i izmjerenih ili poznatih udaljenosti između tih točaka. Obično se primjenjuje za određivanje visinskih razlika točaka na velikim udaljenostima pomoću teodolita. Manje je točnosti od geometrijskog nivelmana.

Vidi: nivelman; nivelman, geometrijski; teodolit

Područje: praktična geodezija

EN: levelling, trigonometric; levelling, trig

FR: nivellement indirect

DE: Höhenmessung, trigonometrische

nivoelipsoid
Definicija: Fizikalna aproksimacija Zemljina tijela – rotacijski elipsoid s poznatom ukupnom masom i kutnom brzinom rotacije, koje rezultiraju normalnim poljem sile teže.

Vidi: elipsoid, rotacijski; polje sile teže, normalno

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: ellipsoid, level

DE: Niveauellipsoid

nivoploha
Definicija: Ploha konstantnoga geopotencijala.

Vidi: geopotencijal

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: surface, level; surface, equipotential

FR: surface de niveau

DE: Niveaufläche

nivoploha, nulta
Definicija: Nivoploha koja odgovara prihvaćenom srednjem vodostaju mirnog mora, od koje se računaju nadmorske ili apsolutne visine.

Vidi: nivoploha

Područje: kartografija

EN: datum, altitude

FR: zéro (d'un réseau de nivellement)

DE: Höhenbezugsfläche

niz mjerila, prihvaćeni
Definicija: Određeni niz mjerila, utvrđen tako da zadovolji osnovne potrebe jedne države.

Napomena: Niz mjerila topografskih karata Hvatske izgleda ovako: 1:5000, 1:25 000, (1:50 000), 1:100 000 i 1:200 000 (1:250 000).

Područje: kartografija

FR: serie de cartes

DE: Maßstabreihe

niz, aritmetički
Definicija: Niz brojeva u kojem je razlika dvaju susjednih članova stalna. Oblika je: a1, a1+d, a1+2d,…, a1+(n–1)d, gdje je a1 početni član niza, a d razlika. Označi li se n-ti član niza s an, a zbroj prvih n članova niza sa Sn, tada je an = a1+ (n–1)d i Sn=(n/2)(2a1+(n–1)d). Npr. u nizu neparnih brojeva 1, 3, 5, 7, … početni član je 1, razlika je 2, a zbroj prvih n članova niza n2.

Područje: matematika

EN: sequence, arithmetic; progression, arithmetic

FR: progression arithmétique

DE: Folge, aritmetische; Progression, aritmetische

niz, kontrolni
Definicija: Niz snimaka snimljen kao pomoć pri kasnijem aerosnimanju ili kao kontrola i poboljšanje kvalitete snimljenog bloka snimaka koji znatno pridonosi kvaliteti i sigurnosti izjednačenja bloka.

Vidi: blok snimaka; izjednačenje bloka

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

niz, mjerni
Definicija: Niz uzastopnih mjerenja iste veličine.

Napomena: Pri mjerenju pravaca teodolitom u dva položaja dalekozora mjerni niz u jednom položaju dalekozora naziva se polugirus.

Vidi: vrijednost, mjerna; ponovljivost, mjerna; pravac; girus

Područje: metrologija

EN: set of measurement

FR: séquence

DE: Meßreiche

nižekratnik mjerne jedinice
Definicija: Manja mjerna jedinica nastala od dane jedinice u skladu s međunarodnim dogovorom. Primjeri: milimetar (10–3 m), mikrometar (10–6 m), nanometar (10–9 m).

Područje: metrologija

EN: sub-multiple of a unit (of measurement)

FR: sous-multiple d'une unité (de mesure)

njutn
Definicija: Jedinica za silu. Izvedena jedinica SI s posebnim nazivom. Znak: N. 1N=1mkgs–2.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

EN: newton

DE: Newton

NMA
Definicija: Kratica od National Mapping Agency. Državna geodetsko-kartografska organizacija. Državna upravna organizacija koja u cilju sustavne izmjere države i izrade njezina temeljnog prostornog informacijskog sustava nadzire i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavljanje i održavanje osnovne mreže astronomsko-geodetskih, trigonometrijskih, nivelmanskih i gravimetrijskih točaka, na geodetsku izmjeru i njezine oblike, katastarsku i topografsku izmjeru, izradu topografskih i drugih karata te izradu katastra.

Područje: geodezija; kartografija

EN: NMA (National Mapping Agency)

NMCA
Definicija: Kratica za National Mapping and Cadastral Agencies – nacionalne kartografske i katastarske organizacije. To su geodetsko-katastarske uprave ili agencije pojedinih država.

Područje: geodezija

EN: NMCA (National Mapping and Cadastral Agencies)

NOAA
Definicija: Nacionalna oceanska i atmosferska uprava. Bavi se opisom i predviđanjem promjena na Zemlji. Upravlja obalnim i pomorskim resursima SAD-a i njihovim održavanjem.

Područje: pomorstvo

EN: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)

nogari
Vidi: stativ

nomenklatura lista
Definicija: Brojevi i slova koji određuju položaj lista karte u prihvaćenoj podjeli na listove.

Vidi: list karte; podjela karte na listove

Područje: kartografija

EN: system, sheet numbering

FR: systeme de numération

DE: Blattnumerierung

nominalni
Definicija: Koji postoji samo po imenu, na papiru, a ne u stvarnosti; beznačajan, neznatan. Nominalna mjerna skala je najjednostavnija i uključuje numeričke i kvalitativne atribute. Jedina svrha takve skale je razlikovanje klase numerirane brojem 5 od klase numerirane brojem 1 i nema nikakvih naznaka da ih ima još četiri ili još pet puta više. Primjeri brojčane (kvantitativne) nominalne skale su pozitivni brojevi, identifikacijski brojevi i različite brojčane klase. Primjeri kvalitativnih nominalnih skala su navedeni tipovi tala ili pokrova i imena objekata.

Područje: informatika

EN: nominal

nomografija
Definicija: Skup metoda koje zamjenjuju numeričko računanje jednostavnim čitanjem na sustavu linija zvanom nomogram.

Vidi: nomogram

Područje: matematika

EN: nomography

FR: nomographie

DE: Nomographie

nomogram
Definicija: Grafički prikaz na papiru koji se sastoji od sustava linija iscrtanih prema nekoj funkciji. Služi za približno računanje.

Vidi: nomografija

Područje: matematika

EN: nomogram, chart, alignement

FR: nomogramme

DE: Nomogramm

nonijus
Definicija: Uređaj kojim je moguće umjesto procjene očitavati manje dijelove intervala ljestvice. Za očitanje se rabi pomoćna ljestvica, koja se pomiče uzduž glavne ljestvice, a na osnovi koincidencije crtica. Indeks za očitanje je ništična crtica pomoćne ljestvice.

Područje: mjerni instrumenti

EN: vernier

FR: vernier

DE: Nonius

norma
Definicija: (1) Isprava namijenjena općoj i višekratnoj uporabi radi postizanja optimalne razine i uređenosti u danom kontekstu, koja određuje pravila, odrednice ili značajke za djelatnosti ili njihove rezultate. Stvorena je suglasjem priznatog tijela koje ju potvrđuje. Može biti: međunarodna, nacionalna i pokrajinska. (2) Preslikavanje sa skupa promatranih objekata u skup nenegativnih realnih brojeva. Svojstva norme: , ,, gdje je skalar (broj); specijalno, ,,, gdje su a i b iz skupa objekata, a definirane operacije. Npr. apsolutna vrijednost (modul) kompleksnog broja; duljina vektora kao drugi korijen sume kvadrata njegovih komponenata po koordinatnim osima; norma funkcije – npr. korijen određenog integrala kvadrata funkcije . Ako je N = 1, kaže se da je funkcija normirana.

Vidi: norma, temeljna; norma, ispitna; norma, terminološka

Područje: (1) metrologija; (2) matematika

EN: (1) standard; (2) norm

FR: norme

DE: Norm

norma IHO-a
Vidi: norma IHO-a za prijenos digitalnih hidrografskih podataka

Područje: pomorstvo

EN: IHO standard

norma IHO-a za prijenos digitalnih hidrografskih podataka
Definicija: Prvobitno objavljena kao SP57 (potom S-57) verzija 1 i poslije verzija 2. Posljednje izdanje norme S-57, izdanje 3, sastoji se od Teorijskog modela podataka, Strukture podataka, Objektnoga kataloga, Proizvodnih specifikacija ENC-a, Uporabe objektnoga kataloga za ENC i Proizvodnih specifikacija rječnika podataka objektnoga kataloga.

Vidi: ENC

Područje: pomorstvo

EN: IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data

norma, ispitna
Definicija: Norma koja određuje ispitne metode, katkad dodatak drugim odredbama u vezi s ispitivanjem, kao što su uporaba statističkih metoda, statističkog uzorka, redoslijed ispitivanja.

Područje: metrologija

EN: standard, testing

FR: norma d'essai

DE: Prüfnorm

norma, međunarodna
Definicija: Norma prihvaćena od međunarodnih normativnih organizacija i dostupna korisnicima.

Područje: metrologija

EN: standard, international

FR: norma internationale

DE: Norm, internationale

norma, temeljna
Definicija: Norma koja ima široko polje primjene ili sadrži opće odredbe za određeno područje.

Vidi: norma

Područje: metrologija

EN: standard, basic

FR: norme de base

DE: Grundnorm

norma, terminološka
Definicija: Norma koja utvrđuje nazive, obično popraćene njihovim definicijama, a katkad i tumačenjem.

Vidi: norma

Područje: metrologija

EN: standard, terminology

FR: norme de terminologie

DE: Terminologienorm

normala na krivulju
Definicija: Normala na krivulju u točki T je pravac koji prolazi tom točkom, a okomit je na tangentu krivulje u toj točki. Normala na graf funkcije u točki grafa ima jednadžbu .

Područje: matematika

normiranje
Vidi: normizacija

normirati
Definicija: Prevesti u normirani oblik. Npr. pomnožiti danu funkciju s takvim faktorom da njezina norma postane jednaka 1.

Područje: matematika

EN: normalization; valuation

FR: normalisation; valuation

DE: Normierung; Bewertung

normizacija
Također: normizacija

Definicija: Djelatnost uspostavljanja normi.

Vidi: norma

Područje: metrologija

EN: standardization

FR: normalisation

DE: Normung

nositelj crteža
Definicija: Materijal na kojem se izrađuje kartografski crtež – original ili kopija karte.

Područje: kartografija

EN: base, drawing

FR: plansche de rédaction

DE: Zeichnungsträger

nositelj prava građenja
Definicija: Osoba koja je stekla pravo građenja.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

NSDI
Vidi: infrastruktura prostornih podataka, nacionalna

nula, hidrografska
Definicija: Nivoploha na koju se odnose dubine na hidrografskim kartama.

Napomena: Na hrvatskim pomorskim kartama dubine se odnose na srednju razinu nižih niskih voda živih morskih mijena.

Vidi: nivoploha

Područje: kartografija

EN: datum, chart

FR: niveau de réduction

DE: Seekartennull

nul-hipoteza
Također: nul-hipoteza

Definicija: Hipoteza označena s H0 koju treba odbaciti ili prihvatiti na osnovi testa.

Vidi: hipoteza, alternativna; test, statistički

Područje: statistika

EN: hypothesis, null

FR: hypotése nulle

numerički
Također: numerički

Definicija: Koji ima veze s brojevima. Koji se obavlja brojevima. Npr. numeričko računanje.

Područje: matematika

EN: numerical

FR: numeriques

DE: numerisch

numeriranje katastarskih čestica
Definicija: Dodjeljivanje katastarskog broja katastarskim česticama.

Vidi: čestica, katastarska; broj katastarske čestice

Područje: katastar i zemljišna knjiga

nystagmus, fiziološki
Definicija: Vrlo mala prirodna zakretanja oka bez naše volje. Ako vrijeme svjetlosnog podražaja traje dulje od 1/100 s, dolazi do neizbježnoga spontanog pokreta oka u trajanju od 1 s do 3 s i s kutnim iznosima od 20" do 30", a za dulje vrijeme podražaja i do 5'. Iznosi su veći pri manjoj osvijetljenosti. Fiziološki nystagmus je prijeko potreban radi regeneracije vidne materije receptora, ali ujedno pri mjerenjima određuje granične točnosti viziranja dalekozorom.

Područje: fizika (optika)

EN: nystagmus, physiological

DE: Nystagmus, physiologischer