Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
Z.K.
Definicija: Uobičajena kratica za "zemljišnoknjižni".

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zabilježba
Definicija: Knjižni upis kojim se čine vidljivima mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da se mogu zabilježiti u zemljišnim knjigama; upis kojim se mogu osnivati određeni pravni učinci kada je to predviđeno zakonom; postoje zabilježbe osobnih odnosa, zabilježbe prvenstvenog reda, zabilježbe otkaza hipotekarne tražbine, zabilježbe hipotekarne tužbe, zabilježbe spora, zabilježbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, zabilježbe imenovanja ili opoziva upravitelja, zabilježbe odbijanja ovrhe i zabilježbe dosude.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zabilježba dosude
Definicija: Zabilježba sudske odluke o tome tko je kupac na javnoj dražbi (rješenje o dosudi); nakon zabilježbe dosude mogu se steći prava daljnjim upisima protiv dosadašnjega vlasnika samo uz uvjet da dosuda izgubi učinak.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zabilježba hipotekarne tužbe
Definicija: Zabilježba koju dopušta rješenjem zemljišnoknjižni sud na prijedlog vjerovnika koji je podigao hipotekarnu tužbu protiv osobe upisane kao vlasnik opterećene nekretnine, ako je dokazano da je sudu podnesena hipotekarna tužba; djeluje protiv svakoga kasnijega vlasnika založene nekretnine.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zabilježba imenovanja ili opoziva upravitelja
Definicija: Zabilježba imenovanja zajedničkoga upravitelja, zabilježba opoziva zajedničkog upravitelja, zabilježba promjene zajedničkog upravitelja, zabilježba prisilne uprave, zabilježba prestanka prisilne uprave.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zabilježba odbijanja ovrhe
Definicija: Zabilježba sudske odluke o odbijanju prijedloga da se odobri ovrha na nekretnini radi naplate tražbine za koju nije bila upisana hipoteka; učinak je te zabilježbe da će u slučaju ako povodom žalbe ovršni prijedlog bude prihvaćen, ta tražbina imati prilikom namirivanja ono mjesto u prvenstvenom redu koje joj je zabilježbom osigurano.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zabilježba osobnih odnosa
Definicija: Zabilježba postojanja osobnih odnosa čija se zabilježba, odnosno prestanak zahtijeva.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zabilježba otkaza hipotekarne tražbine
Definicija: Zabilježba koja se dopušta rješenjem zemljišnoknjižnog suda na prijedlog vjerovnika koji je dao otkaz svom dužniku upisanom kao vlasnik opterećene nekretnine, ako je taj otkaz dao u obliku javne isprave.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zabilježba prvenstvenog reda
Definicija: Zabilježba na temelju zabilježbe namjere otuđivanja ili osnivanja založnog prava, kako bi se osnovao prvenstveni red za ona prava koja će se upisati na temelju tih poslova; zabilježba na temelju zabilježbe namjere brisanja hipotekarne tražbine nekog hipotekarnog vjerovnika kako bi time sačuvao prvenstveni red za onu tražbinu koja se na temelju njegova raspolaganja može upisati s tim prvenstvenim redom.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zabilježba spora
Definicija: Upis kojim se čini vidljivim da se glede knjižnoga prava vodi pred sudom ili drugim nadležnim tijelom postupak čiji bi ishod mogao utjecati na uknjižbu, pripadanje, postojanje, opseg, sadržaj ili opterećenje toga prava.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zabilježba tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji
Definicija: Zabilježba iz koje je vidljivo da je vjerovnik podnio tužbu za pobijanje dužnikovih pravnih radnji sukladno propisima o obveznim odnosima radi ostvarenja tužbenoga zahtjeva; ima učinak da pravomoćna presuda donesena povodom tužbe djeluje i protiv svih kasnijih nositelja knjižnoga prava, pa će se ovrha moći provesti neposredno, bez obzira tko je u međuvremenu postao nositelj knjižnoga prava.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zabrana opterećenja
Definicija: Zabrana koja se upisuje u teretovnicu, a iskazuje se vidljivom i u vlastovnici.

Vidi: teretovnica; vlastovnica

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zabrana otuđenja
Definicija: Zabrana koja se upisuje u teretovnicu, a iskazuje se vidljivom i u vlastovnici.

Vidi: teretovnica; vlastovnica

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zaglavlje
Definicija: Početne linije u nekim datotekama koje sadrže informacije o prisutnim podacima. Može sadržavati broj zapisa, stupaca i numerički format podataka.

Vidi: metapodaci

Područje: informatika

EN: header

DE: Kopfzeile

zahtjev za uređenje međe
Definicija: Pisani dokument koji se podnosi nadležnom sudu radi rješavanja sporne međe i donošenja odluke o njezinu položaju.

Vidi: međa, sporna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zahtjev za zaštitu zakonitosti
Definicija: Dopuštena vrsta priziva protiv odluka donesenih u zemljišnoknjižnom postupku.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zajedničar
Definicija: Osoba koja ima neku nekretninu ili dio neke nekretnine u zajedničkom vlasništvu s još jednom ili više osoba.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zakon prijenosa pogrešaka
Također: zakon prijenosa pogrešaka

Definicija: Zakon koji matematički utvrđuje oblik prijenosa pogrešaka mjerenih veličina na traženu veličinu, ako je ona određena matematičkom povezanošću, tj. funkcijom: (a) izravno opažanih međusobno neovisnih veličina s poznatim odstupanjima; (b) međuovisnih koreliranih veličina s poznatom matricom rasipanja (kovarijancijska matrica).

Napomena: (1) Uvođenjem pojma mjerne nesigurnosti i standardne nesigurnosti rezultata prikladno je zakon prijenosa pogrešaka nazivati zakonom prijenosa nesigurnosti. (2) Veza između nesigurnosti i pogreške može se razumjeti tumačenjem zakona prijenosa nesigurnosti s gledišta nepoznate "istinite" vrijednosti ulazne veličine (ali koja se smatra "istinitom" vrijednosti) i pogreške, uz pretpostavku da je očekivanje razdiobe vjerojatnosti svake pogreške jednako ništici. (3) Bez obzira na to smatra li se standardna nesigurnost mjerom rasipanja vjerojatnosti ulazne veličine ili mjerom rasipanja pogreške te veličine, to ne dovodi do razlike u proračunima standardne nesigurnosti. Oba pristupa daju na taj način iste brojčane rezultate, a pojam nesigurnosti, koji je danas prihvaćen međunarodnim dogovorom, uklanja mogućnost neispravne upotrebe izraza pogreške i nesigurnosti. Ako je težište u opažanoj (ili procijenjenoj) vrijednosti veličine i opažanoj (ili procijenjenoj) njezinoj promjenljivosti, spominjanje pogreške je nepotrebno.

Vidi: pogreška, mjerna; nesigurnost, mjerna; nesigurnost, standardna; nesigurnost, sastavljena standardna; matrica kovarijanci; teorija pogrešaka

Područje: metrologija, statistika

EN: law of the propagation of errors

FR: loi sur la propagation des erreurs

DE: Fehlerfortpflanzungsgesetz

zakon, materijalni
Definicija: Zakon koji uređuje određenu materiju (npr. zemljišne knjige i poslove vezane uz njih).

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zakon, procesni
Definicija: Zakon koji uređuje pitanja vođenja postupka.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zakretanje, beskrajno fino
Definicija: Fino zakretanje bez ograničenja, npr. horizontalnoga kruga teodolita.

Vidi: dio, srednji

Područje: mjerni instrumenti

EN: motion, endless fine; motion, continuous slow

FR: mouvement sans fin

DE: Endlos-Feintrieb

zakrivljenost
Definicija: Geometrijski je zakrivljenost krivulje mjera za zakret tangentnog vektora, tj. zakrivljenost K krivulje u njezinoj točki M je granična vrijednost omjera zakreta tangentnog vektora u točki M uzduž nekog luka krivulje i duljine tog luka. Polumjerom zakrivljenosti R u točki M krivulje naziva se veličina recipročna zakrivljenosti . Krug s polumjerom a ima zakrivljenost i polumjer zakrivljenosti ; za pravac ; za druge krivulje zakrivljenost se mijenja od točke do točke.

Područje: matematika

EN: curvature

FR: courbure

DE: Krümmung

zakrivljenost polja slike
Definicija: Pogreška preslikavanja skošenih snopova zraka svjetlosti kod koje se točke ravnine predmeta okomite na optičku os ne preslikavaju u konjugiranoj ravnini slike, tj. u Gaussovoj ravnini, već na zakrivljenoj plohi s tjemenom u optičkoj osi. Zakrivljeno polje slike nalazi se između meridionalne i sagitalne plohe slike astigmatizma kosih zraka.

Vidi: astigmatizam

Područje: fizika (optika)

EN: curvature of field

FR: courbure de champ

DE: Bildfeldwölbung

zakup
Definicija: Uživanje koristi od nekretnine na određeno vrijeme uz ugovorenu cijenu.

Vidi: nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: lease

FR: bail

DE: Pacht; Pachtvertrag

zakupnik
Definicija: Osoba koja koristi nekretninu na određeno vrijeme uz ugovorenu cijenu.

Vidi: nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: lessee

FR: preneur

DE: Pächter; Mieter

zakupodavatelj
Definicija: Osoba koja predaje nekretninu na uporabu na određeno vrijeme za ugovorenu cijenu.

Vidi: nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: lessor

FR: bailleur

DE: Verpächter; Vermieter

zaliv
Vidi: zaljev

zaljev
Definicija: Dio oceana, mora ili jezera koji je s triju strana okružen kopnom. Zaljevi imaju veliko značenje za promet. Na njihovim obalama razvijaju se luke i pristaništa.

EN: bay

DE: Bucht

zaljev, historijski
Definicija: Veliki zaljev na koji se ne mogu primijeniti međunarodnopravna pravila o zaljevima (ulaz im je, npr. širi od 24 M), a obalna država, oslanjajući se na dugotrajnu upotrebu i ostvarivanje vlasti, podvrgava vode u zaljevu pod pravni režim unutrašnjih morskih voda.

Područje: pomorstvo

EN: bay, historical

zaljev, povijesni
Vidi: zaljev, historijski

zametak
Definicija: Točka unutar poligona koja može biti upotrijebljena kao nositelj atributa cijelog područja, npr. vlasništva, adrese ili vrste uporabe zemljišta. To je često centroid poligona.

Vidi: centroid

Područje: GIS

EN: seed

DE: Keim

zamjena površina
Definicija: Međusobno dodavanje i oduzimanje određenih površina uz dodirnu među dviju katastarskih čestica kako bi se ta zajednička međa izravnala, a čestice zadržale dosadašnje površine.

Vidi: čestica, katastarska; međa

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zaobljenje nivelete
Definicija: Postupni prijelaz (u obliku krivulje) iz jednog nagiba nivelete u drugi. Obično parabola ili kružni luk.

Vidi: niveleta

Područje: inženjerska geodezija

EN: curvature of level line

FR: arc de raccordement; courbe de raccordement

DE: Gradientenausrundung

zaokruživanje
Definicija: Postupak određivanja približne vrijednosti decimalnog broja brojem koji ima manji broj decimala. Na primjer, decimalni broj 53,94528 zaokruživanjem na 4 decimalna mjesta najčešće se aproksimira brojem 53,9453; na 3 decimalna mjesta brojem 53,945; na 2 decimalna mjesta brojem 53,95; na 1 decimalno mjesto brojem 54,0. Postoje i drugi načini zaokruživanja.

Područje: matematika

EN: rounding

FR: arrondissement (par exces, par défaut)

DE: Aufrunden; Abrunden

zapis, binarni
Definicija: Zapisivanja realnih brojeva pomoću znamenaka 0 i 1. Sustav kod kojeg se upotrebljava baza 2 umjesto uobičajene baze 10.

Područje: matematika

EN: system, binary (number)

FR: systeme (de numération) binaire

DE: Binärsystem

zapisnik detaljne izmjere
Definicija: Tiskanica u koju se upisuju podaci detaljne izmjere, ili medij pogodan za digitalni zapis podataka detaljne izmjere.

Vidi: izmjera, detaljna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zapisnik naknadne detaljne izmjere
Definicija: Kod izlaganja u postupku rješavanja prigovora zapisnik detaljne izmjere numeriran nastavnim brojem postojećih zapisnika detaljne izmjere.

Vidi: izmjera, detaljna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zapisnik o međi katastarske općine
Definicija: Obrazac u kojem se nalazi opis smjera protezanja međe katastarske općine prema stranama svijeta, opis mjesta na kojima su postavljene međne oznake, vrsta i brojevi međnih oznaka, približne udaljenosti i prijelomni kutovi između međnih oznaka, naziv katastarske općine za koju se izrađuje zapisnik, broj i datum odluke nadležnog tijela kojom je određena međa, broj i datum rješenja o imenovanju povjerenstva za omeđivanje katastarske općine, datum konačnog sastava zapisnika i potpisi članova povjerenstva.

Vidi: međa katastarske općine; oznaka, međna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zapisnik, digitalni terenski
Također: zapisnik, digitalni terenski

Definicija: Uređaj za skupljanje, zapis i ponovno pokazivanje neposredno izmjerenih podataka i drugih informacija.

Vidi: zapisnik, terenski

Područje: mjerni instrumenti

EN: registration, digital field; device, digital recording

FR: carnet de terrain électronique

DE: Feldbuch, elektronisches

zapisnik, terenski
Definicija: Zapisnik vođen na terenu o mjerenjima i svim drugim relevantnim podacima koji nisu označeni u skici.

Vidi: skica, terenska; zapisnik, digitalni terenski

Područje: praktična geodezija, mjerni instrumenti

EN: book, record

FR: carnet d'observations

DE: Feldbuch

zasićenje
Definicija: Karakteristika osjeta boja koja pokazuje koliko je istaknut ton boje. Monokromatska svjetlost Sunčeva spektra potpuno je zasićena.

Napomena: (1) Ako se dvije monokromatske svjetlosti, koje u bojenom krugu nisu predaleko jedna od druge, aditivno miješaju, osjet boje imat će ton jedne od boja koja je na bojenom krugu između tonova tih monokromatskih svjetlosti. (2) Komplementarne boje smještene su na bojenom krugu u najvećoj udaljenosti jedna od druge, tj. na suprotnim krajevima.

Vidi: ton boje

Područje: fizika (optika)

EN: saturation

DE: Sättigung

zaslon
Definicija: (1) Čvrst (rjeđe promjenljiv) otvor većinom kružnog oblika i unutar optičkog sustava. Postoje dvije vrste zaslona: aperturni i zaslon vidnog polja. Aperturni zaslon ograničuje širinu snopa zraka svjetlosti, a zaslon vidnog polja veličinu vidnog polja.

Primjer: Aperturni zaslon dalekozora određen je otvorom objektiva, a zaslon vidnog polja ograničuje veličina slike u ravnini nitnoga križa ispred okulara. (2) Također: ekran. Površina monitora, televizora, osciloskopa i sl. na kojoj se prikazuju podaci. To može biti fluorescentni zaslon katodne cijevi, gdje sloj fosfora pretvara energiju elektronskog snopa u vidljivo svjetlo, ili površina s tekućim kristalima.

Vidi: polje (oka), vidno; zaslon, aperturni; zaslon vidnog polja

Područje: (1) fizika (optika); (2) informatika

EN: (1) diaphragm; (2) screen

FR: (1) diaphragme; (2) écran

DE: (1) Blende; (2) Bildschirm

zaslon vidnog polja
Definicija: Zaslon u ravnini slike optičkog sustava koji ograničuje vidno polje. Zaslon vidnog polja u dalekozorima geodetskih instrumenata najčešće je prsten koji obuhvaća pločicu nitnoga križa.

Vidi: zaslon; križ, nitni

Područje: fizika (optika)

EN: stop, field of view

FR: diaphragme de champ

DE: Gesichtfeldblende; Sehfeldblende

zaslon, aperturni
Definicija: Zaslon u optičkom sustavu koji ograničuje širinu snopova zraka svjetlosti. O veličini aperturnog zaslona ovisi osvjetljenje optičke slike odnosno svjetloća optičkog sustava (npr. dalekozora). No što je otvor veći, veći je i utjecaj nekih pogrešaka preslikavanja. U nekim konstrukcijama (npr. fotoobjektiv) moguće je regulirati veličinu otvora zaslona.

Vidi: svjetloća dalekozora; osvjetljenje; pogreška preslikavanja

Područje: fizika (optika)

EN: aperture, stop

FR: diaphragme d’ouverture

DE: Aperturblende; Öffnungsblende

zaslon, dodirni
Definicija: Vrsta zaslona s prozirnom pločom osjetljivom na dodir. Objekti na zaslonu mogu se izravno odabrati dodirom prsta.

Vidi: zaslon (2)

Područje: informatika

EN: screen, touch

zastara
Definicija: Gubitak zaštite nekog prava zbog proteka vremena.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: time limitation (in a suit); lawsuit

FR: date de péremption

DE: Verjährung; Verwirkung

zaštita autorskog prava na kartu
Definicija: Međunarodno dogovorena zaštita autorskog prava na kartu odgovarajućim zakonima.

Vidi: pravo na kartu, autorsko

Područje: kartografija

FR: protection légale du droit d'auteur

DE: Kartenurheber(rechts)schutz

zaton
Vidi: zaljev

zatvaranje zemljišne knjige
Definicija: Stavljanje stare zemljišne knjige izvan upotrebe danom osnivanja nove zemljišne knjige; istodobno se izvan upotrebe stavlja i knjiga položenih ugovora za predmetnu katastarsku općinu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zatvorenost, topološka
Definicija: Kaže se da je objekt topološki zatvoren ako uz unutrašnjost sadrži i svoj rub.

Područje: matematika; GIS

zavojnica
Također: zavojnica

Definicija: Arhimedova spirala je ravninska krivulja koju opisuje točka što se giba konstantnom brzinom po zraci koja se oko fiksne točke (pola) vrti konstantnom kutnom brzinom. Njezina jednadžba u polarnim koordinatama glasi . Hiperbolna spirala je spirala koja u polarnim koordinatama ima jednadžbu . Logaritamska spirala je ravninska krivulja koja pod istim kutom siječe sve zrake koje izlaze iz asimptotične točke O. Njezina jednadžba u polarnim koordinatama glasi (). Obična cilindrična spirala ili kružna zavojnica je prostorna krivulja koja leži na uspravnom kružnom valjku i siječe izvodnice valjka pod konstantnim kutom. Parametarske jednadžbe kružne zavojnice koja leži na valjku radijusa a i kojemu je os z-os glase: gdje su konstante, parametar.

Područje: matematika

EN: spiral; spiral of Archimedes

FR: spirale; spirale d'Archimede

DE: Spirale; Spirale, Archimedische

zbirka isprava
Definicija: Sastavni dio zemljišne knjige u kojem se vode barem ovjerovljeni prijepisi (ako ne originalni dokumenti), na temelju kojih je dopušten zemljišnoknjižni upis, a koji se pohranjuju u svescima i vode zajednički za sve glavne knjige jednog općinskog suda; vodi se ručno i u slučaju EOP zemljišne knjige.

Vidi: knjiga, glavna; knjiga, EOP zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zbirka kartografskih znakova
Definicija: Tablica ili knjižica u kojoj se nalaze svi kartografski znakovi upotrijebljeni za prikazivanje sadržaja neke karte, s tumačenjem i objašnjenjem znakova.

Vidi: znak, kartografski

Područje: kartografija

FR: catalogue (répertoire) de signes conventionels

DE: Kartenfibel

zbirka katastarskih planova
Definicija: Zbirka uz pojedinu glavnu knjigu koja služi korisnicima zemljišnih knjiga za lakše snalaženje glede položaja i oblika zemljišta, a koje izrađuju i održavaju tijela nadležna za katastar.

Vidi: knjiga, glavna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zbirka položenih isprava
Definicija: Zbirka u koju se polažu isprave koje se odnose na zemljišta koja nisu upisana ni u jednoj zemljišnoj knjizi, odnosno za koja zemljišna knjiga nije osnovana, ili je uništena, ili je nestala; vodi ju mjesno nadležan sud.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zbirka zemljišnoknjižnih rješenja
Definicija: Dio EOP zemljišne knjige u kojem se ručno vode sva izdana zemljišnoknjižna rješenja.

Vidi: knjiga, EOP zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zbrajanje
Također: zbrajanje

Definicija: Aritmetička operacija kojom se realnim brojevima a i b pridružuje njihov zbroj (ili suma) a+b. Brojevi a i b nazivaju se pribrojnicima ili sumandima. Operacija zbrajanja može se odnositi i na druge matematičke objekte (polinome, vektore, dužine i dr.).

Područje: matematika

EN: addition; summation

DE: Addiereung; Summation

združivanje, GCP
Definicija: Kod rektifikacije snimke na snimku, precizno združivanje kontrolne točke (GCP) označene na jednoj snimci s njezinim duplikatom na drugoj snimci uporabom spektralne karakteristike podataka i transformacijske matrice.

Vidi: točka, kontrolna; rektifikacija

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: GCP matching

Zemlja
Definicija: Jedan od planeta koji putuju svemirom oko Sunca. Okreće se oko svoje osi i istodobno oko Sunca. Ta dva gibanja omogućuju mjerenje duljine dana i godina. Istraživanjem različitih svojstava Zemlje bave se mnoge znanosti: geodezija, geografija, geologija, geofizika, geokemija, astronomija, meteorologija, hidrologija, oceanologija i dr.

Vidi: sustav, Sunčev

EN: Earth

FR: Terre

DE: Erde

zemljište
Definicija: (1) Dio Zemljine površine koji je u katastru označen posebnim brojem i nazivom katastarske općine u kojoj leži (katastarska čestica). (2) Područje kojemu se u geodetskoj izmjeri zemljišta određuje položaj, oblik i površina te prikupljaju podaci o nekim svojstvima. Zemljište u geografskom smislu može biti ravničasto, brdovito, planinsko i dr.; u gospodarskom smislu šumsko, poljoprivredno, građevinsko i dr.; u imovinskom smislu državno, privatno i dr.

Vidi: izmjera, geodetska

Područje: katastar i zemljišna knjiga, praktična geodezija

EN: piece of ground

FR: terrain

DE: Gelände; Terrain; Feld

zemljište za opće i zajedničke potrebe
Definicija: Zemljišne površine za koje se u postupku komasacije odvaja procentualni iznos.

Vidi: komasacija

Područje: inženjerska geodezija

zemljište, gospodujuće
Također: zemljište, gospodujuće

Definicija: Zemljište koje je moguće koristiti jedino ako se služi drugim zemljištem ili koje se radi korisnije i prikladnije uporabe služi drugim zemljištem.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zemljište, građevinsko
Definicija: Zemljište koje je izgrađeno ili određeno dokumentima prostornog uređenja za izgradnju stambenih ili drugih objekata te za javne površine.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: site, building; plot, building

FR: terrain a bâtir

DE: Baugelände

zemljište, izgrađeno
Definicija: Zemljište koje se više ne iskorištava za poljoprivrednu proizvodnju ili šumarstvo, već za neku drugu svrhu trajnije naravi, npr. ulica, željeznička pruga, školsko dvorište, zemljište pod zgradama i dr., povijesni naziv je parifikat.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zemljište, izgrađeno građevinsko
Definicija: Zemljište na kojem su građevinski objekti.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zemljište, izvlašteno
Definicija: Zemljište koje je u interesu države radi izgradnje objekata ili izvođenja drugih radova privremeno ili trajno izuzeto iz vlasništva dosadašnjih vlasnika.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: land acquired for public purposes

zemljište, neizgrađeno građevinsko
Definicija: Zemljište (1) na kojem nema građevinskih objekata, (2) na kojem su privremeni ili sporedni objekti koji ne služe za uporabu stambenih ili poslovnih objekata, (3) na kojem su ostaci nekadašnjeg objekta (ruševina).

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zemljište, neobrađeno
Definicija: Zapušteno plodno zemljište koje je ostavljeno da se odmara radi obnove njegove plodnosti (ugar) ili se ne koristi za poljoprivrednu proizvodnju.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: land, waste; land, uncultivated

FR: terrain inculte

DE: Ödland; Unland

zemljište, plodno
Definicija: Zemljište pogodno za poljoprivrednu proizvodnju, rast i uzgoj šume.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zemljište, poljoprivredno
Definicija: Plodno zemljište za poljoprivrednu proizvodnju.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zemljište, poslužno
Vidi: zemljište, služno

zemljište, povlasno
Vidi: zemljište, gospodujuće

zemljište, prazno
Definicija: Izraz koji se koristi u svakidašnjem govoru za neizgrađeno građevinsko zemljište.

Vidi: zemljište, građevinsko

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: site; location; emplacement

FR: emplacement

DE: Lage

zemljište, služno
Također: zemljište, služno

Definicija: Zemljište koje služi drugom zemljištu kako bi njegova uporaba bila moguća, korisnija ili prikladnija.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zemljište, zapušteno
Definicija: Plodno zemljište koje se duže vrijeme ne koristi za poljoprivrednu proizvodnju.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zemljomjer
Definicija: Osoba ovlaštena prema propisima austrijskog i mađarskog katastra iz XIX. st. za samostalnu izmjeru zemljišta do 20 jutara.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zemljomjerstvo
Vidi: izmjera zemljišta

EN: land survey

zemljovid
Vidi: karta, geografska

zenit
Definicija: Zamišljena točka u kojoj vertikala kroz motriteljevo stajalište probada nebesku sferu iznad motriteljeva stajališta.

Područje: geodezija

EN: zenith

FR: zénit

DE: Zenit

zgrada izgrađena na pravu građenja
Definicija: Zgrada koja se upisuje na pravo građenja, koje ima status nekretnine.

Vidi: nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

zgrada izgrađena na više katastarskih čestica
Definicija: Zgrada zbog koje je sve katastarske čestice na kojima je izgrađena potrebno upisati u isti zemljišnoknjižni uložak.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ZIS
Vidi: sustav, zemljišni informacijski

značajka
Također: značajka

Definicija: Svojstvo koje pomaže u razlikovanju elemenata dane populacije.

Napomena: Značajka može biti količinska (prema varijablama) ili prema kakvoći (prema atributima).

Vidi: populacija; element

Područje: statistika

EN: characteristic

FR: caractere

DE: Charakteristik

značajka, odzivna
Definicija: Za definirane uvjete odnos između poticaja i odgovarajućeg odziva.

Napomena: Taj se odnos može izraziti u obliku matematičke jednadžbe, brojčane tablice ili grafičkog prikaza.

Vidi: signal, mjerni

Područje: mjerni instrumenti

EN: characteristic, response

FR: charactéristique, response

Znaci i kratice na hrvatskim pomorskim kartama
Također: Znaci i kratice na hrvatskim pomorskim kartama

Definicija: Publikacija koja sadrži oznake i kratice u upotrebi na kartama u izdanju Hrvatskoga hidrografskog instituta.

Područje: kartografija, pomorstvo

EN: Symbols and Abbreviations on Croatian Charts

značka
Definicija: Pomoćni uređaj za oznaku položaja mjerne točke s ciljnom markom i tronošcem koji se pričvršćuje na stativ uz mogućnost prisilnog centriranja.

Vidi: marka, ciljna; centriranje, prisilno

Područje: mjerni instrumenti

EN: target; target, traverse

FR: signal; balise; jalon d'intersection

DE: Zieltafel

značka, geodetska
Definicija: Uređaj koji se postavlja na točke na koje se vizira. Vizurne marke na geodetskim značkama različitog su oblika i boje ovisno o proizvođaču, no većinom su oblika klina, a rjeđe koncentrične kružnice. Na značkama se nalaze dozne libele za grubo horizontiranje, a rjeđe i cjevne libele. Postoje mogućnosti za rasvjetu marki pri opažanjima uz lošu vidljivost ili noću.

Područje: geodezija

znak (mjerne) jedinice
Definicija: Dogovoreni znak koji označuje jednu mjernu jedinicu. Primjeri: m je znak za metar, A je znak za amper.

Područje: metrologija

EN: symbol of a unit (of measurement)

FR: symbole d'une unité (de mesure)

znak nivelmanske točke
Vidi: točka, nivelmanska

znak pripadnosti
Definicija: Kartografski znak u obliku slova "Z" koji na katastarskom planu označuje pripadnost objekta ili linijom odvojenog nenumeriranog dijela katastarske čestice katastarskoj čestici.

Vidi: znak, kartografski; plan, katastarski; čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

znak stalne točke
Definicija: Predmet od kamena, metala, umjetne cijevi ili drva koji se upotrebljava za oznaku stalne točke.

Vidi: točka, stalna

Područje: praktična geodezija

EN: mark, permanent

FR: repere

DE: Festpunktmarke; Versicherungspunkt

znak točke, podzemni
Definicija: Podzemna oznaka mjerne točke u svrhu njezina trajnog osiguranja. U pravilu je to kvadratična granitna ploča s oznakom središta. Iznad nje se centrično postavlja nadzemna oznaka točke.

Vidi: stabilizacija točaka; znak stalne točke

Područje: praktična geodezija

EN: mark, sub-surface; mark, buried survey

FR: repérage souterrain

DE: Festlegung, unterirdische

znak, kartografski
Definicija: Jedan od elemenata kartografike za prikaz sadržaja karte, posebno za prikaz objekata koji se zbog njihovih malih dimenzija ne mogu tlocrtom prikazati u mjerilu karte. Kartografski znakovi koji se primjenjuju za prikaz ponajprije položaja i kvalitete objekta nazivaju se signaturama, a kada pak služe iskazivanju brojčanih vrijednosti objekta, nazivaju se dijagramima.

Vidi: kartografika; signatura; dijagram

Područje: kartografija

EN: sign, cartographic

FR: signe

DE: Kartenzeichen

znak, pomoćni
Također: znak, pomoćni

Definicija: Oznaka ili marka postavljena na poznatoj udaljenosti i smjeru od mjerne (stalne) točke u svrhu pomoći u njezinu otkrivanju i identifikaciji. Ako je potrebno, može se koristiti i za obnavljanje originalne točke.

Napomena: Dokument koji sadrži potrebne podatke za otkrivanje mjerne točke naziva se (1) položajni opis.

Područje: praktična geodezija

EN: mark, witness; (1) station description

FR: reper auxiliaire; point de reperage

DE: (Ver-)Sicherungsmarke; Sicherungspunkt

znak, topografski
Definicija: Kartografski znak koji prikazuje prirodne i izgrađene objekte na topografskim kartama.

Vidi: znak, kartografski

Područje: kartografija

EN: symbol, topographic

FR: symbole topographique

DE: Kartenzeichen, topographisches

znak, trodimenzionalni
Također: znak, trodimenzionalni

Definicija: Kartografski znak koji na karti ima prikazanu i treću dimenziju. Najčešće su to u projekciji prikazana neka geometrijska tijela (kocka, kugla), katkad i perspektivni izgledi nekih zemljišnih oblika, npr. kamenjara, strmih obala i dr., koje je nemoguće prikazati izabranom ekvidistancijom izohipsa.

Vidi: znak, kartografski

Područje: kartografija

EN: symbol, perspective volume

FR: symbole a trois dimensions

DE: Kartenzeichen, körperhaftes

znak, vidljivi
Definicija: Privremena oznaka (štap, ploča, zastavica i sl.) postavljena prilikom izmjere na točku zemljišta, radi njezina lakšeg uočavanja.

Područje: praktična geodezija

znakovlje, pomorsko
Definicija: Znakovi koji se upotrebljavaju na pomorskim kartama. Definirani su publikacijom Znaci i skraćenice na pomorskim kartama, koju svaka država izrađuje za svoje karte.

Područje: kartografija, pomorstvo

EN: symbols, chart

znanosti, tehničke
Definicija: Znanosti koje se bave tehnikom. Pritom tehnika obuhvaća projektiranje, mjerenje, konstruiranje, građenje, sirovine i materijale, energiju, informacije, promet i dr., tj. pod tehnikom mislimo na sve postupke i sredstva kojima se čovjek služi da bi proizveo materijalna dobra i na taj način sebi i drugima poboljšao životne uvjete.

EN: sciences, technical

FR: science technique

DE: Wissenschaft, technische

zona nacionalne odgovornosti
Definicija: More unutar granica gospodarskog pojasa ili teritorijalnog mora, podmorje unutar granica epikontinentalnog pojasa i zračni prostor unutar granica teritorijalnog mora.

Vidi: pojas, gospodarski; more, teritorijalno

Područje: pomorstvo

EN: area, national jurisdiction

zona, gospodarska
Vidi: pojas, gospodarski

zona, isključiva ekonomska
Vidi: pojas, gospodarski

zona, meridijanska
Definicija: Dio plohe Zemljina elipsoida ili kugle omeđen dvama meridijanima koji čini područje jednoga koordinatnog sustava u ravnini.

Vidi: meridijan

Područje: kartografija

EN: zone, longitude

FR: fuseau

DE: Meridianstreifen

zona, visinska
Definicija: Pojas (zona) obojen tonom određene boje hipsometrijske skale između dviju izabranih izohipsa.

Vidi: skala boja, hipsometrijska

Područje: kartografija

EN: layer, hypsometric

FR: plage de teinte hypsométriqe

DE: Höhenschicht

zračenje, elektromagnetsko
Definicija: Energija prenošena prostorom u obliku elekričnih i magnetskih valova.

Područje: fizika

EN: radiation, electromagnetic

FR: radiation electromagnétique

DE: Strahlung, elektromagnetische

zračenje, infracrveno
Također: zračenje, infracrveno

Definicija: Elektromagnetsko zračenje u infracrvenom području valnih duljina 780 nm do 1 mm. Dijeli se na: blisko IR-zračenje 0,78–3 µm, srednje (termalno) 3–50 µm, daljnje (termičko) 50–1000 µm. Također i podjela na IR–A zračenje 0,78–1,4 µm, IR–B zračenje 1,4–3,0 µm, IR–C zračenje 3,0–1000 µm.

Područje: fizika (optika)

EN: radiation, infrared

FR: rayonnement infrarouge

DE: Infrarotstrahlung

zračenje, ultraljubičasto
Također: zračenje, ultraljubičasto

Definicija: Elektromagnetsko zračenje u spektralnom području valnih duljina optičkog spektra 100 nm do 400 nm. Dijeli se na područja: ultraljubičasto C 100–280 nm, ultraljubičasto B 280–315 nm, ultraljubičasto A 315–400 nm.

Napomena: (1) Što je valna duljina kraća, to je i energetsko djelovanje UV-zračenja jače. (2) Pri jačoj izloženosti Sunčevu zračenju koriste se zaštitne sunčane naočale.

Područje: fizika (optika)

EN: radiation, ultraviolet

FR: rayonnement ultraviolette

DE: Ultraviolettstrahlung

zračenje, vidljivo
Definicija: Svjetlost koja se opaža osjetom vida valnih duljina od 0,4 do 0,7 mm elektromagnetskog spektra.

Područje: fizika

EN: radiation, visible

FR: radiation visible

zraka, ciljna
Definicija: Osnovna središnja zraka snopa koji preslikava ciljnu točku u presjecište nitnoga križa dalekozora.

Napomena: Ciljna zraka ima pogrešan položaj ako postoji paralaksa nitnoga križa uz decentrirani položaj oka opažača.

Vidi: paralaksa nitnoga križa; točka, ciljna; viziranje; vizura

Područje: mjerni instrumenti

EN: line of sight

FR: ligne de visée

DE: Zielstrahl

zraka, upadna
Definicija: Zraka koja dolazi iz prostora predmeta pod određenim kutom (upadnim kutom) na graničnu plohu optičkog sredstva ili optičkog sustava.

Vidi: kut, upadni; odbijanje (svjetlosti); lom svjetlosti

Područje: fizika (optika)

EN: ray, incident

FR: rayon incident

DE: Strahl, einfallender

zraka, vizurna
Vidi: zraka, ciljna

zrcaljenje
Definicija: Odbijanje svjetlosti na različitim plohama u prirodi pri kojem vrijede zakonitosti usmjerenog odbijanja. U matematici, zrcaljenje = simetrija.

Područje: fizika

EN: reflection, regular

DE: Spiegelung

zrcalo
Definicija: Ploha koja odbija svjetlost i ima visok stupanj refleksije. Prema izvedbi razlikuju se izbočena, udubljena, sferna, parabolična i eliptična zrcala.

Područje: fizika

EN: mirror

FR: miroir

DE: Spiegel

zrcalo, trostrano
Također: zrcalo, trostrano

Definicija: Optički element s tri međusobno okomite zrcalne plohe najčešće izveden kao prizma uz potpuno odbijanje svjetlosti na graničnim plohama. Nakon odbijanja zrake na sve tri plohe ona se vraća otklonjena u početni upadni smjer neovisno o pomaku prizme. Takav uređaj s jednim ili više elemenata koristi se na krajnjoj točki dužine kao reflektor za odbijanje i vraćanje elektromagnetskih valova prema objektivu elektroničkog daljinomjera na početnoj točki dužine.

Napomena: Veći broj malih trostranih prizmica na foliji naziva se refleksna folija.

Vidi: zrcalo

Područje: fizika (optika), mjerni instrumenti

EN: mirror, triple; reflector, corner cube

FR: réflecteur a prisme; prisme rétrodirecteur; prisme en coin

DE: Tripelspiegel; Tripelspiegelprisma

zum
Definicija: Mogućnost promjene mjerila cijele prikazane slike kako bi se dobilo vizualni dojam gibanja prikazanih elemenata prema opažaču ili od njega. Zumiranje mijenja mjerilo u kojem će slika biti prikazana.

Područje: informatika

EN: zoom

zumiranje
Definicija: Povećavanje odabranog prozora ili dijela slike dok ne ispuni zaslon. Zumiranje je svojstvo programa za crtanje koji korisniku dopuštaju odabir dijela slike i njegovo povećavanje i smanjivanje.

Područje: informatika

EN: zooming

zvijezda, Polarna
Također: zvijezda, Polarna

Definicija: Zvijezda veličine +2,12 u zviježđu Malog medvjeda. Služi za orijentaciju. Visina Polarne zvijezde pokazuje na kojoj se paraleli nalazi promatrač jer je za stajalište na sjevernoj hemisferi njezina visina jednaka geografskoj širini stajališta.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: Polaris; Pole star; North star

FR: Alpha Ursae Minoris

DE: Polarstern