Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
vaga, hidrostatska
Definicija: Uređaj za mjerenje visinske razlike zasnovan na principu spojenih posuda u kojima mirna površina tekućine određuje razinsku plohu. Sastoji se od savitljive cijevi ispunjene tekućinom i spojene na krajevima s uređajem koji služi za očitanje razine tekućine na skali. Primjenom posebnih optičko-mehaničkih i elektroničkih uređaja moguća je automatska registracija. Koristi se za mjerenja gdje su visinske razlike vrlo male, a bitna je visoka točnost – hidrostatski nivelman.

Područje: mjerni instrumenti

EN: level, hydrostatic

FR: niveau hydrostatique; niveau d'eau a tube rigide; niveau d'eau a tuyau souple

DE: Schlauchwage; Wage, hydrostatische; Kanalwage

vakuum
Također: vakuum

Definicija: Teorijski to je prazan prostor bez materije, a praktično prostor u kojem se nalazi razrijeđeni zrak, plin ili para.

Područje: fizika

EN: vacuum

FR: vacuum

DE: Vakuum

val
Definicija: Prenošenje titraja u elastičnom sredstvu s jednog mjesta na ostale čestice tog sredstva.

Područje: fizika

EN: wave

FR: vague

DE: Welle

val prijenosnik
Definicija: Osnovni elektromagnetski val kojem se superponira periodična promjena s nižom frekvencijom i time dobiva modulirani val. Val prijenosnik prenosi mjerni signal.

Vidi: modulacija valova

Područje: mjerni instrumenti

EN: wave, carrier

FR: onde portense

DE: Trägerwelle

val, cirkularno polarizirani elektromagnetski
Definicija: Rasprostiranje procesa uzajamnog proizvođenja električnog i magnetskog polja u prostoru, pri čem su amplitude električnog i magnetskog polja jednake, a među njima postoji kašnjenje u fazi od 90°.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: wave, circularly polarized electromagnetic

val, elektromagnetski
Definicija: Transverzalni val koji se širi uz periodičnu promjenu jakosti električnoga i magnetskog polja.

Vidi: val, transverzalni

Područje: fizika

EN: wave, electromagnetic

DE: Welle, elektromagnetische

val, longitudinalni
Definicija: Val u kojem se periodične promjene stanja – titranje – zbivaju u smjeru širenja vala.

Područje: fizika

EN: wave, longitudinal

DE: Welle, longitudinale

val, transverzalni
Definicija: Val u kojem se periodične promjene stanja – titranje – zbivaju okomito na smjer širenja vala.

Područje: fizika

EN: wave, transverse

DE: Welle, transversale

valjak
Definicija: (1) Ploha koju tvore svi pravci usporedni s jednim zadanim pravcem i koji sijeku danu krivulju. Krivulja se naziva direktrisom, a pravci izvodnicama valjka. (2) Ploha drugoga reda (kvadrika) kojoj je direktrisa kružnica, elipsa, parabola ili hiperbola. Ravninski presjeci su elipse, kružnice, parabole i hiperbole (uključivo i njihove degeneracije). Standardna jednadžba uspravnog valjka sa središtem u ishodištu u pravokutnim Kartezijevim koordinatama glasi: , gdje su a, b poluosi elipse (direktrise) u ravnini . Jednadžba uspravnog paraboličnog valjka:, gdje je udaljenost fokusa parabole (direktrise), koja leži u –ravnini, od osi z.Jednadžba uspravnog hiperboličkog valjka:, gdje su a, b poluosi hiperbole (direktrise) u –ravnini. (3) Geometrijsko tijelo omeđeno dvama usporednim krugovima jednakih polumjera (bazama) i plohom (plaštem) što ga čine dužine (izvodnice) koje spajaju odgovarajuće točke dviju baza. Udaljenost ravnina u kojima se nalaze baze naziva se visinom. Valjak se naziva uspravnim ako je spojnica središta baza okomita na ravnine baza, inače je kos. Volumen valjka , gde je r polumjer baze, a h visina valjka; oplošje uspravnog valjka .

Područje: matematika

EN: cylinder

FR: cylindre

DE: Zylinder; Walze

valovi, Zemljini plimni
Definicija: Periodične elastične deformacije Zemljina tijela zbog djelovanja privlačnih sila nebeskih tijela.

Vidi: plima i oseka

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: tides, Earth

DE: Erdgezeiten

varijabla
Definicija: Promjenljiva veličina, promjenljivi element. Kod funkcija razlikuju se zavisne i nezavisne varijable.

Područje: matematika

EN: variable

FR: variable

DE: Variable

varijabla, slučajna
Definicija: Varijabla koja može poprimiti bilo koju od vrijednosti iz određenog skupa vrijednosti uz pridruženu razdiobu vjerojatnosti.

Napomena: Slučajna varijabla koja može poprimiti samo izdvojene vrijednosti naziva se (1) diskretnom. Slučajna varijabla koja može poprimiti sve vrijednosti iz nekog intervala naziva se (2) neprekinutom.

Područje: statistika

EN: variable, random; variate; (1) discrete; (2) continuous

FR: variable aléatoire

DE: Zufallsvariable; Zufallsgrösse

varijabla, standardizirana slučajna
Definicija: Slučajna varijabla čije je očekivanje jedanko 0, a standardno odstupanje jednako 1. Ako slučajna varijabla X ima očekivanje µ i standardno odstupanje σ, odgovarajuća standardizirana slučajna varijabla je . Razdioba standardizirane slučajne varijable naziva se standardiziranom razdiobom.

EN: variable, standardized random

DE: Standardzufallsgrösse

varijabla, usredištena slučajna
Definicija: Slučajna varijabla čije je očekivanje jednako ništici.

Napomena: Ako slučajna varijabla X ima očekivanje E(X), odgovarajuća usredištena varijabla je X E(X).

Vidi: varijabla, slučajna; vrijednost, očekivana

Područje: statistika

EN: variable, centered random

FR: variable aléatoire centrée

varijacija
Definicija: Izbor k elemenata od n različitih elemenata skupa uzimajući u obzir redoslijed. Razlikuju se varijacije sa i bez ponavljanja. Broj varijacija s ponavljanjem je nk. Npr. pomoću digitalne jedinice byta, koji se sastoji od 8 bitova, moguće je izgraditi 28 = 256 različitih brojeva koji se pojavljuju u poznatoj ASCII-tablici.

Područje: matematika

EN: variation

DE: Variation

varijanca
Također: varijanca

Definicija: Ako je veličina x slučajna varijabla, tada je varijanca od x očekivanje E od (x – Mx)2, gdje je Mx srednja vrijednost od x.

Vidi: varijabla, slučajna; vrijednost, očekivana

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: variance

FR: variance

DE: Varianz

varijanca (slučajne varijable ili razdiobe vjerojatnosti)
Definicija: Očekivanje kvadrata usredištene slučajne varijable:

Napomena: Varijanca slučajne varijable X središnji je moment drugoga reda.

Vidi: vrijednost, očekivana; varijabla, slučajna; varijabla, usredištena slučajna

Područje: statistika

EN: variance (of a random variable, or of a probability distribution)

FR: variance (d'un variable aléatoire ou d'une loi de probabilité)

DE: Varianz (einer Zufalsvariable oder Wahrscheinlichkeitsverteilung)

varijanca, empirijska
Definicija: Mjera rasipanja koja se temelji na srednjoj vrijednosti kvadrata odstupanja od aritmetičke srednje vrijednosti. Za n mjernih vrijednosti niza aritmetička sredina je , a (empirijska) varijanca je: . Vrijednost n – 1 izražava broj prekobrojnih mjerenja. Varijanca mjernog niza (kao statističkog uzorka) nepristrani je procjenjivač varijance populacije. Ona je procijenjena (empirijska) varijanca. Varijanca uzorka središnji je moment drugoga reda uzorka.

Vidi: populacija; varijanca (slučajne varijable ili razdiobe vjerojatnosti)

Područje: statistika

EN: variance, (experimental)

FR: variance (expérimental)

DE: Varianz, (empirische)

varka, optička
Definicija: Vizualni dojam koji ne odgovara stvarnim geometrijskim i/ili fizikalnim okolnostima pri promatranju.

Područje: fizika, kartografija

EN: illusion, optical

DE: Tauschung, optische

vat
Definicija: Znak W, jedinica snage, izvedena SI-jedinica, definiran je snagom kojom se u jednoj sekundi obavi rad jednog džula, dakle vat je džul po sekundi.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni; džul

Područje: metrologija

EN: watt

FR: watt

DE: Watt

VDOP
Definicija: Kratica od Vertical Dilution of Precision. Utjecaj geometrijske konfiguracije na prirast pogreške određivanja visina pri pozicioniranju.

Vidi: DOP

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: VDOP (Vertical Dilution of Precision)

veduta
Definicija: Slikarski ili grafički prikaz grada ili krajolika.

Područje: kartografija

EN: view; sight; panorama

DE: Landschaftsansicht; Stadtansicht

vegetacija
Definicija: U prirodi sve ono što raste iz zemlje, bilo kao rezultat ljudskog rada, bilo prirodnim procesima. Uobičajeno je da se prikaz vegetacije na karti također naziva "vegetacija".

Područje: kartografija

EN: vegetation (on a map)

FR: végétation

DE: Bodenbewachsung

vektor
Definicija: Element vektorskog prostora. Intuitivno, određen je pravcem nosiocem, duljinom (modulom) i orijentacijom. Grafički se prikazuje kao usmjerena dužina (strelica), tj. dužina koja ima početnu i krajnju točku. Vektori se obično označuju: , ili . n-dimenzionalni vektor je uređena n-torka realnih brojeva , koji se nazivaju komponentama vektora. Može se ga zapisati u obliku . U trodimenzionalnom slučaju, u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu, vektor se zapisuje u obliku , gdje su projekcije vektora na koordinatne osi x, y, z, a jedinični vektori u smjeru koordinatnih osi. Njegova je duljina ili modul .

Područje: matematika

EN: vector

FR: vecteur

DE: Vektor

vektor mjerenja
Definicija: Jednostupčana matrica – vektor kojega su elementi vrijednosti mjerenja.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: one column matrix the elements of which are observation values

FR: matrice á une colonne dont les éléménts sont des valeurs d' observation

DE: Beobachtungsvektor

vektorizacija
Definicija: Postupak pretvaranja slike načinjene od mreže ćelija u skup podataka linija i poligona, tj. pretvaranje podataka iz rasterskog u vektorski oblik. Može se izvesti ručno, poluautomatski i automatski.

Područje: kartografija

EN: vectorization; raster to vector conversion

DE: Vektorisierung

veličina piksela
Definicija: Fizička dimenzija svakoga pojedinoga slikovnog elementa (13×13 mikrona).

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: size, pixel

veličina prikaza, minimalna
Također: veličina prikaza, minimalna

Definicija: Veličina ispod koje se neki grafički element po obliku i veličini ne može više razaznati, ali i ona bitno veća, definirana da bi se izbjeglo opterećenje kartografskog prikaza.

Vidi: elementi, grafički

Područje: kartografija

FR: seuil de perception

DE: Mindestgröße; Minimaldimension, kartographische

veličina prikupljanja, minimalna
Definicija: Geometrijsko ograničenje pri prijenosu podataka iz realnog svijeta u bazu podataka digitalnog topografskog modela.

Vidi: STOKIS; model, digitalni topografski

Područje: geoinformatika

veličina, bezdimenzijska
Definicija: Veličina kojoj su eksponenti osnovnih veličina u određenom sustavu jednaki ništici. Primjeri: relativno produljenje i indeks loma su bezdimenzijske veličine u sustavu veličina L, M, T (Length, Mass, Time).

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: mjerni instrumenti

EN: quanting, dimensionless

FR: grandeur sans dimension

DE: Grösse, dimensionslose

veličina, izvedena
Definicija: Veličina određena u sustavu veličina kao funkcija osnovnih veličina tog sustava.

Primjer: Površina (četvorni metar, m2), frekvencija (hertz, Hz = s–1), tlak (pascal, Pa = kg m–1 s–2) u sustavu SI.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

EN: quantity, derived

FR: grandeur dérivée

veličina, minimalna
Vidi: veličina prikaza, minimalna

veličina, mjerena
Definicija: Posebna veličina podvrgnuta mjerenju.

Napomena: Određivanje mjerene veličine može zahtijevati uvođenje uvjeta odnosno drugih veličina kao što su: vrijeme, temperatura, tlak.

Vidi: veličina, mjerljiva

Područje: metrologija

EN: measurand; quantity, measured

FR: mesurande; grandeur mesurée

DE: Grösse, gemessene

veličina, mjerljiva
Također: veličina, mjerljiva

Definicija: Svojstvo pojave, tijela ili stvari koje se može kvalitativno razlikovati i kvantitativno odrediti (mjeriti).

Napomena: Naziv veličina može se odnositi na koju veličinu u općem smislu (npr. duljina, vrijeme, temperatura) ili na koju posebnu veličinu (npr. duljina stranice poligona, visinska razlika dviju točaka).

Područje: metrologija

EN: quantity, measurable

FR: grandeur mesurable

DE: Meßgrösse

veličina, mjerna
Vidi: veličina, mjerljiva

veličina, osnovna
Definicija: Jedna od veličina koje su u sustavu veličina prihvaćene kao međusobno funkcijski neovisne.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

EN: quantity, base

FR: gradeur de base

DE: Grundgröse

veličina, utjecajna
Definicija: Veličina koja nije subjekt mjerenja, ali utječe na vrijednost mjerene veličine ili pokazivanje mjernog instrumenta. Napomene: (1) Radi ispravka sustavnog djelovanja potrebno je i mjerenje utjecajnih veličina. Mjerenje i/ili ispravak mogu biti automatizirani. (2) Utjecajna veličina može imati izvor u okružju mjernog instrumenta ili u samom instrumentu.

Vidi: refrakcija, atmosferska; daljinomjer, elektronički; brzina svjetlosti; utjecaj pogrešaka osi teodolita; paralaksa nitnoga križa

Područje: mjerni instrumenti

EN: quantity, influence

FR: grandeur d'influence

DE: Einflußgrösse

vertikal
Definicija: Svaka velika kružnica na plohi kugle koja prolazi kroz pol prihvaćenoga koordinatnog sustava.

Područje: geodezija

EN: vertical

DE: Netzmeridian

vertikala
Vidi: težišnica

vertikala, subjektivna
Definicija: Pravac u vidnom polju bez kontura koji oko procjenjuje vertikalnim. Subjektivna vertikala odstupa od stvarne vertikale pri monokularnom gledanju do 3°, a pri binokularnom do 1°.

Područje: fizika (optika)

EN: vertical, subjective

DE: Vertikale, subjektive; Vertikale

video
Definicija: (1) Snimanje pokretnih slika, rukovanje njima i reprodukcija u formatu koji se može prikazivati na televiziji. (2) Prikazivanje slika i teksta na računalnome monitoru.

Područje: informatika

EN: video

FR: vidéo

DE: Videotechnik

vidik
Također: vidik

Definicija: Prostor obuhvaćen pogledom sa stajališta. Oblik i veličina vidika ovise o izgledu okoline i visini s koje se promatra. Vidik se mijenja s promjenom stajališta. Odrastao čovjek stojeći na ravnom području ili u čamcu na morskoj pučini vidi oko sebe oko 4,5 km uokrug, a s visine od 1 km vidi 121 km.

vidljivost
Definicija: (1) Granice područja koje bi bilo viđeno iz pojedine povoljne točke, uz zadanu prirodu terena i pretpostavljajući Zemljinu plohu bez prepreka kao što su drveće i zgrade. U GIS-u to se može proračunati, a rezultati se mogu prikazati na karti vidljivog područja. (2) Vidljivost objekta, o kojoj znatno ovisi mogućnost, ali i točnost mjerenja, uvjetovana je stanjem u atmosferi. Stanje u atmosferi ovisno je o svjetlosnim okolnostima, sadržaju i kretanju zračnih slojeva. Osim vodene pare i suspendiranih čestica vode koje dolaze do izražaja pojavom magle, znatan utjecaj imaju različite čestice prašine, dima, bakterije i dr., koje se zajedno nazivaju zračnim planktonom. Uočeno je da je pri lošoj vidljivosti izmjerena velika relativna vlaga zraka. Vidljivost se može mjeriti daljinom vidljivosti pri kojoj se još mogu razlikovati udaljeni objekti. Tzv. geografska vidljivost ovisna je o zakrivljenosti Zemlje. Vidljivost i mogućnost opažanja znatno ovise o nemirnoći zraka i difuziji svjetlosti na planktonu, što umanjuje kontrast – oštrinu preslikanoga mjernog objekta.

Vidi: difuzija svjetlosti; kontrast; ekstinkcija

Područje: (1) kartografija, GIS; (2) fizika (optika)

EN: (1) viewshed; (2) visibleness; visibility

FR: (2) visibilité

DE: (2) Sichtbarkeit; Sicht

vijak, elevacijski
Također: vijak, elevacijski

Definicija: Uređaj nivelira za fini nagib dalekozora i za postavljanje vizurne linije u horizontalni položaj. Uvijek se primjenjuje za precizno niveliranje optičkim nivelirima.

Vidi: nivelir; nivelir s libelom; uređaj za fino pomicanje dalekozora

Područje: mjerni instrumenti

EN: screw, tilting

FR: vis de basculement; commande de basculement; vis de fin calage

DE: Kippschraube

vijak, korekcijski
Definicija: Vijak koji se rabi za ispravljanje instrumentalne pogreške pri rektifikaciji instrumenta.

Vidi: pogreška, instrumentalna; rektifikacija

Područje: mjerni instrumenti

EN: screw, adjusting

FR: vis de réglage

DE: Justierschraube

vijak, mikrometarski
Definicija: Vijak s malim usponom za mjerenje vrlo malih duljina određivanjem njegova pomaka na osnovi okretaja.

Područje: mjerni instrumenti

EN: screw, micrometer

FR: vis micrométrique

DE: Mikrometerschraube

vijak, nagibni
Vidi: vijak, elevacijski

vijak, podnožni
Također: vijak, podnožni

Definicija: Sastavni dio tronošca. Obično su primijenjena tri podnožna vijka, a koriste se za horizontiranje mjerila odnosno instrumenta.

Vidi: tronožac; dio, donji

Područje: mjerni instrumenti

EN: screw, foot

FR: vis calante

DE: Fusschraube

vijak, položajni
Vidi: vijak, podnožni

vijak, središnji
Također: vijak, središnji

Definicija: Vijak kojim se pričvršćuje donji čvrsti dio instrumenta za glavu stativa, kod novijih geodetskih instrumenata pritezanjem opružne ploče na tronožac.

Područje: mjerni instrumenti

EN: screw, central clamping; clamp, central

FR: vis centrale de fixation; pince central

DE: Zentralanzugsschaube; Zentralklemme

vinjeta
Definicija: Ukras u knjizi ili rukopisu u obliku manje sličice, ornamenta ili crteža. Vinjete se, radi grafički dopadljivijeg prijeloma knjige stavljaju na početku, u tekstu te na kraju djela.

Područje: kartografija

EN: vignette

FR: vignette

vinjetiranje
Definicija: Pad osvjetljenja uzrokovan odsijecanjem kosih snopova zraka zaslonom objektiva i drugim mehaničkim dijelovima optičkog sustava. Ono se općenito smanjuje, odnosno uklanja smanjivanjem relativnog otvora.

Područje: fizika (optika)

EN: vignetting

FR: vignettage

DE: Vignettierung

visak
Definicija: Uređaj koji je čvrsto povezan s instrumentom ili se postavlja na donji dio ili na stativ u svrhu centriranja. Primjenjuju se optički, kruti i obični visak.

Vidi: visak, optički; visak, kruti; visak, obični; centriranje

Područje: mjerni instrumenti

EN: instrument, plumbing; plumb; plumbob

FR: dispositif de centrage; dispositif d'aplomb

DE: Lot; Lotgerät

visak, kruti
Definicija: Uređaj za centriranje instrumenta ili značke. Sastoji se od dvostruke metalne cijevi od kojih se gornja izvlači i postavlja na središnji vijak stativa, a donja, na kojoj je dozna libela, postavlja se sa stožastim završetkom na označenu geodetsku točku, i to tako da dozna libela vrhuni.

Napomena: Kruti visak obično ima ljestvicu na kojoj se može pročitati visina instrumenta.

Vidi: centriranje; visina instrumenta; visak

Područje: mjerni instrumenti

EN: plummet, rigid; rod, centring

FR: canne a plomb; canne de centrage

DE: Lotstab; Zentrierstab; Zentrierstock; Lot, starres

visak, obični
Definicija: Željezni uteg u obliku stošca na uzici. Može se ovjesiti o kuku središnje stezaljke za grubo centriranje mjernog instrumenta.

Vidi: centriranje; visak

Područje: mjerni instrumenti

EN: plumb bob

FR: fil a plomb

DE: Schnurlot

visak, optički
Definicija: Uređaj za optičko centriranje teodolita ili tahimetra. Optički sustav je građen kao dalekozor, a sastoji se od objektiva koji stvara sliku označene stajališne točke, prizme ili okulara. Okular se može nalaziti na tronošcu ili na alhidadi teodolita ili tahimetra. Kad je instrument horizontiran, vizurna os viska treba prolaziti stajališnom točkom.

Napomena: Optički visak izrađuje se i kao dodatak dalekozora, a služi za centriranje teodolita ispod označene točke (npr. u tunelima, galerijama i sl.).

Vidi: visak, obični; visak, kruti; centriranje instrumenta

Područje: mjerni instrumenti

EN: plummet, optical

FR: plomb optique

DE: Lot, optisches

visak, optički (instrument)
Definicija: Instrument s mjernim dalekozorom kojem se vizurna os može postaviti u smjeru vertikale uz primjenu cijevne libele ili kompenzatora. Koristi se za postavljanje točaka u smjer vertikale, odnosno za ispitivanja vertikala u različitim zadacima inženjerske geodezije. Iskolčena vertikala (en. plumb line) referencijski je pravac za verifikaciju vertikalnih dijelova građevine.

Napomena: Može se upotrijebiti za centriranje instrumenata i pribora (prisilno centriranje) iznad označenih točaka (nadirni visak) ili ispod točaka (zenitni visak), koje su i stajalište instrumenta.

Vidi: uređaj za prisilno centriranje

Područje: mjerni instrumenti

EN: plummet, optical

FR: lunette nadiro-zénithale

DE: Lotinstrument

visak, sondni
Također: visak, sondni

Definicija: Visak težine 3 do 10 kg, obješen na konopac koji na sebi ima decimetarsku podjelu. Služi za mjerenje dubine vode.

Vidi: visak

Područje: inženjerska geodezija

EN: lead, sounding

FR: plomb de sonde

DE: Lot; Lotblei

višekratnik (mjerne) jedinice
Definicija: Veća mjerna jedinica nastala od dane jedinice u skladu s međunarodnim dogovorom.

Primjer: kilometar (103 m), megametar (106 m), gigametar (109 m). Nedecimalni višekratnik sekunde je npr. sat.

Područje: metrologija

EN: multiple of a unit (of measurement)

FR: multiple d'une unité (de mesure)

višeznačnost
Definicija: Nepoznat broj cijelih ciklusa pri faznim mjerenjima.

Vidi: mjerenja, fazna

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: ambiguity

DE: Mehrdeutigkeit

višeznačnost mjerne duljine
Definicija: Neodređenost duljine pri elektroničkom mjerenju duljine usporedbom faza.

Napomena: Ukupna razlika faza rezultat je svih faznih promjena za cijeli broj periodičnih promjena na prijeđenom putu moduliranog vala i mjerenog ostatka puta na osnovi mjerene fazne razlike unutar jednog perioda. Neodređenost duljine nepoznavanjem cijelog broja periodičnih promjena, odnosno broja mjernih jedinica, rješava se mjerenjem uz primjenu dviju ili više mjernih frekvencija koje su niže od osnovne mjerne frekvencije.

Vidi: mjerenje duljina usporedbom faza

Područje: mjerni instrumenti

DE: Mehrdeutlichkeit der gemessenen Entfernung

visina
Definicija: Udaljenost točke od izabrane referentne plohe uzduž linije normalne na tu plohu, s visinama točaka izvan plohe smatranima s pozitivnim predznakom.

Vidi: visina, elipsoidna; visina, normalna; visina, ortometrijska

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: height; altitude

FR: hauteur; altitude

DE: Höhe

visina instrumenta (iznad stajališne točke)
Definicija: Vertikalni razmak između horizontalne osi mjernog dalekozora i stajališne točke iznad koje je mjerni instrument centriran.

Područje: mjerni instrumenti

EN: height of instrument (over a measuring point)

FR: hauteur de l'instrument; hauteur de l'axe des tourillous

DE: Instrumenthöhe

visina signala
Definicija: Vertikalni razmak između ciljne točke signala i geodetske točke izmjere označene signalom.

Vidi: signal

Područje: praktična geodezija

EN: height of signal

FR: hauteur de signal

DE: Signalhöhe

visina slova
Definicija: Visina malih slova zajedno s donjim ili gornjim dodatkom onih slova koja taj dodatak imaju.

Područje: kartografija

EN: x-height

FR: hauteur d’oeil

DE: Schriftgrösse

visina, apsolutna
Vidi: visina, nadmorska

visina, dinamička
Definicija: Omjer geopotencijalne kote i proizvoljne konstantne vrijednosti normalnog ubrzanja sile teže (koja se obično odnosi na geografsku širinu od 45° na referentnom elipsoidu).

Vidi: kota, geopotencijalna

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: height, dynamic

FR: cote dynamique

DE: Höhe, dynamische

visina, elipsoidna
Također: visina, elipsoidna

Definicija: Udaljenost točke od geodetskog elipsoida mjerena uzduž normale na geodetski elipsoid u promatranoj točki, s visinama točaka izvan elipsoida uzetima s pozitivnim predznakom. Oznaka h.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: height, ellipsoidal (h)

FR: hauteur ellipsoidale

DE: Höhe, ellipsoidische

visina, geoidna
Definicija: Udaljnost između geoida i geodetskog elipsoida, izvan elipsoida smatra se pozitivnom.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: height, geoidal; undulation of the geoid

FR: ondulation du géoide

DE: Geoidhöhe; Geoidundulation

visina, nadmorska
Također: visina, nadmorska

Definicija: Vertikalna udaljenost neke točke (ili ravnine) od prihvaćene nulte nivoplohe.

Vidi: nivoploha, nulta

Područje: kartografija

EN: altitude; height above sea level (mean)

FR: altitude

DE: Höhe, absolute; Höhe über NN

visina, normalna
Definicija: Udaljenost od referentnog elipsoida do odgovarajuće točke na teluroidu (Molodenski).

Vidi: teluroid; kvazigeoid

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: height, normal

FR: altitude fondamentale

DE: Normalhöhe

visina, ortometrijska
Definicija: Udaljenost od geoida do stajališne točke mjerena uzduž težišnice.

Vidi: geoid; težišnica

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: height, orthometric

FR: cote ortométrique

DE: Höhe, ortometrische

visina, svijetla
Definicija: Okomito izmjerena korisna unutrašnja visina nekog prostora.

Područje: inženjerska geodezija

EN: headroom; clearence, overhead; clearence, vertical

DE: Höhe, lichte

visinomjer
Vidi: altimetar

Visual Basic
Definicija: Programski jezik i okruženje koje je razvila kompanija Microsoft. Zasnovan na programskom jeziku BASIC, Visual Basic bio je jedan od prvih softverskih proizvoda koji je nudio grafičko programsko okruženje tako da je s vremenom postao metaforom za razvoj korisničkih sučelja. Umjesto bavljenja pojedinostima jezične sintakse, programer koji koristi Visual Basic može proizvesti velik dio koda jednostavnim kontrolama povlačenja i spuštanja objekata kao što je gumb ili dijaloški okvir, da bi potom odredio njegov izgled i ponašanje. Premda nije pravi objektno orijentirani programski jezik, ipak nedvojbeno podržava filozofiju objektne orijentiranosti. Od njegove objave 1990. godine, pristup što ga je afirmirao Visual Basic postao je standardom za programske jezike. Danas postoje vizualna okruženja za mnoge od njih, uključujući C, C++, Pascal i Javu.

Vidi: BASIC; objektno orijentirano

Područje: informatika

EN: Visual Basic

vitoperenje kolnika
Definicija: Postupno podizanje vanjskog ruba kolnika u krivini, kako bi se povećala sigurnost vožnje.

Područje: inženjerska geodezija

EN: screwing, pavement; twisting, pavement

DE: Fahrbahnverwindung

vizer
Vidi: diopter

viziranje, optičko
Definicija: Mjerni postupak kojim se slika ciljne točke dovodi do poklapanja s markom za ciljanje (najčešće presjecište nitnoga križa) djelovanjem na uređaje za fini pomak alhidade i dalekozora. Na osnovi reverzibilnosti optičkih preslikavanja može se pojednostavnjeno reći da se pri viziranju slika nitnoga križa navodi na točku cilja.

Napomena: (1) Prije samog viziranja nužno je ispravno namjestiti dalekozor za mjerenje. Neispravno namještanje uzrokuje mjernu pogrešku. (2) Točnost viziranja ovisi o povećanju dalekozora, ali i o drugim čimbenicima i utjecajnim veličinama, kao što su udaljenost, oblik, kontrast mjernog objekta, stanje u atmosferi (npr. vidljivost, miješanje zračnih slojeva koje uzrokuje titranje slike), debljina nitnoga križa, paralaksa nitnoga križa, položaj okulara, položaj, akomodacija i adaptacija oka mjeritelja, stabilnost ciljnog objekta i instrumenta. (3) Razlikuju se grubo i fino (precizno) viziranje. Grubim viziranjem slika mjernog predmeta dovodi se pomoću vizira u vidno polje dalekozora i blizinu nitnoga križa. Precizno viziranje izvodi se nakon stezanja alhidade i dalekozora. (4) Pri optičkom viziranju primijenjeno je oko mjeritelja. Pri elektroničkom viziranju ono je automatizirano primjenom različitih dodataka dalekozoru te posebne građe teodolita s fotoelektroničkim sustavom i mikroprocesorom za pokretanje. Znatan razvoj postignut je primjenom fleksibilnih visokoautomatiziranih sustava s integriranom CCD-kamerom i digitalnom obradom slike. (5) Pri automatskom viziranju upotrebljava se i izraz pozicioniranje, budući da je riječ o položaju (poziciji) ciljne točke u vidnom polju dalekozora (grubo pozicioniranje) i određivanju korekcije u odnosu na optičku vizurnu os (fino pozicioniranje).

Vidi: križ, nitni; namještanje mjernog dalekozora; paralaksa nitnoga križa; akomodacija oka; adaptacija oka; vidljivost

Područje: mjerni instrumenti

EN: to point

FR: pointer

DE: Anzielen; Einstellen

vizualizacija
Definicija: Stvaranje mentalne slike prostora koji se trenutačno ne vidi. To je čin spoznaje, tj. čovjekova sposobnost mentalnog razvijanja slikovnog predočenja koje omogućuje prepoznavanje predloška i oblikovanje poretka.

Vidi: vizualizacija, kartografska

Područje: kartografija

EN: visualization

DE: Visualizierung

vizualizacija, kartografska
Definicija: Obuhvaća digitalnu kartografiju i računalnu grafiku. Glede kvalitete, to je znatna promjena vizualnog izlaganja u gotovo realnom vremenu, koje omogućuje povećanje razumijevanja mnoštva prostornih objekata. U svezi kvantitete, to je mogućnost brže i jeftinije proizvodnje široke lepeze različitih kartografskih proizvoda.

Vidi: vizualizacija; alati, vizualizacijski

Područje: kartografija

EN: visualization, cartographic

FR: visualisation cartographique

DE: Visualizierung, kartographische

vizura
Definicija: Put snopa zraka svjetlosti od oka opažača do točke pogleda i obratno.

Napomena: (1) Kod mjernog dalekozora to je zraka od središta objektiva do ciljne točke. (2) Duljina vizure je duljina puta središnje zrake snopa, pa se razlikuju kratke i duge vizure.

Vidi: zraka, ciljna

Područje: fizika (optika)

FR: visée

DE: Visur

vjerojatnost
Definicija: U smislu klasične definicije, vjerojatnost jednog događaja je omjer broja za njega povoljnih slučajeva prema broju svih jednako mogućih slučajeva (vjerojatnost "a priori"). Ta se vjerojatnost može odrediti kod konačnog broja događaja. U statistici se primjenjuje pojam statističke vjerojatnosti. Ta se vjerojatnost dobiva promatranjem događaja (vjerojatnost "a posteriori"). Omjer slučajeva kad je nastupio povoljan događaj prema svim pokusima naziva se u statistici relativna frekvencija. Kad raste broj pokusa, relativna frekvencija teži prema granici koja je jednaka vjerojatnosti tog događaja. Relativna frekvencija, odnosno vjerojatnost događaja, mjeri se brojem 0 do 1, odnosno 0 do 100%. Stoga je intuitivna baza čitave teorije vjerojatnosti broj P koji predočuje vjerojatnost jednog događaja. Individualne pojave i njihove zakonitosti ispituju se fizikalnim eksperimentom, a zakoni koji vrijede za zbivanja u mnoštvu istražuju se pomoću vjerojatnosti primjenom statističkih metoda. To znači da u računu nema pune sigurnosti, već se može samo izraziti vjerojatnost pojave ili događaja. To je bit statističkih zaključivanja: znati da rezultat nije točan, da nije siguran, ali je više ili manje vjerojatan, i što je bitno, praktično se može primijeniti. Statističko zaključivanje uvijek sadrži opasnost da se izvjesni rezultat krivo interpretira, ako se stvaraju prebrzi zaključci, ili se oni stvaraju na osnovi premalog uzorka.

Vidi: test, statistički; uzorak, statistički; frekvencija, relativna

Područje: statistika

EN: probability

FR: probabilité

DE: Wahrscheinlichkeit

vjerojatnost, maksimalna
Definicija: Klasifikacijsko pravilo zaključivanja zasnovano na vjerojatnosti da piksel pripada određenoj klasi. Osnovna jednadžba pretpostavlja da su te vjerojatnosti jednake za sve klase i da ulazni kanali imaju normalnu raspodjelu.

Vidi: klasifikacija

Područje: informatika, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: likelihood, maximum

FR: probabilité maximale

DE: Wahrscheinlichkeit, maximale

vjerovnik
Definicija: Osoba koja ima pravo na određenu hipotekarnu tražbinu.

Vidi: tražbina, hipotekarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

vjerovnik, založni
Definicija: Osoba u čiju korist je upisano založno pravo.

Vidi: pravo, založno

Područje: katastar i zemljišna knjiga

vjetrulja
Definicija: Kružna ljestvica s podjelom obzora na zrake (11,25°) i s oznakama glavnih vjetrova. Služi za orijentaciju u prostoru, a u kompasa i za određivanje kursa, azimuta i smjerova, procjenu smjera vjetra, valova i sl.

Područje: pomorstvo

EN: wind rose

DE: Windrose

vlaga, relativna
Definicija: Odnos tlaka vodene pare u zraku prema tlaku zasićenja pri istoj temperaturi, ili njegov odnos prema najvećoj mogućoj apsolutnoj vlagi zraka pri istoj temperaturi.

Vidi: tlak vodene pare

Područje: fizika

EN: humidity, relative

FR: humidité realtive

DE: Luftfeuchte, relative

vlak, glavni poligonski
Definicija: Ispruženi poligonski vlak između dviju trigonometrijskih točaka. Glavni poligonski vlakovi okosnica su poligonske mreže.

Vidi: vlak, poligonski; vlak, ispruženi poligonski

Područje: praktična geodezija

EN: traverse, principal; traverse, main

FR: cheminement principal

DE: Hauptpolygonzug

vlak, ispruženi poligonski
Definicija: Poligonski vlak kojem pojedine točke vrlo malo odstupaju od pravca koji prolazi početnom i krajnjom točkom.

Vidi: vlak, poligonski

Područje: praktična geodezija, inženjerska geodezija

EN: traverse line

FR: cheminement tendu

DE: Polygonzug, gestreckter

vlak, nivelmanski
Definicija: Niz stabiliziranih točaka između kojih se visinske razlike određuju metodom geometrijskog nivelmana.

Vidi: nivelman, geometrijski

Područje: praktična geodezija

EN: line, level

FR: ligne de nivellement

DE: Nivellementlinie

vlak, orijentirani poligonski
Definicija: Priključeni poligonski vlak na dvije stalne geodetske točke na kojima se mjeri kut između priključnog pravca prema stalnoj dalekoj točki i poligonske stranice.

Vidi: vlak, poligonski

Područje: praktična geodezija, inženjerska geodezija

EN: traverse, goniometer

FR: cheminement goniométrique

DE: Polygonzug, orientierten

vlak, otvoreni poligonski
Definicija: Poligonski vlak koji se ne vraća na početnu stalnu točku. Započinje na točki poznatog položaja, ali ne treba završavati na takvoj točki.

Napomena: Poligonski vlak koji nije s obiju strana priključen na stalne točke naziva se slijepi poligonski vlak.

Vidi: vlak, poligonski

Područje: praktična geodezija, inženjerska geodezija

EN: traverse, open(-end)

FR: cheminement lancé; poligone ouvert

DE: Polygonzug, offener

vlak, poligonski
Definicija: Poligon oblikovan od poligonskih točaka kojem se mjere stranice i horizontalni kutovi (eventualno i zenitni kutovi).

Napomena: Mjerenjem zenitnih kutova određuju se visinske razlike točaka.

Vidi: vlak, ispruženi poligonski; vlak, orijentirani poligonski; vlak, otvoreni poligonski; vlak, zatvoreni poligonski; točka, poligonska; vlak, precizni poligonski; nivelman, trigonometrijski

Područje: praktična geodezija

EN: traverse

FR: cheminement (polygonometrique)

DE: Polygonzug

vlak, pomoćni poligonski
Definicija: Mali poligonski vlak postavljen kod projektiranja poligonske mreže radi izbjegavanja kratkih poligonskih stranica pri mjerenju kutova.

Područje: praktična geodezija

EN: traverse, auxiliary

FR: cheminement auxiliaire

DE: Hilfspolygonzug

vlak, precizni poligonski
Definicija: Poligonski vlak kod kojeg se točnije mjere kutovi i duljine i primijenjeno je prisilno centriranje.

Vidi: uređaj za prisilno centriranje; vlak, poligonski

Područje: inženjerska geodezija

EN: traverse, precise

FR: cheminement de précision

DE: Feinpolygonzug

vlak, slijepi poligonski
Vidi: vlak, otvoreni poligonski

vlak, tahimetarski
Definicija: Stariji izraz za poligonski vlak kod kojeg se kutovi, visinske razlike i stranice mjere tahimetrom.

Napomena: Kako su se optičkim tahimetrom mjerile duljine s manjom točnošću, poligonske stranice obično su se mjerile čeličnim vrpcama.

Vidi: vlak, poligonski

Područje: praktična geodezija

EN: traverse, tacheometer

FR: cheminement tachéométrique

DE: Tachymeterzug

vlak, zatvoreni poligonski
Definicija: Poligonski vlak koji se vraća na početnu točku. Često polazi s trigonometrijske točke i na njoj se orijentira pomoću daleke trigonometrijske točke.

Vidi: vlak, ispruženi poligonski; vlak, otvoreni poligonski

Područje: praktična geodezija

EN: traverse, loop; traverse, closed

FR: cheminement fermé

DE: Polygonzug, geschlossener

vlasnik
Definicija: Nositelj prava vlasništva.

Vidi: pravo vlasništva

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: owner

FR: détenteur; possesseur; propriétaire

DE: Eigentümer

vlasništvo
Vidi: pravo vlasništva

vlasništvo ograničeno rokom ili uvjetom
Definicija: Vlasništvo koje će istekom roka prijeći na stjecatelja; upisuje se u korist stjecatelja koji će, pošto istekne rok, postati vlasnik; pri upisu je potrebno točno navesti rok te naznačiti stjecateljevo vlasništvo kao potonje.

Vidi: stjecatelj

Područje: katastar i zemljišna knjiga

vlasništvo ograničeno uvjetom
Definicija: Vlasništvo koje će ispunjenjem uvjeta prijeći na stjecatelja; upisuje se u korist stjecatelja koji će, pošto se ispuni uvjet, postati vlasnik, s time da će se pri upisu točno navesti uvjet te naznačiti stjecateljevo vlasništvo kao potonje.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

vlasništvo posebnog dijela nekretnine
Definicija: Vlasništvo nad etažnim dijelom; upisuje se u vlasničkom listu na suvlasničkom dijelu onoga suvlasnika za kojega je osnovano vlasništvo posebnoga dijela, uz naznaku posebnoga dijela nekretnine i sporednih dijelova na koje se proteže.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

vlasništvo, društveno
Definicija: Pravni odnos prema nekretninama koji se dokida u zemljišnoj knjizi po pravilima utvrđenim zakonom, a u skladu sa zakonskom odredbom da postoji samo jedna vrsta prava vlasništva.

Vidi: pravo vlasništva

Područje: katastar i zemljišna knjiga

vlasništvo, etažno
Definicija: Vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom; upisuje se u poduložak uloška u kojem je upisana cijela nekretnina; dio suvlasničke nekretnine koji čini zasebnu uporabnu cjelinu.

Vidi: nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: condominium

DE: Eigentumswohnung

vlasništvo, potonje
Definicija: Vlasništvo koje slijedi; upis potonjega vlasništva djeluje kao predbilježba vlasništva, s time da će se taj upis moći opravdati ako istekne rok ili se ispuni uvjet stjecanja.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

vlasništvo, zajedničko
Definicija: Skupno vlasništvo; vrsta pravnog odnosa između više osoba (zajedničara) koje imaju u zajedničkom vlasništvu istu stvar, a da pritom veličina udjela vlasništva pojedinih vlasnika nije određena; upisuje se u zemljišnu knjigu u korist svih zajedničara i s naznakom da je riječ o zajedničkom vlasništvu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: ownership, joint; ownership, collective

DE: Miteigentumsrecht

vlastovnica
Definicija: Vlasnički list; list B; dio zemljišnoknjižnog uloška ili poduloška.

Vidi: upisi u vlastovnicu

Područje: katastar i zemljišna knjiga

voda, najniža niska
Definicija: Visina najniže morske razine zabilježene u nekom razdoblju.

Područje: pomorstvo

EN: water, lowest law

voda, niska
Definicija: Najniža razina vodene površine dostignuta na nekome mjestu za vrijeme oscilacija.

Područje: pomorstvo

EN: water, law

voda, obalna
Vidi: more, teritorijalno

voda, viša visoka
Definicija: Voda viša od dviju visokih voda u jednom danu za vrijeme plime.

Područje: pomorstvo

EN: water, higher high

FR: pleine mer supérieure

DE: Hochwasser, höheres

voda, visoka
Definicija: Vertikalni razmak između hidrografske nule i najviše morske razine za vrijeme plime tijekom Mjesečeva dana.

Vidi: nula, hidrografska; dan, Mjesečev

Područje: pomorstvo

EN: water, high

FR: pleine mer

DE: Hochwasser

vode, arhipelaške
Vidi: more, arhipelaško

vode, historijske
Definicija: Dijelovi mora (npr. zaljevi širi od 24 M) koje obalna država, zbog duge i utvrđene upotrebe, asimilira s morskim prostorima pod vlastitom nacionalnom jurisdikcijom. Obalna država pritom, najčešće ima cilj pravno urediti režim u tim dijelovima mora, rezervirati ribolov samo za svoje državljane i poduzeti mjere radi sigurnosti.

Područje: pomorstvo

EN: waters, historical

vode, povijesne
Vidi: vode, historijske

vode, unutrašnje morske
Definicija: Morski prostor koji obuhvaća lučke akvatorije i zaljeve na kopnenoj i otočnoj obali, ušća rijeka i dijelova mora između kopna i ravnih polaznih crta, koje spajaju određene točke na kopnenoj i otočnoj obali. U zaljevu kojega obale pripadaju jednoj državi duljina spojnice što zatvara ulaz u zaljev ne smije biti veća od 24 M. U suprotnom, vanjska granica unutrašnjih morskih voda povlači se unutar samog zaljeva na mjestu gdje duljina iznosi 24 M, ali tako da se njome zatvara najveća moguća površina. Unutarnje morske vode pod suverenitetom su obalne države isto kao i kopneno područje. Strani brodovi nemaju pravo neškodljivog prolaska. Strani trgovački brodovi u plovidbi između luka otvorenih za međunarodni pomorski promet moraju ploviti najkraćom plovidbenom rutom.

Vidi: crta, ravna polazna

Područje: pomorstvo

EN: waters, internal

FR: eaux intérieures

vođenje katastra
Definicija: Službene i ostale djelatnosti koje su, neposredno ili posredno, povezane s održavanjem katastarskih operata.

Vidi: katastar; operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

voditelj zemljišnih knjiga
Definicija: Voditelj zemljišnoknjižnog odjela; osoba koja vodi postupak i obavlja poslove na vođenju zemljišnih knjiga, u pravilu pod nadzorom zemljišnoknjižnog suca, i koja odgovara za rad zemljišnoknjižnih službenika i namještenika.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

vododjelnica
Vidi: razvodnica

vodokaz
Definicija: Letva, koso ili vertikalno postavljena u vodi (rijeka), koja služi za očitavanje razine vode.

Područje: inženjerska geodezija

EN: gauge, staff; indicator, water level

DE: Wasserstandsanzeiger; Wasserpegel; Wasserspiegellatte

vodomeđa
Vidi: razvodnica

vodomjer
Definicija: Naprava za mjerenje vodostaja. Najčešće se upotrebljava vodomjerna letva s podjelom na centimetre, koja je u rijeci, jezeru, kanalu ili nekoj stajaćoj vodi na kopnu stavljena vertikalno, zabijena u dno ili pričvršćena na stup mosta iznad tekućice. Visina razine vode očitava se na ljestvici letve od nulte točke određene geodetskim mjerenjima nadmorske visine i označene na srednjoj razini niske vode. Na plovnim rijekama vodomjer se stavlja na svakih 50-100 km vodenoga toka.

EN: water gauge

FR: limnimetre

DE: Pegel; Pegelmesser

vodoprivreda
Također: vodoprivreda

Definicija: Gospodarska grana koja se bavi gospodarskim vrednovanjem, iskorištavanjem, namjenom i upotrebom slatke vode te djelatnost uređenja voda i vodotoka, zaštite od štetnog djelovanja vode, zaštite vode od onečišćenja i zagađenja, čime se osigurava jedinstveni vodni režim na određenom području, da bi se osigurale zalihe vode, uklonila ili smanjila onečišćenja i zagađenosti vode, obranili tereni od poplava i leda te zaštitili od erozije i bujica, zatim da bi se uredili i održavali vodotoci, vodoprivredni i hidromelioracijski objekti te izradile vodoprivredne osnove i vodoprivredni planovi.

EN: management, water; management, water resources

FR: gestion des eaux

DE: Wasserwirtschaft

voksel
Definicija: Prostorni element koji predstavlja trodimenzionalni podatak u regularnoj teselaciji. Pojam je kratica za “volumni element” i analogan je pikselu u dvjema dimenzijama.

Vidi: teselacija; piksel

Područje: informatika

EN: voxel

DE: Volumenelement

volt
Definicija: Znak V, jedinica električnog napona, potencijala i elektromotorne sile, izvedena SI-jedinica, definirana je naponom između dviju točaka homogenoga, kovinskog žičanog vodiča kojim prolazi stalna električna struja jakosti jedan amper, a utrošena snaga između tih dviju točaka je jedan vat, dakle volt je vat po amperu.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni; vat

Područje: metrologija

EN: volt

FR: volt

DE: Volt

volumen
Vidi: obujam

vraćanje u dosadašnje stanje
Definicija: Poništenje provedene promjene i uspostava stanja u katastarskom operatu kakvo je bilo prije promjene.

Vidi: operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

vrhunjenje libele
Definicija: Postupak kojim se sredina mjehura libele dovodi u tjeme libele, promjenom nagiba instrumenta ili njegovih dijelova. Svaki drugi položaj mjehura naziva se otklon libele.

Vidi: libela; tjeme libele

Područje: mjerni instrumenti

EN: centre (the bubble)

FR: caler la nivelle; amener la bulle entre ses reperes; center bulle

DE: Einspielen der Libelle

vrijednost (mjerene) veličine, dogovorena
Također: vrijednost (mjerene) veličine, dogovorena

Definicija: Vrijednost dodijeljena veličini za koju je prihvaćeno da za određenu svrhu ima primjerenu nesigurnost.

Vidi: vrijednost (veličine)

Područje: metrologija

EN: value of a quantity, conventional; value, assigned; value, reference

FR: valeur conventionelle (de référence) d'une grandeur

vrijednost (veličine)
Definicija: Vrijednost koje posebne veličine koja se općenito izražava umnoškom jedne mjerne jedinice s brojem.

Napomena: (1) Vrijednost određene veličine može biti pozitivna, negativna ili ništica. (2) Vrijednost određene veličine može se izraziti na više načina. (3) Vrijednosti veličina dimenzije jedan općenito se izražavaju kao čisti brojevi. (4) Mjerna jedinica označuje se dogovorenim znakom.

Primjer: Duljina određenog štapa 5,34 m ili 534 cm.

Vidi: znak (mjerne) jedinice

Područje: metrologija

EN: value (of a quantity)

FR: valeur (d'un grandeur)

vrijednost (veličine), prava
Vidi: vrijednost, prava

vrijednost podjeljka
Također: vrijednost podjeljka

Definicija: Razlika između ljestvičnih vrijednosti koje odgovaraju dvjema uzastopnim ljestvičnim oznakama.

Napomena: Vrijednost podjeljka iskazuje se jedinicama označenima na ljestvici bez obzira na jedinice mjerene veličine.

Područje: metrologija

EN: scale interval

FR: valeur d'un division; échelon

vrijednost ponovljivosti, mjerna
Definicija: Vrijednost unutar koje se može očekivati da leži apsolutna razlika između dvaju pojedinačnih rezultata mjerenja dobivenih u uvjetima ponovljivosti, uz vjerojatnost 95%. Na osnovi definicije slijedi: , gdje je procijenjeno standardno odstupanje ponovljivosti. Uz pretpostavku normalne razdiobe i dovoljnog broja mjerenja faktor f se uzima približno 2 (P = 95%), pa se prema ISO-normi primjenjuje izraz .

Napomena: Mjerna vrijednost ponovljivosti r u prvom je redu kriterij kojim se uspoređuje i time prosuđuje preciznost mjerenja. Jednom utvrđena mjerna vrijednost r mjera je za različita ispitivanja i provjere, npr. kontrolu preciznosti mjerenja i mjerila, stalnosti funkcije mjernih uređaja i njihovih dijelova, posebno u duljim vremenskim razmacima.

Vidi: mjerenja, usporedbena; odstupanje ponovljivosti, standardno; razlika ponovljivosti, kritična

Područje: metrologija

EN: value, repeatability

FR: valeur de répétabilité

DE: Wiederholbarkeitswert

vrijednost svjetline
Također: vrijednost svjetline

Definicija: Količina primarnih boja (crvena, zelena, plava) piksela prikazanog na zaslonu.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: value, brightness

vrijednost veličine, (istinita)
Također: vrijednost veličine, (istinita)

Definicija: Vrijednost sukladna definiciji određene posebne veličine. Vrijednost koja karakterizira veličinu savršeno određenu u uvjetima kada je veličina opažana.

Napomena: Istinita vrijednost po naravi je neodrediva. Nedostižna "istinita" vrijednost samo je idealiziran pojam. Stoga naziv "istinita vrijednost mjerene veličine" treba izbjegavati, jer se riječ "istinita" smatra suvišnom. Dovoljan je izraz "vrijednost mjerene veličine" u danim uvjetima.

Područje: metrologija

EN: value (of a quantity), true

FR: valeur vraie

DE: Wert, wahrer

vrijednost, apsolutna
Definicija: Za relani broj x to je broj koji je jednak x ako je x veći ili jednak nuli, a jednak –x ako je x manji od nule. Apsolutna vrijednost ili modul kompleksnog broja je broj .

Područje: matematika

EN: value, absolute

DE: Absolutwert

vrijednost, atributna
Definicija: Vrijednost ili svojstvo karakteristično za prostorni element. Npr., izohipsa se može prikazati u GIS-u kao luk s pridruženom visinskom vrijednošću, gdje je visina atributna vrijednost. Mreža ćelija, poligon ili objekt mogu se opisati pomoću posebne vrste zemljišta, gustoće stanovništva ili skupine biljaka, što su sve atributi.

Područje: GIS

EN: value, attribute

DE: Attributwert

vrijednost, dogovorena istinita
Vidi: vrijednost, ispravna

vrijednost, granična
Vidi: limes

Područje: matematika

vrijednost, ispravna
Također: vrijednost, ispravna

Definicija: Vrijednost posebne veličine za koju je prihvaćeno da za određenu svrhu ima primjerenu nesigurnost. Ispravna vrijednost je približna istinitoj vrijednosti koja se može ostvariti pomoću etalona ili na osnovi posebno organiziranih ispitivanja točnijim mjernim postupkom.

Područje: metrologija

EN: value, conventional true

DE: Wert, richtiger

vrijednost, istinita
Vidi: vrijednost, prava

vrijednost, izjednačena
Definicija: Definitivna (konačna) vrijednost (mjerenja ili nepoznanice) dobivena postupkom izjednačenja. Ako je izjednačenje izvedeno metodom najmanjih kvadrata, naziva se još i najvjerodostojnija vrijednost.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: quantity, adjusted

FR: quantité ajusteé

DE: Grösse, ausgeglichene

vrijednost, mjerna
Definicija: Pojedinačna vrijednost iz mjernog niza za mjernu veličinu, izražena kao višekratnik jedinice veličine.

Vidi: niz, mjerni; veličina, mjerena

Područje: metrologija

EN: value, measured

DE: Meßwert

vrijednost, nazivna
Definicija: Vrijednost kojom se označuje značajka mjerila koja služi kao uputa za njegovu uporabu.

Napomena: Nazivna vrijednost može biti zaokružena vrijednost značajke. Primjeri: 25°C kao namještena vrijednost nekog termostatskog uređaja. Povećanje povećala za koje se uzima daljina jasnog vida 250 mm.

Vidi: daljina jasnog vida

Područje: metrologija

EN: value, nominal

FR: valeur nominale

DE: Nominalwert

vrijednost, očekivana
Također: vrijednost, očekivana

Definicija: (1) Za diskretnu slučajnu varijablu X koja poprima vrijednosti xi s vjerojatnostima pi, očekivanje je definirano s: . (2) Za neprekinutu slučajnu varijablu X koja ima funkciju gustoće vjerojatnosti f(x), očekivanje je definirano s: .

Napomena: U mjernoj tehnici riječ je o očekivanoj mjernoj vrijednosti. Procijenjena vrijednost očekivane vrijednosti je srednja vrijednost neovisnih ponovljenih mjerenja veličine u uvjetima ponovljivosti.

Vidi: uvjeti ponovljivosti; funkcija gustoće vjerojatnosti

Područje: statistika

EN: expectation of a random variable

FR: espérance d'une variable aléatoire

DE: Erwartungswert

vrijednost, prava
Također: vrijednost, prava

Definicija: Granična vrijednost veličine kojoj se s porastom broja opažanja približava srednja vrijednost iz opažanja pri isključenom utjecaju sistematskih pogrešaka.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: value, true

FR: valeur vraie

DE: Wert, wahrer

vrijednost, približna
Vidi: aproksimacija

vrijednost, recipročna
Definicija: (1) Recipročna vrijednost realnog broja a ≠ 0 je broj 1/a. (2) Dva broja ili veličine čiji je rezultat množenja jednak 1 imaju recipročne vrijednosti.

Područje: matematika

EN: reciprocal (of a number)

FR: réciproque

DE: Wert, reziproker

vrijednost, referencijska
Vidi: vrijednost (mjerene) veličine, dogovorena

vrijednost, srednja
Definicija: Obična aritmetička sredina više puta mjerene veličine ili niza vrijednosti.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: value, average

FR: valeur moyene

DE: Durchschnittswert

vrijednost, tonska
Definicija: (1) Vrijednost neke boje pri njezinu stupnjevanju od najsvjetlijeg do najtamnijeg tona. (2) Postotak pokrivanja neke površine grafičkim elementima pri primjeni rastera.

Vidi: elementi, grafički; raster

Područje: kartografija

EN: value, tonal

FR: valeur (d'une teinte)

DE: Tonwert

vrijeme
Definicija: Jedna od triju dimenzija geografskih podataka uz prostornu i tematsku dimenziju.

Područje: kartografija

EN: time

FR: heure

DE: Zeit

vrijeme baze podataka
Također: vrijeme baze podataka

Definicija: Vrijeme kada je neki događaj dodan u bazu podataka.

Područje: informatika

EN: time, database

vrijeme događaja
Također: vrijeme događaja

Definicija: Vrijeme kada se na objektu dogodi neka promjena. Nestanak objekta je također događaj pa je vrijeme postojanja objekta posredno uključeno u vrijeme događaja.

Područje: informatika

EN: time, event

vrijeme odziva
Vidi: vrijeme, odzivno

vrijeme opažanja
Također: vrijeme opažanja

Definicija: Vrijeme u kojem je neki događaj opažan ili mjeren.

Područje: informatika

EN: time, observation

DE: Beobachtungszeit

vrijeme prolaska
Definicija: Vrijeme između odašiljanja i prijama reflektiranog elektromagnetskog vala. Pri poznatoj brzini vala vrijeme prolaska je mjera za određivanje duljine.

Vidi: daljinomjer, elektronički

Područje: fizika, mjerni instrumenti

EN: time, transit; time delay

FR: duree de transit

DE: Laufzeit

vrijeme, atomsko
Definicija: Jedinstvena vremenska skala određena očitavanjem visokopreciznih atomskih satova.

Vidi: vrijeme, univerzalno koordinirano; GPS-vrijeme

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: time, atomic

DE: Atomzeit

vrijeme, odzivno
Definicija: Vremenski razmak od trenutka kada je poticaj naglo promijenjen na zadani način do trenutka kada je odziv postigao i zadržao konačnu ustaljenu vrijednost u naznačenim granicama.

Područje: mjerni instrumenti

EN: time, response

FR: temps de résponse

DE: Antwortzeit

vrijeme, stvarno
Definicija: Primjena kod koje korisnik prilikom obrade ne primjećuje nikakvo bitno odstupanje od stvarnog vremena.

Područje: informatika

EN: time, real

DE: Echtzeit

vrijeme, univerzalno koordinirano
Definicija: Periodično usklađivano atomsko vrijeme.

Vidi: GPS-vrijeme; vrijeme, atomsko

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: time coordinated, universal; UTC

VRML
Definicija: Jezik koji se upotrebljava za izradu trodimenzionalnih modela, proširenje HTML-a.

Područje: informatika

EN: VRML (Virtual Reality Modelling Language)

vrpca, mjerna
Definicija: Vrpca od čelika ili drugoga prikladnog materijala s podjelom u svrhu mehaničkog mjerenja duljina. Duljine vrpce su 10, 20, 24, 30 ili 50 m.

Napomena: (1) Izraz "čelična vrpca" često se odnosio na teške čelične vrpce starijih tipova za mjerenja na terenu (npr. poligonske stranice). (2) Ako je potrebna visoka razina preciznosti mjerenja, upotrebljavaju se invarne vrpce. (3) Za mjerenje duljine do 100 m izrađivala se lagana čelična vrpca s podjelom svakih 1 m, a pri kraju često na intervale mm. (4) Za mjerenje kratkih duljina izrađuje se vrpca zatvorena u kutiji s podjelom na intervale od 1 mm na cijeloj dužini.

Područje: mjerni instrumenti

EN: tape, measuring; tape, location; (1) band, steel; (2) tapes of invar; (3) tape, traverse

FR: rubau de mesure

DE: Meßband; Stahlmeßband

vrsta digitalnog rastera
Vidi: raster, digitalni

vrsta, objektna
Definicija: U CROTIS-u treći stupanj u hijerarhijskoj klasifikaciji topografskih objekata. U modelu podataka CROTIS topografski se objekti na temelju zajedničkih karakteristika svrstavaju u objektne vrste. Objektne vrste objedinjuju se u objektne grupe, a objektne grupe u objektne cjeline. Npr. objektna grupa 6200 More sastoji se od četiriju objektnih vrsta: 6201 Obalna linija mora, 6202 Površina mora, 6203 Morski plovidbeni pravci i 6204 Pojedinačni elementi na moru i kopnu.

Vidi: objekt, topografski; grupa, objektna; cjelina, objektna

Područje: GIS

DE: Objektart

vuci i pusti
Definicija: Tehnika rada s mišem – označeni dijelovi miču se po zaslonu pomoću pritisnute tipke miša, da bi se uklopili na drugom dijelu puštanjem tipke miša.

Vidi: miš

Područje: informatika

EN: drag and drop

DE: aufnehmen und fallenlassen