Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
ubrzanje sile teže
Definicija: Sila na jedinicu mase usmjerena prema dolje, nastala zbog Zemljine gravitacije i centrifugalnog efekta zbog Zemljine rotacije. Oznaka g.

Napomena: Gravitacija se katkad upotrebljava u značenju veličine sile.

Područje: geodezija

EN: gravity acceleration; acceleration of gravity

DE: Schwerebeschleunigung

učestalost
Vidi: frekvencija

učitavanje na udaljeno računalo
Definicija: Slanje datoteka na udaljeno računalo.

Područje: informatika

EN: upload

DE: hinaufladen

učitavanje s udaljenog računala
Definicija: Kopiranje datoteka s udaljenog sustava na korisnikovo računalo upotrebom komunikacijskih veza za podatke. Učitavanje datoteka s anonimnog FTP-poslužitelja popularan je način dobivanja freewarea i sharewarea.

Vidi: FTP, anonimni; freeware; shareware

Područje: informatika

EN: download

FR: téléchargement

DE: herunterladen

udaljenost zgrade od međe
Definicija: Prema važećim propisima, određeni najmanji razmak koji mora postojati između zgrade i međe.

Vidi: međa

Područje: katastar i zemljišna knjiga

udaljenost, euklidska
Definicija: (1) Najkraća udaljenost između dviju točaka u ravnini. (2) Udaljenost, ili u fizičkom ili u apstraktnom (tj. spektralnom) prostoru, čije je računanje zasnovano na jednadžbi pravca. Upotrebljava se u postupku klasifikacije za definiranje trening-uzoraka.

Vidi: klasifikacija; prostor, spektralni; trening-uzorak

Područje: matematika, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: distance, Euclidean

DE: Distanz, Euklidische; Abstand, Euklidischer

udaljenost, hiperfokalna
Definicija: Udaljenost na koju treba biti fokusiran objektiv fotografskog aparata kako bi dalja granica oštrog preslikavanja bila u beskonačnosti.

Vidi: granica oštrog preslikavanja, dalja

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: distance, hyperfocal

DE: Brennweite, hyperfokale

udaljenost, horizontalna
Definicija: Projekcija u horizontalnu ravninu većinom izravno mjerene kose duljine.

Vidi: redukcija kose duljine na horizont

Područje: praktična geodezija

EN: distance, horizontal

FR: distance horizontale

DE: Horizontaldistanz; Horizontalentfernung

udaljenost, kalibrirana žarišna
Definicija: Žarišna udaljenost objektiva kamere kod koje je zbroj odstupanja slikovnih koordinata zbog distorzije objektiva u odnosu na idealno centralno preslikavanje jednak nuli, a zbroj kvadrata tih odstupanja je minimalan.

Vidi: kamera

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: length, calibrated focal; distance, calibrated focal; distance, calibrated principal

DE: Brennweite, kalibrierte; Brennweite, geeichte

udaljenost, minimalna
Također: udaljenost, minimalna

Definicija: Klasifikacijsko pravilo zaključivanja koje računa spektralne udaljenosti između mjere vektora za svaki (kandidirani) piksel i srednjeg vektora za svaku signaturu.

Vidi: signatura; udaljenost, spektralna

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: minimum distance

DE: Minimalabstand

udaljenost, spektralna
Definicija: Udaljenost u spektralnom prostoru, računana kao euklidska udaljenost u n-dimenzija, gdje je n broj kanala.

Vidi: udaljenost, euklidska

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: distance, spectral

DE: Spektraldistanz

udjelnici komasacije
Definicija: Pravne i fizičke osobe koje su vlasnici zemljišta ili osobe koje na zemljištu obuhvaćenom komasacijom imaju druga stvarna prava ili na zakonu zasnovan pravni interes.

Vidi: komasacija; prava, stvarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

udovoljavanje prijedlogu za upis
Definicija: Donošenje rješenja o upisu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

udruživanje rezolucije
Definicija: Postupak udruživanja spektralnih i strukturnih elemenata različitih snimaka, radi postizanja bolje čitljivosti snimke (npr. SPOT Pan: 10 m rezolucije i Landsat TM: 7 spektralnih kanala)

Vidi: fuzija snimaka

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: resolution merging

FR: fusion de résolution

DE: Auflösungverbindung

ugađanje instrumenta
Definicija: Postupak dovođenja mjernog instrumenta u ispravno tehničko stanje prikladno za njegovu uporabu. Ispravak pogrešaka instrumenta pogrešaka tako da su u dopuštenim granicama.

Napomena: (1) Postupak treba provoditi periodično ili barem prije značajne ili dulje uporabe i nakon nje. (2) Postupci horizontiranja i centriranja nazivaju se postavljanje instrumenta u mjerni položaj. (3) Ugađanje može biti automatsko, poluautomatsko ili ručno. (4) Ugađanje treba razlikovati od provjere instrumenta. Provjera je prijeko potrebna prije mjerenja. Ako provjera pokaže neispravnosti, treba izvesti ispravak, rektifikaciju, odnosno ugađanje. Ako rektifikacija ne ispravi utjecajne pogreške ili nedostatak, instrument se ne može primijeniti i treba ga poslati na popravak i umjeravanje.

Vidi: provjera (instrumenta); pogreška; umjeravanje; rektifikacija

Područje: mjerni instrumenti

EN: adjustment (of a measuring instrument)

FR: ajustage

DE: Justierung; Justieren; Abgleichen

ugovor o služnosti
Definicija: Dokument sastavljen između vlasnika kojim se utvrđuje vrsta služnosti na njihovim nekretninama i obveza pridržavanja sadržaja ugovora.

Vidi: služnost

Područje: katastar i zemljišna knjiga

uklapanje
Definicija: (1) Postupak geometrijskog poravnanja slika ili karata tako da se podudaraju odgovarajući objekti ili ćelije. (2) Prilagođavanje stvarnog oblika katastarskih čestica s njihovim oblikom na katastarskom planu grafičke izmjere, na osnovi što većeg broja zajedničkih točaka.

Vidi: čestica, katastarska; plan, katastarski; izmjera, grafička

Područje: (1) kartografija, GIS; (2) katastar i zemljišna knjiga

EN: registration

DE: Registrierung

uklapanje karte
Definicija: Proces uklapanja digitaliziranog predloška u određeni koordinatni sustav pomoću softvera za transformaciju koji je najčešće modul softvera digitalizatora. Pritom veznim točkama treba zadati njihove teorijske ("treba") koordinate i za iste te točke digitalizirati koordinate. Ovisno o vrsti transformacije, nastale razlike, kao kod ručnoga kartografskog uklapanja folija, bit će uklonjene računalom.

Vidi: digitalizator; točka, vezna

Područje: geoinformatika, kartografija

EN: alignement, map

DE: Karten-Einpassung

uknjižba
Definicija: Knjižni upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju bez posebnoga naknadnog opravdanja; dopušta se samo na temelju javnih isprava ili privatnih isprava na kojima je istinitost potpisa ovjerovljena na način propisan zakonom.

Vidi: prava, knjižna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

uknjižba prava prvenstva
Definicija: Knjižni upis kojim se stječe pravo prvenstva u odnosu na neki drugi prijedlog za upis.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ukopiravanje
Definicija: Kopiranje kojim se dijelovi crteža izrađeni na više nosioca spajaju na jedan nosilac.

Područje: kartografija

EN: combination, photographique

FR: copie combinée

DE: Einkopieren

ukrštenost rastera
Definicija: Kut između skupova linija dvaju točkastih rastera ili linijskih rastera. Kod neprikladne ukrštenosti nastaje moare.

Vidi: uzorak rastera; raster, linijski; moare

Područje: kartografija

EN: angle, screen

FR: angle de trame; orientation de trame

DE: Rasterwinkelung

uložak zajedničke hipoteke, glavni
Definicija: Prvi navedeni uložak za koji se osniva zajednička hipoteka, uložak koji je označen kao glavni u zahtjevu za upisivanje zajedničke hipoteke ili uložak za koji je već osnovana hipoteka u slučaju da se traži da se hipoteka proširi i na još neka zemljišnoknjižna tijela; u sporednom ulošku zajedničke hipoteke zabilježbom se označuje glavni uložak zajedničke hipoteke.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

uložak zajedničke hipoteke, sporedni
Definicija: Uložak nad kojim je upisana zajednička hipoteka koji se ne tretira kao glavni uložak zajedničke hipoteke; u glavnom ulošku zajedničke hipoteke zabilježbom se označuju sporedni ulošci zajedničke hipoteke.

Vidi: hipoteka

Područje: katastar i zemljišna knjiga

uložak, zemljišnoknjižni
Definicija: Dio zemljišne knjige u koji se upisuje samo jedno zemljišnoknjižno tijelo, stvarna i druga prava glede toga zemljišnoknjižnog tijela i promjene na njemu, te druge činjenice o tom tijelu određene zakonom; sadrži posjedovnicu, vlastovnicu i teretovnicu; može sadržavati poduloške.

Vidi: tijelo, zemljišnoknjižno; prava, stvarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

umetanje
Vidi: interpolacija

Područje: matematika

umjeravanje
Definicija: Skup postupaka kojima se u određenim uvjetima određuje odnos između vrijednosti veličina koje pokazuje mjerilo ili mjerni sustav, odnosno vrijednosti prikazane mjerom i odgovarajuće poznate vrijednosti mjerene veličine (npr. ostvarene etalonima).

Napomena: (1) Umjeravanjem se mogu odrediti i druga metrologijska svojstva, npr.: određivanje vrijednosti relevantnih parametara mjernog instrumenta (npr. adicijska konstanta); djelovanje utjecajnih veličina na mjerna svojstva, odnosno parametre instrumenta. (2) Rezultat umjeravanja omogućuje procjene pogreške pokazivanja mjernog instrumenta ili mjernog sustava i određivanje ispravka pokazivanja. (3) Rezultat umjeravanja upisuje se u ispravu koja se naziva i potvrda o umjeravanju ili izvještaj o umjeravanju. Potvrde o umjeravanju mogu izdavati samo ovlaštena ispitivališta (laboratoriji).

Vidi: ispitivalište; ovlašćivanje

Područje: metrologija

EN: calibration

FR: étalonnage; vérification

DE: Kalibrieren; Einmessen

umjeravanje (u izmjeri)
Definicija: Detaljna izmjera promjena katastarskih čestica i objekata oslonjena na međne točke, međe ili druge objekte kojima je položajna točnost provjerena.

Vidi: izmjera, detaljna; čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

UML
Definicija: Kratica od Unified Modelling Language. Općenamjenski jezik za specifikaciju i vizualizaciju složenih softverskih projekata, posebno onih velikih i objektima usmjerenih.

Područje: informatika

EN: UML (Unified Modelling Language)

umnožak
Vidi: produkt

umnožavanje, kartografsko
Također: umnožavanje, kartografsko

Definicija: Materijaliziranje kartografskih prikaza u većem broju primjeraka, bez obzira na postupak kojim se to izvodi. Bitni čimbenici pri kartografskom umnožavanju su ekonomičnost i kvaliteta.

Područje: kartografija

EN: reproduction, map

FR: reproduction de cartes

DE: Kartenreproduktion

undulacija, geoidna
Definicija: Razlika između elipsoidne i ortometrijske visine.

Vidi: geoid; visina, elipsoidna; visina, ortometrijska

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: height, geoidal

FR: ondulation du géoide

DE: Geoidundulation

unija za geodeziju i geofiziku, Međunarodna
Vidi: IUGG

univerzum, apstraktni
Definicija: Podskup (opažane) stvarnosti. Digitalni podaci prikazuju taj podskup u bazi podataka. Apstraktni univerzum treba biti dobro definiran kako bi se mogla odrediti potpunost skupa podatka. Potpunost podataka određuje se usporedbom objekata koji se nalaze u skupu i objekata definiranih u apstraktnom univerzumu.

Područje: informatika, matematika

EN: universe, abstract

UNIX
Definicija: Višekorisnički operacijski sustav koji je osposobljen za istodobnu izvedbu više poslova. Može se rabiti na različitim računalima, od mikroračunala do velikih računala. Sastoji se, među ostalim, od mnogo uslužnih programa visoke razine, programa za automatizaciju uredskog poslovanja i upravljanje radom na mreži računala.

Područje: informatika

EN: UNIX

uopćavanje
Vidi: generalizacija, kartografska

uopćavanje, automatsko
Također: uopćavanje, automatsko

Definicija: Uopćavanje računalima prema zadanom programu.

Vidi: uopćavanje

Područje: kartografija

EN: generalisation, automatic

FR: généralisation automatique

DE: Generalisierung, automatische

uopćavanje, normativno
Definicija: Ravnomjerno uopćavanje jednako velikih i jednako vrijednih objekata sadržaja karte, koje se može izvesti po unaprijed postavljenoj normi (zakonu).

Vidi: uopćavanje; objekt sadržaja karte

Područje: kartografija

DE: Generalisierung, gesetzmässige

uopćavanje, pojmovno
Definicija: Pojmovna pretvorba određenih objekata sadržaja karte u određene prostorne pojmove (1) sažimanjem istovrsnih objekata ili (2) obuhvaćanjem jedinstvenih struktura. Npr. (1) 25 kuća = naseobina; skup drveća = šuma; (2) izmiješane parcele pod žitaricama i biljkama koje se okopavaju = oranice; udružene prirodne prostorne jedinice nižeg reda = prirodna prostorna jedinica višeg reda.

Vidi: objekt sadržaja karte

Područje: kartografija

FR: généralisation conceptuelle

DE: Generalisierung, begriffliche

uopćavanje, slobodno
Definicija: Neravnomjerno uopćavanje jednako velikih i jednako vrijednih objekata sadržaja karte, koje ne podliježe unaprijed postavljenoj normi (zakonu).

Vidi: objekt sadržaja karte

Područje: kartografija

DE: Generalisierung, freie

upis, dopušteni zemljišnoknjižni
Definicija: Predloženi zemljišnoknjižni upis koji je u skladu sa zakonom moguće provesti u zemljišnoj knjizi.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

upis, izbrisani
Definicija: Upis iz popisa upisa glavne knjige EOP-zemljišne knjige koji se prenosi u popis izbrisanih upisa jer nije nužan za prikaz pravnog stanja zemljišnoknjižnog tijela.

Vidi: knjiga EOP zemljišne knjige, glavna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

upis, knjižni
Vidi: upis, zemljišnoknjižni

upis, nedopušteni
Definicija: Predloženi upis koji u skladu sa zakonom nije moguće provesti u zemljišnoj knjizi.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

upis, zemljišnoknjižni
Definicija: Knjižni upis; uknjižba, predbilježba ili zabilježba; bitni sadržaj prava za koja je zakonom određeno da mogu biti predmet zemljišnoknjižnog upisa; pretpostavka je stjecanja, prenošenja, ograničenja ili ukidanja prava kada je to zakonom propisano.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

upisi u posjedovnicu
Definicija: Upisi sastavnih dijelova zemljišnoknjižnoga tijela; upisi stvarnih prava koja postoje u korist zemljišnoknjižnoga tijela ili nekoga suvlasničkoga (idealnoga) dijela zemljišnoknjižnoga tijela i promjene na njima; upisi svih katastarskih promjena koje se odnose na zemljišnoknjižno tijelo (promjene katastarskoga broja, naziva, površine, izgrađenosti i sl.); upisi pokretanja postupaka za promjenu podataka u posjedovnici; upisi svih javnopravnih ograničenja u pravnom prometu zemljišnoknjižnoga tijela koja nisu opće naravi; upisi prava građenja u posjedovnicu posebnoga zemljišnoknjižnog uloška kao posebno zemljišnoknjižno tijelo; upisi broja poduloška u slučaju da postoji; upisi rednih brojeva iz vlastovnice uloška u posjedovnicu poduloška ako je za suvlasnički dio otvoren poduložak; upisi oznake posebnog dijela nekretnine u posjedovnicu poduloška za suvlasnički dio povezan s vlasništvom posebnog dijela nekretnine; upisi općepoznatih naziva zemljišnoknjižnih tijela ako su poznati; upisi promjena sadržaja posjedovnice koje nastanu zbog upisa na nekom drugom listu zemljišnoknjižnog uloška; upisi stvarnih služnosti upisanih u ulošku poslužnoga dobra ako postoje.

Vidi: tijelo, zemljišnoknjižno; prava, stvarna; posjedovnica; vlastovnica

Područje: katastar i zemljišna knjiga

upisi u teretovnicu
Definicija: Upis stvarnih prava kojima je opterećeno zemljišnoknjižno tijelo ili idealni dio nekoga suvlasnika, kao i prava stečena na tim pravima: pravo nazadkupa, prvokupa, najma i zakupa te ona ograničenja raspolaganja zemljišnoknjižnim tijelom ili suvlasničkim dijelom kojima je podvrgnut svagdašnji vlasnik opterećenoga dobra; upis koncesije na opće dobro ili je javno dobro u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne uprave ili samouprave; upis zabrane opterećenja ili otuđenja.

Vidi: prava, stvarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

upisi u vlastovnicu
Definicija: Upis prava vlasništva cijeloga zemljišnoknjižnoga tijela; upis onih ograničenja kojima je vlasnik osobno podvrgnut glede slobodnoga upravljanja ili glede raspolaganja zemljišnoknjižnim tijelom ili suvlasničkim dijelom; upis iz kojeg je vidljivo da postoji zabrana opterećivanja ili otuđivanja; upis iz kojeg se čine vidljivim ograničenja raspolaganja zemljišnoknjižnim tijelom ili suvlasničkim dijelom koja su predmetom upisa u teretovnicu, a tiču se svakoga vlasnika; upis iz kojeg se čini vidljivim da je neko upisano zemljište opće dobro, te tko vodi brigu o tom dobru, upravlja njime i odgovara za nj; upis iz kojeg se čini vidljivim da je neko upisano zemljište javno dobro u općoj ili u javnoj uporabi, te koje tijelo ili ustanova upravlja tim zemljištem; upis vlasništva posebnoga dijela nekretnine na suvlasničkom dijelu onoga suvlasnika za kojega je osnovano vlasništvo toga posebnoga dijela, uz navođenje na koji se određeni posebni dio nekretnine i sporedne dijelove odnosi (u takvim slučajevima i oznaka – etažno vlasništvo).

Područje: katastar i zemljišna knjiga

upisi u zemljišnu knjigu
Definicija: Pravo vlasništva i ostala stvarna prava na nekretninama, zatim pravo nazadkupa, prvokupa, najma, zakupa, kao i koncesije te ostala prava na nekretninama za koja je to posebnim zakonom dopušteno; ograničenja, oročenja i uvjetovanja prava zabilježbom ograničenja, roka ili uvjeta kojem je pravo podvrgnuto; dopušteni su samo protiv knjižnog prednika; određuje ih rješenjem i provodi mjesno nadležan zemljišnoknjižni sud.

Vidi: prednik, knjižni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

uporabnik
Definicija: Nositelj prava uporabe.

Vidi: pravo uporabe

Područje: katastar i zemljišna knjiga

upornjak
Definicija: Obalni stup mosta na prijelazu između cestovnog tijela (nasipa) i mosta.

Područje: inženjerska geodezija

EN: abutment

DE: Widerlager

uprava, Državna geodetska
Vidi: DGU

uprava, prisilna
Definicija: Uprava uspostavljena na osnovi zakona umjesto zajedničkog upravitelja ili kada zajednički upravitelj nije određen, a trebao je biti određen na temelju zakona.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

upravitelj, zajednički
Definicija: Osoba koja u ime suvlasnika upravlja nekretninom.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

upravljanje prostornim informacijama
Također: upravljanje prostornim informacijama

Definicija: Obuhvaća podatke i informacije o zemljištu i nekretninama, informacijske tehnologije, organizacijska pitanja i infrastrukturu prostornih podataka. Zemljište i nekretnine danas dobivaju sve veću važnost, a kako bi se njima učinkovito upravljalo, potrebno ih je evidentirati. Katastar nekretnina, evidencija ne samo zemljišta već i objekata na njemu, osigurava vlasništvo. Dijeljenje zemljišta, uspostava međa i izrada modernih informacijskih sustava kao podrška upravljanju prostorom od državnih tijela, lokalne uprave, komunalnih i drugih tvrtki široko je područje djelovanja većine geodeta. Razvoj mjernih i informatičkih tehnologija pridonio je nastanku mnogih zemljišnih informacijskih sustava, uglavnom temeljenih na podacima koji su do sada bili prikupljani i održavani u okviru katastra, a danas otvaraju nove mogućnosti njihova učinkovitijega korištenja i osiguranje održivog razvoja.

Vidi: upravljanje zemljišnim informacijama; sustav, zemljišni informacijski

Područje: geoinformatika

EN: management, spatial information

DE: Management von Rauminformationen

upravljanje zemljišnim informacijama
Također: upravljanje zemljišnim informacijama

Definicija: Proces definiranja, upisa i objavljivanja informacija o interesima, vrijednostima i upotrebi zemljišta pri provedbi zemljišnih politika. Obuhvaća upis zemljišta, katastarske izmjere i modele, porezne, pravne i višenamjenske katastre te zemljišne informacijske servise, a podržava planiranje upotrebe zemljišta, njegovo vrednovanje i oporezivanje.

Područje: geoinformatika

EN: management, land information

DE: Management von Grundstücksinformationen

uputa, prostorna
Definicija: Koordinata, tekstualni opis ili kodificirano ime pomoću kojeg se entitet može smjestiti na specifično mjesto ili položaj u prostoru.

Područje: GIS

EN: reference, spatial

DE: Verweis, räumlicher

ura, mjerna
Također: ura, mjerna

Definicija: Mjerni instrument koji preinačuje linearni pomak točke doticaja (ticala) u kutni pomak kazaljke (indeksa) u odnosu na kružnu podjelu.

Područje: mjerni instrumenti

EN: dial gauge

FR: comparateur a cadran

DE: Meßuhr

urbanizam
Definicija: Ukupnost društvenih i tehničkih djelatnosti vezanih s planskim uređenjem postojećih i gradnjom novih gradova i naselja te njihovim održavanjem, proučavanjem njihova razvoja, ustroja, života i razmještaja radi rješavanja pitanja nastalih procesom urbanizacije te demografskih, društveno-gospodarskih i drugih promjena.

EN: urban planning; town planing; city planning

FR: urbanisme

DE: Stadtplanung

ured za katastar
Definicija: Općeniti naziv za državno tijelo nadležno za vođenje i održavanje katastra.

Vidi: katastar

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: office, cadastral

DE: Katasteramt

ured, Međunarodni hidrografski
Vidi: IHB

uređaj
Definicija: Mjerilo, instrument, sprava ili njihov dio s određenom funkcijom, npr. pokazni uređaj, zapisni uređaj, mjerni uređaj.

Područje: mjerni instrumenti

EN: device

DE: Gerät

uređaj za aretiranje
Definicija: Uređaj za stezanje pomičnog dijela kako bi se čvrsto zadržao u određenom položaju i time izbjegla oštećenja.

Područje: mjerni instrumenti

EN: device, fixing

FR: dispositif d'arret

DE: Arretierung

uređaj za fino pomicanje
Definicija: Uređaj koji omogućuje fino pomicanje pokretnog dijela instrumenta nakon što je on stegnut stezaljkom uz čvrsti dio. Kod teodolita i tahimetra razlikuju se dva osnovna uređaja: uređaj za fino pomicanje alhidade i uređaj za fino pomicanje dalekozora.

Napomena: Postoje i posebne vrste finog pomicanja, npr. (1) grubo-fino pomicanje i (2) beskonačno fino pomicanje.

Vidi: uređaj za fino pomicanje alhidade; uređaj za fino pomicanje dalekozora

Područje: mjerni instrumenti

EN: device, fine motion; device, slow motion; (1) rough fine motion; (2) endless fine motion

FR: commande de mouvement fin; réglage micrométrique

DE: Feintrieb

uređaj za fino pomicanje alhidade
Također: uređaj za fino pomicanje alhidade

Definicija: Uređaj za fino pomicanje gornjeg dijela instrumenta oko vertikalne osovine u svrhu preciznog viziranja.

Vidi: stezaljka; stezaljka alhidade; uređaj za fino pomicanje

Područje: mjerni instrumenti

EN: device, horizontal fine motion

FR: commande de fin pivotement; vis de rappel du pivotement

DE: Seitenfeintrieb

uređaj za fino pomicanje dalekozora
Također: uređaj za fino pomicanje dalekozora

Definicija: Uređaj za fino pomicanje dalekozora oko horizontalne osovine. Napomene: (1) U teodolita i tahimetra u svrhu preciznog viziranja pri mjerenju vertikalnoga kuta. (2) U nivelira s elevacijskim vijkom rabi se za fino pomicanje dalekozora elevacijski vijak u svrhu horizontiranja vizurne linije pomoću nivelacijske libele ili mjerenja (elevacijski vijak s podjelom).

Vidi: stezaljka; stezaljka dalekozora; uređaj za fino pomicanje

Područje: mjerni instrumenti

EN: device, vertical fine motion

FR: commande de fin basculement; vis de rappel du basculement

DE: Höhenfeintrieb

uređaj za izoštravanje
Definicija: Uređaj za izoštravanje slike mjernog objekta pri namještanju dalekozora za mjerenje. Postoje dva osnovna konstruktivna rješenja: (1) vanjsko izoštravanje; (2) unutrašnje izoštravanje.

Vidi: izoštravanje, unutrašnje; izoštravanje, vanjsko; namještanje mjernog dalekozora

Područje: mjerni instrumenti

EN: device, focusing drive

FR: commande de mise au point

DE: Fokussiertrieb

uređaj za očitanje
Definicija: Uređaj za očitanje graduiranih krugova, koji sadrži optičke i mehaničke dijelove. Optički sustav ima građu mikroskopa koji u optičkih teodolita ima složen optički sustav, posebno uz primjenu optičkog mikrometra i prijenos slika dijametralnih mjesta limba u vidno polje okulara mikroskopa.

Napomena: U elektroničkog teodolita očitanje je digitalno primjenom limbova posebne građe i optoelektroničkog sustava za očitanje.

Vidi: teodolit, elektronički; skeniranje

Područje: mjerni instrumenti

EN: device, reading

FR: dispositif de lecture

DE: Ableseeinrichtung

uređaj za okretanje horizontalnoga kruga
Definicija: Uređaj za okretanje horizontalnoga kruga u odnosu na donji dio instrumenta, primijenjen u optičkog teodolita.

Vidi: dio, srednji

Područje: mjerni instrumenti

EN: device, horizontal circle drive; screw, circle setting

FR: commande de cercle horizontal; dispositif a molette de réitération

DE: Horizontalkreistrieb

uređaj za pomicanje indeksa vertikalnoga kruga
Također: uređaj za pomicanje indeksa vertikalnoga kruga

Definicija: Uređaj za fino pomicanje indeksa vertikalnoga kruga upotrebljava se za vrhunjenje libele vertikalnoga kruga i time za njegovu orijentaciju u odnosu na vertikalu.

Napomena: Primjenom kompenzatora taj je postupak automatiziran, te se indeks vertikalnoga kruga i pri nagibu vertikalne osi vraća u ispravan položaj u odnosu na vertikalu. Automatski visinski indeks zamjenjuje libelu vertikalnoga kruga i time ubrzava mjerenje vertikalnoga kuta.

Vidi: libela indeksa vertikalnoga kruga; indeks, automatski visinski; kompenzator, optički; orijentacija vertikalnoga kruga

Područje: mjerni instrumenti

EN: drive, vertical index

FR: commande de nivelle de collimation verticale

DE: Höhenindextrieb

uređaj za prisilno centriranje
Definicija: Mehanički uređaj koji omogućuje odvajanje tronošca od instrumenta, značke ili optičkog viska i time njihovu zamjenu kako bi bili precizno ponovno centrirani na stativu ili stupu za mjerenje na istoj stajališnoj točki.

Vidi: tronožac; centriranje instrumenta

Područje: inženjerska geodezija, praktična geodezija, mjerni instrumenti

EN: device, constrained centring; device, forced centering

FR: dispositif de centrage forcé

DE: Zwangszentrierungseinrichtung

uređaj za reiteraciju
Definicija: Uređaj za okretanje srednjeg dijela u optičkih teodolita srednjih i viših točnosti u svrhu promjene očitanja prije ponovljenog mjerenja po određenom sustavu, kako bi se smanjio utjecaj pogrešaka podjele limba.

Napomena: Reiteraciju treba razlikovati od repeticije, koja se primjenjuje za preciznije mjerenje teodolita manje točnosti.

Područje: mjerni instrumenti

EN: device, repeat reading

FR: dispositif réitérateur

DE: Reiterationseinrichtung

uređaj za usmjeravanje
Definicija: Uređaj kojim se označuje određeni smjer svjetlosnim snopom zraka najčešće primjenom lasera ("laserska zraka"). Često se primjenjuje u građevinskim radovima, npr. pri izvedbi tunela ili kanala.

Područje: mjerni instrumenti

EN: device, direction indicating

FR: faisceau lumineux de direction

DE: Richtgerät

uređaj za viziranje
Vidi: diopter

uređaj, mjerni
Definicija: Mjerilo ili instrument složenije građe. Često je sastavljen od više osnovnih dijelova uz automatizaciju mjerenja i digitalno pokazivanje, kao i zapisa i pamćenja podataka.

Područje: mjerni instrumenti

EN: device, measuring

DE: Meßgerät

uređaj, pokazni
Također: uređaj, pokazni

Definicija: Skup sastavnica mjerila koje pokazuju vrijednost mjerene veličine i druge podatke.

Napomena: (1) Analogni pokazni uređaj daje analogno pokazivanje, a digitalni pokazni uređaj daje digitalno pokazivanje. (2) Način predočenja pokazivanja u kojem se posljednja značajna znamenka neprekidno mijenja tako da omogućuje interpolaciju odnosno digitalno pokazivanje dopunjeno ljestvicama i kazalom naziva se poludigitalno pokazivanje.

Vidi: uređaj, zapisni; pokazivanje, analogno; pokazivanje, digitalno

Područje: mjerni instrumenti

EN: device, displaying; device, indicating; (2) display, semidigital

FR: dispositif indicateur

DE: Anzeigeeinrichtung

uređaj, polarizacijski
Definicija: Uređaj za dobivanje polarizirane svjetlosti. Sastoji se od polarizatora i analizatora.

Vidi: svjetlost, polarizirana

Područje: fizika (optika)

EN: device, polarization

DE: Polarizationseinrichtung

uređaj, zapisni
Definicija: Skup sastavnica mjerila koje zapisuju vrijednost mjerene veličine ili s njome povezanu vrijednost.

Vidi: uređaj, pokazni; mjerilo, zapisno

Područje: metrologija, mjerni instrumenti

EN: device, recording

FR: dispositif enregisteur

DE: Registriereinrichtung

uređaji s invarnim žicama i vrpcama, mjerni
Definicija: Uređaji za precizno mjerenje kratkih duljina uz primjenu invarnih žica i invarnih vrpca.

Primjer: Jäderinov postupak s primjenom invarnih žica duljine 24 m koje pri mjerenju slobodno vise upete utezima mase 10 kg. Na oba kraja žice nalaze se milimetarske ljestvice istosmjernih oznaka duljine 8 cm.

Vidi: invar

Područje: mjerni instrumenti

EN: devices with invar, measuring; equipment, base measuring

FR: appareils de mesure de base en invar

DE: Meßgeräte mit Invardrähten oder Invarbändern; Basismeßgerät

uređenje međe, sudsko
Definicija: Postupak koji se vodi kod nadležnog suda radi rješavanja sporne međe i donošenja odluke o njezinu položaju.

Vidi: međa, sporna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

uređenje, prostorno
Definicija: Osiguranje uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom države kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom. Na taj način se ostvaruju uvjeti za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša, razumno korištenje prirodnih i povijesnih dobara na načelu potpunog pristupa u planiranju prostora. Posebno obuhvaća poznavanje, provjeru i ocjenu mogućnosti razvoja u prostoru, izradu i praćenje dokumenata prostornog uređenja.

EN: planning, physical; planning, spatial

FR: aménagement du territoire

DE: Raumplanung

uređivanje, interaktivno
Definicija: Oblik sučelja za uređivanje u kojem su prikazane karte i podaci tijekom uređivanja podataka. Operater može odmah vidjeti učinak bilo kojeg uređivanja u bazi podataka.

Područje: informatika

EN: editing, interactive

DE: Bearbeitung, interaktive

URL
Definicija: Niz znakova, slova ili brojki kojima se određuje mjesto na internetu na kojem se neki dokument nalazi. Svaka jedinstvena adresa izvora podataka sastoji se od protokola za pristupanje datoteci, tj. imena područja, mrežne adrese računala, odnosno opisa mjesta u glavnom računalu na kojem se dokument nalazi, te imena datoteke ili dokumenta, pri čem su različiti dijelovi jedinstvene adrese odvojeni dvotočkama i kosim crticama. Na primjer http://www.geof.hr je URL adresa.

Područje: informatika

EN: URL (Uniform Resource Locator)

USB
Definicija: Standard za vanjske sabirnice koji podržava brzinu prijenosa podataka do 12 Mbps. Jedan USB priključak može se koristiti za priključivanje do 127 perifernih uređaja, poput miša, tipkovnice i modema. Ugradnja USB-a u računalima započela je 1996. godine. Postaje općeprihvaćen, pa se očekuje da će u doglednoj budućnosti potpuno istisnuti serijske i paralelne priključke.

Područje: informatika

EN: USB (Universal Serial Bus)

USGS
Definicija: Kratica za United States Geological Survey. Državna geodetsko-kartografska organizacija Sjedinjenih Američkih Država.

Područje: geodezija; kartografija

EN: USGS (U. S. Geological Survey)

usklađenost podataka katastarskog operata i zemljišne knjige
Definicija: Istovjetnost podataka o površini, obliku, položaju, broju i imenu svake katastarske čestice u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

Vidi: operat, katastarski; knjiga, zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

usklađivanje histograma
Definicija: Postupak određivanja LUT-a koji će pretvarati histogram jednoga kanala snimke ili jednog elektronskog topa u boji sličnim drugom histogramu.

Vidi: histogram; LUT

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: matching, histogram

usklađivanje rubova
Definicija: Softversko uklapanje objekata na rubovima digitaliziranih karata. Zahtijeva djelomično interaktivni zahvat operatera na zaslonu.

Vidi: digitalizacija

Područje: geoinformatika, kartografija

EN: edge matching

DE: Randanpassung

usluge, lokacijske
Također: usluge, lokacijske

Definicija: Sve one informacije koje korisnik može dobiti preko mobitela ili ručnog računala, a odnose se na položaj (lokaciju) na kojem se trenutačno nalazi. Npr. nalazi se u nekom gradu i traži najbliži hotel, bolnicu, bankomat i sl. Mnoge takve informacije najefikasnije se mogu prenijeti do korisnika u obliku kartografskih prikaza na ekranu mobitela ili ručnog računala.

Područje: informatika, kartografija

EN: services, location based; LBS

DE: Dienste, standortbezogene

usluge, položajno vezane
Vidi: usluge, lokacijske

usmjernik
Definicija: Hardverski uređaj koji spaja dvije mreže dopuštajući određeni promet. Internet upotrebljava usmjernike na gotovo svim presjecima i za ograničavanje prometa, preusmjeravajući ga na manje mreže, te za pomoć pri odabiru najdjelotvornijeg načina za prijenos paketa do njihovih odredišta.

Područje: informatika

EN: router

FR: routeur

DE: Router

usporedbe, međuispitivališne
Definicija: Organizacija, izvođenje i vrednovanje ispita na istim ili sličnim mjernim predmetima u dva ili više ispitivališta u skladu s prethodno određenim uvjetima.

Vidi: ispit; ispitivalište

Područje: metrologija

EN: comparisons, (interlaboratory) test

FR: essais interlaboratoires

DE: Vergleichsprüfungen

usporednost
Vidi: paralelnost

ustupanje prvenstvenog reda
Definicija: Očitovanje volje kojim se ustupa prvenstvo upisa.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

usuh
Definicija: Smanjenje dimenzija lista katastarskog plana zbog utjecaja temperature, vlažnosti zraka i starenja nosioca crteža.

Vidi: plan, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: shrinkage

FR: retrait

DE: Schrumpfung

utjecaj pogrešaka osi teodolita
Definicija: Pogreške osi teodolita uzrokuju pogrešku mjerenog pravca. (a) Pogreška pravca (k) zbog pogreške vizurne osi (kolimacijska pogreška) k: , pri čem je z zenitni kut. (b) Pogreška pravca (i) zbog pogreške horizontalne osi i: . (c) Pogreška pravca (v) zbog pogreške vertikalne osi v: , pri čem je α kut koji čini vizurna ravnina s onim njezinim ishodišnim položajem kod kojeg je vertikalna os nagnuta u vizurnoj ravnini (uz pretpostavku da pri okretanju alhidade vertikalna os ostaje u čvrstom položaju). Ako je kut α = 0, pogreške pravca nema, a isto tako ni uz z = 90° (100 gon), a to znači pri horizontalnom položaju vizurne osi.

Napomena: Utjecaj pogreške vertikalne osi nije uklonjen mjerenjem u dvama položajima dalekozora.

Vidi: okretanje dalekozora; osi teodolita; pogreška horizontalne osi; pogreška vertikalne osi; pogreška vizurne osi

Područje: mjerni instrumenti

EN: influence of theodolite axis error

FR: influence des erreurs du théodolite

DE: Einfluß der Theodolitachsenfehler

UTM
Definicija: Šezdeset sustava poprečne Mercatorove projekcije od kojih svaki pokriva područje od šest stupnjeva geografske dužine. Ishodište u svakom sustavu je u presjeku srednjeg meridijana s geografskom dužinom 3°, 9°, 15° itd. (na zapadnoj polutki –3°, –9°, –15° itd.) i ekvatora. Linearno mjerilo na srednjem meridijanu iznosi 0,9996.

Područje: kartografija

EN: UTM (Universal Transverse Mercator)

FR: projection UTM

DE: UTM-Abbildung

UTM-mreža
Definicija: Sustav označivanja područja i točaka na cijeloj Zemlji koji se primjenjuje na svim vojnim kartama članica NATO-saveza. Sustav sadrži tri stupnja označivanja. U prvom stupnju Zemljina površina između 80°N i 80°S je meridijanima i paralelama podijeljena na redove i kolone. Uzastopni razmaci meridijana iznose 6°, uzastopni razmaci paralela 8°. Kolone se označavaju arapskim brojevima od 1 do 60, a redovi velikim slovima abecede počev od C do zaključno X, pri čem su slova I i O izostavljena. Slova A, B, Y i Z su rezervirana za označivanje sjevernog i južnog polarnog područja. Svako tako ograničeno područje naziva se zonom. U drugom stupnju označivanja svaka zona dijeli se na kvadrate sa stranama od 100 km. Kvadrate čini pravokutna mreža u UTM-sustavima, tj. paralele s koordinatnim osima u tim sustavima. Treći stupanj označivanja određuje položaj točke pravokutnim koordinatama s traženom točnošću.

Vidi: UTM

Područje: kartografija

EN: UTM-grid

UV
Definicija: Ultraljubičasti dio elektromagnetskog spektra (u daljinskim istraživanjima) valnih duljina 0,3 mm do 0,4 mm.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja, fizika

EN: UV (ultra-violet)

FR: ultraviolet

DE: ultraviolett

UV-filtar
Definicija: Filtar od folije ili optičkog stakla koji propušta samo ultraljubičaste zrake.

Vidi: filtar; spektar, elektromagnetski

Područje: fizika (optika)

EN: UV-filter

FR: UV-filtre

DE: UV-Filter

uvid u BZP
Definicija: Uvid u glavnu knjigu i sve pomoćne evidencije; za EOP zemljišnu knjigu uvid se elektroničkim načinom može odobriti javnim bilježnicima, odvjetnicima i drugim fizičkim i pravnim osobama koje imaju ovlaštenje za uvid.

Vidi: baza zemljišnih podataka Republike Hrvatske; knjiga, EOP zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

uviđaj
Vidi: očevid

uvjet bazisa
Također: uvjet bazisa

Definicija: Uvjetna jednadžba koja se može postaviti za svaku prekobrojno izmjerenu stranicu u mreži trokuta ili triangulaciji.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: condition, base-line; constraint, base-line

FR: équation d'accord de base

DE: Grundlinienbedingung

uvjet zatvaranja horizonta
Definicija: Suma kutova mjerenih na jednom stajalištu mora zatvarati 360° (400g).

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: condition for closing the horizon

DE: Horizontbedingung

uvjet, figurni
Definicija: Uvjet koji pri uvjetnom izjednačenju moraju zadovoljiti mjerenja koja zatvaraju neku figuru poput trokuta, četverokuta i sl.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: condition, geometric

FR: condition de geometrique

uvjeti azimuta
Definicija: Uvjetne jednadžbe koje se zasnivaju na azimutima u trigonometrijskim ili poligonskim mrežama. Razlikuju se uvjeti priključka azimuta i Laplaceovi uvjeti.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: conditions, azimuth

FR: conditions d'accord en azimut

DE: Azimutbedingungen

uvjeti obnovljivosti
Definicija: Promijenjeni uvjeti pri mjerenju iste mjerne veličine. Promijenjeni uvjeti mogu uključivati: mjerno načelo, mjernu metodu, motritelja, mjerni instrument, mjesto, uvjete uporabe, vrijeme, referentni etalon.

Vidi: obnovljivost, mjerna

Područje: metrologija

EN: conditions, reproducibility

FR: conditions de la reproductibilité

DE: Vergleichsbedingungen

uvjeti ponovljivosti
Definicija: Uvjeti ponovljivosti pri mjerenju iste mjerne veličine uključuju: isti mjerni postupak, istog mjeritelja, isti mjerni instrument ili uređaj i opremu, isto mjesto, iste okolišne uvjete, odnosno uvjete upotrebe, ponavljanje u kratkom razdoblju, nepromjenljivost objekta mjerenja tijekom ispitivanja.

Vidi: ponovljivost, mjerna

Područje: metrologija

EN: conditions, repeatability

FR: conditions de la répétabilité

DE: Wiederholsbedingungen

uvjeti, granični
Definicija: Krajnji uvjeti koje mjerilo mora izdržati bez oštećenja i bez slabljenja svojih metrologijskih značajki. Granični uvjeti općenito određuju granične pogreške mjerila.

Vidi: pogreške mjerila, granične

Područje: metrologija

EN: conditions, limiting

FR: conditions limites

DE: Grenzbedingungen

uvjeti, nazivni radni
Definicija: Uvjeti uporabe kojima se zadaju područja mjerene veličine i utjecajnih veličina za koje mjeriteljske značajke mjerila moraju biti u naznačenim granicama.

Napomena: Nazivni radni uvjeti trebaju osigurati da se mjerna nesigurnost nalazi u određenim granicama za određeno mjerilo.

Vidi: nesigurnost, mjerna; uvjeti, granični; veličina, utjecajna

Područje: metrologija

EN: conditions, rated operating

FR: conditions assignées de functionnement

uvjeti, referencijski
Definicija: Uvjeti uporabe propisani za ispitivanje tehničkih značajki mjerila ili za međusobnu usporedbu mjernih rezultata.

Napomena: Referencijski uvjeti općenito uključuju referencijske vrijednosti ili referencijska područja za utjecajne veličine koje djeluju na mjerilo.

Vidi: veličina, utjecajna

Područje: metrologija

EN: conditions, reference

FR: conditions de référence

DE: Bezugsbedingungen

uvođenje u posjed, privremeno
Definicija: Predaja novonadijeljenih posjeda sudionicima komasacije nakon nadjele novih posjeda u postupku komasacije te rješavanja prigovora, a prije okončanog žalbenog postupka.

Vidi: komasacija

Područje: inženjerska geodezija

UV-zračenje
Vidi: zračenje, ultraljubičasto

uzorak
Vidi: uzorak, statistički

uzorak rastera
Definicija: Skup jednakih grafičkih elemenata koji se pravilno ponavljaju na rasteru.

Vidi: raster

Područje: kartografija

FR: planche de trames

DE: Rastermuster

uzorak, ispitni
Definicija: Uzorak pripremljen za ispit.

Vidi: uzorak, statistički

Područje: statistika

EN: sample, test

FR: échantillon pour essai

uzorak, standardni
Također: uzorak, standardni

Definicija: Materijal ili tvar s jednim ili više dovoljno sigurno određenih svojstava namijenjenih umjeravanju uređaja, ocjenjivanju mjerne metode ili pridjeljivanju vrijednosti materijalima. Napomena: Ovjereni standardni uzorak je onaj kojemu su jedna ili više svojstvenih vrijednosti ovjerene priznatim tehničkim postupkom.

Područje: metrologija

EN: material, reference

FR: matériau de reference

uzorak, statistički
Definicija: Jedna ili više jedinica uzetih iz populacije u svrhu dobivanja informacije o populaciji i eventualno da služi za donošenje odluke koja se odnosi na populaciju ili procese koje bi ta odluka proizvela.

Napomena: Pri mjerenjima mjerne veličine sve mjerne vrijednosti čine statistički uzorak, a populaciju ili osnovni skup sve moguće mjerne vrijednosti veličine. Ta činjenica omogućuje primjenu statističkih analiza.

Vidi: populacija

Područje: statistika

EN: sample

FR: échantillon

DE: Stichprobe

uzroci promjene pravnog stanja nekretnina
Definicija: Stjecanje prava, prenošenje prava, ograničenje prava, ukidanje prava, oduzimanje prava.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

uzurpacija
Definicija: Svako samovlasno i najčešće nasilno prisvajanje prava, položaja ili stvari na koje uzurpator nije ovlašten po postojećim pravnim propisima neke države ili društvene zajednice.

EN: usurpation

DE: Usurpation

uzvišice suhe za niske vode
Definicija: Prirodni dio kopna koji je okružen vodom i suh samo za niske vode (preplavljen je, dakle, za visoke vode i po tome se razlikuju od otoka).

Područje: pomorstvo