Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
ECDB
Definicija: Glavna baza podataka za bazu podataka elektroničke pomorske navigacijske karte (ENCD), koju u digitalnom obliku posjeduje nacionalni hidrografski ovlaštenik, a sadrži informacije s pomorske karte, te druge nautičke i hidrografske informacije.

Područje: pomorstvo, kartografija

EN: ECDB (Electronic Chart Data Base)

ECDIS
Definicija: Informacijski sustav s prikazom elektroničkih pomorskih karata. Navigacijski informacijski sustav koji, s odgovarajućim rezervnim postupkom (back-up arrangements), može biti prihvaćen kao sustav koji zadovoljava zahtjevima koji se postavljaju na ažurne pomorske karte kako je zadano odredbom konvencije V/20 SOLAS iz 1974. godine. ECDIS prikazuje odabrane informacije iz SENC-a s položajnim informacijama dobivenim navigacijskim senzorima kako bi se pomoglo pomorcu pri planiranju i nadgledanju rute, te prikazuje, ako je to potrebno, i dodatne informacije u vezi s navigacijom.

Vidi: SOLAS; SENC

Područje: pomorstvo, geoinformatika

EN: ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)

DE: Elektronisches Kartendarstellungs- und Informations-System

ECEF
Definicija: Za Zemlju centriran i za Zemlju fiksiran.

Vidi: okvir, referentni terestrički; datum, geodetski

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: ECEF (Earth Centered, Earth Fixed)

ECS
Definicija: Opći je pojam za opremu koja prikazuje podatke pomorske karte, ali čija namjera nije da se podudara s IMO-ovim Izvedbenim normama za ECDIS i nema namjeru zadovoljiti poglavlje V SOLAS-a sa zahtjevima koji se postavljaju na pomorske navigacijske karte.

Vidi: IMO; ECDIS; SOLAS

Područje: pomorstvo

EN: ECS (Electronic Chart Systems)

EDM
Vidi: daljinomjer, elektronički

efekt, fotoelektrični
Definicija: Izbijanje elektrona vezanih uz materiju, pojavljuje se kad na materiju djeluju fotoni dovoljno visoke energije. U električnom polju u vakuumu ubrzani oslobođeni elektroni daju električnu struju (fotostruja) kojoj je jakost proporcionalna upadnoj snazi svjetlosnog zračenja. Pri najjednostavnijoj građi fotodioda se sastoji od dviju elektroda u vakuumu – fotokatode, na koju djeluju fotoni, i anode. Osjetljivost efekta povećava se uređajem nazvanim fotomultiplikator.

Napomena: U elektroničkim daljinomjerima često su kao izvor zračenja primijenjene diode s poluvodičima, npr. galijevim arsenidom (GaAs-dioda, koja emitira u području infracrvenog zračenja).

Vidi: optika, fizikalna

Područje: fizika (optika)

EN: effect, photoelectric

DE: Effekt, photoelektrischer

efekt, stereoskopski
Definicija: Fiziološko stapanje dviju slika stereopara u prostornu sliku.

Područje: fizika (optika)

EN: impression, stereoscopic; effect, stereoscopic

FR: effet stéréoscopique

DE: Stereoeffekt

efekt, topografski
Definicija: Distorzija na snimkama planinskog područja; nastaje zbog razlika u osvjetljavanju zbog različitoga kuta upada Sunčeve svjetlosti i nagiba terena.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: effect, topographic

FR: effet topographique

DE: Effekt, topographischer

efemeride
Definicija: Skup parametara koji omogućuje određivanje položaja svemirskih objekata kao funkcije vremena.

Vidi: efemeride, odaslane; efemeride, precizne

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: ephemerides

DE: Ephemeriden

efemeride, odaslane
Definicija: Dio navigacijske poruke koji sadrži parametre za predikciju položaja i pogreške sata GPS-satelita koji šalje navigacijsku poruku.

Vidi: poruka, navigacijska; efemeride, precizne

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: ephemerides, broadcast

efemeride, precizne
Definicija: Naknadno određeni, visokotočni parametri položaja i satova svih GPS-satelita.

Vidi: efemeride, odaslane

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: ephemerides, precise

efikasnost dalekozora
Definicija: Omjer između moći razlučivanja pri promatranju istog testa kroz dalekozor i golim okom u jednakim uvjetima. U idealnom slučaju jednaka je povećanju dalekozora, realno je manja zbog ovisnosti o kontrastu, promjeru izlazne pupile dalekozora i zjenice oka.

Područje: fizika (optika)

EN: effeciency (of a telescope)

FR: efficacité d'une lunette

DE: Fernrohrleistung

ehosonder
Definicija: Hidroakustički uređaj koji radi na principu ultrazvučnog dubinomjera. Radna frekvencija od 30 do 180 kHz, domet do 3500 m.

Područje: mjerni instrumenti

EN: echosounder

DE: Echolot

ekologija
Definicija: Multidisciplinarna znanost koja istražuje i proučava odnose i međuutjecaje živih bića međusobno i u odnosu na prirodnu i ljudskim radom stvorenu sredinu (okoliš), tj. međuodnos priroda – tehnika – društvo.

EN: ecology

FR: écologie

DE: Ökologie

ekscentricitet
Vidi: ekscentricitet, numerički; ekscentricitet, linearni

Područje: matematika

ekscentricitet, linearni
Definicija: Veličina naziva se linearnim ekscentricitetom elipse. Za hiperbolu je .

Vidi: elipsa; hiperbola

Područje: matematika

EN: eccentricity, linear

DE: Exzentrizität, lineare

ekscentricitet, numerički
Definicija: Broj koji karakterizira oblik konike, a jednak je omjeru udaljenosti r bilo koje točke konike do fokusa i udaljenosti d te točke do ravnalice: . Numerički ekscentricitet za konike: kružnica ε = 0, elipsa 0 < ε < 1, parabola ε = 1, hiperbola ε > 1.

Vidi: konika; fokus; ravnalica

Područje: matematika

EN: eccentricity, numeric

DE: Exzentrizität, numerische

ekscentričnost (geodetske) vizurne osi
Također: ekscentričnost (geodetske) vizurne osi

Definicija: (Geodetska) vizurna os ne presijeca vertikalnu os instrumenta, već je od nje odmaknuta za iznos ekscentričnosti.

Napomena: Utjecaj ekscentričnosti uklanja se mjerenjem u dvama položajima dalekozora instrumenta.

Vidi: os, geodetska vizurna; ravnina, vizurna

Područje: mjerni instrumenti

EN: eccentricity, collimation axis; eccentricity, sighting axis

FR: excentricité d'axe de collimation; excentricité d'axe de visée

DE: Exzentrizität der Zielachse

ekscentričnost horizontalnoga kruga
Definicija: Odstupanje središta kružne podjele kao geometrijski definirane točke horizontalnog limba od vertikalne osi instrumenta.

Napomena: (1) Utjecaj ekscentričnosti uklanja se očitavanjem na dvama dijametralnim mjestima kružne podjele uz uzimanje srednje vrijednosti. (2) Pri zakretu kruga oko vlastite osi može doći do promjene položaja središta limba (utjecaj ekscentričnosti okretne osi limba), a time i do promjene parametara ekscentričnosti.

Područje: mjerni instrumenti

EN: eccentricity, horizontal circle

FR: excentricité de cercle horizontal

DE: Teilkreisexzentrizität

eksces, sferni
Definicija: Razlika sume unutarnjih kutova u sfernom trokutu i .

Područje: matematika

EN: excess, spherical

FR: exces sphérique

DE: Exceß, sphärischer

eksponent
Definicija: (1) Broj a u potenciji xa. (2) U prikazu realnih brojeva u obliku m·10n, gdje je , a n cijeli broj, m se naziva mantisom, a n eksponentom.

Područje: matematika

EN: exponent

DE: Exponent; Höchzahl

eksproprijacija
Vidi: izvlaštenje

Područje: inženjerska geodezija

ekstenzija
Definicija: Tri slova iza točke u nazivu datoteke koja obično identificiraju tip datoteke.

Područje: informatika

EN: extension

ekstenzometar
Definicija: Instrument za mjerenje promjena udaljenosti. Podatak mjerenja ekstenzometrom odnosi se uvijek na promjenu udaljnosti između dviju točaka, pričem nije strogo određeno koja točka je pritom pretrpjela pomak. Zbog toga je potrebno odabrati jednu točku ekstenzometra tamo gdje se deformacije ne dešavaju ili mjeriti samo relativne pomake odabranih točaka. Princip mjerenja ekstenzometrom je da se mjerna duljina L između točaka A i B uspoređuje s nekom unaprijed određenom duljinom Lo. Kod ekstenzometara koji se upotrebljavaju u mjernom području relativnih pomaka ≤10-6 primjenjuju se dva sustava: laserski i mehanički. Za mjerno područje ≥10-6 upotrebljavaju se mali laserski doplerinterferometri ili jednostavni mehanički ekstenzometri. Ekstenzometrima se mogu mjeriti deformacije Zemljine kore koje nastaju kao posljedica Zemljinih plimnih valova ili deformacije Zemljine kore prije nastanka zemljotresa, kao i deformacije raznih građevinskih objekata (brane, mostovi, tuneli, nuklearne elektrane i dr.).

Područje: mjerni instrumenti

EN: extensometer

DE: Extensometer

ekstinkcija
Definicija: Slabljenje zračenja prolazom kroz atmosferu zbog apsorpcije, ogiba i rasipa.

Vidi: koeficijent ekstinkcije

Područje: fizika (optika)

EN: extinction; attenuation

FR: atténuation

DE: Extinktion

ekstrados
Definicija: Uzvodna ploha brane.

Vidi: brana

Područje: inženjerska geodezija

EN: extrados

DE: Bogenrücken; Gewölberücken

ekstrapolacija
Definicija: Približno izračunavanje vrijednosti funkcije za vrijednost argumenta koja je veća ili manja od svih vrijednosti argumenata koji su upotrebljavani pri aproksimaciji funkcije. Npr. ekstrapolacijom se može pronaći približna vrijednost za log 3,1 upotrebljavajući poznate vrijednosti log 2 i log 3 .

Područje: matematika

EN: extrapolation

DE: Extrapolation

ekstravilan
Definicija: Područje izvan naselja u postupku komasacije.

Područje: inženjerska geodezija

FR: extravilan

DE: extravilan

ekstrem
Definicija: Maksimum ili minimum.

Područje: matematika

EN: extremum; value, extreme

FR: extremum

DE: Extremum; Extremwert

ekumena
Definicija: Naziv za poznate i naseljene prostore na Zemlji u doba starih Grka. Obično je to Sredozemlje s dijelom Azije.

EN: ecumene

FR: écoumene

DE: Ökumene

ekvator
Definicija: Najveća kružnica Zemljine sfere okomita na njezinu os ili najveća kružnica Zemljina elipsoida okomita na njegovu os.

Vidi: sfera, Zemljina; elipsoid, Zemljin

Područje: geodezija

EN: equator

FR: Équateur

DE: Äquator

ekvidistancija
Definicija: Visinska razlika između dviju susjednih osnovnih izohipsa.

Vidi: izohipsa, osnovna

Područje: kartografija

FR: équidistance

DE: Höhenstufe, konstante

ekvidistantno
Definicija: Na istoj udaljenosti.

Područje: matematika

EN: equidistant

DE: äquidistant

ekvinocij
Također: ekvinocij

Definicija: Trenutak kada tijekom 24 sata noć i dan traju jednako – po 12 sati. Razlikuju se proljetni ekvinocij, 21. ili 22. ožujka, i jesenski ekvinocij, 22. ili 23. rujna.

Napomena: Dolazi od lat. aequus – jednak + nox ili noctis – noć.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: equinox

DE: Äquinoktium

ekvivalencija
Definicija: (1) U algebri izjava: Izjave A i B su ekvivalentne ako vrijede implikacije i . (2) Ekvivalentne jednadžbe (odnosno nejednadžbe) su jednadžbe (nejednadžbe) koje imaju jednak skup rješenja. Npr. su ekvivalentne jednadžbe jer imaju isto rješenje .

Područje: matematika

EN: equivalence, (logical)

FR: équivalence; égalité logique

DE: Äquivalenz; Gleichwertigkeit, logische

elaborat katastarske izmjere
Definicija: Izrađuje se na temelju katastarske izmjere. Uz ostale dijelove obvezatno sadrži katastarski plan, preglednu katastarsku kartu i popisne listove. Potvrđuje se prije njegovog izlaganja na javni uvid. O potvrđenome elaboratu katastarske izmjere obavještava se ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i nadležni općinski sud.

Vidi: izmjera, katastarska; plan, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

elaborat, geodetski
Definicija: Stručna obrada i prikaz podataka o zemljištu značajnih za katastar koji su radi osnivanja ili promjene podataka katastarskog operata pripremljeni za pregled i ovjeru.

Vidi: katastar; operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Elaborat, geodätisches

elektronika
Definicija: Znanost koja obuhvaća proučavanje i primjenu pojava povezanih s gibanjem slobodnih elektrona i električki nabijenih čestica u vakuumu, plinovima, tekućinama i poluvodičima koje se ostvaruju u elementima elektroničkih uređaja. Tehnička (primijenjena) elektronika bavi se teorijom i praktičnom primjenom elektroničkih sastavnih dijelova, sklopova, aparata, naprava, sustava, uređaja i instrumenata.

Područje: fizika

EN: electronics

FR: électronique

DE: Elektronik

element
Definicija: Pojedini predmet koji pripada skupu ili je član skupa naziva se elementom toga skupa. Npr. "veljača" je element skupa svih mjeseca u godini. Broj 5 je element skupa svih prirodnih brojeva. Da je x element skupa A intuitivno znači da x pripada skupu A i označuje se . Ako x nije element skupa A označuje se .

Područje: matematika

EN: element

DE: Element

element, primitivni grafički
Definicija: U CROTIS-u: točka, linija i površina.

Vidi: elementi, grafički; CROTIS

Područje: GIS

element, slikovni
Vidi: piksel

elementi iskolčenja
Definicija: Brojevni podaci o dimenzijama i položaju objekta koji treba iskolčiti, u nekom koordinatnom sustavu.

Vidi: iskolčenje

Područje: inženjerska geodezija

EN: setting out elements

DE: Absteckelemente

elementi karte
Definicija: Sastavni dijelovi karte. Razlikuju se unutarnji i vanjski elementi sadržaja karte. Unutarnji elementi su: kartografska mreža, prikazani zemljišni (terenski) oblici, hidrografija, prikazana naseljena mjesta, prometna mreža, prikazana vegetacija, različite granične linije i imena. Vanjski elementi su: okvir karte, različiti natpisi i opis karte, podaci i objašnjenja izvan okvira karte.

Vidi: mreža, kartografska

Područje: kartografija

EN: parts, map

DE: Kartenbestandteile

elementi, grafički
Definicija: Dio crteža: točka, linija, površina ili tekst.

Područje: kartografija

EN: symbol, (cartographic)

FR: graphisme

DE: Darstellungselemente; Elemente, graphische

elementi, tipografski
Definicija: Elementi koji skladno razmješteni daju slovima pri otisku karakterističan izgled. To mogu biti ukras, vinjeta, tonska ploha, sjena, šrafe i sl.

Vidi: tipografija

Područje: kartografija

EN: elements, typographical

FR: élément typograpique; élément de la composition

DE: Satzelemente

elevacija
Definicija: Kut u vertikalnoj ravnini između horizonta i pravca na objekt (točku). Redovito je pozitivan. U obalnoj navigaciji odgovara vertikalnom kutu objekta.

Područje: pomorstvo

EN: elevation

elipsa
Definicija: Skup svih točaka ravnine čiji je zbroj udaljenosti od fokusa F1, F2 stalan. Važniji pojmovi: središte, tjemena (vrhovi) elipse, velika i mala poluos (a, b), linearni ekscentricitet, numerički ekscentricitet. Elipsi sa središtem u ishodištu i poluosima a, b na koordinatnim osima x odnosno y, u Kartezijevim koordinatama odgovara jednadžba: , odnosno u parametarskom obliku: .

Područje: matematika

EN: ellipse

FR: ellipse

DE: Ellipse

elipsa deformacija
Također: elipsa deformacija

Definicija: Elipsa dobivena preslikavanjem na ravninu beskonačno male kružnice s plohe elipsoida ili kugle koja pokazuje kako se mijenja mjerilo dužina u jednoj točki u različitim smjerovima.

Vidi: mjerilo dužina

Područje: kartografija

EN: ellipse of distortion; indicatrix, Tissot's

FR: indicatrice de Tissot

DE: Verzerrungsellipse; Indikatrix, Tissot'sche

elipsa pogrešaka
Definicija: Geometrijsko mjesto svih točaka jednake gustoće vjerojatnosti po dvodimenzionalnoj slučajnoj razdiobi pogrešaka. Prema vjerojatnosti da neka točka pada unutar elipse pogrešaka razlikuju se: Helmertova srednja elipsa pogrešaka, p= 0,39348; vjerojatna elipsa pogrešaka (centralna elipsa), p= 0,50000; srednja elipsa pogrešaka, p= 0,57506; Andrä-Möhleova srednja elipsa pogrešaka, p= 0,63212; Wellischova srednja elipsa pogrešaka, p= 0,68268.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: ellipse, error

FR: ellipse d'erreurs

DE: Fehlerellipse

elipsa, meridijanska
Definicija: Elipsa koja prolazi polovima Zemljina elipsoida.

Područje: geodezija

EN: ellipse, meridian

DE: Meridianellipse

elipsoid
Definicija: Ploha drugog reda (kvadrika), na kojoj su svi ravninski presjeci elipse ili kružnice. Simetričan je u odnosu na tri međusobno okomita pravca i u odnosu na tri ravnine određene tim pravcima. Standardna jednadžba elipsoida sa središtem u ishodištu i poluosima a, b, c na koordinatnim osima x, y odnosno z, u Kartezijevim koordinatama glasi: .

Područje: matematika

EN: ellipsoid

FR: ellipsoide

DE: Ellipsoid

elipsoid pogrešaka
Definicija: Geometrijsko mjesto svih točaka jednake gustoće vjerojatnosti za zadanu trodimenzionalnu raspodjelu slučajnih pogrešaka. Prema vjerojatnosti da neka točka padne unutar elipsoida razlikuju se: srednji elipsoid pogrešaka po Helmertu, p= 0,19874; vjerojatni elipsoid pogrešaka, p= 0,50000; prosječni elipsoid pogrešaka, p= 0,57506; srednji elipsoid pogrešaka po Möhleu i Reissmannu p= 0,60837; srednji elipsoid pogrešaka po Wellischu, p= 0,68268.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: ellipsoid, error

FR: ellipsoide d’erreurs

DE: Fehlerellipsoid

elipsoid WGS 84
Definicija: Rotacijski elipsoid kojim se aproksimira geoid na cijeloj njegovoj površini. Upotrebljava se prilikom određivanja geografskih koordinata GPS-om.

Vidi: WGS 84; GPS; geoid

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: WGS 84 ellipsoid

FR: ellipsoide WGS 84

DE: WGS 84 Ellipsoid

elipsoid, geodetski
Također: elipsoid, geodetski

Definicija: Spljošteni rotacijski elipsoid, koji se obično izabire tako da je prilagođen geoidu koliko je to moguće, lokalno ili globalno.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: ellipsoid, geodetic

DE: Ellipsoid, geodätisches

elipsoid, referentni
Definicija: Rotacijski elipsoid koji služi kao osnovna ploha za geodetska računanja.

Vidi: elipsoid, rotacijski

Područje: geodezija

EN: ellipsoid, reference

DE: Referenzellipsoid

elipsoid, rotacijski
Definicija: Elipsoid koji nastaje rotacijom elipse oko jedne njezine osi. Ta se os naziva os rotacije. Presjeci ravninama okomitima na os rotacije su kružnice.

Vidi: elipsoid

Područje: matematika

EN: ellipsoid of revolution

DE: Rotationsellipsoid

elipsoid, rotacijski (Zemljin)
Definicija: Geometrijska aproksimacija Zemljina tijela koja nastaje rotacijom meridijanske elipse oko male osi.

Vidi: elipsoid, referentni

Područje: geodezija

EN: ellipsoid of revolution, Earth’s

DE: Rotationsellipsoid der Erde

elipsoid, srednji Zemljin
Definicija: Nivoelipsoid s parametrima koji odgovaraju stvarnim vrijednostima na Zemlji.

Vidi: nivoelipsoid

Područje: geodezija

EN: ellipsoid, mean Earth

DE: Erdellipsoid, mittleres

elipsoid, Zemljin
Vidi: elipsoid, geodetski

elongacija
Definicija: Elongacija (e) je , gdje je promjena duljine l vektora koji povezuje dvije točke tijela (promjena uzrokovana podvrgavanjem tijela deformaciji) i nedeformirane duljine l.

Područje: matematika

EN: elongation

FR: élongation

DE: Elongation

emetropija
Vidi: pravovidnost oka

emisija
Definicija: Postupak kojim tijelo zrači elektromagnetsku energiju.

Područje: fizika

EN: emission

FR: émission

DE: Emission

ENC
Definicija: Elektronička pomorska navigacijska karta. Baza podataka kojoj su normirani sadržaj, struktura i format, koju za upotrebu s ECDIS-om izdaju službeni i ovlašteni hidrografski uredi. ENC sadrži sve informacije pomorske karte nužne za sigurnu navigaciju; može sadržati i dodatne informacije osim onih što ih sadrži papirnata karta (npr. smjerovi plovidbe), a mogu se smatrati nužnima za sigurnu navigaciju.

Vidi: ECDIS

Područje: kartografija, pomorstvo

EN: ENC (Electronic Navigational Chart)

ENC Analyzer
Definicija: Softver za kontrolu kvalitete ENC-ova. Skeniranjem digitalnih karata u formatu S-57 pronalazi različite vrste pogrešaka koje mogu nastati tijekom proizvodnje ENC-ova.

Vidi: ENC; S-57

Područje: pomorstvo

EN: ENC Analyzer

enklava
Definicija: Dio posjeda odvojen od matičnoga i sa svih strana okružen posjedom drugog posjednika.

Vidi: posjednik

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: enclave

FR: enclave

DE: Enklave

entitet
Definicija: Nešto što postoji i što se u stvarnom svijetu može identificirati. Entitet je stvaran ili apstraktan predmet ili događaj o kojem se u informacijskom sustavu prikupljaju podaci. Entitet je konkretna ili apstraktna posebnost, koncept ili objekt od interesa. On se po svojim obilježjima razlučuje od okolice.

Područje: informatika

EN: entity

FR: entity

DE: Entität

envelopa
Također: envelopa

Definicija: Envelopa jednoparametarske familije krivulja (ploha) je krivulja (ploha) koja je tangentna na svaku krivulju (plohu) te familije.

Područje: matematika

EN: envelope

FR: enveloppe

DE: Enveloppe; Einhüllende

EOSAT
Definicija: Ustanova koja upravlja Landsat satelitima i distribuira Landsatove snimke.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: EOSAT (Earth Observation Satellite )

e-pošta
Vidi: pošta, elektronička

EPS
Definicija: Vrsta PostScripta.

Vidi: PostScript

Područje: informatika

EN: EPS (Encapsulated PostScript)

ERDAS
Definicija: Kratica od Earth Resources Data Analysis System. Tvrtka i njezin sustav za digitalnu obradu slike, posebno za obradu satelitskih snimaka.

Vidi: obrada slike; GIS

Područje: geoinformatika, kartografija

ERS
Definicija: Satelit za istraživanje Zemljinih resursa.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: ERS (Earth Resources Satellite)

ESA
Definicija: Europska svemirska agencija – konzorcij europskih država za razvoj svemirskih znanosti, uključujući lansiranje satelita za daljinska istraživanja.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: ESA (European Space Agency)

ESDI
Definicija: Kratica za European Spatial Data Infrastructure – europska infrastruktura prostornih podataka. Skup mjera, normi, specifikacija, tehnologija, podataka i ljudi koji omogućavaju učinkovitu upotrebu prostornih podataka na europskoj razini.

Vidi: infrastruktura prostornih podataka

Područje: geoinformatika

EN: ESDI (European Spatial Data Infrastructure)

ESRI
Definicija: Tvrtka specijalizirana za organiziranje i analizu geografskih informacija, osnovana 1969. godine sa sjedištem u Redlandsu, Kalifornija. Najpoznatiji softverski paketi tvrtke su ArcInfo, ArcView i ArcCAD.

Područje: GIS

EN: ESRI (Environmental Systems Research Institute, Inc.)

estakada
Definicija: Građevina na stupovima u obliku mosta ili nadvožnjaka. Služi za prelazak cjevovoda preko neke zapreke.

Područje: inženjerska geodezija

EN: track, elevated

DE: Estakada; Fahrbahn, aufgeständerte

etalon
Definicija: Mjera, mjerilo ili mjerni sustav namijenjeni definiranju, ostvarenju, čuvanju ili obnavljanju jedinice, odnosno jedne ili više poznatih vrijednosti fizikalne veličine radi prenošenja usporedbom tih vrijednosti na druga mjerila.

Vidi: etalon, primarni; etalon, sekundarni; etalon, međunarodni; etalon, državni; etalon, radni; sljedivost

Područje: metrologija

EN: standard, measurement; etalon; standard, reference

FR: étalon; étalon de référence

DE: Normal; Normalgerät; Standard; Eichnormal; Etalon

etalon, državni (mjerni)
Definicija: Etalon prihvaćen državnom odlukom za temelj određivanja vrijednosti svih drugih etalona neke fizikalne veličine u državi.

Područje: metrologija

EN: standard, national (measurement)

FR: étalon national

DE: Normal, nationales

etalon, međunarodni
Definicija: Etalon priznat međunarodnim dogovorom da bi služio kao međunarodna osnova za dodjeljivanje vrijednosti drugim etalonima određene veličine.

Vidi: etalon

Područje: metrologija

EN: standard, international

FR: étalon international

DE: Normal, internationales

etalon, mjerni
Definicija: Materijalna mjera, mjerilo, referencijska tvar ili mjerni sustav namijenjen za određivanje, ostvarivanje, čuvanje ili obnavljanje jedinice jedne ili više vrijednosti veličine da bi služio kao referencija.

Vidi: sljedivost

Područje: metrologija

EN: standard, measurement; etalon

FR: étalon de mesure

DE: Meßnormal

etalon, primarni
Definicija: Etalon najviše mjeriteljske kakvoće u određenom području.

Napomena: Pojam primarnog etalona jednako vrijedi i za osnovne i izvedene jedinice.

Vidi: etalon

Područje: metrologija

EN: standard, primary

FR: étalon primaire

DE: Primärnormal

etalon, radni
Definicija: Etalon, obično umjeren referencijskim etalonom, koji se upotrebljava za umjeravanje ili provjeravanje mjera ili mjerila.

Vidi: umjeravanje; etalon, referencijski

Područje: metrologija

EN: standard, working

FR: étalon de travail

DE: Gebrauchsnormal

etalon, referencijski
Definicija: Etalon koji općenito ima najveću metrologijsku kakvoću na danome mjestu, iz kojeg se izvode mjerenja koja se tu provode.

Područje: metrologija

EN: standard, reference

FR: étalon de référence

etalon, sekundarni
Definicija: Etalon kojemu je vrijednost dodijeljena usporedbom s primarnim etalonom iste veličine.

Vidi: etalon, primarni

Područje: metrologija

EN: standard, secondary

FR: étalon secondaire

ETF
Definicija: Format za prijenos topografskih podataka što ga je predložio CERCO.

Vidi: CERCO

Područje: geoinformatika, kartografija

EN: ETF (European Transfer Format)

EUREF
Definicija: Potkomisija Međunarodne unije za geodeziju, osnovana radi uspostave jedinstvenoga visokotočnog trodimenzionalnoga koordinatnog sustava za Europu.

Vidi: datum, geodetski

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: EUREF (European Reference Frame)

EuroGeographics
Definicija: Udruženje europskih nacionalnih organizacija za geodeziju i kartografiju osnovano u rujnu 2000. spajanjem CERCO-a i MEGRIN-a. Glavni zadatak EuroGeographicsa je stvaranje europske infrastrukture prostornih podataka.

Vidi: CERCO; MEGRIN

Područje: geodezija; kartografija

EN: EuroGeographics

EUROGI
Definicija: Europska krovna organizacija za geografske informacije. Svrha joj je da potiče, ohrabruje i podupire razvoj i uporabu geografskih informacija na europskoj razini.

Područje: GIS

EN: EUROGI (European Umbrella Organization for Geographic Information)

EuroSpec
Definicija: Glavni program Eurogeographicsa nastao 2004. godine. Unutar njega razvijaju se dvije glavne vrste projekata: razvojni projekti i projekti implementacije i održavanja. EuroSpec je i kolektivni prilog nacionalnih kartografskih i katastarskih organizacija za izgradnju ESDI-a u obliku kako ga definiraju napuci INSPIRE-a. Služi za implementaciju INSPIRE-a, a da bi se postiglo međudjelovanje referentnih informacija kao kralježnice ESDI-a. Unutar EuroSpeca temeljem analize korisnika, tržišta i nacionalnih normi razvit će se niz specifikacija podijeljenih u dvije razine. Prva će se baviti definicijama, pravilima i smjernicama za sve proizvode i usluge EuroGeographicsa u okviru normi ISO/CEN. Razvit će se u uskoj vezi s INSPIRE-om. Drugu razinu činit će specifikacije za proizvodnju informacija i podataka. U okviru nje bit će izrađen katalog objekata koji će se temeljiti na normi ISO 19110. Zasnivat će se na postojećim katalozima kao što su FACC i nacionalni katalozi.

Vidi: EuroGeographics; ESDI; INSPIRE; ISO; CEN; FACC

Područje: geoinformatika

EVA
Definicija: Navigacijski sustav motornih vozila tvrtke R. Bosch GmbH. Zasnovan je na digitalnim planovima gradova odnosno cestovnim kartama, koje su spremljene na CD-ROM-ovima. Struktura podataka digitalnih karata odgovara DIME-strukturi podataka: cestovne osi, križanja i prilazi spremljeni su kao čvorovi i lukovi, te uz to imena ulica, kućni brojevi, smjerovi vožnje i dr.

Vidi: CD-ROM; DIME

Područje: geoinformatika

DE: EVA (Elektronischer Verkehrslotse für Autofahrer)

evidencija, katastarska
Definicija: Podaci o zemljištu sadržani u katastarskim operatima pojedinog ureda za katastar.

Vidi: operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

evoluta
Definicija: Evoluta ravninske krivulje je geometrijsko mjesto svih središta zakrivljenosti te krivulje.

Vidi: zakrivljenost

Područje: matematika

EN: evolute

FR: évolute

DE: Evolute

evolventa
Definicija: Evolventa ravninske krivulje je svaka krivulja kojoj je ta krivulja evoluta.

Vidi: evoluta

Područje: matematika

EN: evolvent

FR: évolvente; involute

DE: Evolvente; Involute

Express
Definicija: Jezik definiran normom ISO 10303-11: 1994 koji omogućuje nedvosmislenu definiciju podataka i relacija među njima. Također definira grafičke prikaze (Express-G) za podskup konstrukcija u jeziku Express. To nije jezik za programiranje. Ne sadrži jezične elemente koji omogućuju ulaz/izlaz, obradu informacija ili rukovanje iznimkama. Express je koncepcijski shematski jezik. Definiran je posebno za rad s informacijama koje se upotrebljavaju ili proizvode tijekom izrade proizvoda. U žarištu Expressa je naglasak na definiranju entiteta koji se sastoje od podataka i relacija. Podaci prikazuju svojstva pomoću kojih se neki entitet realizira, a odnosi su prikazani pomoću uvjeta i operacija. Express nije predviđen za modeliranje dinamike. Shema u Expressu opisuje populaciju univerzuma koji se razmatra, ali ne definira način transformacije te populacije u neku drugu. Express definira područje informacija pomoću entiteta (klasa objekata sa zajedničkim karakteristikama). Entitetima su pridruženi atributi i uvjeti koji prikazuju te zajedničke karakteristike. Uvjeti se zapisuju s pomoću mješavine deklarativnog i proceduralnog jezika na vrlo opsežan način.

Vidi: ISO; entitet

Područje: informatika

EN: Express