Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
hardver
Definicija: Fizički elektronički dijelovi računala; skupni naziv za sve materijalne dijelove računala i prateće uređaje (kućište, čipovi, elektronički sklopovi, kabeli, međusklopovi, tipkovnica, monitor i sl.).

Područje: informatika

EN: hardware

harmonija boja
Definicija: Poredak boja koji stvara ugodan osjećaj osjetilu vida i daje estetski izgled obojenom grafičkom djelu.

Područje: kartografija

EN: harmony, colour

FR: harmonie des couleurs

DE: Farbharmonie

harpedon
Definicija: U starome vijeku, uže sa čvorovima za mjerenje duljina. Po njemu su mjernici toga doba dobili ime harpedonapti.

Područje: praktična geodezija

harpedonapt
Definicija: Mjernik u Egiptu i staroj Grčkoj.

Vidi: harpedon

Područje: praktična geodezija

HATZ
Definicija: Skraćeni naziv Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Udruga odabranih istaknutih znanstvenika s područja tehničkih i biotehničkih znanosti koja se bavi promicanjem tehničkih i biotehničkih znanosti, okupljanjem i poticanjem suradnje znanstvenika različitih tehničkih, biotehničkih i drugih struka zbog podupiranja djelotvornoga znanstvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske bez namjere stjecanja dobiti. Akademija tehničkih znanosti Hrvatske osnovana je 1993. godine u Zagrebu pod nazivom Hrvatska akademija tehničkih znanosti.

EN: Academy of Engineering, Croatian

HDOP
Definicija: Utjecaj geometrijske konfiguracije na prirast pogreške horizontalnih komponenti kod pozicioniranja.

Vidi: DOP

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: HDOP (Horizontal Dilution of Precision)

heksaedar
Definicija: Poliedar koji ima šest strana. Pravilni heksaedar je kocka.

Vidi: poliedar

Područje: matematika

EN: hexahedron; hexaeder

FR: hexaedre

DE: Hexaeder; Sechsflächner

hektar
Definicija: Iznimno dupuštena jedinica za površinu, iznosi 10 000 m2, odnosno 100 ara, označava se s "ha".

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni; ar

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Hektar

heliostat
Definicija: Uređaj koji služi za stalno usmjeravanje Sunčevih zraka u određenom smjeru. Pokreće se pomoću satnog mehanizma.

Područje: mjerni instrumenti

EN: heliostat

FR: héliostat

DE: Heliostat

heliotrop
Definicija: Uređaj za optičku signalizaciju vrlo udaljene ciljne točke pomoću kojeg se odbijanjem Sunčevih zraka pomoću zrcala usmjeruje svjetlosni snop prema stajalištu mjernog instrumenta.

Područje: mjerni instrumenti

EN: heliotrope

FR: heliotrope

DE: Heliotrop

hemisfera
Definicija: Polovica sfere ograničena glavnom kružnicom.

Područje: matematika

EN: Hemisphere

FR: hémisphere

DE: Hemisphäre

herc
Definicija: Znak Hz, jedinica frekvencije, izvedena SI-jedinica, definiran je brojem perioda u jednoj sekundi, dakle herc je jedan od posebnih naziva za recipročnu sekundu (Hz = s-1).

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

EN: hertz

FR: hertz

DE: Hertz

Hermannskögel
Definicija: Fundamentalna točka naslijeđenog položajnog datuma u Republici Hrvatskoj, koji se temelji na astrogeodetskim radovima Vojnogeografskog instituta Austro-Ugarske Monarhije iz druge polovice XVIII. st. Njezin položaj φ0= 48°16'15,29'', λ0= 33°57'41,06'' (od Ferra) bio je određen astronomskim mjerenjima, kao i orijentacija trigonometrijske mreže, koja je definirana astronomskim azimutom A = 107°31'41,70'' prema susjednoj točki triangulacijske mreže Hundesheimer Berg. Za matematički model Zemlje odabran je tada Besselov elipsoid iz 1841. godine (a = 6377397,155 m, f = 1/299,15281285). Triangulacijska mreža dobro je pokrila područje današnje Hrvatske. Bila je izjednačena po uvjetnim mjerenjima u 7 blokova.

Vidi: datum, položajni

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

DE: Hermannskögel

HGD
Definicija: Kratica za Hrvatsko geodetsko društvo. Strukovna je zajednica geodetskih udruga koje djeluju na području Republike Hrvatske, a čine ju županijske geodetske udruge koje okupljaju inženjere i tehničare geodezije, te znanstvene, upravne i druge djelatnike koji se bave geodetskim i drugim srodnim poslovima. Hrvatsko geodetsko društvo nastavlja kontinuitet djelovanja i postojanja svih strukovnih organizacijskih oblika geodetskih udruživanja koji su od 1919. godine do danas bili prisutni i zastupani na području Republike Hrvatske. Pod nazivom Hrvatskoga geodetskog društva djeluje od 1993. godine. Objavljuje časopis koji od 1947. neprekidno izlazi u Zagrebu pod nazivom Geodetski list.

EN: Society, Croatian Geodetic

DE: Gesellschaft, Kroatische geodätische

HGI
Definicija: Kratica za Hrvatski geodetski institut. Obavlja stručne, istraživačke i razvojne poslove državne izmjere i katastra nekretnina za Državnu geodetsku upravu sukladno godišnjim programima, a posebno: sudjeluje u planiranju i izvedbi osnovnih geodetskih radova, provodi razvojno-istraživačke projekte, nadzire kakvoću prikupljanja i obradbe prostornih podataka te izradbe proizvoda Državne geodetske uprave, pruža stručnu pomoć pri uspostavi baza prostornih podataka Državne geodetske uprave, osniva i vodi evidenciju geografskih imena, radi na standardizaciji i normiranju geodetskih radova i postupaka.

Vidi: izmjera, državna; katastar nekretnina; radovi, osnovni geodetski; imena, geografska

Područje: geodezija

EN: Institute, Croatian Geodetic

HGRS03
Definicija: Kratica za Hrvatski gravimetrijski referentni sustav 2003.

Vidi: datum Republike Hrvatske, gravimetrijski

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

HHI
Definicija: Kratica za Hrvatski hidrografski institut. Obavlja znanstvenoistraživačke, razvojne i stručne radove vezane uz sigurnost plovidbe Jadranom, hidrografsko-geodetsku izmjeru Jadrana, marinsku geodeziju, projektiranje i izradu pomorskih i drugih karata i nautičkih publikacija i pomagala, oceanološka istraživanja, istraživanje geologije podmorja te izdavačko-tiskarske poslove. Sjedište mu je u Splitu.

Područje: pomorstvo

EN: Hydrographic Institute of the Republic of Croatia

hidrografija
Definicija: (1) Znanost koja se bavi izmjerom dna mora, jezera i rijeka te priležećeg dijela kopnene obale. (2) U kartografiji, prikaz voda i hidrotehničkih objekata. Općenito, opis voda i pripadajućih objekata.

Područje: inženjerska geodezija

EN: hydrography

FR: hydrographie

DE: Hydrographie

hidronim
Definicija: Ime rijeke, potoka, močvare, jezera, mora i općenito svih vrtsta voda koje su nastale prirodnim putem ili čovjekovom intervencijom u prirodi.

Napomena: Dolazi od grč. hýdor i hýdatos – voda + ónoma – ime, naziv.

Područje: kartografija

hidrotehnika
Definicija: Vještina građenja objekata kao što su kanali, brane i sl.

Napomena: Dolazi od grč. hýgrós – mokar, voden, vlažan i téchne – umjetnost, vještina.

Područje: kartografija

EN: engineering, hydraulic

DE: Hydrotechnik; Wasserbautechnik

hiperbola
Definicija: Skup svih točaka ravnine čija je razlika udaljenosti od fokusa F1, F2 stalna. Važniji pojmovi: središte, tjemena (vrhovi) hiperbole, realna i imaginarna (konjugirana) poluos (a, b), linearni ekscentricitet, asimptote hiperbole. Hiperboli sa središtem u ishodištu i poluosima a, b na koordinatnim osima x odnosno y, u Kartezijevim koordinatama odgovara jednadžba: , odnosno parametarske jednadžbe: .

Područje: matematika

EN: hyperbola

FR: hyperbole

DE: Hyperbel

hiperboloid
Definicija: Centralna ploha drugog reda (kvadrika). Ravninski presjeci su elipse, kružnice, parabole ili hiperbole (uključujući i njihove degeneracije). Simetričan je u odnosu na tri međusobno okomita pravca i u odnosu na tri ravnine određene tim pravcima. Razlikuju se jednoplošni i dvoplošni hiperboloid. Standardna jednadžba hiperboloida sa središtem u ishodištu i poluosima a, b, c na koordinatnim osima x, y odnosno z, u Kartezijevim koordinatama glasi: za jednoplošni hiperboloid , za dvoplošni hiperboloid .

Područje: matematika

EN: hyperboloid

FR: hyperboloide

DE: Hyperboloid

hipermedija
Definicija: Programska oprema u kojoj se hiperveze upotrebljavaju za međusobno povezivanje datoteka s računalnom animacijom grafičkim, video ili zvukovnim podacima.

Vidi: multimedija

Područje: informatika

EN: hypermedia

DE: Hypermedia; Hipermedialität

hiperstereoskopija
Definicija: Stereoskopsko promatranje pri kojem je mjerilo (obično vertikalno) uzduž pravca gledanja preuveličano u usporedbi s mjerilom okomitim na pravac gledanja.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

hipertekst
Definicija: Dokument čiji pojedini dijelovi predstavljaju vezu s drugim dokumentima, koji svojim sadržajem proširuju informaciju iz početnog dokumenta. Hipertekst je koncept na kojem se temelji World Wide Web.

Vidi: World Wide Web

Područje: informatika

EN: hypertext

DE: Hypertext

hipoteka
Definicija: Založno pravo; može se upisati u korist cijelog zemljišnoknjižnog tijela ili u korist idealnog dijela nekog suvlasnika.

Vidi: pravo, založno

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: mortgage

FR: hypotheque

DE: Hypothek

hipoteka, simultana
Definicija: Zajednička hipoteka; upis hipotekarne tražbine na više zemljišnoknjižnih tijela.

Vidi: tražbina, hipotekarna; tijelo, zemljišnoknjižno

Područje: katastar i zemljišna knjiga

hipoteku, skinuti
Vidi: prestanak hipoteke

hipotenuza
Definicija: Stranica pravokutnog trokuta koja leži nasuprot pravome kutu.

Područje: matematika

EN: hypotenuse

FR: hypothénuse

DE: Hypotenuse

hipoteza
Definicija: Matematička tvrdnja koja nije dokazana, ali postoji dovoljno razloga za pretpostavku da je istinita.

Područje: matematika

EN: hypothesis

FR: hypothese

DE: Hypothese

hipoteza, alternativna
Definicija: Hipoteza koja se suprotstavlja nul-hipotezi i označuje se s H1.

Vidi: nul-hipoteza; pogreška prve vrste; pogreška druge vrste

Područje: statistika

EN: hypothesis, alternative

FR: hypothese alternative

DE: Hypothese, alternative

hipoteza, ništična
Vidi: nul-hipoteza

hipsometrija
Definicija: Mjerenje visina. Hipsometar je pribor kojim se može mjeriti visina nekog mjesta određivanjem temperature vrenja vode na tom mjestu. Naime, temperatura vrenja vode mijenja se s tlakom zraka koji se smanjuje s nadmorskom visinom. Hipsometrijska skala boja je skala boja sastavljena po određenim načelima od više boja i njihovih nijansi, kojima se prikazuju visinski odnosi zemljišnih oblika. Podučje: praktična geodezija, kartografija

EN: hypsometry

FR: hypsométrie

DE: Hypsometrie

histereza
Također: histereza

Definicija: Svojstvo mjerila zbog kojega njegov odziv na određeni poticaj ovisi o slijedu prethodnih poticaja. Pokretni mjerni element ne vraća se i ne nalazi se u ishodišnom položaju.

Područje: metrologija

EN: hysteresis

FR: hystérésis

DE: Hysterese

histogram
Definicija: Grafički prikaz razdiobe frekvencija diskretne varijable. Razredi su prikazani pravokutnicima visine jednake frekvenciji dotičnog razreda (ili relativnoj frekvenciji), a osnovica je odabrana veličina razreda (širina razreda).

Vidi: frekvencija; frekvencija, relativna

Područje: statistika

EN: histogram

FR: histogramme

DE: Histogramm

HKD
Definicija: Kratica za Hrvatsko kartografsko društvo. Strukovna je udruga kartografa i drugih osoba koje pokazuju posebno zanimanje za kartografiju i srodna područja. Osnovano je 2001. godine u Zagrebu. Organizira savjetovanja i objavljuje znanstveno-stručno-informativni časopis Kartografija i Geoinformacije.

EN: Society, Croatian Cartographic

DE: Gesellschaft, Kroatische kartographische

hod zraka, (telecentrični)
Definicija: Hod osnovnih zraka svjetlosnog snopa paralelan s optičkom osi objektiva pri postavljanju zaslona s malim otvorom u žarište slike objektiva (npr. povećalo, objektiv mikroskopa, objektiv projektora). Telecentričkim hodom mogu se ukloniti pogreške mjerenja zbog razlike poprečnih mjerila preslikavanja malih razlika udaljenosti mjernih veličina objekta, odnosno paralakse (npr. pri komparaciji vrpce).

Vidi: komparator za mjernu vrpcu

Područje: fizika (optika), mjerni instrumenti

DE: Strahlengang, telezentrischer

hod, mrtvi
Definicija: Malen slobodan hod u mehaničkom prijenosu, npr. kod mikrometarskog vijka, vretena, zupčanika. Njegov utjecaj na točnost mjerenja može se znatno smanjiti ako se pri mjerenju zakretanje izvodi uvijek u istom smjeru.

Vidi: vijak, mikrometarski

Područje: mjerni instrumenti

EN: motion, lost

FR: jeu (dans un mécanisme)

DE: Gang, toter

hodonim
Definicija: Ime prometnice.

Napomena: Dolazi od grč. hodos – put.

Područje: kartografija

HOK
Vidi: karta, Hrvatska osnovna

holografija
Definicija: Optički postupak za zabilježbu trodimenzionalnih grafičkih prikaza kao holograma, tj. trodimenzionalne slike predmeta.

Područje: informatika, kartografija

EN: holography

FR: holographie

DE: Holographie

homeomorfizam
Definicija: Preslikavanje jedan-na-jedan između dvaju topoloških prostora koje je neprekinuto u obama smjerovima. To znači, ako su dva lika homeomorfna, jedan se može neprekidno transformirati u drugi bez trganja. Npr. svake dvije sfere bilo koje veličine su homeomorfne, dok sfera i torus to nisu. Homeomorfizmi su elastične transformacije koje zadržavaju nepromijenjene topološke odnose. Slikovit način za pojašnjenje topologije je pomoću balona. Na balonu se nalaze linije i kružnice. Kad se balon ispuhuje njihov oblik se mijenja, ali topološka svojstva, kao što je zatvorenost linije, ostaju nepromijenjena (invarijantna).

Područje: matematika

EN: homeomorphism

FR: homéomorphisme

DE: Homöomorphismus

homogenizacija
Definicija: Stvaranje međususjedskih odnosa između točaka karte različitog podrijetla. Pritom vezne točke služe za izračunavanje parametara transformacije i interpolacije za uklanjanje deformacije mreže. Riječ je o identičnim točkama u obama koordinatnim sustavima.

Područje: informatika, kartografija

EN: homogenization

DE: Homogenisierung

homogenost
Također: homogenost

Definicija: (1) Homogena funkcija je funkcija koja zadovoljava jednakost , pri čem je n stupanj homogenosti. (2) Homogena linearna diferencijalna jednadžba je jednadžba tipa , gdje je funkcija na desnoj strani jednaka nuli. (3) Homogen sustav linearnih jednadžbi je sustav linearnih jednadžbi oblika (4) Svojstvo onoga što je homogeno, tj. iste ili slične naravi ili vrste; istorodnost. Svojstvo jedinstvenog postanka ili strukture.

Područje: matematika, informatika, GIS

EN: homogeneity

DE: Homogenität; Gleichartigkeit

homogenost podataka
Definicija: Istovrsnost ili istorodnost podataka. Podaci jedinstvenog postanka ili strukture.

Područje: informatika, GIS

EN: homogeneity, data

homotetija
Definicija: Homotetija sa središtem u točki O ravnine i s koeficijentom homotetije je preslikavanje ravnine kod kojega su po volji odabrana točka ravnine A, njezina slika A' i O na jednom pravcu i d(O,A') = k d(O,A), gdje je d oznaka udaljenosti točaka ravnine. Ako je , A i A' su s iste strane, a ako je , onda su s različitih strana točke O.

Područje: matematika

EN: homothety

FR: homothétie

DE: Homothetic

horizont
Vidi: obzor

horizont snimke
Definicija: Presječnica horizontalne ravnine položene kroz projekcijsko središte i slikovne ravnine.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: horizon, image

FR: horizon de l’image

DE: Bildhorizont

horizont, pravi
Vidi: obzor, pravi

horizontala
Definicija: Pravac u danoj točki okomit na vertikalu (težišnicu). Može se odrediti s pomoću libele.

Vidi: težišnica

Područje: praktična geodezija

EN: horizontal

FR: horizontal

DE: Waagerechte

horizontiranje instrumenta
Definicija: Postupak kojim mjeritelj dovodi vertikalnu (glavnu) os instrumenta u vertikalni položaj pomoću položajnih vijaka uz kontrolu libelom ili kompenzatorom.

Napomena: Kod optičkih nivelira s elevacijskim vijkom konačno horizontiranje vizurne linije izvest će se tim vijkom uz vrhunjenje nivelacijske libele, a kod nivelira s kompenzatorom to će se izvesti automatski, dok je za horizontiranje tog nivelira dovoljna upotreba dozne libele.

Vidi: nivelir, digitalni; kompenzator nagiba; libela, alhidadna; horizontiranje instrumenta, digitalno

Područje: mjerni instrumenti

EN: levelling of an instrument

FR: calage horizontal; calage de l'axe principal

DE: Horizontierung des Instrumentes; Horizontierung

horizontiranje instrumenta, digitalno
Definicija: Precizno horizontiranje instrumenta pomoću kompenzatora digitalnim očitavanjima sastavnica nagiba vertikalne osi u dva karakteristična smjera – u smjeru dalekozora, tj. u vizurnoj ravnini, i u smjeru horizontalne osi, tj. okomito na vizurnu ravninu.

Vidi: horizontiranje instrumenta; kompenzator, optički

Područje: mjerni instrumenti

EN: levelling an instrument, digital

FR: calage horizontal a affichage numerique d'un instrument

DE: Horizontierung des Instrumentes, digitale

horizontkamera
Definicija: Kamera koja se upotrebljava zajedno s aerokamerom radi fotografiranja horizonta u trenutku ekspozicije aerokamere. Snimke horizontkamerom služe za određivanje nagiba aerokamere u trenutku ekspozicije.

Vidi: kamera; aerokamera

EN: horizon camera

FR: chambre photographiant l’horizon

DE: Horizont(bild)kamera

HRV
Definicija: Senzori ugrađeni u SPOT-satelite.

Vidi: senzor; SPOT

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: HRV (High Resolution Visible)

Hrvatska osnovna karta
Vidi: karta, Hrvatska osnovna

HTML
Definicija: Simbolički jezik za kreiranje hipertekstualnih dokumenata.

Područje: informatika

EN: HTML (HyperText Markup Language)

HTRS96
Definicija: Kratica za Hrvatski terestrički referentni sustav za epohu 1995.55.

Vidi: datum Republike Hrvatske, položajni

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

HTRS96/LCC
Definicija: Kratica za koordinatni sustav uspravne Lambertove konformne konusne projekcije sa standardnim paralelama 43°05' i 45°55' uz HTRS96. To je projekcijski koordinatni sustav Republike Hrvatske za područje pregledne državne kartografije.

Vidi: projekcije Republike Hrvatske, kartografske

Područje: kartografija

HTRS96/TM
Definicija: Kratica za koordinatni sustav poprečne Mercatorove (Gauss-Krügerove) projekcije sa srednjim meridijanom 16°30' i linearnim mjerilom na srednjem meridijanu 0,9999 uz HTRS96. To je projekcijski koordinatni sustav Republike Hrvatske za područje katastra i detaljne državne topografske kartografije.

Vidi: projekcije Republike Hrvatske, kartografske

Područje: kartografija
 
HTTP
Definicija: Protokol na kojem se temelji komunikacija između www poslužitelja i klijenta.

Vidi: protokol; World Wide Web

Područje: informatika

EN: HTTP (HyperText Transfer Protocol)

humka
Definicija: Hrpa zemlje složena u obliku stošca, najčešća međna oznaka u šumama.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

hvat, bečki
Također: hvat, bečki

Definicija: Jedinica za duljinu u bečkom hvatnom sustavu. Jedan hvat (10) ima šest stopa (6’) ili 72 palca (72”) ili 864 linije (864’’’), odnosno 1,896484 metra.

Vidi: sustav, bečki hvatni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Klafter, Wiener

hvat, četvorni
Definicija: Jedinica za površinu bečkog hvatnog sustava, iznosi 3,596652 m2, označuje se kraticom "čhv".

Vidi: sustav, bečki hvatni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Quadrat-Klafter

HVRS71
Definicija: Kratica za Hrvatski visinski referentni sustav za epohu 1971.5.

Vidi: datum Republike Hrvatske, visinski

Područje: satelitska i fizikalna geodezija