Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
M
Definicija: Oznaka za nautičku (morsku) milju.

Vidi: milja, nautička

Područje: metrologija, pomorstvo

magistar inženjer geodezije
Definicija: Zvanje osobe sa završenim dodiplomskim studijem geodezije (VII. stupanj, VSS) na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kratica mag. ing. geod. stavlja se nakon prezimena. Odgovara starom zvanju diplomiranog inženjera geodezije.

magistar inženjer geodezije i geoinformatike
Definicija: Zvanje osobe sa završenim diplomskim studijem geodezije i geoinformatike na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Takav studij traje 2 godine, a u načelu se upisuje nakon završenog preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike. Kratica mag. ing. geod. i geoinf. stavlja se nakon prezimena.

magistrica inženjerka geodezije
Definicija: Zvanje ženske osobe koje odgovara magistru inženjeru geodezije.

Vidi: magistar inženjer geodezije

magistrica inženjerka geodezije i geoinformatike
Definicija: Zvanje ženske osobe koje odgovara magistru inženjeru geodezije i geoinformatike.

Vidi: magistar inženjer geodezije i geoinformatike

magnet
Definicija: Tijelo koje oko sebe stvara magnetsko polje, privlači željezo.

Vidi: magnetizam; polje, magnetsko

Područje: fizika

EN: magnet

FR: aimant

DE: Magnet

magnetizam
Definicija: (1) Dio fizike koji proučava svojstva magneta i magnetskih polja. (2) Sila privlačenja ili odbijanja između određenih supstancija u magnetskom polju.

Vidi: magnet; polje, magnetsko

Područje: fizika

EN: magnetism

FR: magnétisme

DE: Magnetismus

magnetizam, Zemljin
Vidi: polje, Zemljino magnetsko

maketa
Vidi: model

maksimum
Definicija: (1) Funkcija poprima u točki maksimum ako za svaki vrijedi . je lokalni ili relativni maksimum ako postoji okolina točke tako da za svaki iz te okoline vrijedi gornja nejednakost. (2) Tehnika analize susjedstva koja daje najveće izlazne vrijednosti podataka u korisnički određenom prozoru.

Vidi: analiza susjedstva; minimum

Područje: (1) matematika, (2) fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: maximum; peak

FR: maximum

DE: Maximum; Höchwert

maksimum, zemljišni
Definicija: Najveća površina obradivog zemljišta koje je, prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu iz prethodnog državnog uređenja, moglo biti u vlasništvu jednog domaćinstva.

Područje: inženjerska geodezija

mantisa
Definicija: Decimalni dio logaritma.

Vidi: logaritam

Područje: matematika

EN: mantissa

FR: mantisse

DE: Mantisse

mapa
Definicija: Stari naziv za katastarski plan koji se rabi katkad i danas.

Područje: katastar i zemljišna knjiga, kartografija

DE: Mappe

mareograf
Definicija: Instrument koji automatski registrira razinu mora radi određivanja srednje razine. Neosjetljiv je na neprekidna mala kolebanja mora.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: tide gauge, (automatic)

FR: maréographe

DE: Schreibpegel

marka libele
Definicija: Srednja točka podjele cijevne libele, odnosno središte kružića dozne libele.

Područje: mjerni instrumenti

EN: centre of level vial graduation

FR: centre des graduations (de la nivelle)

DE: Normalpunkt

marka, ciljna
Također: marka, ciljna

Definicija: Simetrična figura na ploči na ciljnoj točki koja određuje točku pri viziranju.

Vidi: viziranje; značka

Područje: mjerni instrumenti

EN: target, fixed; beacon; target, sighting

FR: marque de voyant; figure de cible; repere de pointe

DE: Zielzeichen; Zieltafel

marka, vizurna
Vidi: marka, ciljna

markica, prostorna mjerna
Definicija: Markica koja se vidi kada zauzima određeni položaj u prostoru trodimenzionalnog stereomodela, a koji se stvara stereoskopskom fuzijom para snimaka. Služi za mjerenje i ispitivanje nastalog stereomodela.

Vidi: stereomodel; fuzija, stereoskopska

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: mark, measuring

FR: repere de mesure

DE: Meßmarke

markice, rubne
Definicija: Oznake (ima ih četiri ili osam) na slikovnom okviru mjerne kamere, s poznatim slikovnim koordinatama te na taj način čvrsto povezane s projekcijskim središtem kamere. Rubne su markice jedan od elemenata unutarnje orijentacije.

Vidi: kamera, mjerna; orijentacija, unutarnja

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: markers, fiducial; marks, fiducial

FR: reperes de collimation; reperes de cadre

DE: Rahmenmarken

masa
Definicija: Količina tvari nekog tijela. Jedinica mase, jedne od osnovnih jedinica SI, je kilogram, znak: kg.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: fizika

EN: mass

FR: masse

DE: Masse

masa, komasacijska
Definicija: Ukupna vrijednost svih zemljišta koja su predmet jednoga komasacijskog postupka, utvrđena posebnom komasacijskom procjenom, iz koje se u postupku komasacije, prema vrijednosti pojedinog posjeda prije komasacije, nadjeljuju novi posjedi sudionicima.

Područje: inženjerska geodezija

DE: Flurbereinigungsmasse

maska, elevacijska
Definicija: Najniža za daljnju obradu prihvatljiva kutna vrijednost visine satelita iznad horizonta.

Vidi: GPS-sateliti

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: mask, elevation

matematika
Definicija: Znanost koja proučava strukture, forme, odnose i količine među apstraktnim objektima. Često se dijeli na tri polja (grane): algebra, analiza i geometrija, premda se jasna podjela među njima ne može odrediti. Grubo rečeno, algebra se bavi brojevima i njihovim apstrakcijama, analiza neprekidnošću i limesima, a geometrija proučava prostor i srodne pojmove.

Područje: matematika

EN: mathematics

FR: mathématique

DE: Mathematik

matematika, elementarna
Definicija: Dio matematike u kojem se ne koristi infinitezimalni račun. Takva se matematika obrađuje u osnovnoj i u većem dijelu srednje škole.

Područje: matematika

EN: mathematics, elementary

FR: mathématiques élémentaires

DE: Elementarmathematik

matrica
Definicija: Pravokutna ili kvadratna shema brojeva. Matrica tipa sadrži brojeva smještenih u m redaka i n stupaca. Brojevi koji čine matricu nazivaju se elementima matrice. Položaj elementa određen je dvama indeksima i i j. je element matrice A koji se nalazi u i-tom retku i j-tom stupcu. Oznaka . Matrice jednakih tipova mogu se zbrajati po pravilu , gdje je . Matrica A tipa i matrica B tipa mogu se pomnožiti; rezultat je matrica C tipa , gdje je .

Područje: matematika

EN: matrix

FR: matrice

DE: Matrix

matrica kovarijanci
Također: matrica kovarijanci

Definicija: Za razdiobu vjerojatnosti s više varijabla matrica s elementima jednakim varijancama i kovarijancama tih varijabla. Dijagonalni elementi matrice kovarijanci su varijance, a izvandijagonalni elementi su kovarijance.

Vidi: varijanca; kovarijanca

Područje: statistika

EN: matrix, covarianc

FR: matrice des covariances

DE: Kovarianzmatrix

matrica pogrešaka
Definicija: U procjeni točnosti klasifikacije, kvadratna matrica pokazuje broj referentnih piksela koji imaju iste vrijednosti kao stvarne klasificirane točke.

Vidi: pikseli, referentni; klasifikacija

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: matrix, error

DE: Matrixfehler

matrica pogrešne klasifikacije
Definicija: Matrica kojoj se na jednoj dimenziji nalaze klase kakve su na terenu, tj. stvarne klase ili klase iz izvora više točnosti, a u drugoj klase u promatranom skupu podataka. Dijagonalni elementi označuju broj ispravno klasificiranih objekata, a ostali broj pogrešno pridijeljenih objekata između pojedinih klasa.

Područje: informatika

EN: matrix, misclassification

matrica presjeka
Definicija: Matrica čiji su elementi pokazatelji međusobnih presjeka unutrašnjosti, ruba i vanjštine dvaju objekata. Primjer takve matrice je dimensionally extended nine-intersection matrix (DE-9IM).

Vidi: matrica

Područje: GIS

EN: matrix, intersection

matrica procjene
Definicija: Služi za procjenu kvalitete podataka. Komponente kvalitete podataka pridružene su redcima matrice, a dimenzije geografskih podataka stupcima. Svaki element matrice odnosi se na pojedinu dimenziju podataka i pojedinu komponentu kvalitete. Na taj je način dobivena logička struktura za mjerenje, dokumentiranje i prijenos informacija o kvaliteti prostornih podataka.

Područje: informatika

EN: matrix, evaluation

matrica, inverzna
Definicija: Neka je A kvadratna matrica. Matrica A' za koju vrijedi A'A =AA' = I, gdje je I jedinična matrica, naziva se inverzna matrica matrice A. Obično se označuje s A–1. Za kvadratnu matricu A kaže se da je regularna ako postoji njezina inverzna matrica.

Područje: matematika

EN: matrix, inverse

FR: matrice inverse

DE: Matrix, inverse

MB
Definicija: Megabajt, jedinica za količinu podataka, kapacitet memorije računala ili prostora na disku, iznosi 220 ili približno 106 bajtova.

Vidi: bajt

Područje: informatika

EN: MB (Megabyte)

međa
Definicija: Na terenu materijalizirana granica između čestica zemljišta.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: boundary, parcel

DE: Flurstückgrenze

međa katastarske općine
Definicija: Linija koja dijeli područje jedne katastarske općine od drugih. Prolazi karakterističnim linijama prirodnih i izgrađenih objekata i međama katastarskih čestica.

Vidi: općina, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

međa, čvrsta
Vidi: međa, sigurna

međa, nesigurna
Definicija: Međa kojoj se položajna točnost ne podudara s dokumentacijom tehničkog dijela katastarskog operata i koja se ne može sa sigurnošću definirati na zemljištu.

Vidi: operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

međa, netočno obilježena
Definicija: Međa kojoj je položaj na zemljištu određen različito od dokumentacije tehničkog dijela katastarskog operata.

Vidi: operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

međa, sigurna
Također: međa, sigurna

Definicija: Međa kojoj se položajna točnost podudara s dokumentacijom tehničkog dijela katastarskog operata i koja se može sa sigurnošću definirati na zemljištu.

Vidi: operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

međa, sporna
Definicija: Međa oko čijeg se položaja susjedi ne mogu složiti.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: boundary, disputed

FR: limite litigieuse

DE: Grenze, streitige; Grenze, strittige

medijan
Definicija: (1) Krivulja koja raspolovljuje sve tetive neke ravninske figure paralelne s istim pravcem. Težišnica trokuta je dužina koja spaja vrh trokuta sa središtem nasuprotne stranice. (2) Srednji broj u skupu poredanih brojeva. Ako je broj brojeva paran, medijan je aritmetička sredina dvaju srednjih brojeva.

Napomena: Za razliku od aritmetičke sredine kao srednje vrijednosti pri kojoj u izračunavanju sudjeluju svi članovi mjernog niza sa svojom brojčanom vrijednosti, u izračunavanju medijana svaki član sudjeluje samo po svom položaju u nizu. Medijan je stoga srednja vrijednost neosjetljivija od aritmetičke sredine.

Vidi: težišnica

Područje: matematika

EN: median; median value

FR: médiane

DE: Seitenhalbierende; Median; Zentralwert

mediji
Definicija: (1) Objekti na koje mogu biti spremljeni podaci, npr. tvrdi diskovi, diskete, CD-ROM-ovi i dr. (2) Tehnologija koja se primjenjuje za prijenos informacija. Multimedijske prezentacije, npr., kombiniraju zvuk, slike i video, što su različite vrste medija.

Područje: informatika

EN: media

FR: médias

DE: Medien

Mediteran
Također: Mediteran

Definicija: Područje oko Sredozemnoga mora. Antički su Grci i Rimljani shvaćali to područje kao središte svijeta. Napomena. Dolazi od lat. medius (srednji) + terra (zemlja).

Područje: kartografija

EN: Mediterranean (Sea)

Međunarodni sustav jedinica
Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

medvjed, Veliki
Također: medvjed, Veliki

Definicija: Cirkumpolarno zviježđe koje se na sjevernoj Zemljinoj hemisferi vidi cijele godine. Važno je zbog orijentacije, kao i zviježđe Maloga medvjeda.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: Ursa Mayor

FR: Ourse, Grande

DE: Bär, Grosser

mega
Definicija: Predmetak u nazivu decimalne jedinice sa značenjem 106.

Područje: metrologija

EN: mega

FR: méga

DE: Mega

megapiksel
Definicija: Milijun piksela. Upotrebljava se kao mjera razlučivosti grafičkih uređaja, poput skenera, digitalnih kamera ili monitora.

Vidi: piksel

Područje: informatika

EN: megapixel

FR: mégapixel

DE: Megapixel

MEGRIN
Definicija: Konzorcij europskih nacionalnih kartografskih agencija, pod okriljem CERCO-a, omogućava da geografski podaci koje su proizvele te kartografske agencije budu šire dostupni. Projekti uključuju povezivanje zajedničkih topografskih podataka kao što su nacionalne i administrativne granice. U rujnu 2000. CERCO i MEGRIN ujedinili su se u EuroGeographics.

Vidi: CERCO; EuroGeographics

Područje: GIS

EN: MEGRIN (Multi-Purpose European Ground Related Information Network)

mehanika
Definicija: Dio fizike koji se bavi djelovanjem sila na tijela i njihovim gibanjima. Sastoji se od kinetike, statike i kinematike.

Područje: fizika

EN: mechanics

FR: mécanique

DE: Mechanik

mehanika, nebeska
Definicija: Grana astronomije koja proučava gibanja nebeskih tijela. S pomoću matematičkih metoda i Newtonova zakona gravitacije pruža teorijsku osnovu za utvrđivanje položaja nebeskih tijela i smjerova njihovih kretanja. Najiscrpnije se proučavaju zbivanja u Sunčevu sustavu, a otkrića i spoznaje se primjenjuju i na skupine drugih nebeskih tijela, npr. na skupine zvijezda ili galaktika, za određivanje putanja umjetnih satelita i dr.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: mechanics, celestial

FR: mécanique céleste

DE: Himmelsmechanik

melioracije
Definicija: Metode poboljšavanja produktivnosti tla. Dijele se na agrotehničke i hidrotehničke melioracije.

Vidi: melioracije, agrotehničke; melioracije, hidrotehničke

Područje: inženjerska geodezija

EN: land improvement; melioration

FR: améliorations foncieres

DE: Melioration

melioracije, agrotehničke
Definicija: Poboljšavanje produktivnosti tla primjenom fizikalnih i kemijsko-bioloških mjera (poravnavanje i podrivanje tla i sl., odnosno poboljšanje biljno-hranidbene komponente kemizacijom).

Područje: inženjerska geodezija

DE: Bodenmelioration

melioracije, hidrotehničke
Definicija: Mjere uređenja vodnog režima u tlu radi poboljšanja njegove produktivnosti.

Područje: inženjerska geodezija

DE: Hydromelioration

menadžment
Također: menadžment

Definicija: (1) Znanstvena disciplina čija je svrha postizanje najracionalnijeg načina upravljanja društvenim, odnosno privatnim sredstvima u okviru specifičnoga društveno-političkog uređenja i ekonomskog položaja neke zemlje. (2) Praksa i proces vođenja poduzeća, organizacije i sl. (3) Svi oni koji vode poduzeće, upravljački tim.

EN: management

FR: administration

DE: Management

meridijan
Definicija: (1) Generički (opći) pojam za astronomski i geodetski meridijan. (2) Linija na Zemljinoj sferi dobivena presjekom sfere ravninom koja prolazi obrtnom osi.

Vidi: dužina, geografska

Područje: geodezija

EN: meridian

FR: méridien

DE: Meridian

meridijan, astronomski
Definicija: Linija na Zemljinoj površini uzduž koje sve točke imaju istu astronomsku dužinu.

Vidi: dužina, astronomska

Područje: geodezija

EN: meridian, astronomic

FR: méridien astronomique

DE: Meridian, astronomischer

meridijan, geodetski
Definicija: Linija na plohi geodetskog elipsoida dobivena presjekom elipsoida ravninom koja prolazi normalom na elipsoid u danoj točki i malom osi.

Vidi: elipsoid, geodetski; dužina, geodetska

Područje: geodezija

EN: meridian, geodetic

FR: méridien géodésique

DE: Meridian, geodätischer

meridijan, granični
Definicija: Meridijan koji s istočne ili zapadne strane omeđuje meridijansku zonu.

Vidi: zona, meridijanska

Područje: kartografija

EN: meridian, bounding

FR: méridien limite d'un fuseau

DE: Grenzmeridian

meridijan, greenwichki
Definicija: Meridijan koji je međunarodno prihvaćen kao početni (nulti – 0°). Od njega se računaju geografske dužine od 0° do 360° u smjeru od zapada na istok ili na obje strane od 0° do 180° s oznakom “istočna” ili +, te “zapadna” ili –. Naziv je dobio po jugoistočnom dijelu Velikog Londona, u kojem je 1675. godine podignuta zvjezdarnica kroz koju prolazi početni meridijan.

Vidi: dužina, geografska; meridijan, početni

Područje: kartografija

EN: meridian, Greenwich

FR: méridien de Greenwich

DE: Meridian von Greenwich

meridijan, početni
Definicija: Meridijan od kojeg se određuju geografske dužine.

Vidi: meridijan, greenwichki; dužina, geografska

Područje: kartografija

EN: Meridian, Prime; meridian, initial

FR: meridien origine; meridien international

DE: Nullmeridian

meridijan, srednji
Definicija: Meridijan koji prolazi približno sredinom zadanog područja preslikavanja, preslikava se kao pravac i obično uzima za os x pravokutnoga koordinatnog sustava u ravnini.

Vidi: meridijan

Područje: kartografija

EN: meridian of origin

FR: méridien central d'une projection

DE: Hauptmeridian

meta
Definicija: U računalnim znanostima i informatici, uobičajeni predmetak sa značenjem "o". Npr. metapodaci su podaci o podacima, metajezik je jezik o jezicima, metadatoteka je datoteka koja sadrži podatke o ostalim datotekama.

Područje: informatika

EN: meta

FR: méta

DE: Meta

metapodaci
Definicija: Podaci o podacima. U kontekstu kvalitete podataka, metapodaci mogu biti dokumentacija o životnom ciklusu skupa podataka. Opisuju skupove i servise prostornih podataka i omogućuju njihovo otkrivanje, pregled i uporabu.

Područje: informatika

EN: metadata

FR: métadonnée

DE: Metadaten; Metainformationen

metar
Definicija: Jedinica za mjerenje duljine, osnovna jedinica SI-sustava. Duljina puta koji svjetlost prijeđe u vakuumu za vrijeme 299 792 458-og dijela sekunde (prema rezoluciji XVII. generalne konferencije za mjere i utege, 1983). Znak jedinice: m. Zakonite jedinice za mjerenje duljine su i decimalne jedinice tvorene od metra s pomoću zakonitih predmetaka.

Vidi: brzina svjetlosti; sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

EN: meter

FR: meter

DE: Meter

metar, kvadratni
Definicija: U SI-sustavu, jedinica za površinu, označuje se s m2.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

EN: metre, square

FR: metre carré

DE: Quadratmeter

metar, normalni
Također: metar, normalni

Definicija: Etalon za duljinu 1 m.

Vidi: etalon

Područje: metrologija

EN: metre, standard

FR: metre étalon

DE: Normalmeter

metar, valni
Definicija: Definicija duljine štapnog prametra na osnovi valne duljine zračenja monokromatske svjetlosti.

Napomena: Definicija metra na osnovi valne duljine prihvaćena je Rezolucijom Generalne konferencije za mjere i utege 1960. Novom definicijom metra na osnovi brzine širenja svjetlosti, donesenom 1983, ukinuta je definicija iz 1960.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni; pramjera; jedinica za mjerenje duljine

Područje: metrologija

metoda aditamenata
Definicija: Postupak računanja sfernih trokutova po formulama ravne trigonometrije s korigiranim sfernim duljinama i nepromijenjenim sfernim kutovima.

Područje: matematika

EN: method, additamento

FR: méthode des appoints

DE: Additamentenmethode

metoda četvrtina
Definicija: Postupak približenja kod iskolčenja međutočaka kružnog luka.

Vidi: iskolčenje

Područje: inženjerska geodezija

EN: quartering; interpolation, quadrisection

DE: Viertelsmethode

metoda dijagrama
Definicija: Kartografski prikaz sadržaja tematskih karata pomoću dijagrama.

Vidi: prikaz, kartografski; dijagram

Područje: kartografija

FR: méthode des diagrammes

DE: Diagrammethode

metoda eliminacije, Gaussova
Definicija: Naziv algoritma za rješavanje sustava linearnih jednadžbi što ga je opisao Gauss 1849. godine. Provodi se upotrebom elementarnih transformacija nad redcima pridružene matrice (proširene matrice) sustava m jednadžbi s n nepoznanica: . Time se sustav svodi na njemu ekvivalentni sustav (ekvivalentni sustavi imaju isti skup rješenja), iz kojega se može pročitati rješenje.

Vidi: algoritam

Područje: matematika

EN: elimination, Gaussian

metoda iskolčenja, ortogonalna
Definicija: Način iskolčenja točke pomoću apscise (x), ordinate (y) i pravoga kuta.

Vidi: iskolčenje

Područje: inženjerska geodezija

DE: Absteckung, orthogonale

metoda iskolčenja, polarna
Definicija: Način iskolčenja točke pomoću orijentacije i dužine.

Vidi: iskolčenje; orijentacija

Područje: inženjerska geodezija

DE: Absteckung, polare

metoda izmjere, ortogonalna
Definicija: Određivanje položaja točke ili iskolčenje njezina položaja mjerenjem ili iskolčenjem dviju duljina, jedne uzduž danog pravca izmjere (npr. poligonske stranice) i druge okomite na dani pravac.

Vidi: točka, detaljna; prizma, pentagonalna

Područje: praktična geodezija

EN: method, offset

FR: levé par perpendiculaires; implantation par perpendiculaires

DE: Orthogonalmethode; Rechtwinkelverfahren

metoda izmjere, polarna
Definicija: Određivanje položaja točke ili iskolčenje njezina položaja mjerenjem ili iskolčenjem pravca u odnosu na referencijski smjer i duljine s prethodno određene stajališne točke.

Vidi: mreža, poligonska; točka, detaljna

Područje: praktična geodezija

EN: method, polar; survey, polar

FR: levé par rayonnements, levé polaire

DE: Polarmethode; Polaraufnahme

metoda izoštravanja slike
Definicija: U vizualnim (okularnim) instrumentima primjenjuju se dvije metode: metoda optimalne oštrine slike i metoda poništavanja paralakse. Druga metoda je u povoljnim uvjetima točnija. Prema konstrukciji dalekozora razlikuju se vanjsko i unutrašnje izoštravanje.

Napomena: (1) Prije postupka izoštravanja potrebno je izvesti ispravno dioptriranje. (2) Svrha izoštravanja slike u mjernom dalekozoru nije samo oštra slika mjernog objekta već i njezino dovođenje u ravninu nitnoga križa.

Vidi: izoštravanje slike; namještanje mjernog dalekozora; dioptriranje; izoštravanje, unutrašnje; paralaksa nitnoga križa

Područje: mjerni instrumenti

EN: methode, focusing

FR: méthode de mise au point

DE: Methode der Bildschärfeeinstellung

metoda točaka
Definicija: Kartografski prikaz sadržaja karata pomoću točaka iste veličine i značenja, obično na tematskim kartama.

Vidi: prikaz, kartografski

Područje: kartografija

EN: method, dot

FR: méthode des points

DE: Punktmethode

metoda, diferencijska mjerna
Definicija: Mjerna metoda u kojoj se mjerena veličina uspoređuje s istovrsnom veličinom poznate vrijednosti, a mjeri se razlika tih dviju vrijednosti. Diferencijska mjerenja obuhvaćaju i mjerenja promjena duljine, tj. mjerenja relativnih pomaka (npr. ispitivanje deformacija objekta). Za mjerenja s najvišom točnosti primjenjuje se diferencijska interferometrija.

Područje: mjerni instrumenti

EN: method of measurement, differential

FR: méthode de mesure differentielle

DE: Differenzmessmethode

metoda, Eggertova
Definicija: Način strogog izjednačenja poligonskog vlaka upotrebom uvjetnih opažanja.

Područje: inženjerska geodezija

DE: Verfahren, Eggert'sche

metoda, Förstnerova
Definicija: Način izjednačenja poligonskog vlaka osnovan na Eggertovoj metodi, ali uzimanjem u obzir sistematskih pogrešaka.

Vidi: metoda, Eggertova

Područje: inženjerska geodezija

metoda, ispitna
Definicija: Utvrđeni tehnički postupak za obavljanje ispita.

Područje: metrologija

EN: method, test

FR: méthode d'essai

DE: Prüfverfahren

metoda, izravna mjerna
Definicija: Mjerna metoda kojom se vrijednost mjerene veličine određuje izravno, bez mjerenja drugih veličina funkcijski povezanih s mjerenom veličinom.

Područje: metrologija

EN: method of measurement, direct

FR: méthode de mesure directe

DE: Meßmethode, direkte

metoda, izravna usporedbena mjerna
Definicija: Mjerna metoda u kojoj se mjerena veličina izravno uspoređuje s istovrsnom veličinom poznate vrijednosti.

Vidi: komparator za mjernu vrpcu

Područje: metrologija

EN: method of measurement, direct-comparison

FR: méthode de mesure par comparaison directe

DE: Vergleichsmethode, direkte

metoda, mjerna
Definicija: Niz postupaka koji se primjenjuju za provođenje mjerenja prema danom mjernom načelu.

Napomena: Mjerna metoda planirana je unaprijed kako bi se osigurala prihvatljiva točnost mjerenja.

Vidi: postupak, mjerni; načelo, mjerno

Područje: metrologija

EN: method of measurement

FR: méthode de mesure

DE: Meßmethode

metoda, Monte Carlo
Vidi: simulacija Monte Carlo

metoda, posredna mjerna
Definicija: Mjerna metoda u kojoj se vrijednost mjerene veličine određuje mjerenjem drugih veličina što su s njom funkcijski povezane.

Područje: metrologija

EN: method of measurement, indirect

FR: méthode de mesure indirecte

DE: Meßmethode, indirekte

metoda, rekurzivna
Također: metoda, rekurzivna

Definicija: Metoda ili formula koja omogućuje da se u nekom nizu odredi -vi član kada se poznaje n-ti član.

Područje: matematika

EN: method, recursive

FR: l'approche récursive

metoda, Weisbachova
Definicija: Način orijentiranja podzemne poligonometrije pomoću priključnog trokuta formiranog uz pomoć dvaju viskova.

Područje: inženjerska geodezija

EN: method, double plumbing; method, Weisbach triangle

DE: Doppellotverfahren

metode prepoznavanja uzoraka i objekata
Definicija: Skup računalnih algoritama koji omogućuju izdvajanje određene klase objekata s obzirom na svojstva prepoznatljiva na snimci ili sceni, a po kojima se oni razlikuju od ostalih okolnih objekata.

Vidi: algoritam; scena

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: pattern recognition

FR: reconnaissance du dessin

DE: Mustererkennung

metode, astrogeodetske
Definicija: Postupci određivanja parametara Zemljina polja sile teže iz mjerenja astronomskih koordinata, astronomskog azimuta i udaljenosti.

Vidi: metode, astrogravimetrijske; metode, gravimetrijske

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: methods, astrogeodetic

DE: Methoden, astrogeodätische

metode, astrogravimetrijske
Definicija: Postupci određivanja parametara Zemljina polja sile teže iz kombinacije gravimetrijskih i astrogeodetskih mjerenja.

Vidi: gravimetrija; metode, astrogeodetske

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: methods, astrogravimetric

DE: Methoden, astrogravimetrische

metode, gravimetrijske
Definicija: Postupci određivanja parametara Zemljina polja sile teže samo iz gravimetrijskih mjerenja.

Vidi: gravimetrija; metode, astrogravimetrijske

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: methods, gravimetric

FR: méthodes gravimétrique

DE: Methoden, gravimetrische

metrologija
Također: metrologija

Definicija: Znanost o mjerenju.

Napomena: Metrologija obuhvaća teorijski i praktično sve pojavne oblike što se odnose na mjerenje, bez obzira na razinu točnosti, odnosno područja znanosti i tehnike.

Područje: metrologija

EN: metrology

FR: métrologie

DE: Metrologie

Microsoft Corporation
Također: Microsoft Corporation

Definicija: Najveća softverska kompanija koju su 1975. osnovali Paul Allen i Bill Gates. Svojim softverskim rješenjima postala je s vremenom jedna od najvećih i najutjecajnijih kompanija u cjelokupnoj industriji osobnih računala. Uz razvoj općeprimjenjivih, običajnih standarda za operacijske sustave, kao što su DOS i sustavi obitelji Windows, Micorsoft je snažno prisutan na gotovo svim područjima računalnog softvera, od ponude programerskih alata i okruženja do korisničkih aplikacija. U novije doba, jedan je od velikih promotora koncepta web usluga.

Područje: informatika

EN: Microsoft Corporation

Microsoft Office
Definicija: Programski paket namijenjen uredskoj obradi podataka. Prva inačica paketa stigla je na tržište 1997. godine pod nazivom Office 97, a obuhvaćala je četiri glavna programa: MS Word za obradu teksta, MS Excel za tablične proračune, MS Access za rad s bazama podataka i MS Outlook za pomoć pri obavljanju administrativnih poslova i rad s internetom. Suvremena inačica paketa Office integrira u sebi 11 programa različitih namjena. Svi su oni u velikoj mjeri nezavisni jedan o drugome, pa se mogu bez ikakvih prilagodbi upotrebljavati pojedinačno. No, važno im je svojstvo to što su razvijani u skladu s unaprijed utvrđenim zajedničkim ciljevima, sličnim stilom, s gotovo sasvim ujednačenim korisničkim sučeljima i uravnoteženim mogućnostima. Time je ostvarena kompatibilnost svih programa.

Područje: informatika

EN: Microsoft Office

MicroStation
Definicija: Paket softverskih proizvoda za računalom podržano projektiranje (CAD) i crtanje u 2D i 3D. Razvila ga je tvrtka Bentley Systems, Inc. Njegov izvorni format datoteka je DGN (DesiGN file), premda može čitati i pisati veći broj standardnih CAD formata, kao što su npr. DWG i DXF. Razvijao se kroz nekoliko verzija i sadrži napredne tehnike za modeliranje i prikazivanje, sjenčanje i izradu animacija. Postoje verzije za arhitekturu, građevinarstvo, kartografiju i dr. Podučje: informatika

EN: MicroStation

mijenjanje
Definicija: Neželjeni vizualni efekt uzrokovan nedovoljnom rezolucijom ili neodgovarajućim filtriranjem kako bi se definirao objekt u potpunosti. To se najčešće vidi kao linija sa zupcima uzduž granice objekta ili uzduž njegove linije.

Područje: informatika

EN: aliasing

miješanje boja, aditivno
Definicija: Način miješanja tzv. fizioloških boja (obojenog svjetla) pri kojem se svjetloće pojedinih boja zbrajaju. Do aditivnog miješanja boja dolazi projiciranjem obojenog svjetla na zastor. Tim načinom nastaju i boje na ekranu televizora ili monitora. Primarne boje su plava, zelena i crvena.

Vidi: boje, osnovne; RGB

Područje: kartografija

EN: mixing, additive colour

FR: synthese aditive

DE: Farbmischung, additive

miješanje boja, suptraktivno
Definicija: Način miješanja boja pri kojem jedna boja apsorbira (upija, oduzima) drugu boju i djeluje kao obojeni filtar. Tim načinom miješanja boja nastaju boje u ofsetnom tisku i tintnim pisačima. Primarne boje su žuta, purpurna (magenta) i cijan (plavozelena).

Vidi: boje, osnovne; CMYK

Područje: kartografija

EN: mixing, subtractive colour

FR: synthese soustractive

DE: Farbmischung, subtraktive

mikro
Definicija: U Međunarodnom sustavu jedinica predmetak u nazivu sa značenjem 10-6. Znak µ.

Područje: metrologija

EN: micro

FR: micro

DE: Mikro; Micro

mikrometar
Definicija: (1) Mjerni uređaj instrumenta koji omogućuje točnije očitanje. (2) Mjerilo za mjerenje duljine s dvije mjerne plohe od kojih je jedna čvrsta, a druga pomična. Na ljestvici mikrometra očitava se njihov razmak. (3) Mjerna jedinica. Znak µm; µm=10–6 m.

Područje: mjerni instrumenti

EN: micrometer

FR: micrometre

DE: Mikrometer

mikrometar s koincidencijom
Definicija: Mikrometar u optičkim teodolitima za precizna očitanja kruga uz preslikavanja dijametralnih mjesta limba i istodobnim očitanjem aritmetičke sredine. Osnovne su konstrukcije: optički mikrometar s klinovima (translacija klinova) i optički mikrometar s parom planparalelnih ploča (rotacija planparalelnih ploča).

Vidi: mikrometar

Područje: mjerni instrumenti

EN: micrometer, coincidence

FR: micrometre a coincidence

DE: Koinzidenzmikrometer

mikrometar s planparalelnom pločom
Definicija: (1) Jednostavni optički mikrometar za očitanje kruga optičkog teodolita. (2) Optički mikrometar ispred objektiva dalekozora preciznog nivelira. Ovisno o veličini intervala podjele invarne letve mjerno područje iznosi 5 mm ili 10 mm.

Vidi: ploča, planparalelna

Područje: mjerni instrumenti

EN: micrometer, parallel plate

FR: micrometre a lame a faces paralléles

DE: Planplattenmikrometer

mikrometar, optički
Definicija: Dio mjernog instrumenta koji omogućuje točnije očitanje na osnovi optičkog pomaka slike zakretanjem ili pomakom (translacijom) optičkog elementa.

Vidi: mikrometar s planparalelnom pločom; mikrometar s koincidencijom

Područje: mjerni instrumenti

EN: micrometer, optical

FR: micrométre optique; micrométre a coincidence

DE: Mikrometer, optisches

mikroskop
Definicija: Optički instrument koji se sastoji od dvaju osnovnih dijelova: objektiva i okulara, a koristi se za promatranje sitnih blizih predmeta. Objektivi mogu biti složene građe (ovisno o povećanju), a okular je povećalo.

Napomena: Mjerni mikroskop u geodetskih instrumenata služi za optičko očitanje horizontalnog i vertikalnoga kruga.

Vidi: teodolit, optički

Područje: fizika (optika)

EN: microscope

FR: microscope

DE: Mikroskop

mikroskop s indeksom
Definicija: Objektiv mikroskopa stvara sliku podjele kruga na staklenoj pločici s indeksom za očitanje ispred okulara mikroskopa. Najjednostavniji je način optičkog očitanja.

Vidi: mikroskop

Područje: mjerni instrumenti

EN: microscope, line

FR: microscope á reticule

DE: Strichmikroskop

mikroskop s ljestvicom
Također: mikroskop s ljestvicom

Definicija: Objektiv mikroskopa stvara sliku podjele kruga na staklenoj pločici s ljestvicom ispred okulara mikroskopa.

Vidi: mikroskop; ljestvica (mjerila)

Područje: mjerni instrumenti

EN: microscope, scale

FR: microscope a micrométre

DE: Skalenmikroskop

mikroval
Definicija: Elektromagnetsko zračenje u spektralnom području od 1 do 100 mm.

Područje: fizika (optika)

EN: microwave

FR: micro-onde

DE: Mikrowelle

mili
Definicija: Predmetak u nazivu decimalne jedinice sa značenjem 10-3.

Područje: metrologija

EN: milli

FR: milli

DE: milli

milijarda
Definicija: Broj 109.

EN: thousand million; billion

milijun
Definicija: Broj 106.

EN: million

FR: million

DE: Million

milja
Definicija: Dužina duljine 4000 bečkih hvati u bečkom hvatnom sustavu.

Vidi: sustav, bečki hvatni; hvat, bečki

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Postmeile

milja, četvorna
Definicija: Površina od 16 000 000 čhv u bečkom hvatnom sustavu.

Vidi: hvat, četvorni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Quadrat-Meile

milja, morska
Vidi: milja, nautička

milja, nautička
Također: milja, nautička

Definicija: Iznimno dopuštena jedinica duljine u pomorskom i zračnom prometu međunarodno prihvaćena 1928. godine. Iznosi 1852 m. Oznaka M.

Područje: metrologija

EN: mile, nautical

FR: mille marin; mille nautique

DE: Seemeile; Meile, nautische

minimum
Definicija: (1) Funkcija poprima u točki minimum ako za svaki vrijedi . je lokalni ili relativni minimum ako postoji okolina točke tako da za svaki iz te okoline vrijedi gornja nejednakost. (2) Tehnika analize susjedstva koja daje najmanje izlazne vrijednosti podataka u korisnički određenom prozoru.

Vidi: maksimum; analiza susjedstva

Područje: (1) matematika; (2) fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: minimum

FR: minimum

DE: Minimum; Kleinwert

minuta
Definicija: (1) Jedinica mjere vremena jednaka 60 sekundi. (2) Jedinica mjere kuta jednaka šezdesetom dijelu stupnja, odnosno 60 sekundi u seksagezimalnom sustavu mjerenja kutova.

Vidi: podjela, seksagezimalna

Područje: matematika

EN: minute

FR: minute

DE: Minute

miš
Definicija: Mali ulazni uređaj koji kontrolira položaj pokazivača na zaslonu. Upotrebljavaju se dvije vrste: elektromehanički miš, koji ima ugrađenu kuglu na svojoj donjoj strani, i optički miš, koji upotrebljava svjetlosne zrake za označivanje svojega položaja.

Područje: informatika

EN: mouse

mjera
Definicija: Broj dobiven u usporedbi s jedinicom koja je prihvaćena kao standard.

Područje: matematika

EN: measure

FR: mesure

DE: Maß

mjera, kutna
Definicija: Mjera kojom se mjere kutovi.

Vidi: radijan; stupanj

Područje: matematika

mjera, originalna
Definicija: Izvorno izmjerena jedna veličina objekta, npr. duljina dužine, kut i sl.

Područje: praktična geodezija

mjera, utjelovljena
Definicija: Uređaj koji za vrijeme upotrebe stalno daje ili dobavlja jednu ili više poznatih vrijednosti određene veličine. Primjeri: uteg, čvrsta duljinska mjera, granična mjerka.

Vidi: etalon

Područje: mjerni instrumenti

EN: measure, material; measure, standard; master

FR: mesure matérialisée

DE: Massverkörperung

mjere točnosti
Definicija: Podaci o točnosti opažanih i izvedenih veličina.

Vidi: točnost

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: measures of accuracy

FR: mesures de précision

DE: Genauigkeitsmaße

mjerenja pod kontrolom
Definicija: Mjerenja kod kojih srednja vrijednost i mjerna nesigurnost ostaju stabilne. Kontrola se obavlja tijekom mjernog procesa ispitivanjem mjerne ponovljivosti i mjerne obnovljivosti.

Vidi: ponovljivost, mjerna; obnovljivost, mjerna; nesigurnost, mjerna

Područje: metrologija

EN: measurement under control

FR: mesurage sous controle

DE: Messung unter Kontrolle

mjerenja pod opterećenjem
Definicija: Mjerno opažanje promjena oblika građevine pod opterećenjem.

Područje: inženjerska geodezija

EN: measurement, load; survey of deformation under load

DE: Belastungsmessung

mjerenja, apsolutna gravimetrijska
Definicija: Mjerenja ubrzanja sile teže iz mjerenja udaljenosti i vremena.

Vidi: gravimetrija; mjerenja, relativna gravimetrijska

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: measurements, absolute gravimetric

DE: Schweremessungen, absolute

mjerenja, dopplerska
Definicija: Mjerenja koja se temelje na Dopplerovu efektu. Ako satelit u orbiti kontinuirano šalje radiosignal konstantne frekvencije, on će se na Zemlji primiti s višom ili nižom frekvencijom ovisno o kretanju satelita u odnosu prema prijamniku signala. Ako se odašiljač približuje prijamniku, primljeni signal će imati višu frekvenciju i obratno. Na osnovi razlike između emitirane frekvencije i primljene frekvencije u određenom vremenskom intervalu može se izračunati brzina kretanja satelita u odnosu prema prijamniku, odnosno promjena radijalne udaljenosti satelit-prijamnik. Ako je u času mjerenja poznata staza satelita, može se izračunati položaj prijamnika u istom koordinatnom sustavu.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: measurements, Doppler

FR: mesure Doppler

DE: Doppler-Messungen

mjerenja, fazna
Definicija: Određivanje razlike faza između primljenog i u prijamniku generiranog signala (cijeli broj punih valnih duljina je neodređen).

Vidi: mjerenja, kodna; cycle slip

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: measurement, phase

mjerenja, fiktivna
Definicija: Slučajna funkcija izvornih mjerenih veličina, kojima se ne mora dodijeliti status ekvivalentnih opažanja.

Vidi: opažanja, ekvivalentna

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: observations, fictitious

FR: mesure fictives

DE: Beobachtungen, fingierte

mjerenja, ispitna
Također: mjerenja, ispitna

Definicija: Neovisna mjerenja za provjeru ispravnosti i točnosti izvedbe objekta kao i prethodnih mjerenja. Ta se mjerenja mogu odnositi i na vremenske promjene dimenzija i oblika.

Područje: praktična geodezija, inženjerska geodezija

EN: measurement, check

FR: mesurage de vérification

DE: Kontrollmessung

mjerenja, kodna
Definicija: Određivanje pseudoudaljenosti iz razlike vremena odašiljanja i vremena primanja signala.

Vidi: mjerenja, fazna

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: measurement, code

mjerenja, kontrolna
Vidi: mjerenja, ispitna

mjerenja, relativna gravimetrijska
Definicija: Mjerenja razlike ubrzanja sile teže.

Vidi: gravimetrija; mjerenja, apsolutna gravimetrijska

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: measurements, relative gravimetric

DE: Schweremessungen, relative

mjerenja, usporedbena
Također: mjerenja, usporedbena

Definicija: Organizacija, izvršenje i vrednovanje ispita na istim ili sličnim predmetima u dva ili više ispitivališta u skladu s prethodno određenim uvjetima (uvjeti ponovljivosti, uvjeti obnovljivosti).

Napomena: (1) Mjerenja različitim mjernim instrumentima ili uređajima i opremom moraju biti usklađena na svakoj razini točnosti, a standardna nesigurnost treba biti u određenim granicama. To znači da mjerenje iste mjerne veličine istom preciznošću, bez obzira na ispitivalište ili mjeritelja i/ili opremu, mora dati jednake mjeriteljske informacije. (2) U tu se svrhu pri usporedbenim mjerenjima određuju kao mjere preciznosti mjerne vrijednosti ponovljivosti r i obnovljivosti R po propisanim postupcima, i to: (a) između ispitivališta (mjernih laboratorija, ispitnih jedinica); (b) unutar ispitivališta za stalnu kontrolu mjernih instrumenata i opreme u duljem vremenskom razdoblju te za kontrolu preciznosti mjerenja pri ispitivanjima tijekom cijelog razdoblja ispita. (3) Pri geodetskim mjerenjima u terenskim uvjetima ispitivanja utvrđene mjere preciznosti imaju značenje radi ispita i kontrole djelovanja utjecajnih veličina u promjenljivim okolišnim uvjetima mjerenja.

Vidi: ponovljivost, mjerna; obnovljivost, mjerna; razlika ponovljivosti, kritična; ispitivanje; ispitivalište; nesigurnost, standardna; slabljenje metroloških značajki

Područje: metrologija

EN: comparisons, (interlaboratory) test

FR: essais interlaboratoires

DE: Vergleichsmessungen (durch Prüflaboratorien)

mjerenje
Definicija: Skup postupaka kojima se određuje vrijednost veličine. Mjerenje je praktični (eksperimentalni) postupak kojim se određuje posebna vrijednost jedne fizikalne veličine (posebna veličina) kao višekratnik jedinice ili usporedbene vrijednosti.

Napomena: (1) Općenito mjerenje uključuje pripremu, proračune i obradu mjernih vrijednosti sve do iskazivanja mjeriteljske informacije. Međutim, daljnji tok obrade rezultata ne pripada mjerenju. (2) Automatizirano mjerenje pripada mjerenju. (3) U nekim područjima mjeriteljstva upotrebljavao se i izraz "opažanje" umjesto "mjerenje" i "opažana veličina" umjesto "mjerena veličina", no pojam mjerenje ima šire značenje.

Vidi: veličina, mjerena; veličina, mjerljiva; mjerenje, dinamičko; mjeritelj; opažanje

Područje: metrologija

EN: measurement

FR: mesurage

DE: Messung

mjerenje deformacija
Definicija: Mjerenje za utvrđivanje trodimenzionalnih promjena na građevinama.

Područje: inženjerska geodezija

EN: measurement, deformation; survey, deformation

DE: Deformationsmessung

mjerenje duljina usporedbom faza
Definicija: Pri elektroničkom mjerenju duljina posredan način mjerenja vremenskog intervala na osnovi mjerenja fazne razlike odaslanog i primljenog signala. Kako je ukupna fazna razlika rezultat svih faznih promjena na prijeđenom putu za cijeli broj perioda moduliranog vala i neposredno mjerene fazne razlike (ostatka puta), to je potrebno riješiti i problem višeznačnosti duljine. Zbog toga se za mjerenja primjenjuje osim osnovne mjerne frekvencije moduliranog vala i jedna ili više pomoćnih frekvencija.

Vidi: daljinomjer, elektronički; modulacija valova; razlika, fazna; višeznačnost mjerne duljine

Područje: mjerni instrumenti

EN: procedure, phase measurement

FR: procédé de la mesure du déphasage

DE: Phasenmessverfahren

mjerenje duljine
Također: mjerenje duljine

Definicija: Određivanje razmaka između dviju danih točaka.

Napomena: U geodetskim mjerenjima duljine se mogu mjeriti mjernim letvama, mjernim vrpcama i žicama, optičkim i elektroničkim instrumentima i uređajima, te komparacijom.

Vidi: vrpca, mjerna; uređaji s invarnim žicama i vrpcama, mjerni; daljinomjer, optički; daljinomjer, elektronički; komparator

Područje: metrologija

EN: measurement, distance

FR: mesure de distance

DE: Streckenmessung; Entfernungmessung; Distanzmessung

mjerenje kuta
Definicija: U geodetskim mjerenjima, određivanje vrijednosti kuta između dvaju vizurnih pravaca s dane ishodišne točke, npr. viziranjem dalekozorom instrumenta na označene ciljne točke.

Napomena: Kut se mjeri kao horizontalni, odnosno vertikalni kut. Mjerenje kuta može biti optičko (optički teodolit) i elektroničko uz digitalni pokaz i zapis. Mjerenje kuta može biti potpuno automatizirano uz automatsko viziranje (CCD-kamera) (pozicioniranje) ili pomoću daljinskog upravljanja.

Vidi: kamera, optoelektronička

Područje: metrologija

EN: measurement, angular

FR: mesure des angles; mesure angulaire

DE: Winkelmessung

mjerenje nagiba
Definicija: Određivanje položaja pravca u odnosu na horizontalnu ili vertikalnu ravninu.

Vidi: klinometar; libela

Područje: metrologija

EN: measurement, inclination

FR: mesure d'inclinaison

DE: Neigungsmessung

mjerenje površine, grafičko
Definicija: Mjerenje katastarske čestice na katastarskom planu po pravilima planimetrije radi dobivanja elemenata za računanje njezine površine, pri čem se uzimaju u obzir mjerilo katastarskog plana i promjene dimenzija katastarskog plana.

Vidi: čestica, katastarska; plan, katastarski; planimetrija

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Flächenmessung, graphische

mjerenje površine, mehaničko
Definicija: Mjerenje obrisa tlocrta katastarske čestice na katastarskom planu pomoću posebnih sprava za mjerenje površina ili planimetara radi dobivanja elemenata za računanje njezine površine, pri čem se uzimaju u obzir mjerilo katastarskog plana i promjene dimenzija katastarskog plana.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: measurement of area, mechanical

FR: superficie mécanique

DE: Flächenmessung, mechanische

mjerenje površine, terensko
Definicija: Detaljna izmjera međa katastarske čestice i drugih elemenata radi računanja njezine površine.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

mjerenje profila
Definicija: Izmjera karakterističnih točaka uzduž određenog profila prema položaju i visini. Mjere se uzdužni i poprečni profili, rjeđe i pod nekim kutom prema uzdužnoj osi.

Područje: inženjerska geodezija

EN: measurement, profile

FR: mesure des profils

DE: Profilmessung

mjerenje visinskih razlika, trigonometrijsko
Definicija: Određivanje visinske razlike između dviju točaka s obostrano (često i istodobno) mjerenim zenitnim kutovima i poznatoj ili izmjerenoj duljini.

Napomena: (1) Primjenjuje se za određivanje visinskih razlika i nadmorskih visina trigonometrijskih točaka, poligonih točaka, detaljnih točaka (elektronička tahimetrija), pri prijelazu vodenih tokova i površina te pri različitim mjerenjima u inženjerskoj geodeziji. (2) Treba uzeti u obzir ispravke zbog zakrivljenosti Zemlje i terestričke refrakcije.

Područje: geodezija

EN: heighting, trigonometric; levelling, trigonometric

FR: nivellement trigonométrique; nivellement indirect

DE: Höhenmessung, trigonometrische

mjerenje za usklađivanje
Definicija: Mjerenja koja se izvode u svrhu verifikacije dopuštenih odstupanja građevnog objekta tijekom izvedbe (npr. sastavnica objekta ili cijelog objekta).

Vidi: mjerenja, ispitna

Područje: metrologija

EN: measurement, compliance; (SAD, construction survey)

FR: mesurage de conformité

DE: Kontrollmessung

mjerenje, apscisno
Definicija: Određivanje položaja međnih ili drugih detaljnih točaka na pravcu između dviju poznatih već ranije određenih točaka, a očitavajući na lancu za mjerenje vrijednost apscise za točke na pravcu između početne i završne točke u oba smjera.

Vidi: apscisa

Područje: praktična geodezija

mjerenje, dinamičko
Definicija: Određivanje trenutačne vrijednosti veličine i, ako je potrebno, njezine vremenske promjene.

Napomena: Pridjev "dinamičko" odnosi se na mjerenu veličinu, a ne na mjernu metodu.

Područje: metrologija

EN: measurement, dynamic

FR: mesurage dynamique

mjerenje, geometrijsko
Definicija: Mjerenje oblika i dimenzija, a to znači duljine, površine, volumena i kuta.

Napomena: Geometrijsko mjerenje pokriva, uz zemljomjerstvo, i mjerenja drugim instrumentima i mjernim uređajima.

Područje: metrologija

EN: measurement, geometric

FR: mesurage géométrique

DE: Messung, geometrische

mjerenje, ponovljeno
Definicija: Dodatno mjerenje koje se izvodi radi kontrole rezultata i ispitivanja pogrešaka ili za povećanje točnosti.

Vidi: mjerenja, ispitna; ponovljivost, mjerna

Područje: metrologija

EN: measurement, repeated

FR: mesure répétée

DE: Wiederholungsmessung

mjerenje, relativno
Definicija: Mjerenje radi utvrđivanja deformacija nadgledanog objekta ili pojedinih točaka objekta u odnosu na druge objekte ili točke objekata.

Područje: inženjerska geodezija

EN: measurement, relative; measurement, relative deformation

DE: Relativmessung

mjerila, najkrupnija
Definicija: Mjerila krupnija od 1:10 000.

Područje: kartografija

mjerilo
Definicija: (1) Odnos duljina na karti, globusu, modelu reljefa prema odgovarajućim duljinama na plohi elipsoida ili kugle, kojima se aproksimiraju Zemlja, ostala nebeska tijela i nebeski svod. (2) Mjerni instrument.

Napomena: Općenito odnos dviju veličina izraženih istim mjernim jedinicama.

Vidi: karta; globus; reljef; instrument, mjerni

Područje: (1) kartografija; (2) mjerni instrumenti

EN: scale

FR: échelle cartographique

DE: Maßstab

mjerilo dužina
Također: mjerilo dužina

Definicija: Odnos beskonačno male dužine u projekciji prema beskonačno maloj podudarnoj dužini na plohi elipsoida ili kugle kojima se aproksimiraju Zemlja, ostala nebeska tijela i nebeski svod.

Napomena: Mjerilo dužina mijenja se na karti od točke do točke, a u danoj točki mijenja se promjenom azimuta, pa se razlikuju: mjerilo po meridijanima, mjerilo po paralelama, mjerilo po glavnim pravcima. Ako u nekoj točki u određenom pravcu nema deformacija, mjerilo dužina jednako je jedinici.

Područje: kartografija

EN: scale, particular

FR: échelle locale

DE: Sondermaßstab

mjerilo karte
Definicija: Odnos bilo koje duljine na karti i njoj odgovarajuće duljine na plohi elipsoida ili kugle kojima se aproksimiraju Zemlja, ostala nebeska tijela i nebeski svod.

Napomena: Takva definicija mjerila vrijedi samo za listove karata krupnih mjerila, gdje su deformacije projekcije manje od grafičke točnosti sastavljanja karata. Umjesto "mjerilo karte" najčešće se govori i piše samo "mjerilo".

Vidi: deformacije projekcije; mjerilo dužina; mjerilo, glavno

Područje: kartografija

EN: scale

FR: échelle des longuers

DE: (Karten)maßstab

mjerilo nagiba
Vidi: klinometar

mjerilo površina
Definicija: Odnos između površine diferencijala površine u projekciji i njemu odgovarajućeg diferencijala površine na elipsoidu.

Područje: kartografija

EN: area scale

DE: Flächenmaßstab

mjerilo preslikavanja
Definicija: Omjer konjugiranih veličina u prostoru optičke slike i prostoru predmeta. Razlikuju se linearno uzdužno, linearno poprečno i kutno mjerilo preslikavanja optičkog sustava.

Vidi: mjerilo preslikavanja, poprečno

Područje: fizika (optika)

EN: magnification

FR: grandissement

DE: Abbildungsmaßstab

mjerilo preslikavanja, poprečno (linearno)
Definicija: Omjer linearne veličine optičke slike i predmeta u konjugiranim ravninama.

Napomena: Za taj pojam nije ispravno primijeniti izraz "povećanje".

Vidi: mjerilo preslikavanja; povećanje

Područje: fizika (optika)

EN: magnification, lateral; magnification, transverse

FR: grandissement frontal

DE: Abbildungsmaßstab

mjerilo snimanja
Definicija: Prosječni odnos duljina elementarnih dužina na objektu i njima pripadnih dužina na snimci. Općenito, mjerilo snimanja nije jedinstveno na cijeloj snimci. Ako se cijeli objekt nalazi u jednoj ravnini koja je paralelna s ravninom snimke u trenutku ekspozicije, mjerilo snimanja je konstantno diljem cijele snimke i jednako je odnosu konstante kamere prema udaljenosti snimljenog objekta od projekcijskog središta kamere.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: scale, picture; scale, photo

FR: échelle du cliché

DE: Bildmaßstab; Aufnahmemaßstab

mjerilo visina
Definicija: Odnos dužine vertikalnog odsječka na karti srodnim prikazima, npr. presjek, blokdijagram, model reljefa, reljefna karta, prema odgovarajućoj dužini u prirodi.

Vidi: prikaz srodan karti; blokdijagram; reljef; karta, reljefna

Područje: kartografija

EN: scale, vertical

FR: échelle des hauteurs

DE: Höhenmaßstab

mjerilo vrijednosti
Definicija: Tabelarni i grafički prikaz odnosa vrijednosti bonitetnih jedinica u katastarskoj općini dobiven klasiranjem zemljišta za potrebe komasacije.

Vidi: bonitiranje; komasacija

Područje: inženjerska geodezija

mjerilo, analogno
Definicija: Mjerilo kojem je izlaz ili pokazivanje neprekinuta funkcija mjerne veličine ili ulaznog signala.

Vidi: uređaj, pokazni

Područje: mjerni instrumenti

EN: instrument, analogue measuring; device, analogue indicating

FR: appariel de mesure analogique

DE: Meßeinrichtung, analoge

mjerilo, brojčano
Definicija: Podatak o mjerilu karte dan u obliku omjera (npr. 1:50 000) ili u obliku razlomka.

Vidi: mjerilo karte

Područje: kartografija

EN: fraction, representative; scale, natural

FR: échelle numerique

DE: Maßstab, numerischer

mjerilo, digitalno
Definicija: Mjerilo koje ima brojčani iskaz ili pokazivanje.

Vidi: mjerilo (2)

Područje: mjerni instrumenti

EN: instrument, digital measuring

DE: Meßinstrument, digitales

mjerilo, glavno
Definicija: Mjerilo prema kojem se Zemljin elipsoid smanjuje pri preslikavanju na ravninu. Obično je naznačeno na kartama jer određuje opći stupanj umanjenosti dužina na karti. Vrijedi točno u točkama ili na linijama gdje nema deformacija projekcije.

Napomena: Na kartama se umjesto "glavno mjerilo" obično piše samo "mjerilo".

Vidi: mjerilo; deformacije projekcije

Područje: kartografija

EN: scale, principal

DE: Globusmaßstab

mjerilo, grafičko
Definicija: Grafički predočeno mjerilo karte. Obično je predočeno na dva načina: pojedini dijelovi jedne linije (obično horizontalne) označeni su dužinama izraženima u nekim jedinicama za mjerenje dužina, koje odgovaraju stvarnim horizontalnim dužinama u prirodi; ili više paralelnih linija različitih dužina, koje odgovaraju stvarnim dužinama u prirodi, na raznim mjestima karte, npr. na raznim geografskim širinama.

Područje: kartografija

EN: scale, graphic

FR: échelle graphique

DE: Maßstab, graphischer

mjerilo, linearno
Vidi: mjerilo dužina

mjerilo, pokazno
Definicija: Mjerilo koje pokazuje vrijednost mjerene veličine ili s njome povezanu vrijednost. Mjerilo s pokaznim uređajem.

Područje: mjerni instrumenti

EN: instrument, displaying (measuring); indicating (measuring instrument)

FR: appareil (de mesure) indicateur

DE: Anzeigemessgerät

mjerilo, sitno
Definicija: Mjerilo koje je relativno malo. U kartografiji to je npr. 1:10 000 000 itd. Karta sitnog mjerila pokriva veliko područje. Suprotnost sitnom mjerilu je krupno mjerilo.

Područje: kartografija

EN: scale, small

FR: échelle petite

DE: Maßstab, kleiner

mjerilo, transverzalno
Definicija: Grafičko precizno mjerilo kojim se može odrediti dužina mjerenjem s točnošću od 0,01 podjele glavne skale, a procjenom s točnošću od 0,001 podjele glavne skale.

Vidi: mjerilo, grafičko

Područje: kartografija

EN: scale, diagonal

DE: Transversalmaßstab

mjerilo, zapisno
Također: mjerilo, zapisno

Definicija: Mjerilo koje trajno ili polutrajno zapisuje vrijednost mjerene veličine ili s njome povezanu vrijednost.

Vidi: uređaj, zapisni; mjerilo, pokazno

Područje: mjerni instrumenti

EN: instrument, recording (measuring)

FR: appareil (de mesure) enregistreur

DE: Meßgerät, registrierendes

mjerilo, zbrojno
Također: mjerilo, zbrojno

Definicija: Mjerilo koje određuje vrijednost mjerene veličine zbrajanjem dijelnih vrijednosti mjerene veličine dobivenih istodobno ili uzastopno iz jednog ili više izvora. Kod elektroničkih daljinomjera služi za zbrajanje električnih impulsa.

Područje: metrologija, mjerni instrumenti

EN: instrument, totalizing (measuring)

FR: appareil (de mesure) totalisateur

mjeritelj
Definicija: Stručna osoba koja organizira mjerenje, izabire mjernu metodu, mjerni postupak, instrument ili uređaj i pribor uz provjeru i rektifikaciju, mjeri, obrađuje i analizira mjerne podatke sve do iskaza potpune mjeriteljske informacije, koja nužno obuhvaća mjerni rezultat i mjernu nesigurnost.

Vidi: mjerenje; rezultat, mjerni; nesigurnost, mjerna

Područje: metrologija

mjeriteljstvo
Vidi: metrologija

mjeriteljstvo, zakonsko
Definicija: Sveukupnost legislative, administrativnih i tehničkih postupaka koje je izdala javna vlast ili tijelo u vezi s njom, te se primjenjuje na njezin zahtjev kako bi se specificirala i osigurala na regularni i ugovoreni način prikladna kakvoća i vjerodostojnost mjerenja koja se odnose na službenu kontrolu, trgovinu, zdravlje, sigurnost i okoliš.

Područje: metrologija

EN: metrology, legal

FR: métrologie légale

mjernik
Definicija: Osoba s položenim mjerničkim ispitom koja je u doba izrade austrijskog i mađarskog katastra zemljišta u XIX. st. za dodijeljenu joj poreznu općinu na području Građanske Hrvatske izvodila detaljnu izmjeru, neposredno kartiranje (mapiranje), iscrtavanje i opis katastarskih planova (mapa), te obračun površina katastarskih čestica.

Vidi: ispit, mjernički; izmjera, detaljna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

mjerništvo
Definicija: Stariji naziv za geodetsku izmjeru.

Vidi: izmjera

Područje: praktična geodezija

mjerstvo
Definicija: Stariji naziv za mjerenje ili izmjeru. U sintagmi "opisno mjerstvo" u prošlosti se susretalo kao inačica za deskriptivnu, odnosno nacrtnu geometriju.

Vidi: izmjera

Područje: praktična geodezija

mjesto
Definicija: Naseljeno mjesto, dio naselja poznat po određenom posebnom imenu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

mjesto, nedostupno
Definicija: Mjesto na zemljištu s kojega, zbog nepristupačnosti, nije moguća neposredna izmjera (rijeka, strmina i sl.).

Područje: praktična geodezija

moare
Definicija: Optički efekt ili neželjeni uzorak koji nastaje kada se dva točkasta ili linijska rastera stave jedan iznad drugoga pod nepovoljnim kutom, odnosno kada se nepravilno primijene u višebojnom tisku.

Područje: kartografija

EN: moiré effect

FR: moirage

DE: Moiré-Effekt

moć razlučivanja
Definicija: Sposobnost oka, fotografskog sloja ili optičkog sustava da vidi, odnosno odvoji susjedne strukture objekta (npr. linije objekta). Mjera moći razlučivanja je broj odvojenih parova linija/mm, odnosno vidni kut pod kojim se susjedni detalji (linije) vide odvojeno. Kod oka je moć razlučivanja kriterij za određivanje optičke korekcije oka (pri ametropiji oka). Kako se za razlučivanje normalnog oka uzima kutni iznos 1', to se oštrina vida mjeri recipročnom vrijednosti kuta (izraženog u minutama) pod kojim oko vidi odvojeno detalje udaljenog objekta (5 ili 6 m) i naziva se vizus. Oko normalne refrakcije ima vizus 1.

Područje: fizika (optika)

EN: power, resolving

FR: pouvoir séparateur; pouvoir résolvante

DE: Auflösungsvermögen

mod
Definicija: Vrijednost(i) slučajne varijable u lokalnom maksimumu funkcije vjerojatnosti masovnosti diskretne slučajne varijable ili u lokalnom maksimumu funkcije gustoće vjerojatnosti neprekinute slučajne varijable.

Napomena: (1) Ako postoji jedan mod, u razdiobi vjerojatnosti slučajne varijable kaže se da je "jednomodalna"; ako postoji više modova, u razdiobi vjerojatnosti kaže se da je "višemodalna" (dvomodalna ako postoje dva moda). (2) U slučaju simetrične razdiobe, kao što je normalna razdioba, aritmetička sredina, medijan i mod padaju zajedno. Odstupanja od tog položaja pokazuju prisutnost nepoznatih sustavnih odstupanja. (3) Pri velikom broju ponovljenih mjerenja potrebno je posebno ispitati razlog znatnijeg odstupanja moda od aritmetičke sredine.

Područje: statistika

EN: mode

FR: mode

DE: Mode

model
Definicija: (1) Umanjena reprodukcija ili shema nekog objekta, građevine, stroja, broda itd.; maketa. (2) Plastično izrađen lik prirodnog ili geometrijskog tijela. (3) Matematički ili grafički prikaz stanja ili objekta iz stvarnog svijeta (matematički model raspodjele tvari u svemiru i sl.). (4) U geoinformatici to je apstrakcija realnog svijeta.

Vidi: model podataka; model reljefa, digitalni

Područje: matematika, geoinformatika

EN: model

FR: modelle

DE: Modell

model geoida
Definicija: Matematička funkcija koja definira plohu koja prikazuje geoid lokalno ili globalno.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: model, geoid

FR: modele de geoide

DE: Geoidmodell

model podataka
Definicija: Apstrakcija stvarnog svijeta koja sadrži samo one vrijednosti za koje se smatra da su važne za razmatranu primjenu. CROTIS je model topografskih podataka u Hrvatskoj.

Vidi: apstrakcija; model podataka, vektorski; model podataka, rasterski; CROTIS

Područje: GIS

EN: model, data

DE: Datenmodell

model podataka, konceptualni
Definicija: Omogućuje organizaciju informacija i formalizaciju opisa sadržaja skupa podataka.

Područje: informatika

EN: data model, conceptual

model podataka, objektni
Definicija: Model podataka kao zbirka zasebnih elemenata, samostojećih skupova ustroja podataka i rutina (jednom riječju objekata) što surađuju s drugim objektima. Ustroj podataka i rutine objekata određuje njihov razred; objekt je primjer razreda. Objekti mogu reagirati i na poruke koje su osnovno sredstvo komuniciranja.

Područje: informatika

EN: model, object data

DE: Objektdatenmodell

model podataka, rasterski
Definicija: Model podataka u obliku matrice piksela koja sadrži vrijednosti atributa. Prostorni položaj elementa implicitno je sadržan u poretku piksela u matrici.

Vidi: model podataka; piksel

Područje: geoinformatika; GIS

EN: model, raster data

FR: modele de donnée raster

DE: Rasterdatenmodell

model podataka, relacijski
Definicija: Model podataka u kojem se geometrija i atributi kartografskih objekata čuvaju u obliku tablica. Točke, linije, poligoni itd. čuvaju se kao odnosi (relacije) sa svojim identifikatorima, isto tako i pripadajući atributi s odgovarajućim identifikatorima. Relacijska baza podataka ima tabličnu strukturu.

Vidi: model podataka; baza podataka; atribut

Područje: geoinformatika, kartografija

EN: model, relational data

DE: Datenmodell, relationales

model podataka, vektorski
Definicija: Model podataka u kojem su prostorni elementi prikazani u obliku točaka, linija i poligona.

Vidi: model podataka

Područje: geoinformatika, kartografija

EN: model, vector data

DE: Vektordatenmodell

model reljefa, digitalni
Također: model reljefa, digitalni

Definicija: Skup položajno (i visinski) određenih točaka i geometrijskih elemenata (prijelomnica, linija oblika i površina isključenja) koji prikazuju površinu zemljišta i iz njih izračunan matematički model te plohe.

Napomena: Reljef je skupni naziv za sve oblike na Zemljinoj površini koji su nastali djelovanjem prirodnih sila. Taj termin ne obuhvaća sve elemente digitalnog modela reljefa, pa je zbog toga digitalni model reljefa neodgovarajući termin.

Vidi: prijelomnica

Područje: kartografija

EN: model, digital elevation (DEM); model, digital terrain (DTM)

FR: modele numérique d’élévation (MNE)

DE: Höhenmodell, digitales (DHM)

model, digitalni kartografski
Definicija: Digitalni model nastao kartografskim modeliranjem digitalnoga topografskog modela.

Vidi: model, digitalni topografski

Područje: kartografija

EN: model, digital cartographic

DE: Modell, digitales kartographisches

model, digitalni topografski
Također: model, digitalni topografski

Definicija: Prikaz reljefa prostornim koordinatama određenog broja točaka pri čemu je svakoj točki pridružen i podatak o vrsti terena (krajolika), npr. šuma.

Područje: kartografija

EN: terrain model, digital (DTM)

FR: modele numérique de terre (MNT)

DE: Geländemodell, digitales (DGM)

model, geometrijsko-topološki
Definicija: Model koji obuhvaća geometrijske i topološke podatke o prostornim objektima.

Vidi: model; geometrija; topologija

Područje: geoinformatika

DE: Modell, geometrisch-topologisches

modeliranje
Definicija: Oblikovanje; opisivanje ili prikazivanje određenih dijelova sustava ili postupaka u matematičkom obliku. Modeliranje i simuliranje osnovni su alati u svim znanostima.

Vidi: model podataka

Područje: matematika, informatika

EN: modelling

DE: Modellieren

modeliranje podataka
Definicija: Formalno određivanje strukture prikazivanja podataka.

Područje: informatika

EN: modelling, data

DE: Datenmodellierung

modem
Definicija: Uređaj koji pretvara digitalni signal iz računala u analogni i obratno. Služi za povezivanje računala ili mreža preko telefonske linije.

Područje: informatika

EN: modem (modulator/demodulator)

FR: modem

DE: Modem

modul
Definicija: Funkcijska jedinica. Kombinira se u sustave, npr. u mjerne modularne sustave, računalne sustave ili u programske (softverske) sustave.

Područje: mjerni instrumenti

EN: module

FR: module

DE: Modul

modulacija amplitude
Također: modulacija amplitude

Definicija: Modulacija elektromagnetskog vala pri kojoj je amplituda periodična funkcija vremena. Modulirani osnovni val nosi signal nove valne duljine i frekvencije.

Vidi: modulacija valova; amplituda

Područje: mjerni instrumenti

EN: amplitude modulation

FR: modulation d'amplitude

DE: Amplitudenmodulation

modulacija valova
Definicija: Postupak kojim se periodično mijenja jedan od osnovnih parametara vala (amplituda, frekvencija i osnovna faza). Time val nosi novi mjerni signal prikladan za daljnju tehničku obradu, dok je osnovni val, prijenosnik signala, prikladan za prolaz kroz okolni medij. Modulacija svjetlosnih valova nužna je već i zbog toga što svjetlost nije monokromatska, a bilo bi nemoguće mjeriti npr. fazne razlike s tako kratkim valnim duljinama, uz poseban problem višeznačnosti mjerene duljine. Napomena: Modulirani val ima novu frekvenciju cikličnih promjena koja se naziva modulacijskom, odnosno mjernom frekvencijom.

Vidi: modulacija amplitude; modulacija, frekventna; titranje; val prijenosnik; mjerenje duljina usporedbom faza; višeznačnost mjerne duljine; frekvencija, modulacijska

Područje: fizika (optika), mjerni instrumenti

EN: modulation

FR: modulation

DE: Modulation

modulacija, bifazna
Definicija: Fazni pomak nosećeg vala za 180° pri svakoj promjeni stanja koda.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: modulation, bi-phase

modulacija, frekventna
Također: modulacija, frekventna

Definicija: Modulacija elektromagnetskog vala pri kojoj se mijenja frekvencija kao periodična funkcija vremena, a amplituda vala ostaje konstantna.

Vidi: frekvencija

Područje: fizika, mjerni instrumenti

EN: modulation, frequency

FR: modulation de fréquence

DE: Frequenzmodulation

modulator
Definicija: Elektronički uređaj elektroničkog daljinomjera koji modulira val prijenosnik.

Vidi: modulacija valova; oscilator; val prijenosnik

Područje: mjerni instrumenti

EN: modulator

FR: modulateur

DE: Modulator

MOHO
Vidi: diskontinuitet, Mohorovičićev

molba, zemljišnoknjižna
Definicija: Prijedlog za upis u zemljišnu knjigu dan zemljišnoknjižnom sudu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik.

Vidi: knjiga, zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

MOMS
Definicija: Njemački senzor, nošen na Space Shuttle, koji zapisuje podatke u dva kanala.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: MOMS (Modular Optoelectric Multispectral Scanner)

monitor
Definicija: Vanjska jedinica računalnog sustava koja podatke prikazuje u čitljivom obliku na zaslonu. Najčešće sadrži katodnu cijev ugrađenu u kućište monitora kućnog računala ili tekuće kristale, koji se ugrađuju u prijenosna računala.

Područje: informatika

EN: monitor

DE: Monitor; Bildschirm

monitor u boji
Definicija: Računalni zaslon predviđen za rad s videokarticom ili prilagodnikom za stvaranje teksta ili slika u boji. Monitor u boji, za razliku od monokromatskoga (jednobojnoga), ima zaslon presvučen iznutra s tri vrste fosfora – po jedan za crvenu, zelenu i plavu svjetlost – postavljenih u vrpcama ili skupinama.

Vidi: zaslon

Područje: informatika

EN: monitor, colour

DE: Farbenmonitor

more
Definicija: Najveći dio Zemljine hidrosfere prosječno jednakih fizikalno-kemijskih svojstava koji svojom fizikalnom jedinstvenošću čini cjelinu. U užem smislu morem se smatraju oni dijelovi koji su odvojeni od oceana, a nalaze se između otoka i kontinenata, te veliki zaljevi.

Područje: pomorstvo

EN: sea

FR: mer

DE: Meer

more, arhipelaško
Definicija: Dijelovi mora unutar arhipelaške države.

Vidi: država, arhipelaška

Područje: pomorstvo

EN: sea, archipelagic

FR: mer archipélagique

more, obalno
Definicija: Morski pojas uz obalu koji obuhvaća teritorijalno more i unutrašnje morske vode. Uz obalu Hrvatske iznosi 12 M. U tom području država ima sva suverena prava, ograničena pravom neškodljivog prolaska stranih brodova.

Vidi: more, teritorijalno; vode, unutrašnje morske

Područje: pomorstvo

EN: sea, coastal

FR: mer côtiere

more, otvoreno
Definicija: Područje izvan isključive ekonomske zone, teritorijalnog mora i arhipelaških voda neke države. To su i zatvorena mora čije obale pripadaju barem dvjema državama (Crno more, Jadransko more). Pravo slobodne plovidbe otvorenim morem imaju brodovi svih zastava. Sve države imaju pravo polaganja podmorskih kabela i cjevovoda, podizanja umjetnih otoka, uređaja i naprava, pravo ribolova i znanstvenog istraživanja. Brodovi na otvorenome moru podvrgnuti su isključivo jurisdikciji države čiju zastavu viju.

Vidi: zona, isključiva ekonomska; more, teritorijalno; vode, arhipelaške

Područje: pomorstvo

EN: seas, high

FR: haute mer

more, teritorijalno
Definicija: Morski pojas određene širine. Računa se od polazne crte niske vode duž obale ili od vanjske granice unutrašnjih morskih voda. Širina se izražavala dometom topa obalne baterije, a zatim geografskim mjerilima. U novije doba većina država prihvatila je širinu teritorijalnog mora od 12 M. Teritorijalno more dio je državnog područja i obalna država ima na njemu punu suverenost, ograničenu pravom neškodljivog prolaza inozemnih brodova.

Područje: pomorstvo

EN: sea, territorial; waters, territorial

FR: mer territoriale; eaux territoriales

more, unutrašnje
Definicija: Golemi vodeni prostori koji su u cijelosti okruženi kopnom. Ako su sve obale unutrašnjeg mora pod suverenošću jedne države (npr. Aralsko more), pravni režim uređuje obalna država svojim internopravnim propisima. Ako su, pak, obale pod suverenošću dviju ili više država, pravni režim uređuje se sporazumom između obalnih država ili običajima (npr. Kaspijsko more).

Područje: pomorstvo

EN: sea, internal; waters, internal

FR: eaux intérieures

more, zatvoreno
Definicija: Dio oceana okružen rtovima, npr. unutar uskih tjesnaca, odnosno dio oceana pod teritorijalnom jurisdikcijom države.

Područje: pomorstvo

EN: sea, closed

motka, hidrografska
Također: motka, hidrografska

Definicija: Okruglasta drvena motka duljine 5 do 10 m, i promjera 4 do 6 cm, koja na sebi ima decimetarsku podjelu. Služi za mjerenje dubine vode.

Područje: inženjerska geodezija

mozaik
Definicija: Slikovni prikaz nekog područja sastavljen od više pojedinačnih snimaka koje ne moraju biti dobivene samo fotografskim postupkom.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: mosaic

FR: mosaique

DE: Mosaik

MPEG
Definicija: Kratica od Motion Picture Experts Group. Skup normi za digitalno sažimanje audiopodataka i videopodataka, predložen od ISO-a.

Područje: informatika

EN: MPEG (Motion Picture Experts Group)

mreža
Definicija: Sustav različitih međusobno povezanih komponenti, npr. točaka, linija, poligona.

Vidi: sustav; mreža, trigonometrijska; mreža, geografska; mreža, trokutna nepravilna

Područje: geodezija; kartografija; informatika

EN: network

FR: réseau

DE: Netzwerk

mreža (točaka), detaljna
Definicija: Skup točaka određenih na osnovi točaka višeg reda kako bi se povećala gustoća poznatih geodetskih točaka u svrhu izmjere detalja.

Vidi: mreža

Područje: praktična geodezija

EN: network of lower order control points

FR: canevas de détail

DE: Aufnahmenetz

mreža širokog područja
Definicija: Mreža za velike udaljenosti, koja može povezivati različite dijelove neke zemlje ili kontinenta.

Vidi: mreža, lokalna

Područje: informatika

EN: WAN (Wide Area Network)

mreža stalnih geodetskih točaka
Definicija: Jedinstvena osnova stalnih geodetskih točaka s koje se izvodi geodetska izmjera. Sastoji se od osnovne i dopunske mreže.

Vidi: mreža; izmjera, geodetska

Područje: geodezija

mreža, bazisna
Definicija: Mreža trokuta koja omogućuje da se s bazisa (osnovice) prijeđe na trokute triangulacije prvoga reda s relativno dugačkim stranicama. Za razvijanje takve mreže trokuta postoje različite metode, kao što su npr. metoda lanaca i metoda romba. Kako su bazisi koji se izravno mjere dugački u prosjeku od 5 do 8 km, a stranice osnovne triangulacijske mreže su od 30 do 50 km, izmjereni je bazis premalen da bi se s njega mjerenjem kutova u trokutu moglo prijeći na tako dugačke stranice jer bi točnost takvoga određivanja stranica bila mala. Kako bi se to izbjeglo na terenu se postavlja oblikom posebna mreža trokuta, sa svrhom da se na temelju izmjerenog bazisa i izmjerenih kutova što točnije odredi početna stranica triangulacije.

Vidi: bazis

Područje: geodezija

EN: base extension figure; base extension net

DE: Basisvergrösserungsnetz; Basisnetz

mreža, dopunska
Definicija: Poligonske i male točke dopunski postavljene u postojeću mrežu stalnih geodetskih točaka za uspješniju izvedbu detaljne izmjere.

Vidi: mreža; mreža stalnih geodetskih točaka; izmjera, detaljna

Područje: katastar i zemljišna knjiga, praktična geodezija

mreža, geografska
Definicija: Mreža meridijana i paralela na plohi elipsoida ili kugle kojima se u geodeziji i kartografiji aproksimiraju Zemlja i ostala nebeska tijela.

Vidi: mreža; meridijan; paralela

Područje: kartografija

EN: graticule

FR: réseau géographique

DE: Gradnetz (geographisches)

mreža, kartografska
Definicija: Predodžba (slika) u ravnini u nekoj projekciji koordinatnih linija kojima se na plohi elipsoida ili kugle određuje položaj točke.

Napomena: Kartografska mreža predočena linijama meridijana i paralela naziva se osnovna kartografska mreža.

Vidi: mreža

Područje: kartografija

EN: graticule

FR: canevas cartographique

DE: Kartennetz

mreža, lokalna
Definicija: Mreža što povezuje računala koja se nalaze na maloj udaljenosti.

Vidi: mreža

Područje: informatika

EN: LAN (Local Area Network)

mreža, neuronska
Također: mreža, neuronska

Definicija: Vrsta umjetne inteligencije koja pokušava oponašati način rada ljudskog mozga.

Vidi: inteligencija, umjetna

Područje: informatika

EN: network, neural

mreža, nivelmanska
Definicija: Skup učvorenih nivelmanskih vlakova i nivelmanskih poligona koji služi za sustavno određivanje visina cijelog niza repera koji su postavljeni na određenom većem području – u regiji ili državi.

Vidi: mreža; vlak, nivelmanski; poligon, nivelmanski

Područje: praktična geodezija

EN: network, levelling; net, levelling

FR: réseau (du nivellement)

DE: Nivellementnetz

mreža, normalna kartografska
Definicija: Kartografska mreža koja je u danoj projekciji po obliku linija jednostavnija od bilo koje druge kartografske mreže.

Napomena: Normalnu kartografsku mrežu na kugli čini sustav vertikala i almukantarata. Pol se toga sustava s obzirom na prostiranje područja preslikavanja podudara s geografskim polom, nalazi se na ekvatoru ili zauzima bilo koji položaj između geografskog pola i ekvatora.

Vidi: mreža, kartografska; vertikal; almukantarat

Područje: kartografija

EN: grid, normal (cartographic)

mreža, osnovna
Definicija: Skup geodetskih točaka na koje se oslanja izmjera zemljišta. Njihove koordinate i visine izračunane su u jedinstvenom sustavu i označene kao stalne točke.

Vidi: mreža; izmjera zemljišta

Područje: geodezija

EN: network, general control

FR: canevas d'ensemble

DE: Festpunktnetz

mreža, osnovna kartografska
Vidi: mreža, kartografska

mreža, poligonska
Definicija: Mreža poligona ili skup poligonskih točaka određenih u poligonskim vlakovima u svrhu izmjere zemljišta.

Vidi: mreža; vlak, poligonski; metoda izmjere, ortogonalna; metoda izmjere, polarna

Područje: praktična geodezija

EN: net(work), traverse

FR: réseau polygonal

DE: Polygonnetz

mreža, pravilna
Definicija: Razdioba točaka koja definira pravilan uzorak. Na karti se najčešće odnosi na pravokutnu koordinatnu mrežu.

Vidi: mreža

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: grid

DE: Gitter

mreža, pravokutna koordinatna
Definicija: Sustav međusobno okomitih linija na karti, paralelnih s koordinatnim osima na izabranim međusobno jednakim udaljenostima. Služi za lakše kartiranje točaka po koordinatama, odnosno čitanje koordinata s karte.

Područje: kartografija

EN: grid

FR: quadrillage de la projection

DE: (Karten)gitter

mreža, trigonometrijska
Definicija: Skup međusobno umreženih i stabiliziranih točaka na Zemljinoj površini s određenim horizontalnim i visinskim položajem u jedinstvenom koordinatnom sustavu. Točke služe kao oslonac za izmjeru topografsko-katastarskih planova i karata, te kao koordinatni sustav za ostvarivanje mnogobrojnih inženjerskih radova i za različite znanstvene potrebe (npr. određivanje oblika Zemlje). Trigonometrijska mreža uspostavlja se terestričkim i satelitskim metodama, odnosno pomoću klasične i satelitske triangulacije, trilateracije i poligonometrije.

Napomena: (1) Na području države razlikuju se trigonometrijska mreža višeg reda (koordinate točaka računaju se s obzirom na zakrivljenost Zemlje) i mreža nižeg reda. (2) Primjenom suvremenih satelitskih metoda za uspostavljanje geodetskih mreža točke se često određuju samostalno, te je u budućnosti realnije govoriti o polju točaka negoli o mreži izravno povezanih točaka.

Vidi: mreža; triangulacija; trilateracija

Područje: geodezija

EN: network, trigonometric; network of triangles

FR: canevas trigonometrique; réseau de triangles

DE: Netz, trigonometrisches; Dreiecknetz

mreža, trokutna nepravilna
Također: mreža, trokutna nepravilna

Definicija: Oblik neregularne teselacije koja se temelji na trokutima i koja se upotrebljava za prikaz neprekidnih prostornih podataka koji dolaze kao nepravilno smještene točke. Za razliku od pravilne mreže TIN omogućava gušće podatke za kompleksnija područja i rjeđe informacije u jednostavnijim ili homogenijim područjima. TIN se često upotrebljava za prikaz neprekidnih visinskih ploha.

Vidi: mreža; teselacija

Područje: kartografija, GIS

EN: TIN (Triangulated Irregular Network)

mrežnica oka
Definicija: Sa stajališta geometrijske optike, zastor na kojem optički sustav oka stvara realnu i obrnutu sliku vanjskih predmeta. Optički dio mrežnice ima posebnu histološki veoma složenu višeslojnu strukturu, debljine 0,3 do 0,4 mm. Vidne stanice posljednjeg sloja su čunjići i štapići. Čunjići su koncentrirani u središnjem području mrežnice i imaju temeljnu funkciju za oštrinu vida i promatranje boja. Područje promjera 0,4 mm i vidnoga kuta 1°20' je područje oštrog vida i naziva se foveola. Središnji dio foveole posebno je značajan za mjerne procese pri mjerenju vizualnim instrumentima. Štapići su, međutim, znatno osjetljiviji na svjetlosne podražaje i posebno preuzimaju vidnu funkciju u sumrak i noću. Od mrežnice oka ide vrlo složen put do primarnoga vidnog središta "vidnosenzorične sfere", gdje se registrira osjet, i zatim "vidnopsihičke sfere", mozga u konačnom stvaranju shvaćanja vanjskog svijeta, doživljaja i memorije.

Vidi: oko – organ vida

Područje: fizika (optika)

EN: retina

FR: retine

DE: Netzhaut

MSI
Definicija: Kratica od Maritime Safety Information. Pomorske sigurnosne informacije. Navigacijska i meteorološka upozorenja, meteorološke prognoze, upozorenja za opasnosti i druge hitne poruke vezane uz sigurnost emitirane brodovima na moru.

Područje: pomorstvo

EN: MSI (Maritime Safety Information)

multimedija
Definicija: Programska oprema koja na različite izlazne uređaje (npr. zvučnici, zaslon) može istodobno poslati različite vrste podataka (tekst, grafiku, računalnu animaciju, televiziju, zvuk); računalni način prikazivanja informacija spajanjem audiosastavnica i videosastavnica (teksta, grafičkog prikaza podataka, televizije, zvuka, računalne animacije i digitalizirane filmske slike); spoj teksta, zvuka, slike, videa i animacije.

Područje: informatika

EN: multimedia

FR: multimédia

DE: Multimedia