Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
gama-razdioba
Definicija: Razdioba vjerojatnosti neprekinute slučajne varijable X koja može poprimiti bilo koju vrijednost od 0 do + ∞ i čija je funkcija razdiobe vjerojatnosti jednaka s x≥0 i parametrima m>0, α>0. Gama-funkcija Γ(m) jednaka je: .

Napomena: (1) Kad je m cio broj, tada je Γ(m) = (m–1)!. (2) Parametar m određuje oblik razdiobe. Za m = 1 gama-razdioba postaje eksponencijalna razdioba. (3) Zbroj m neovisnih slučajnih varijabli koje slijede eksponencijalnu razdiobu s parametrom λ = 1/α je gama-razdioba s parametrima m i α.

Područje: statistika

EN: gamma distribution

FR: distribution gamma

DE: Gammaverteilung

GB
Definicija: Gigabajt, jedinica za količinu podataka, kapacitet memorije računala ili prostora na disku, iznosi 230 ili približno 109 bajtova.

Područje: informatika

EN: GB (Gigabyte)

GCP (ground-control point)
Vidi: točka, kontrolna

GDOP
Definicija: Utjecaj geometrijske konfiguracije na prirast svih pogrešaka pozicioniranja (kombinirani efekt triju položajnih dimenzija i vremena).

Vidi: DOP

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: GDOP (Geometric Dilution of Precision)

generalizacija modela
Definicija: Kontrolirano reduciranje podataka u modelu. Time se ostvaruje ušteda prostora za čuvanje i ubrzavanje prijenosa podataka komunikacijskim kanalima. Može se smatrati predprocesnim korakom ka kartografskoj generalizaciji. Pri tome treba imati u vidu da je to potpuno formaliziran proces koji ne pruža mogućnost za subjektivne grafičke odluke.

Vidi: generalizacija, kartografska

Područje: geoinformatika, kartografija

EN: generalisation, model

DE: Modellgeneralisierung

generalizacija, kartografska
Također: generalizacija, kartografska

Definicija: Obuhvaća sve vrste uopćavanja sadržaja karte prilagođene mjerilu karte i (ili) svrsi karte, tj. izabiranje, pojednostavnjivanje, sažimanje, pomicanje i pojmovnu pretvorbu. Generalizacija je vrsta apstrakcije slična klasifikaciji. Kod nje se tipovi entiteta niže razine uopćuju tipom entiteta više razine.

Napomena: Kada ne može doći do zabune, govori se i piše samo generalizacija ili uopćavanje.

Područje: kartografija, geoinformatika

EN: generalisation, cartographic

FR: généralisation cartographique

DE: Generalisierung, kartographische

generalizacija, objektna
Definicija: Proces mentalnog poopćavanja (u smislu apstrakcije i odabira) iz realnosti u podatke koje izrađuje osoba koja prikuplja podatke (mjernik, restitutor ili osoba koja analizira podatke).

Područje: geodezija, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: generalization, object

DE: Objektgeneralisierung

generatrisa
Vidi: izvodnica

geo-
Definicija: U složenicama označuje odnos tih riječi prema Zemlji i zemljištu. Npr. geodezija, geoinformatika.

geoantiklinala
Definicija: Ispupčeno područje nadsvođa Zemljine kore.

Vidi: kora, Zemljina

Područje: geodezija

geobiologija
Definicija: Znanost o životu na Zemlji.

EN: geobiology

FR: géolobiologie

DE: Geobiologie

geobotanika
Definicija: Znanost o rasprostiranju bilja; biljna geografija.

EN: floristics

FR: phytogéographie

DE: Geobotanik

geocentrizam
Definicija: Učenje starih Grka o Zemlji kao nepomičnom središtu svemira oko koje se okreću nebeska tijela. Pridjev geocentričan može se odnositi na geocentrizam ili na središte (centar) Zemlje. Npr. geocentrične koordinate.

geodet
Definicija: Stručnjak za geodeziju s akademskom kvalifikacijom i tehničkim iskustvom.

Vidi: geodezija; mjernik; geometar

Područje: geodezija

EN: geodesist; surveyor

FR: géodésien

DE: Geodät

geodetska točka, posebno postavljena
Definicija: Točka oslonjena na međne točke, međe ili druge objekte kojima je položajna točnost provjerena.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

geodezija
Definicija: Tehnika i znanost koja se bavi izmjerom i prikazom Zemljine površine, određivanjem oblika Zemlje i njezina polja sile teže. Glavni predmet istraživanja u geodeziji je geodetska izmjera zemljišta i Zemlje. Osnovne grane geodezije su kartografija, fotogrametrija i daljinska istraživanja, primijenjena geodezija, satelitska i fizikalna geodezija te geomatika.

Vidi: izmjera, geodetska

Područje: geodezija

EN: geodesy

FR: géodésie

DE: Geodäsie

geodezija
EN: survey, site

FR: mesure sur le chantier

DE: Bauvermessung

geodezija, fizikalna
Definicija: Dio geodezije koji se bavi Zemljinim poljem sile teže i njegovim utjecajem na geodetska mjerenja. Geometrijska geodezija bavi se geometrijskim određivanjem veličine i oblika Zemlje i preciznog određivanja položaja pojedinih njezinih dijelova. To se ostvaruje različitim geodetskim metodama izmjere: triangulacijom, trilateracijom i dr. Fizikalna geodezija na temelju mjerenja i svojstava Zemljina gravitacijskog polja, tj. polja sile teže i teorija o tome polju prvenstveno određuje oblik geoida (nivoplohe konstantnog potencijala kojom se aproksimira oblik Zemlje). U kombinaciji s mjerenjima lukova meridijana ili paralela određuje se i veličina Zemljina elipsoida, geometrijske aproksimacije Zemlje. S dovoljnim poznavanjem podataka o polju sile teže moguće je odrediti geoidne undulacije, tj. razlike u visini između geoida i elipsoida, zatim otklone vertikale – kutove između smjera ubrzanja sile teže (g) i smjera normale (n) na elipsoid u promatranoj točki na fizičkoj površini Zemlje, te Zemljinu spljoštenost koja nastaje zbog razlike duljina velike (a) i male (b) poluosi Zemljina elipsoida.

EN: geodesy, physical

FR: géodésie physique

DE: Geodäsie, physikalische

geodezija, inženjerska
Također: geodezija, inženjerska

Definicija: Grana geodezije koja se bavi projektiranjem, izvođenjem, preuzimanjem i nadgledanjem građevina i drugih objekata.

Područje: inženjerska geodezija

EN: surveying, engineering

DE: Ingenieurvermessung; Ingenieurgeodäsie

geodezija, niža
Definicija: Stariji naziv za geodetsku izmjeru zemljišta.

Vidi: izmjera zemljišta

EN: geodesy, lower; surveying

FR: topographie

DE: Geodäsie, niedere

geodezija, praktična
Vidi: izmjera zemljišta

EN: surveying

geodezija, primijenjena
Definicija: Grana geodezije koja obuhvaća izmjeru zemljišta, inženjersku geodeziju i upravljanje prostornim informacijama.

Vidi: izmjera zemljišta; geodezija, inženjerska; upravljanje prostornim informacijama

EN: geodesy, applied

DE: Geodäsie, angewandte

geodezija, satelitska
Definicija: Dio geodezije koji za mjerenja upotrebljava satelite. Pripada širem području svemirske geodezije koja se bavi još i dugobazisnom interferometrijom (VLBI – Very Long Baseline Interferometry) i laserskim određivanjem udaljenosti mjeseca (lunar laser ranging). Tradicionalna astronomska geodezija koja se bavi atronomskim određivanjem položaja, ne smatra se uobičajenim dijelom satelitske geodezije. Mjerne tehnike satelitske geodezije su: geodetska upotreba položajnih satelitskih sustava (GPS, GLONASS, Galileo); određivanje udaljenosti do satelita (SLR); primjena sintetičkog interferometrijskog radara (InSAR) na zemljištu; satelitska radarska altimetrija (uglavnom na moru) Seasat, Geosat, TOPEX/Poseidon, ERS-1, ERS-2, Jason-1, Envisat; satelitska radarska altimetrija (na kopnu) ICESat; satelitsko određivanje Zemljina polja sile teže, npr. CHAMP; satelitska gradiometrija (mjerenje gravitacijskog gradijenta iz orbita), GOCE; praćenje satelita iz satelita, GRACE.

Vidi: GPS; GLONASS

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: geodesy, satellite

FR: géodésie satellite

DE: Satellitengeodäsie

geodezija, viša
Definicija: Stariji naziv za geodetsku izmjeru većih područja pričem je potrebno uzimati u obzir Zemljinu zakrivljenost. Određivanje oblika i dimenzija Zemlje.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: geodesy, higher; geodesy

FR: géodésie supérieure

DE: Geodäsie, höhere; Erdmessung

geodinamika
Definicija: Znanost o pojavama koje se u geološkom pogledu danas događaju na Zemlji.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: geodynamics

DE: Geodynamik

geoelektricitet
Definicija: Elektricitet koji se pojavljuje u stijenama. Stijene imaju prema sastavu, strukturi i uvjetima zalijeganja, različita električna svojstva, kao što su otpornost, dielektričnost i polariziranost. Dielektričnost se primjenjuje samo u radiovalnim geoelektričnim metodama, a polariziranost stijene važna je pri ispitivanju metodom inducirane polarizacije. U geofizici je otpornost najvažnije električno svojstvo stijena. Otpornost stijena mijenja se u dosta širokim granicama. Na njezin iznos utječe niz faktora, kao što su otpornost minerala stijene i otopina u njezinim porama i pukotinama, poroznost, vlažnost, struktura stijene.

Područje: fizika

EN: geoelectricity

FR: géoélectricité

DE: Erdelektrizität

geofizika
Definicija: Znanost koja proučava fizikalne pojave na Zemlji – kombinacija fizike i geologije. Može biti opća i primijenjena. Općom geofizikom naziva se skupina znanosti kao što su meteorologija, oceanografija, vulkanologija i dr. Primijenjena geofizika obuhvaća fizikalna mjerenja kojima se proučavaju geološki objekti pod zemljom, u prvom redu ležišta čvrstih mineralnih sirovina, strukture povoljne za akumulaciju nafte, vodonosni slojevi i sl.

Područje: fizika, satelitska i fizikalna geodezija

EN: geophysics

FR: géophysique

DE: Geophysik

GEOGIS
Definicija: Geografski informacijski sustav Bavarskog zavoda za izmjeru zemljišta na osnovi topografske karte 1:25 000, prvi stupanj ATKISA.

Vidi: ATKIS

Područje: GIS

DE: GEOGIS (Geographisches Grundinformationssystem)

geografija
Definicija: Prirodno-društvena znanost o predmetima (objektima), pojavama i procesima u geosferi i njihovoj međuovisnosti te o funkcionalnom uređenju prostora i odnosu čovjeka i okoliša.

Vidi: geosfera

Područje: kartografija

EN: geography

FR: géographie

DE: Geographie

geohidrologija
Definicija: Znanost o Zemlji i vodama na njoj.

EN: geohydrology

DE: Geohidrologie

geoid
Definicija: Nivoploha potencijala vanjskog polja sile teže koja najbolje aproksimira srednju razinu mora.

Vidi: nivoploha; polje sile teže, realno

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: geoid

FR: géoide

DE: Geoid

geoinformacija
Definicija: Informacija koja se odnosi na fenomene koji su izravno ili neizravno pridruženi položaju u odnosu na Zemlju.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: information, geographic

FR: géoinformation

DE: Geoinformation

geoinformatika
Također: geoinformatika

Definicija: Znanstvena disciplina koja je temelj geoinformacijskih sustava. Obuhvaća znanstvene temelje suvremenih digitalnih metoda prikupljanja prostornih podataka, modeliranje prostornih informacija, metode apstrakcije i generalizacije geopodataka, specifičnosti prostornih i prostorno-vremenskih baza podataka, matematičko-statističku obradu geopodataka, osmišljavanje usluga baziranih na lokaciji korisnika. Temelj geoinformatike čine geodetski datumi i kartografske projekcije, bez kojih bi jednoznačno smještanje objekata u prostoru bilo nemoguće.

Vidi: sustav, geoinformacijski; geopodaci; datum, geodetski; projekcija, kartografska

Područje: geodezija, informatika

EN: geoinformatics; science, geographical information

DE: Geoinformatik

geoizoterme
Definicija: Crte ili plohe koje spajaju mjesta jednake temperature tla ili unutrašnjosti Zemlje.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

DE: Geoisotherme

geokemija
Definicija: Znanost koja proučava razmještaj kemijskih elemenata u Zemljinoj kori.

EN: geochemistry

FR: géochimie

DE: Geochemie

geokod
Definicija: Kod povezan s prostornim elementom koji opisuje njegov položaj. Geokod može biti npr. koordinata ili poštanski kod.

Područje: GIS

EN: geocode

DE: Geokode

geokodiranje
Definicija: (1) Pridruživanje lokacije nekom objektu pomoću poštanske adrese (država, grad, ulica, kućni broj). (2) Pridruživanje koordinata objektu.

Napomena: Za neke su autore geokodiranje i georeferenciranje sinonimi.

Vidi: georeferenciranje

Područje: kartografija, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: geocoding

FR: géocodage

DE: Geokodierung

geokronologija
Definicija: Proučavanje Zemljine starosti. Područje satelitska i fizikalna geodezija

EN: geochronology

FR: géochronologie

DE: Geochronologie

geologija
Definicija: Znanost o planetu Zemlji, njezinoj građi i procesima koji su odgovorni za tu građu te povijesti planeta i života na njemu. Bavi se proučavanjem fizičkih sila koje djeluju na Zemlji, kemijom tvari koje sudjeluju u njezinoj građi te biologijom izumrlih organizama koji se pojavljuju u obliku fosila. Spoznaje o problematici postanka i razvitka Zemlje mogu se primijeniti i u istraživanjima Mjeseca te drugih planeta.

EN: geology

FR: géologie

DE: Geologie

geomagnetizam
Vidi: polje, Zemljino magnetsko

geomatika
Definicija: Suvremeni naziv, nastao u Kanadi, za integrirani pristup prikupljanju i analizi prostornih podataka te upravljanju njima i njihovu prikazu. Znači integraciju matematičko-fizikalne geodezije s fotogrametrijom, daljinskim istraživanjima, kartografijom, geografskim i zemljišnim informacijskim sustavima te multimedijskom komunikacijom.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: geomatics

FR: géomatique

DE: Geomatik

geomehanika
Definicija: Proučavanje tla u svrhu izvođenja zemljanih radova.

Područje: inženjerska geodezija

EN: geomechanics

DE: Geomechanik

geometar
Definicija: Nekada, osoba s položenim mjerničkim ispitom, koja je u tijeku izmjere potrebne za izradbu austrijskog i mađarskog katastra zemljišta XIX. st. obavljala detaljnu izmjeru, neposredno kartiranje (mapiranje), iscrtavanje i opis katastarskih planova (mapa) te računanje površina katastarskih čestica. Danas je geometar osoba sa završenom srednjom geodetskom školom.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

geometrija
Definicija: (1) Grana matematike koja se bavi prostornim odnosima i oblicima. Proučava invarijantna svojstva danih elemenata pri određenim grupama transformacija. Osnovni geometrijski pojmovi su točka, pravac, ravnina, prostor. Neki podskupovi ravnine ili prostora smatraju se geometrijskima: geometrijski likovi (trokut, četverokut, krug, kružni vijenac,…), geometrijska tijela (kocka, stožac, kugla,…), zatim dužina, kružnica, sfera, ... (2) Način na koji je objekt stvarnoga svijeta geometrijski prikazan u bazi podataka. Oblik objekta može biti opisan pomoću njegovih spremljenih koordinata i linija između tih koordinata. Npr. geometrija sustava autocesta može biti opisana kao mreža ili skup linija i presjecišta ili čvorova. Prema OpenGIS Simple Features Specifications for SQL geometrija je apstraktan pojam i najviši u hijerarhiji. Sastoji se od točaka, krivulja, ploha i od njih složenih objekata.

Vidi: GIS

Područje: matematika, informatika, GIS

EN: geometry

FR: géométrie

DE: Geometrie

geometrija, analitička
Definicija: Grana matematike koja geometrijske probleme rješava algebarski upotrebom koordinatnog sustava.

Područje: matematika

EN: geometry, analytic

FR: géométrie analytique

DE: Geometrie, analytische

geometrija, diferencijalna
Definicija: Dio geometrije koji upotrebljava metode diferencijalnog računa pri rješavanju geometrijskih problema.

Vidi: račun, diferencijalni

Područje: matematika

EN: geometry, differential

FR: géométrie différentielle

DE: Differentialgeometrie

geometrija, euklidska
Definicija: Geometrija zasnovana na Euklidovim aksiomima, a u skladu je s našom intuitivnom predodžbom o prostoru. Euklidovi "Elementi" napisani su oko 300. god. pr. Kr., a potpun skup aksioma te geometrije dao je Hilbert tek 1899. Euklidska geometrija uči se od prvih razreda osnovne škole.

Područje: matematika

EN: geometry, Euclidean

FR: géométrie euclidienne

DE: Geometrie, Euklidische

geometrija, nacrtna
Također: geometrija, nacrtna

Definicija: Grana geometrije koja proučava metode prikazivanja prostornih figura u ravnini, a također i metode rješavanja prostornih zadaća pomoću takvih prikazivanja, služeći se pritom ravnalom i šestarom, a u novije doba i računalom.

Područje: matematika

EN: geometry, descriptive

FR: géométrie descriptive

DE: Geometrie, darstellende

geometrija, projektivna
Definicija: Geometrija koja proučava ona svojstva geometrijskih figura koja ostaju invarijantna prilikom projiciranja. Nastala u XVII. st. u vezi s problemom perspektive.

Područje: matematika

EN: geometry, projective

FR: géométrie projective

DE: Geometrie, projektive

geometrija, sferna
Definicija: Geometrija na sferi.

Područje: matematika

EN: spherics; geometry, spherical

FR: géometrie sphérique

DE: Geometrie, sphärische

geomontografija
Definicija: Umijeće prikazivanja Zemljine površine na reljefan način, najčešće od papirne mase i u bojama.

Područje: kartografija

geomorfologija
Definicija: Znanost o zemljišnim oblicima i silama koje ih mijenjaju.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: geomorphology

FR: géomorphologie

DE: Geomorphologie

geoplastika
Definicija: Prikazivanje Zemljine površine u reljefu.

Područje: kartografija

DE: Geoplastik

geopodaci
Definicija: Podaci koji se odnose na fenomene što su izravno ili neizravno pridruženi položaju u odnosu na Zemlju.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: data, geographic

DE: Geodaten

geopotencijal
Definicija: Rad potreban da se jedinična masa od jednoga kilograma u Zemljinu polju sile teže podigne od geoida do određene visine.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: geopotential

DE: Geopotenzial

geoprostor
Definicija: Prostor koji obuhvaća dio Zemljine površine s dijelom litosfere do dubine isplativa iskorištavanja, hidrosfere do određene dubine iskorištavanja i troposfere do visine u kojoj se zbivaju klimatsko-meteorološki procesi i koji se može gospodarski vrednovati.

Vidi: prostor

EN: geospace

DE: Georaum

georama
Definicija: Gorostasni reljefni globus Zemlje.

Područje: kartografija

GEOREF
Definicija: Kratica od The World Geographic Reference System. Sustav za određivanje položaja na karti pomoću kartografske mreže označene slovima i brojkama.

Vidi: mreža, kartografska

Područje: kartografija

EN: GEOREF

georeferenciranje
Definicija: Pridruživanje geografskih koordinata ili pravokutnih koordinata u određenoj kartografskoj projekciji pojedinim točkama određenog objekta.

Vidi: georektifikacija; geokodiranje

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja, kartografija

EN: georeferencing

FR: géoréférencement

DE: Georeferenzierung

georektifikacija
Definicija: Transformacija prostornih podataka (vektorskih i rasterskih) iz jednog oblika u drugi sa svrhom uklanjanja pogrešaka (npr. utjecaj reljefa na perspektivnu snimku, utjecaj procesa vektorizacije ili digitalizacije), poboljšanja ili dovođenja u željeno stanje (npr. prelazak iz perspektivne snimke u zadanu kartografsku projekciju, prelazak iz jedne kartografske projekcije u drugu). Ta transformacija može zahtijevati i preuzorkovanje.

Vidi: georeferenciranje; preuzorkovanje

Područje: kartografija, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: georectification

geosfera
Definicija: Životni prostor Zemlje u kojem se tijesno isprepleću i utječu jedni na druge zračni omotač (atmosfera), voda na Zemlji, stjenovita Zemljina kora i živi svijet.

Vidi: atmosfera

Područje: kartografija

geosinklinala
Definicija: Labilan, udubljen i morem pokriven prostor Zemljine kore između kontinentskih blokova.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

geoskopija
Definicija: Promatranje, proučavanje Zemlje.

geostatika
Definicija: Znanost o ravnoteži čvrstih tijela. U graditeljstvu, znanost o nosivosti tla

Područje: inženjerska geodezija

EN: geostatics

DE: Geostatik

geostatistika
Definicija: Skup statističkih tehnika koje se oslanjaju na analize prostornih kovarijanci, ili na to kako se vrijednosti atributa mijenjaju kroz prostor. Krigiranje, iako samo jedan aspekt geostatistike, često se upotrebljava kao njezin sinonim.

Vidi: krigiranje

Područje: GIS

EN: geostatistics

FR: géostatistique

DE: Geostatistik

geotehnika
Također: geotehnika

Definicija: Dio građevinarstva koje se bavi tlom, stijenama i podzemnim vodama, te njihovom vezom u projektiranju, izvođenju i održavanju građevina.

Područje: inženjerska geodezija

EN: geotechnics

DE: Geotechnik

geotermika
Definicija: Dio geologije koji proučava toplinsku problematiku unutrašnjosti Zemlje.

DE: Geothermik

geoznanosti
Definicija: Pojam koji općenito obuhvaća sve znanosti koje se bave Zemljom, primjerice geologiju, geografiju, geodeziju, fiziku, kemiju, meteorologiju i dr. Međutim, u Hrvatskoj, prema važećem Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima i granama, geoznanosti su polje u području prirodnih znanosti, koje se sastoji od ovih grana: fizička geografija, geofizika, geologija, mineralogija i oceanologija. Prema spomenutom Pravilniku, geodezija nije geoznanost, nego polje u području tehničkih znanosti.

EN: Earth science; geoscience

FR: sciences de la Terre

DE: Geowissenschaften

GIF
Definicija: Grafički format zapisa čiji je standard postavila udruga CompuServe, a koji je uz JPEG jedan od širokoprihvaćenih formata za razmjenu i prikaz slika na webu.

Područje: informatika

EN: GIF (Graphics Interchange Format)

GIF, animirani
Definicija: Vrsta slike koja je animirana kombiniranjem nekoliko slika u jednu GIF datoteku. Programi koji podržavaju animirani GIF standard, kruže kroz svaku sliku stvarajući animirani prikaz. Postao je izuzetno polularan zahvaljujući tome što ga podržavaju gotovo svi web preglednici. Uz to, animirani GIF zauzima manje memorijskog prostora od animacija u drugim formatima, kao što su npr. Java apleti.

Područje: informatika

EN: GIF, animated

giga
Definicija: Predmetak u nazivu decimalne jedinice sa značenjem 109.

Područje: metrologija

EN: giga

FR: giga

DE: Giga

GiMoDig
Definicija: Projekt za potrebe izgradnje službe lokacijskih usluga na kojem surađuju Švedska, Danska, Finska i Njemačka.

Vidi: usluge, lokacijske

Područje: geoinformatika

EN: GiMoDig (Geospatial Info-Mobility Service by Real-Time Data-Integration and Generalisation)

giroskop
Definicija: Uređaj koji sadrži kruto tijelo, ovješeno kardanskim zglobom, koje se okreće tako brzo da njegova okretajna os može slobodno mijenjati položaj u bilo kojem smjeru održavajući istu orijentaciju u prostoru bez obzira na kretanje okolišne strukture.

Područje: mjerni instrumenti

EN: gyroscope; gyro

FR: gyroscope

DE: Kreisel

girus
Definicija: Mjerenje pravca teodolitom s iste mjerne točke u odnosu na početni referentni pravac tako da se nakon jednog mjernog niza u prvom položaju dalekozora (krug lijevo) obavi jednako mjerenje drugoga niza u drugom položaju (krug desno).

Napomena: (1) Mjerenje jednog niza naziva se polugirus. (2) Mjerena vrijednost pravca bit će srednja vrijednost mjerenja obaju položaja dalekozora. (3) Prije mjerenja novoga girusa horizontalni krug se u optičkog teodolita okrene za određeni iznos radi uklanjanja utjecaja pogrešaka kružne podjele.

Vidi: pravac, geodetski

Područje: mjerni instrumenti

EN: measurement in both faces; (1) observation in one face

FR: paire de séquences; (1) séquence

DE: Satz; (1) Halbsatz

GIS
Vidi: sustav, geoinformacijski

globus
Definicija: Kartografski prikaz Zemlje, nekog svemirskog tijela ili prividne nebeske sfere na umanjenom modelu u obliku sfere (kugle).

Područje: kartografija

EN: globe

FR: globe

DE: (Karten)globus

GLONASS
Definicija: Sustav satelita sličan GPS-u, razvijen u bivšem Sovjetskom Savezu.

Vidi: GPS

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite System)

GMDSS
Definicija: Svjetski pomorski sustav za pogibelj i sigurnost. Služba za globalnu komunikaciju zasnovana na automatskim sustavima, i satelitskim i terestričkim, za upozoravanje na opasnost i oglašavanje pomorskih sigurnosnih informacija pomorcima.

Područje: pomorstvo

EN: GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System)

GML
Definicija: Jezik za označivanje geografskih objekata, temeljen na XML-u. Određuje geometriju i svojstva objekata koji čine geografsku informaciju. GML je praktična aplikacija za prijenos kartografskih informacija putem weba.

Vidi: XML; web

Područje: informatika; kartografija

EN: GML (Geography Markup Language)

gnomon
Definicija: Prvi astronomski i geodetski instrument koji se pojavio se u Mezopotamiji. To je štap zaboden u ravnu podlogu. Njegova najkraća sjena određuje smjer meridijana, a kut između sjene i meridijana daje u svakom trenutku azimut nebeskog tijela. Omjer između visine gnomona i duljine njegove sjene daje kutnu visinu Sunca. Eratosten je uz pomoć gnomona odredio veličinu Zemlje. Nadalje, pomoću gnomona određivane su geografske koordinate mjesta koje su nešto kasnije upotrijebljene za izradu prvih geografskih karata.

Vidi: meridijan; azimut; koordinate, geografske

Područje: mjerni instrumenti

EN: gnomon

FR: gnomon

DE: Gnomon

GNSS
Definicija: Opći izraz za sve oblike globalne satelitske navigacije i pozicioniranja.

Vidi: NAVSTAR; GPS; GLONASS

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: GNSS (Global Navigation Satellite System)

godina objavljivanja karte
Definicija: Godina u kojoj je karta postala pristupačna javnosti (prodajom, javnim izlaganjem ili besplatnom podjelom).

Područje: kartografija

EN: year of publication

FR: date de parution

DE: Kartenveröffentlichungsjahr

goniometar
Također: goniometar

Definicija: Naziv za različite uređaje ili instrumente koji služe za mjerenje kutova. Upotrebljava se u geodeziji, vojnoj inženjeriji, artiljeriji, kristalografiji, medicini, biologiji, fotogrametriji, šumarstvu, rudarstvu, navigaciji, hidroakustici i dr. U geodeziji je goniometar općenit i relativno malo upotrebljavan naziv za instrumente za mjerenje horizontalnih kutova. Jedan od njih, upotrebljavao se pri grafičkoj izmjeri zemljišta za određivanje magnetskih azimuta i mjerenje kutova, poznat je pod nazivom goniometar busola ili busolni teodolit. Spada u skupinu busolnih instrumenata, a osnovni su mu dijelovi busola i naprava za viziranje. Pri mjerenju takvim instrumentom treba paziti na to da se instrumentu ne približi kakav željezni predmet; mjerenje će biti nemoguće u blizini električnih vodova istosmjerne struje. Na točnost mjerenja nepovoljno djeluju mjesne i vremenske promjene magnetske deklinacije, pa ih je korisno prije mjerenja ispitati. Drugi geodetski goniometri su: grafometar ili astrolab s diopterima, pantometar, kutni valjak ili kutni bubanj, tahimetar, teodolit, geodetski krug i dr. U novije vrijeme i za vojne potrebe izrađuju se digitalni goniometri. Jedan od njih je LEICA SG12, uređaj za mjerenje kuteva koji može nositi na sebi druge uređaje do ukupne mase od 10 kg. Ugrađeni digitalni magnetski kompas omogućuje orijentaciju i mjerenje horizontalnih i vertikalnih kutova, kompenzaciju nagiba instrumenta, autonomnu orijentaciju i kalibriranje bez utjecaja magnetskih poremećaja.

Vidi: teodolit; tahimetar; busola

Područje: mjerni instrumenti

EN: goniometer

DE: Winkelmessinstrument

Gopher
Definicija: Distribuirani mrežni informacijski servis ostvaren na načelu klijent-poslužitelj. Omogućava spremanje, pretraživanje i dobavljanje informacija.

Vidi: klijent; poslužitelj

Područje: informatika

EN: gopher

GPRS
Definicija: Standard bežične komunikacije koji radi pri brzini od 115 kilobita u sekundi, što je mnogo brže u usporedbi s trenutačnim brzinama GSM-a, koje iznose 9,6 kilobita u sekundi.

Vidi: GSM

Područje: informatika

EN: GPRS (General Packet Radio Service)

GPS
Definicija: Sustav satelita i zemaljskih stanica Ministarstva obrane SAD-a koji uz pomoć radiovalova omogućuje neprekidno pozicioniranje na cijeloj Zemlji i u njezinoj blizini.

Vidi: GLONASS; NAVSTAR

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: GPS (Global Positioning System)

DE: Positionierungssystem, globales

GPS-prijamnik
Definicija: Uređaj za prijam i obradu GPS-signala; sastoji se od antene, radiofrekvencijskog pretvarača, mikroprocesora, kontrolne jedinice, memorije, izvora napajanja.

Vidi: segment, korisnički; GPS-sateliti

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: GPS receiver

DE: GPS Empfänger

GPS-sateliti
Definicija: Sateliti koji se gibaju u gotovo kružnoj orbiti na visini od 20 200 km iznad Zemlje s periodom rotacije od približno 12 zvjezdanih sati, opremljeni atomskim satovima visoke preciznosti, odašilju navigacijske poruke preko GPS-signala.

Vidi: segment, svemirski; poruka, navigacijska; sat, atomski; GPS-signal

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: GPS satellites

GPS-signal
Definicija: Bifazno modulirani, cirkularno polarizirani elektromagnetski val koji odašilju GPS-sateliti.

Vidi: L1-nosač; L2-nosač

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: GPS signal

GPS-tjedan
Definicija: Cijeli broj tjedana od nultog GPS-vremena.

Vidi: GPS-vrijeme, nulto

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: GPS week

GPS-vektor
Definicija: Prostorni (trodimenzionalni) vektor između dvaju stajališta na kojima je istodobno opažano GPS-prijamnicima.

Vidi: linija, bazna

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: baseline

GPS-vrijeme
Definicija: Vrijeme od ponoći sa subote na nedjelju, 6. siječnja 1980. godine.

Vidi: vrijeme, atomsko; vrijeme, univerzalno koordinirano

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: GPS time

DE: GPS-Zeit

GPS-vrijeme, nulto
Definicija: Ponoć sa subote na nedjelju, 6. siječnja 1980. godine, Julijanski datum: 2444244,5.

Vidi: datum, Julijanski

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: GPS time zero

građevina
Definicija: Umjetni objekt izgrađen od građevnih materijala i građevnih dijelova koji je povezan s tlom, a nalazi se na tlu ili pod njim.

Područje: inženjerska geodezija

EN: structure; building; facility

DE: Bauwerk; Bau; Bauobjekt

gradijent
Definicija: Gradijent skalarnog polja f (grad f) je vektorski operator čije komponente u smjeru koordinatnih osi odgovaraju parcijalnim derivacijama polja f po varijablama. Gradijent polja često se upotrebljava u fizici za opisivanje prostorne varijacije veličine sile, npr. magnetskog ili gravitacijskog polja. U Zemljinu gravitacijskom polju smjer gradijenta je prema središtu Zemlje. U magnetskom polju smjer gradijenta je u smjeru magnetskih silnica.

Područje: matematika

EN: gradient

FR: gradient

DE: Gradient

gradijent sile teže, horizontalni
Definicija: Maksimalna promjena ubrzanja sile teže u horizontalnoj ravnini.

Vidi: sila teža

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: gradient, horizontal gravity

DE: Schweregradient, horizontales

gradijent sile teže, vertikalni
Definicija: Maksimalna promjena ubrzanja sile teže u smjeru težišnice.

Vidi: sila teža; težišnica

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: gradient, vertical gravity

DE: Schweregradient, vertikales

gradijent, temperaturni
Definicija: Diferencijalna promjena temperature zraka dt/dh. Praktično se uzima kvocijent razlika temperatura Δt/Δh po vertikali (vertikalni temperaturni gradijent) ili horizontali (horizontalni temperaturni gradijent). Prema višegodišnjim istraživanjima dobivena je empirijska formula (Brocks): , gdje je h visina iznad tla, b i c konstante određene iz mjerenja temperature na različitim visinama. Eksponent c–1 nalazi se većinom između –0,7 i –1,3. Prema Bahnertu, vrlo pojednostavnjena formula za vertikalni temperaturni gradijent glasi , gdje je vertikalni temperaturni gradijent za h=1 m.

Područje: metrologija

EN: gradient, temperature

DE: Temperaturgradient

graf
Također: graf

Definicija: Slika funkcije y = f (x) u koordinatnom sustavu. Graf funkcije f kojoj je domena A i kodomena B je skup . Drugim riječima, graf je skup svih uređenih parova kojima je prva koordinata iz domene, a druga je odgovarajuća vrijednost funkcije.

Područje: matematika

EN: graph

FR: graphe

DE: Graph; Schaubild

grafika
Definicija: (1) Umijeće ili tehnika kojom se tiskaju kopije, npr. drvorez, bakrorez, litografija i dr. Također, naziv za tako dobiveni otisak. (2) Umijeće crtanja, slikanja i tiskanja. (3) Vještina crtanja posebno u matematici, inženjerstvu itd. Također, naziv za izrađeni crtež, grafički prikaz.

Vidi: drvorez; bakrorez; litografija

Područje: kartografija

EN: graphics; arts, graphic

DE: Grafik

grafika, objektno orijentirana
Vidi: grafika, vektorska

grafika, računalna
Definicija: (1) Prikazivanje slika na računalnom zaslonu. Pojam obuhvaća različite načine stvaranja, prikazivanja i spremanja slika uz pomoć računala. (2) Ponekad označuje stvaranje poslovnih dijagrama i tablica.

Područje: informatika

EN: graphics, computer

DE: Computergraphik

grafika, rasterska
Također: grafika, rasterska

Definicija: Pojam koji obuhvaća sve što je u vezi s rasterskim podacima: njihovu obradu, spremanje, rasterske slike, odgovarajući hardver, softver itd.

Vidi: podaci, rasterski; slika, rasterska

Područje: informatika

EN: graphics, raster

DE: Rastergraphik; Pixelgraphik

grafika, trodimenzionalna
Definicija: Svaka slika koja predmet ili predmete prikazuje s tri dimenzije – duljinom, visinom i dubinom. Trodimenzionalna grafika crta se na mediju s dvije dimenzije, a treća se dimenzija – dubina – prikazuje perspektivom ili tehnikama kao što su sjenčanje ili višetonski prijelaz boje.

Vidi: perspektiva; sjenčanje

Područje: informatika

EN: graphics, three-dimensional; 3-D graphics

DE: 3-D Graphik

grafika, vektorska
Također: grafika, vektorska

Definicija: Pojam koji obuhvaća sve što je u vezi s vektorskim podacima: njihovu obradu, spremanje, vektorske slike, odgovarajući hardver, softver itd.

Vidi: podaci, vektorski

Područje: informatika

EN: graphics, vector

DE: Vektorgraphik

grafikon
Definicija: Prikaz brojčanih veličina i međusobnih odnosa među prirodnim ili društvenim pojavama i procesima u koordinatnom sustavu s pomoću točaka, krivulja ili znakova. Obično se upotrebljava za prikazivanje statističkih podataka.

Područje: matematika

EN: graph

DE: Graph

gram
Definicija: Znak g, decimalna jedinica osnovne SI-jedinice mase, u značenju 10-3 kilograma. Kako je naziv kilogram nastao kao naziv za decimalnu jedinicu tisuću grama, to se od kilograma ne mogu tvoriti decimalne jedinice, jer bi se dva puta uzastopno primjenjivao predmetak. Zato se jedinice manje od kilograma tvore od grama (dekagram, miligram, mikrogram).

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

EN: gram

FR: gramme

DE: Gramm

granica
Definicija: Vidi: međa

Područje: katastar i zemljišna knjiga

granica epikontinentalnog pojasa, vanjska
Definicija: Točka gdje dubina mora nad podmorjem dopušta iskorištavanje prirodnih bogatstava kontinentalne ravnine prema Konvenciji o epikontinentalnom pojasu iz 1958.

Područje: pomorstvo

EN: limits of the continental shelf, outer

granica gradnje
Definicija: Linija određena u nekom planu izgradnje koju građevine i dijelovi građevina ne smiju prijeći.

Područje: inženjerska geodezija

EN: boundary, building plot; boundary, plot

DE: Baugrenze

granica oštrog preslikavanja, bliža
Definicija: Minimalna udaljenost prednjeg plana od objektiva kamere, uz konstantno fokusiranje, pri kojoj je neoštrina u slici unutar dopuštenih tolerancija.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

granica oštrog preslikavanja, dalja
Definicija: Maksimalna udaljenost stražnjeg plana od objektiva kamere, uz konstantno fokusiranje, pri kojoj je neoštrina u slici unutar dopuštenih tolerancija.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

granica teritorijalnog mora
Definicija: Polazna crta, normalna i ravna, od koje se mjeri širina teritorijalnog mora i njegova vanjska granica, udaljena najviše 12 M od polazne crte.

Vidi: crta, polazna; more, teritorijalno

Područje: pomorstvo

EN: limits of the territorial sea

granica teritorijalnog mora, vanjska
Definicija: Crta kojoj je udaljenost svake točke od najbliže točke polazne crte jednaka širini teritorijalnog mora obalne države. Vanjska granica teritorijalnog mora ujedno je i državna granica na moru. Ondje gdje prestaje teritorijalno more prestaje i suverenost obalne države.

Vidi: crta, polazna; more, teritorijalno

Područje: pomorstvo

EN: limits of the territorial sea, outer

granica tolerancije
Definicija: Granična vrijednost (donja ili gornja) jedne količinske značajke. Ako postoji samo jedna granična vrijednost ona se naziva jednostrana granica tolerancije. Kada postoje dvije granične vrijednosti, gornja i donja, onda se one nazivaju gornja granica tolerancije i donja granica tolerancije.

Vidi: odstupanje, dopušteno

Područje: statistika

EN: limit, tolerance

FR: limite de tolérance

DE: Toleranzgränze

granica, državna
Definicija: Crta koja označuje gdje prestaje državno područje jedne i počinje državno područje druge države. Granica razgraničuje, odvaja, dijeli područja dviju susjednih država; ona obilježava doseg nadležnosti države, razdvaja prostore u kojima vrijede različiti državni poreci. Tehnički napredak i ograničenost prostora doveli su do toga da granicu između država (i između država i otvorenog mora) čine zamišljene plohe koje poput zastora padaju okomito na tlo (ili vodenu površinu) i nastavljaju se u dubinu zemlje. Time granica, kao ploha koja se spušta na graničnu crtu na tlu (ili na vodi), razgraničuje između država ne samo tlo i vodenu površinu nego i zrak (zračni stup) i prostor zemljine unutrašnjosti. Na površini Zemlje (kopnenom dijelu državnog područja) granične se točke redovito obilježavaju posebnim znacima. Državnu granicu pomorskih država prema pučini čini vanjska crta teritorijalnog mora.

Područje: geodezija, pomorstvo

EN: border, state

DE: Staatsgrenze

granice služnosti, prostorne
Definicija: Granice koje je potrebno točno odrediti u slučaju da ih neka služnost prostorno ograničava; ako se služnost odnosi na cijele katastarske čestice, prostorne granice služnosti su granice katastarske čestice, a ako se služnost ograničava na dio katastarske čestice, prostorne granice služnosti se izmjerom trebaju precizno i točno odrediti te prikazati na nacrtu koji se prilaže ispravi na temelju koje se zahtijeva upis služnosti.

Vidi: služnost

Područje: katastar i zemljišna knjiga

graver
Definicija: Radnik koji urezuje slike ili slova u bakar, kamen, drvo i slične materijale. U povijesti kartografije on je na takve materijale prenosio kartu u zrcalnoj varijanti kako bi na otisku raspored elemenata bio ispravan.

Vidi: graviranje

Područje: kartografija

FR: graveur

gravimetar
Definicija: Instrument za mjerenje ubrzanja sile teže odnosno razlika njezinih vrijednosti. Princip mjerenja sastoji se u kompenzaciji promjena ubrzanja sile teže djelovanjem na malu masu gravimetra silama neovisnim o djelovanju sile teže. Npr. primjena elastičnog pera koje održava ravnotežu sa silom teže, te se promjena njegove duljine koristi za mjerenje (statički gravimetar).

Područje: mjerni instrumenti

EN: gravimeter; gravity meter; gravity instrument

FR: gravimetre

DE: Gravimeter

gravimetrija
Definicija: Geofizička metoda kojom se proučava ubrzanje i mjeri sila teža.

Vidi: sila teža

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: gravimetry

FR: gravimétrie

DE: Gravimetrie

graviranje
Definicija: Manualni, mehanički ili fotoelektrični postupak urezivanja crteža ili pisma u metalnu, kamenu, staklenu ili plastičnu ploču pomoću prikladnoga gravirnog alata.

Vidi: graver

Područje: kartografija

EN: engraving

DE: gravieren

gravitacija
Definicija: Općenita pojava međusobnog privlačenja između materijalnih tijela, proporcionalna produktu njihovih masa i obrnuto proporcionalna kvadratu njihove međusobne udaljenosti.

Vidi: sila teža

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: gravitation

FR: gravitation

DE: Gravitation

gravitacija, normalna
Definicija: Apsolutna vrijednost teorijske sile gravitacije, definirana ekvipotencijalnim rotacijskim elipsoidom, u pojedinoj točki. Oznaka γ.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: gravity, normal (γ)

DE: Gravitation, normale

greben
Definicija: Osamljeni stjenoviti ostaci klifa razorenog abrazijskim djelovanjem. Može biti u razini, ispod ili iznad (za niske vode) morske razine. Uočljiv je, jer izaziva rušenje valova. Na navigacijskoj karti je označen posebnim znakom. Abrazijom poluotoka nastaje niz otočića koji se često nazivaju grebenima (npr. Grebeni kraj Dubrovnika).

Područje: pomorstvo

EN: reef

FR: récif

DE: Riff

griva
Definicija: Uski dio zemlje obrastao travom, najčešće međa dviju oranica ili dvaju vinograda. Sudbeni zapisnici iz prošlosti Zagreba često spominju prisegu na grivu. Vidi: međa

Područje: katastar i zemljišna knjiga

grlo serpentine
Definicija: Najuži dio serpentine.

Vidi: serpentina

Područje: inženjerska geodezija

groma
Definicija: Sprava za iskolčavanje okomica u doba starih Rimljana. Po njoj su mjernici toga doba dobili naziv gromatici.

Područje: mjerni instrumenti

EN: groma surveying

gromača
Također: gromača

Definicija: Suhi zid od netesana kamena, vrlo često međa katastarskih čestica. Vidi: međa

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: masonry wall, dry

DE: Trockenmauerwerk

gromada, komasacijska
Vidi: područje, komasacijsko

gromatik
Vidi: agrimensor

GRS 80
Definicija: Geodetski temeljni (referentni) sustav utemeljen je na teoriji geocentričkog ekvipotencijalnog elipsoida definiranog sljedećim prihvaćenim (konvencijskim) konstantama: ekvatorijalni radijus Zemlje a = 6 378 137 m, geocentrička gravitacijska konstanta Zemlje (uključujući i atmosferu) GM = 3 986 005 × 108 m3 s–2, dinamička spljoštenost Zemlje, isključujući trajnu plimnu deformaciju J2 = 108 263 × 10–8, kutna brzina Zemlje ω = 7 292 115 × 10–11 rad s–1. Iste su formule za računanje kao i za Geodetski referentni sustav 1967, usvojen na XV. generalnoj skupštini Međunarodne unije za geodeziju i geofiziku (International Union of Geodesy and Geophysics – IUGG) u Moskvi 1971. i koje je objavila Međunarodna asocijacija za geodeziju (International Association of Geodesy – IAG). Orijentiran je na takav način da je mala os referentnog elipsoida, kako je gore definiran, paralelna sa smjerom definiranim Konvencionalnim međunarodnim ishodištem (Conventional International Origin), a početni meridijan je paralelan s početnim meridijanom za geografske dužine kako je prihvatio Međunarodni ured za vrijeme (Bureau International de l'Heure – BIH).

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: GRS 80 (Geodetic Reference System 1980)

gruntovnica
Vidi: knjiga, zemljišna

grupa
Definicija: Algebarska struktura koja se sastoji od skupa G i binarne operacije na G sa svojstvima: (1) , za svaka dva elementa , (2) , za sve , (3) Postoji tako da je , za sve , (4) Za svaki postoji tako da vrijedi .

Područje: matematika

EN: group

FR: groupe

DE: Gruppe

grupa, objektna
Definicija: U CROTIS-u, drugi stupanj u hijerarhijskoj klasifikaciji topografskih objekata. Po modelu podataka CROTIS-a topografski objekti se na temelju zajedničkih karakteristika svrstavaju u objektne vrste, koje se objedinjuju u objektne grupe, a objektne grupe u objektne cjeline. Npr. objektna cjelina 6000 Vode sastoji se od dviju objektnih grupa: 6100 Kopnene vode i 6200 More.

Vidi: CROTIS; vrsta, objektna; cjelina, objektna

Područje: GIS

DE: Objektgruppe

grupiranje
Definicija: (1) Stvaranje novog entiteta iz skupa sličnih entiteta. U nekim procesima GIS-a, grupe susjednih područja povezane su u veće područje, često kao dio hijerarhije prostornih jedinica. (2) Nenadzirani trening; postupak generiranja signatura zasnovanih na prirodnom grupiranju piksela slikovnih podataka iscrtanih u spektralnom prostoru.

Vidi: entitet; trening, nenadzirani; signatura; prostor, spektralni

Područje: (1) GIS, (2) fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: (1) aggregation; (2) clustering

DE: (1) Gruppieren

GSDI
Definicija: Kratica za Global Spatial Data Infrastructure – globalna infrastruktura prostornih podataka. Krovna udruga koja se bavi infrastrukturom prostornih podataka. To je neprofitna globalna organizacija koja okuplja agencije, tvrtke, različite organizacije i pojedince diljem svijeta. Njena svrha je promicanje međunarodne suradnje i podrška u razvoju lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne infrastrukture prostornih podataka. U svojem članstvu okuplja više od 50 zemalja širom svijeta.

Vidi: infrastruktura prostornih podataka

Područje: geoinformatika

EN: GSDI (Global Spatial Data Infrastructure)

GSM
Definicija: Globalni sustav za mobilne komunikacije.

Područje: informatika

EN: GSM (Global System for Mobile Communication)

gustoća
Definicija: (1) Broj bitova po inču na magnetskoj traci. (2) Tehnika analize susjedstva (okoline) koja daje izlazni broj piksela iste vrijednosti kao analizirani piksel u određenom korisničkom prozoru.

Vidi: analiza susjedstva; piksel

Područje: informatika, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: density

DE: Dichte

gustoća rastera
Također: gustoća rastera

Definicija: Broj linija ili redova točkica na jedinicu duljine.

Područje: kartografija

EN: density, screen

FR: pas

DE: Rasterweite