Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
jakost ispita
Definicija: Vjerojatnost da se ne učini pogreška druge vrste. Ona je jednaka 1–ß. To je, dakle, vjerojatnost odbacivanja nul-hipoteze, kad je ona neispravna (vjerojatnost pravilnog odbacivanja H0).

Vidi: pogreška prve vrste; nul-hipoteza; pogreška druge vrste

Područje: statistika

EN: power of test

FR: puissance du test

jakost, optička
Također: jakost, optička

Definicija: Značajka snage loma optičkog sustava. Recipročna je vrijednost reducirane žarišne daljine slike ili žarišne daljine predmeta izraženih u metrima. Jedinica optičke jakosti u SI-sustavu je m–1, a dopušteni naziv dioptrija (znak dpt).

Vidi: dioptrija

Područje: fizika (optika)

EN: power, equivalent refracting

DE: Brechwert

jakost, svjetlosna
Također: jakost, svjetlosna

Definicija: Kvocijent emitiranog toka svjetlosti Φ točkastog izvora svjetlosti u određenom smjeru i zračenog prostornoga kuta ω. U diferencijalnom obliku definicija svjetlosne jakosti I glasi: . Osnovna jedinica je kandela (znak cd). Jedinica svjetlosne jakosti SI = candela = cd. Kandela je jedna od osnovnih jedinica SI i definira se na sljedeći način. Kandela je svjetlosna jakost, u okomitom smjeru, površine 1/600 000 kvadratnog metra crnog tijela na temperaturi skrućivanja platine pri tlaku 101 325 njutna na kvadratni metar (rezolucija 5. generalne konferencije za mjere i utege, 1967).

Napomena: Uzme li se pri konstantnom svjetlosnom toku Φ: i prema definiciji prostornoga kuta , to će biti , . Osvijetljenost plohe od približno točkastog izvora (fotometrijski) obrnuto je razmjerna kvadratu udaljenosti plohe od izvora.

Vidi: tok, svjetlosni; osvijetljenost; sustav jedinica, Međunarodni

Područje: fizika (optika)

EN: intensity, luminous; intensity, light

FR: intensité lumineuse

DE: Lichtstärke; Intensität

Java
Definicija: Višenamjenski programski jezik koji se može upotrebljavati na različitim web platformama.

Područje: informatika

EN: Java

jedinica temperature
Definicija: Termodinamička temperatura osnovna je mjerna veličina (znak T). Zakonita je mjerna jedinica kelvin (znak K). Na jedinicu kelvin smiju se primijeniti svi zakoniti jedinični predmeci. Mjerna veličina Celzijeva temperatura (znak t) definira se jednadžbom t = T–273,15 K. Zakonito se iskazuje jedinicom Celzijev stupanj (znak oC). Prigodom preračunavanja pomoću definicijske jednadžbe upotrebljava se jednakost oC = K. Na jedinicu Celzijev stupanj ne smije se primijeniti nijedan jedinični predmetak.

Područje: metrologija

EN: unit, temperature

FR: unité du temperature

DE: Temperatureinheit

jedinica za mjerenje duljine
Vidi: metar

Područje: metrologija

EN: length measuring unit

FR: unité (de mesure) du longueur

DE: Distanzmessungseinheit

jedinica za mjerenje vremena
Vidi: sekunda

jedinica, imaginarna
Definicija: Kompleksni broj .

Područje: matematika

EN: unit, imaginary

FR: unité imaginaire

DE: Einheit, imaginäre

jedinica, izvansustavna (mjerna)
Definicija: Mjerna jedinica koja ne pripada danom sustavu jedinica.

Primjer: U odnosu prema SI zakonite izvansustavne jedinice su stupanj, kutna minuta, kutna sekunda, gon, dan, sat, minuta, čvor, bar.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

EN: unit (of measurement), off-system

FR: unité (de mesure) hors systéme

jedinica, izvedena (mjerna)
Definicija: Mjerna jedinica za izvedenu veličinu u određenom sustavu veličina.

Napomena: Neke izvedene jedinice imaju posebne nazive i znakove, npr. u SI: njutn (N) jedinica sile, džul (J) jedinica energije.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

EN: unit (of measurement), derived

FR: unité (de mesure dérivée)

DE: Meßeinheit

jedinica, koherentna (mjerna)
Također: jedinica, koherentna (mjerna)

Definicija: Izvedena mjerna jedinica koja se može prikazati osnovnim jedinicama s pomoću formule u kojoj je faktor proporcionalnosti jednak jedan.

Primjer: Njutn je koherentna jedinica u SI: N= kgms–2.

Vidi: sustav (mjernih) jedinica, koherentni

Područje: metrologija

EN: unit (of measurement), coherent

FR: unité (de mesure) cohérente

jedinica, mjerna
Definicija: Posebna veličina, točno određena i prihvaćena dogovorom, s kojom se uspoređuju druge veličine iste vrste kako bi se izrazio njihov kvantitativni odnos na tu veličinu.

Napomena: Mjernim su jedinicama dogovorno dodijeljeni nazivi i znakovi.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

EN: unit of measurement

FR: unité de mesure

DE: Meßeinheit

jedinica, osnovna mjerna
Definicija: Mjerna jedinica za osnovnu veličinu u određenom sustavu veličina.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

EN: unit (of measurement), base

FR: unité (de mesure) de base

DE: Grundeinheit

jedinica, teritorijalna
Definicija: Ograničeno područje koje ima neko zajedničko obilježje; na primjer, površina iste kulture, administrativno-upravna cjelina itd.

Područje: kartografija

EN: area, statistical; unit, enumeration

DE: Gebietseinheit

jedinice Međunarodnog sustava (SI)
Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

jedinice za mjerenje kuta
Definicija: Jedinice kuta u Međunarodnom sustavu jedinica (SI) jesu: radijan i steradijan, i decimalne jedinice tvorene s pomoću svih zakonskih predmetaka. Radijan (znak jedinice: rad) je kut između dvaju polumjera koji na kružnici odrezuju luk čija je duljina jednaka polumjeru. Steradijan (znak jedinice: sr) je prostorni kut čiji se vrh nalazi u središtu kugle, a na njezinoj plohi omeđuje površinu jednaku kvadratu polumjera kugle. Zakonite jedinice kuta su gon ili grad (g), stupanj (°), kutna minuta (') i kutna sekunda ("). Vrijedi: 400 g = 2π rad = 360°.

Vidi: podjela, centezimalna; podjela, seksagezimalna

Područje: metrologija

EN: units, angular

FR: unité angulaire

DE: Winkeleinheiten

jednadžba
Definicija: Zapis problema nalaženja onih vrijednosti argumenata za koje su dvije funkcije jednake. Te vrijednosti argumenata nazivaju se rješenjem jednadžbe. Argumenti koji sudjeluju u jednadžbi nazivaju se nepoznanicama. Postoje jednadžbe s jednom, dvije ili više nepoznanica. Jednadžbama su se bavili matematičari u svim razdobljima.

Područje: matematika

EN: equation

FR: équation

DE: Gleichung

jednadžba popravaka
Također: jednadžba popravaka

Definicija: Jednadžba kojom se popravak određenog opažanja prikazuje kao funkcija nepoznanice. Kod općih funkcija i bez uvođenja približnih vrijednosti za nepoznanice, riječ je o izvornim (prvotnim) jednadžbama popravaka. Kod linearnih funkcija kod kojih je nužno prethodno uvesti približne vrijednosti riječ je o lineariziranim jednadžbama popravaka.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: equation, observation

FR: relation d'observation

DE: Verbesserungsgleichung

jednadžba preslikavanja leće ili optičkog sustava
Definicija: U obliku (Gaussova jednadžba), ili (Newtonova jednadžba), daje odnos udaljenosti ravnine predmeta, udaljenosti ravnine slike i žarišne daljine, gdje su: a udaljenost ravnine predmeta od glavne ravnine (predmeta), a' udaljenost ravnine slike od glavne ravnine (slike), x udaljenost ravnine predmeta od žarišta (predmeta), x' udaljenost ravnine slike od žarišta (slike), f žarišna daljina.

Napomena: Kao pozitivan smjer uzima se smjer širenja svjetlosti.

Vidi: ravnina, glavna; daljina, žarišna; preslikavanje, optičko

Područje: fizika (optika)

EN: equation, lens

FR: équation de lentilles

DE: Linsengleichung

jednadžba, algebarska
Definicija: Jednadžba , gdje su realni brojevi (koeficijenti jednadžbe) i . Prirodni broj n naziva se stupnjem jednadžbe. Za n=1 dobiva se linearna, za n=2 kvadratna, za n=3 kubna jednadžba itd.

Područje: matematika

EN: equation, algebraic

FR: équation algébrique

DE: Gleichung, algebraische

jednadžba, diferencijalna
Definicija: Jednadžba koja sadrži zavisne varijable, nezavisne varijable i derivacije zavisnih varijabli po nezavisnima. Stupanj (red) diferencijalne jednadžbe jednak je stupnju (redu) najviše derivacije koja se u jednadžbi pojavljuje. Dijele se na obične i parcijalne.

Vidi: derivacija; jednadžba; varijabla

Područje: matematika

EN: equation, differential

FR: équation différentielle

DE: Differentialgleichung

jednadžba, implicitna
Definicija: Jednadžba funkcije dviju ili više varijabli koje međusobno nisu nezavisne. Npr. odabere li se y kao zavisna varijabla, kaže se da je s definiran y kao implicitna funkcija od x. Ako postoji funkcija f tako da je y=f(x), y se naziva eksplicitnom funkcijom od x.

Područje: matematika

EN: equation (function), implicit

FR: fonction implicite

DE: Funktion, implizite

jednadžba, korelatna
Definicija: Prikaz popravaka ili produkta popravaka s pripadnim težinama kao linearne funkcije korelata.

Vidi: korelate

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: equation, correlative; equation, correlate

FR: équation corrélative

DE: Korrelatengleichung

jednadžba, kubna
Vidi: jednadžba, algebarska

Područje: matematika

EN: equation, cubic

FR: équation cubique

DE: Gleichung, kubische

jednadžba, kvadratna
Definicija: Jednadžba . Rješenja te jednadžbe su . Ako je diskriminanta pozitivna, oba su rješenja realna, ako je D = 0, postoji jedno realno (dvostruko) rješenje, ako je D < 0, rješenja su konjugirano kompleksni brojevi.

Vidi: jednadžba, algebarska

Područje: matematika

EN: equation, quadratic

FR: équation quadratique

DE: Gleichung, quadratische

jednadžba, linearna
Definicija: Algebarska jednadžba prvog stupnja u svim varijablama. Npr. i su linearne jednadžbe. Jednadžba je linearna po pojedinoj varijabli ako je po toj varijabli prvog stupnja. Jednadžba je linearna po x, ali nije po y.

Područje: matematika

EN: equation, linear; equation, first-degree

FR: équation linéaire

DE: Lineargleichung

jednadžba, parcijalna diferencijalna
Definicija: Diferencijalna jednadžba koja sadrži parcijalne derivacije. Npr.

Vidi: jednadžba, diferencijalna

Područje: matematika

EN: equation, partial differential

FR: équation aux dérivées partielles

DE: Differentialgleichung, partielle

jednadžba, polarna
Definicija: Jednadžba u polarnim koordinatama. Jednadžba krivulje u polarnim koordinatama (r,θ) obično se zapisuje u obliku r=f(θ).

Područje: matematika

EN: equation, polar

FR: équation polaire

DE: Gleichung, polare

jednadžbe težina
Definicija: Jednadžbe za izračunavanje težinskih koeficijenata.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: equations, weight

FR: équations aux poids

DE: Gewichtsgleichungen

jednadžbe, normalne
Definicija: Linearni sustav jednadžbi za određivanje nepoznanica, odnosno korelata pri izjednačenju po metodi najmanjih kvadrata.

Vidi: korelate

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: equations, normal

FR: équations normales

DE: Normalgleichungen

jednadžbe, parametarske
Definicija: Jednadžbe krivulja kod kojih je svaka koordinata izražena pomoću veličina koje se nazivaju parametrima. Npr. parametarska jednadžba pravca u ravnini glasi: , .

Vidi: elipsa; hiperbola; parabola

Područje: matematika

EN: equations, parametric

FR: équation parametric

DE: Parametergleichungen

jednakost
Definicija: (1) Relacija među elementima nekog skupa. Ako su a i b u toj relaciji, piše se a=b. Jednakost je relacija ekvivalencije. (2) Zapis činjenice da su dvije veličine jednake. (3) Jednakost "po definiciji". Na primjer, jednakost u izrazu znači da je f funkcija koja svakom realnom broju pridružuje njegovu dvostruku vrijednost. Oznaka jednakosti po definiciji je: =. (4) Jednakost jednadžbi.

Područje: matematika

EN: equality

FR: égalité

DE: Gleichkeit

jednorodnost
Vidi: homogenost

JERS-1
Definicija: Japanski satelit, lansiran 1992. godine. Prvi u seriji satelita za istraživanje Zemlje koji istodobno snima optičkim i mikrovalnim senzorima.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: JERS-1 (Japanese Earth Resources Satellite-1)

jezgra
Definicija: Dvodimenzionalni niz digitalnih vrijednosti piksela koji se upotrebljava u digitalnom filtriranju.

Vidi: filtriranje

Područje: informatika

EN: kernel

DE: Kern

jezgra, konvolucijska
Definicija: Matrica brojeva koja se upotrebljava za usrednjavanje vrijednosti svakog piksela s vrijednostima okolnih piksela.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: kernel, convolution

jezgra, visokofrekvencijska
Također: jezgra, visokofrekvencijska

Definicija: Konvolucijska jezgra koja povećava prostornu frekvenciju snimke.

Vidi: jezgra, konvolucijska; frekvencija, prostorna

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: kernel, high-frequency

jezgra, Zemljina
Definicija: Središnji dio Zemljina tijela (dubina od 2900 km do središta).

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

DE: Erdkern

jezik prostornog modeliranja
Također: jezik prostornog modeliranja

Definicija: Pisani jezik koji se upotrebljava unutar Model Makera (Spatial Modeller) za izvođenje operacija određenih u grafičkim modelima koji se kreiraju. SML također se upotrebljava za pisanje aplikacija za specifične modele.

Područje: informatika

EN: Language, Spatial Modeller

jezik za pretraživanje
Definicija: Računalni jezik koji se upotrebljava u sustavima za upravljanje bazama podataka za pronalaženje, modificiranje, dodavanje ili brisanje podataka. Primjer je SQL (Structured Query Language – Strukturni jezik za pretraživanje).

Vidi: SQL

Područje: informatika

EN: language, query.

jezik, programski
Definicija: Jezik na kojem se piše računalni program.

Područje: informatika

EN: language, programming

DE: Programmiersprache

jezik, skriptni
Definicija: Programski jezik za pisanje programa kojima se upravlja izvođenjem namjenskog programa ili skupine namjenskih programa.

Područje: informatika

EN: language, script

JOG
Definicija: Kratica od Joint Operations Graphic. Standardno mjerilo 1:250 000 kartografskih proizvoda Odjela za obranu (Department of Defense) NATO-a.

Područje: kartografija

EN: JOG (Joint Operations Graphic)

JPEG
Definicija: Kratica od Joint Photographics Experts Group. Način zapisivanja slika u digitalnom obliku uz sažimanje koje smanjuje kvalitetu slike kako bi se uštedio prostor na disku. Uz manje stupnjeve sažimanja promjene nisu uočljive ljudskim okom.

Područje: informatika

EN: JPEG (Joint Photographic Experts Group)

jutro, bečko
Također: jutro, bečko

Definicija: Jedinica za površinu bečkoga hvatnog sustava, ima 1600 četvornih hvati (čhv). Označava se kraticom "j".

Vidi: sustav, bečki hvatni; hvat, četvorni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Joch, Wiener

jutro, donjoaustrijsko
Vidi: jutro, bečko