Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
racionalizacija
Definicija: Postupak kojim se neki razlomak koji ima iracionalni nazivnik pretvara u razlomak s racionalnim nazivnikom. Na primjer: ;

Područje: matematika

EN: rationalizing

FR: rationalisation

DE: Rationalmachen

račun centriranja
Definicija: Proračun ispravka pravca uz mjerenje pri ekscentričnom stajalištu instrumenta. Pri ekscentričnoj ciljnoj točki račun centriranja naziva se redukcijom pravca.

Područje: praktična geodezija

EN: reduction to centre

FR: réduction au centre

DE: Zentrierungsrechnung

račun izjednačenja
Definicija: Postupci za procjenjivanje vrijednosti mjerenih veličina. U svakom mjerenju, naime, pojavljuju se veća ili manja mjerna odstupanja, kojima vrijednost ovisi o mjernom instrumentu ili uređaju, mjernom postupku, mjeritelju i o nizu drugih okolnosti. Zbog toga se mjerenja ponavljaju, pa se na temelju niza mjerenja pomoću računa izjednačenja određuje ona vrijednost mjerene veličine koja najbolje odgovara mjerenoj vrijednosti.

Vidi: teorija pogrešaka

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: adjustment computations

DE: Ausgleichungsrechnung

račun, diferencijalni
Definicija: Dio matematičke analize koji se bavi derivacijama funkcija i njihovim primjenama. Osnivačima te, možda najvažnije matematičke discipline smatraju se Leibniz i Newton. Od samog početka čini jedinstvenu cjelinu s integralnim računom.

Vidi: analiza, matematička

Područje: matematika

EN: calculus, differential

FR: calcul différentiel

DE: Differentialrechnung

račun, integralni
Definicija: Dio matematike koji se bavi integralima funkcija i njihovom primjenom. Zajedno s diferencijalnim računom tvori infinitezimalni račun.

Područje: matematika

EN: calculus, integral

FR: calcul intégral

DE: Integralrechnung

računalo
Također: računalo

Definicija: Elektronički uređaj namijenjen obradi podataka. Računalo prihvaća naredbe i podatke, izvodi s podacima zadane naredbe i prikazuje rješenja u odgovarajućem obliku; naziv za uređaj u kojem se podaci podvrgavaju slijedu operacija kako bi se dobili traženi rezultati. Može biti digitalno, analogno ili hibridno. Četiri su vrste digitalnih računala: mikroračunalo, mini računalo, veliko računalo i superračunalo. Pet je osnovnih elemenata digitalnoga računalnog sustava: ulazni uređaji, upravljačka jedinica, aritmetičko-logička jedinica, memorija i izlazni uređaji.

Područje: informatika

EN: computer

FR: ordinateur

DE: Rechner; Rechenanlage

računalo, glavno
Također: računalo, glavno

Definicija: Računalo domaćin, davatelj usluge u mreži koji izvodi aplikacije za računala i korisnike koji mu pristupe.

Područje: informatika

EN: computer, host

DE: Wirtsrechner

računanje površine
Definicija: Određivanje površine katastarske čestice po odgovarajućoj matematičkoj formuli iz elemenata dobivenih mjerenjem s katastarskog plana ili detaljnom izmjerom.

Vidi: čestica, katastarska; plan, katastarski; izmjera, detaljna

Područje: katastar i zemljišna knjiga, praktična geodezija

EN: calculation of area

FR: calcul des contenances

DE: Flächenberechnung

računanje, logaritamsko
Također: računanje, logaritamsko

Definicija: Operacija koja pozitivnom realnom broju, s određenom bazom, pridružuje njegov logaritam. Inverzna je operacija antilogaritmiranje.

Područje: matematika

EN: taking the logarithm

FR: recherche du logarithme

DE: Logarithmierung

računske operacije, osnovne
Definicija: Zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

Područje: matematika

radar
Definicija: (1) Elektronički uređaj koji na temelju refleksije odaslanih elektromagnetskih valova otkriva i određuje poziciju objekata u kojih je dielektrična konstanta različita od dielektrične konstante zraka. Princip rada temelji se na odašiljanju vrlo kratkih elektromagnetskih impulsa u željenu smjeru i na mjerenju vremena do povratka jeke od objekta, koji je zahvaćen tim impulsom. (2) Aktivan postupak daljinskih istraživanja koji djeluju u mikropodručjima i radiopodručjima valnih duljina.

Područje: fizika, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: RADAR (RAdio Detection And Ranging)

radar sa sintetičkom antenom
Također: radar sa sintetičkom antenom

Definicija: Radarski senzor koji upotrebljava bočno postavljenu antenu za kreiranje sintetičkog otvora.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: SAR (synthetic-aperture radar)

FR: radarasynthese d’ouverture

radar, navigacijski
Definicija: Brodski radar namijenjen prvenstveno navigaciji. Redovito ima pokazivač s panoramskom radarskom slikom. Povećava sigurnost plovidbe uopće, a posebno za ograničene vidljivosti. Obavezan je za sve brodove veće od 1600 brt.

Područje: pomorstvo

EN: radar, navigational

DE: Navigations-Radar

RADARSAT
Definicija: Kanadski radarski satelit lansiran 1995.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

radijan
Definicija: Kut kojemu luk na jediničnoj kružnici ima duljinu 1.

Vidi: jedinice za mjerenje kuta

Područje: matematika

EN: radian

FR: radian

DE: Radian(t)

radijus
Vidi: polumjer

Područje: matematika

radijvektor
Također: radijvektor

Definicija: Radijvektor točke A na pravcu, u ravnini ili u prostoru je vektor , gdje je O ishodište koordinatnog sustava. Najčešće se označuje . Ako je u prostoru točka , onda je , gdje su jedinični vektori koji određuju koordinatni sustav.

Područje: matematika

EN: radius vector

FR: rayon vecteur

DE: Radiusvektor; Ortsvektor

radiometar
Definicija: Instrument za opažanje intenziteta elektromagnetskog zračenja.

Vidi: zračenje, elektromagnetsko

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: radiometer

FR: radiometre

DE: Radiometer

radiometar, spektralni
Definicija: Instrument za mjerenje spektralne razdiobe elektromagnetskog zračenja.

Vidi: radiometar; zračenje, elektromagnetsko

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

radionavigacija
Definicija: Određivanje položaja ili informacija koje se odnose na položaj u svrhu navigacije uz pomoć radiovalova.

Vidi: navigacija

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: radio-navigation

DE: Radio-Navigation

radovi, osnovni geodetski
Definicija: Uspostavljanje i održavanje polja stalnih točaka geodetske osnove normirane gustoće, koja čine osnovu geodetskoga referentnog sustava jednoznačno određenog u odnosu na europske i svjetske referentne sustave i povezanog s njima; provođenje neprekidne kontrole polja stalnih točaka geodetske osnove te određivanje odnosa (parametara transformacije) između geodetskoga referentnog sustava i drugih (povijesnih) referentnih sustava; postupci uspostave, održavanja i kontrole polja stalnih točaka geodetske osnove koje obuhvaćaju radove satelitske, terestičke položajne i visinske, astronomsko-geodetske, gravimetrijske i magnetometrijske izmjere najviše točnosti; određivanje parametara Zemljinoga polja sile teže; uspostavljanje i održavanje trajnoga višenamjenskog sustava za satelitsko pozicioniranje za potrebe državne izmjere, katastra nekretnina, navigacije i ostalih prostorno-informacijskih sustava. Rezultat osnovnih geodetskih radova su položajne koordinate, visine, ubrzanje sile teže i magnetska deklinacija stalnih točaka geodetske osnove na koje se oslanjaju sve ostale izmjere i radovi.

Vidi: sustav, geodetski referentni; izmjera, državna; katastar nekretnina

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

radovi, terenski
Definicija: Izmjera i radovi potrebni za obavljanje svih mjernih zadataka i mjerenja koji se izvode na terenu, za razliku od obrade podataka u uredu.

Područje: praktična geodezija

EN: work, field

FR: travail de terrain

DE: Feldart

ral
Vidi: jutro, bečko

rampa
Definicija: Kontinuirana veza različitih razina neke građevine ili prometnice.

Područje: inženjerska geodezija

EN: ramp; plane, inclined

DE: Rampe

rampa, prelazna
Definicija: Dio ceste na kojem se poprečni profil mijenja od obostrano nagnutog (odvodnja vode k obama rubovima kolnika – na ravnom dijelu ceste) prema jednostrano nagnutom (odvodnja vode k samo unutarnjem rubu kolnika – u krivini).

Područje: inženjerska geodezija

EN: point, superelevation turning

DE: Anrampung

RAR
Definicija: Kratica od Real-Aperture Radar. Radarski senzor koji upotrebljava bočnu antenu za transmisiju i prijam radarskih impulsa.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: RAR (Real-Aperture Radar)

rasap svjetlosti
Vidi: disperzija svjetlosti

rasipanje svjetlosti
Vidi: difuzija svjetlosti

raspon mosta
Definicija: Razmak između osi susjednih stupova mosta.

Područje: inženjerska geodezija

raspon uzorka
Vidi: raspon varijacije

raspon varijacije
Također: raspon varijacije

Definicija: Mjera disperzije izražena kao razlika između najveće i najmanje mjerene vrijednosti veličine.

Područje: metrologija

EN: range of variation

FR: étendue de la disposition

DE: Variationsbreite; Spannweite

raspon, mjerni
Definicija: Apsolutna vrijednost razlike između dviju granica nazivnog područja mjerila.

Područje: metrologija

EN: span

FR: interval de mesure

DE: Meßbereich

rasprava
Definicija: Postupovna radnja na kojoj se raspravljaju i utvrđuju dokazi.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

rasprava za ispravak
Definicija: Rasprava koja se provodi pred zemljišnoknjižnim sudom o podnesenim prijavama i prigovorima u roku za ispravak; vodi ju sudac pojedinac, a može ju voditi i diplomirani pravnik s položenim pravosudnim ispitom kojeg za to ovlasti predsjednik suda; provodi se po procesnim pravilima izvanparničnog postupka.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

rasprava, dodjelbena
Definicija: Zakonom utvrđen komasacijski postupak oko dodjele novih posjeda sudionicima.

Područje: inženjerska geodezija

rasteg
Definicija: Povećanje dimenzija lista katastarskog plana zbog utjecaja temperature, vlažnosti zraka i starenja nositelja crteža.

Vidi: plan, katastarski; nositelj crteža

Područje: katastar i zemljišna knjiga, kartografija

raster
Definicija: Staklena ploča, list plastične mase ili papir na kojem je (nacrtan) skup pravilno raspoređenih, jednakih grafičkih elemenata različitih uzoraka. Rasteri istog uzorka međusobno se razlikuju po gustoći i tonskoj vrijednosti.

Vidi: uzorak rastera; gustoća rastera; vrijednost, tonska

Područje: kartografija

EN: screen

FR: trame

DE: Raster

raster, digitalni
Definicija: Potprogram koji definira grafičke elemente različitih uzoraka. Rasterske točke mogu programiranjem poprimiti romboidni, kružni, linijski, kvadratični i eliptični oblik. Postoje posebni programi koji ostvaruju zrnčaste uzorke i rastere za efekte. Dvije su osnovne vrste: amplitudno moduliran raster (AM), koji se danas u tisku najčešće upotrebljava, kod kojeg je razmak između središta rasterskih točaka uvijek stalan, a dojam različitih polutonova postiže se promjenom veličine točaka, i frekvencijski moduliran raster (FM), koji obilježava stalna veličina rasterske točke, a dojam polutonova dobiva se različitom gustoćom točaka.

Područje: kartografija

EN: screen, digital

DE: Digitalraster

raster, linijski
Definicija: Skup paralelnih linija jednake debljine na jednakoj udaljenosti. Prema izgledu i položaju linija razlikuju se jednostavni linijski raster, dijagonalni raster u kojem kut zaokreta prema rubovima nositelja iznosi 45° i ukršteni raster.

Vidi: raster

Područje: kartografija

EN: ruling

FR: ligné

DE: Linienraster

rasterizacija
Definicija: Proces koji transformira prostorne podatke sadržane u nizu točaka, linija i poligona u polje vrijednosti ćelija, tj. pretvaranje podataka iz vektorskog u rasterski oblik.

Područje: informatika, kartografija

EN: rasterization; vector-to-raster conversion

DE: Rasterisierung; Umwandlung von Vektor-Daten in Raster-Daten

rastriranje
Definicija: Razlaganje nekog višetonskog predloška na različito velike prozirne i neprozirne površine, koje u cjelini odgovaraju višetonskim vrijednostima predloška.

Vidi: poluton; vrijednost, tonska

Područje: kartografija

EN: to screen

FR: tramer

DE: aufrastern

rastriranje, digitalno
Definicija: Ispunjavanje određenih površina na karti digitalnim rasterom. Postoje dva osnovna postupka: amplitudno rastriranje, kod kojeg se primjenjuju amplitudno modulirani rasteri, i frekvencijsko rastriranje, kod kojeg se primjenjuju frekvencijski modulirani rasteri.

Vidi: raster, digitalni

Područje: kartografija

ravnalica
Također: ravnalica

Definicija: Za koniku to je pravac u ravnini konike koji ima svojstvo: omjer udaljenosti bilo koje točke konike do fokusa i do ravnalice je stalan i jednak linearnom ekscentricitetu e konike (kod elipse ). Elipsa i hiperbola imaju po dvije, parabola jednu, a kružnica nema ravnalicu.

Vidi: konika; fokus; elipsa; parabola; hiperbola

Područje: matematika

EN: directrix; curve, directing

FR: directrice

DE: Direktrix; Leitlinie

ravnina
Definicija: Uz točku i pravac osnovni pojam geometrije koji se u aksiomatskoj izgradnji geometrije ne definira. Ploha, koja ima svojstvo da je pravac koji spaja bilo koje dvije točke ravnine također dio ravnine. Ravnina je određena ili dvama pravcima koji se sijeku ili dvama paralelnim pravcima ili pravcem i točkom koja ne pripada tom pravcu ili trima točkama koje ne leže na pravcu. Jednadžbe ravnine: (1) Opća jednadžba , , , vektor naziva se vektorom normale ravnine jer je okomit na ravninu. (2) Segmentni oblik , a je odsječak na osi x, b je odsječak na osi y, c je odsječak na osi z. (3) Hesseov ili normalni oblik , p je udaljenost ravnine od ishodišta, su kutovi što ih normala ravnine zatvara s pozitivnim smjerom osi x, y odnosno z. (4) Jednadžba ravnine određene točkama : . (5) Jednadžba ravnine određene točkom okomito na pravac s vektorom smjera : .

Područje: matematika

EN: plane

FR: plan

DE: Ebene

ravnina izoštravanja
Definicija: Poseban naziv u mjernoj tehnici za ravninu ciljnog predmeta koja je konjugirana ravnini slike.

Napomena: Pri ispravnom izoštravanju konjugirana ravnina slike ciljnog predmeta nalazit će se u ravnini nitnoga križa.

Vidi: metoda izoštravanja slike; paralaksa nitnoga križa; ravnina predmeta; ravnina slike

Područje: mjerni instrumenti

EN: plane, focus(s)ing

FR: plan de mise au point

DE: Einstellebene

ravnina meridijana točke
Definicija: Ravnina koja sadrži polarnu os i točku.

Napomena: Definicija ravnine nebeskog meridijana malo je drukčija.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: plane of a point, meridian

ravnina meridijana, greenwichka
Definicija: Ravnina meridijana koja prolazi kroz Greenwich, u širokoj upotrebi kao ravnina početnog meridijana.

Napomena: Riječ je zapravo o poluravnini, s europske strane polarne osi.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: plane, Greenwich meridian

DE: Greenwich-Meridianebene

ravnina početnog meridijana
Također: ravnina početnog meridijana

Definicija: Izabrana ravnina meridijana od koje se mjeri geografska dužina.

Napomena: Često se skraćuje na početni meridijan, iako je meridijan linija presjecišta ravnine i referentne plohe, npr. elipsoida. Ravnina početnog meridijana je zapravo poluravnina, s jedne strane polarne osi.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: plane, zero meridian

DE: Nullmeridianebene

ravnina predmeta
Definicija: Ravnina točaka predmeta koje se preslikavaju optičkim sustavom.

Područje: fizika (optika)

EN: object plane

FR: plan object

DE: Dingebene

ravnina slike
Definicija: Ravnini predmeta konjugirana ravnina slike.

Vidi: jednadžba preslikavanja leće ili optičkog sustava

Područje: fizika (optika)

EN: image plane

FR: plan image

DE: Bildebene, Auffangebene

ravnina, glavna
Definicija: Optički sustav ima dvije zamišljene glavne ravnine na osnovi predodžbi geometrijske optike: glavnu ravninu (u prostoru) predmeta i glavnu ravninu (u prostoru) slike. Obje su ravnine okomite na optičku os, optički konjugirane s poprečnim mjerilom preslikavanja +1, što omogućuje jednostavnu konstrukciju slike. Optička os presijeca glavne ravnine u glavnim točkama.

Napomena: (1) U načelu zraka svjetlosti koja prolazi glavnim točkama optičkog sustava mijenja smjer, no ako su krajnja optička sredstva istog indeksa loma, čvorne točke optičkog sustava identične su s glavnima i takva zraka prolaskom kroz sustav ne mijenja smjer. (2) Od glavnih ravnina mjere se žarišne daljine optičkog sustava.

Područje: fizika (optika)

EN: plane, principal

FR: plan principal

DE: Hauptebene

ravnina, horizontalna
Definicija: Ravnina okomita na vertikalu, siječe nebesku sferu u prividnom horizontu.

Područje: praktična geodezija

EN: plane, horizontal

FR: plan horizontal

DE: Horizontalebene

ravnina, meridijanska
Definicija: Ravnina presjeka rotacijske plohe koja prolazi kroz os rotacije te plohe.

Područje: matematika

EN: meridian, plane

DE: Meridianebene

ravnina, orbitalna
Definicija: Imaginarna ravna ploča koja prolazi središtem Zemlje.

Područje: geodezija

EN: plane, orbital

DE: Orbitalebene

ravnina, projekcijska
Definicija: Ravnina na koju se preslikava (projicira) ploha kugle ili elipsoida kojima se u kartografiji aproksimiraju Zemlja, ostala nebeska tijela i nebeski svod.

Područje: kartografija

EN: plane of projection

FR: plan de projection

DE: Abbildungsebene

ravnina, simetralna
Definicija: Ravnina koja dijeli geometrijsku figuru u prostoru na dva dijela tako da je jedan dio s obzirom na ravninu zrcalna slika drugoga.

Područje: matematika

EN: plane, symmetry

DE: Symmetrieebene

ravnina, tangencijalna
Definicija: Tangencijalna ravnina plohe u točki P je ravnina sa svojstvom da je svaki pravac te ravnine točkom P tangenta plohe u točki P.

Područje: matematika

EN: plane, tangent

FR: plan tangent

DE: Tangentialebene

ravnina, vizurna
Definicija: Ravnina koju opisuje vizurna os dalekozora pri okretanju oko horizontalne osi instrumenta.

Napomena: Ako se u toj ravnini ne nalazi vertikalna os, vizurna je ravnina ekscentrična, što uzrokuje pogrešku pravca.

Vidi: os, horizontalna; os, vizurna; ekscentričnost (geodetske) vizurne osi

Područje: mjerni instrumenti

DE: Zielachsenebene

ravnodnevica
Vidi: ekvinocij

raz
Vidi: razina, morska

razdioba čestoća
Vidi: razdioba frekvencija

razdioba frekvencija
Također: razdioba frekvencija

Definicija: Iskustveni odnos između vrijednosti značajki i njihovih frekvencija ili njihovih relativnih frekvencija.

Napomena: Razdioba se može grafički predočiti histogramom, stupčanim grafikonom, poligonom gomilanja frekvencija.

Vidi: histogram

Područje: statistika

EN: distribution, frequency

FR: distribution de fréquence

DE: Frequenzverteilung

razdioba vjerojatnosti (slučajne varijable)
Definicija: Funkcija koja daje vjerojatnost da će slučajna varijabla poprimiti bilo koju danu vrijednost ili da pripada određenom skupu vrijednosti. Vjerojatnost slučajne varijable na cijelom skupu vrijednosti jednaka je 1.

Vidi: vjerojatnost

Područje: statistika

EN: distribution of a random variable probability

FR: loi de probabilité d'une variable aléatoire

DE: Warscheinlichkeitsverteilung (einer Zufallsvariable)

razdioba, χ<sup>2</sup>-
Također: razdioba, χ2-

Definicija: Razdioba vjerojatnosti neprekinute slučajne varijable koja može poprimiti bilo koju vrijednost od 0 do + ∞ čija je funkcija gustoće vjerojatnosti jednaka .

Napomena: (1) Zbroj kvadrata ν neovisnih standardiziranih normalnih varijabla slučajna je varijabla s χ2-razdiobom s parametrom ν; parametar ν se tada naziva brojem stupnjeva slobode. (2) Razdioba vjerojatnosti slučajne varijable χ2/2 je gama-razdioba s parametrom m=ν/2. (3) Ta nesimetrična razdioba podataka upotrebljava se u postupku klasifikacije klasa na snimcima. Opisana je krivuljom čiji “rep” predstavlja najveću i najmanju vrijednost podataka. U određivanju praga klasifikacije “rep” predstavlja piksele koji bi mogli biti nekorektno klasificirani.

Vidi: test, χ2-; klasifikacija

Područje: statistika; fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: chi-squared distribution

FR: loi de χ2

DE: χ2 Verteilung

razdioba, binomna
Definicija: Kada slučajna veličina X poprima vrijednosti k = 1, 2,....n uz vjerojatnost (za q = 1–p) kaže se da X ima binomnu razdiobu.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka, matematika, statistika

EN: distribution, binomial

FR: distribution binomiale

DE: Binomialverteilung

razdioba, Fisherova
Također: razdioba, Fisherova

Definicija: Razdioba vjerojatnosti neprekinute slučajne varijable, koja može poprimiti bilo koju vrijednost od 0 do + ∞ čija je funkcija gustoće vjerojatnosti jednaka: gdje je F ≥ 0 s parametrima ν1, ν2 = 1, 2, ... Γ je gama-funkcija.

Napomena: (1) To je razdioba količnika dviju neovisnih slučajnih varijabla s χ2-razdiobama, od kojih je svaka podijeljena svojim brojem stupnjeva slobode. Brojevi stupnjeva slobode tih slučajnih varijabla s χ2-razdiobama u brojniku ν1 i nazivniku ν2 tim su redom jednaki brojevima stupnjeva slobode slučajne varijable s F-razdiobom. (2) Ako su varijance osnovnih normalnih razdioba jednake, varijabla varijabla je F-razdiobe sa stupnjem slobode u brojniku i u nazivniku.

Vidi: razdioba, χ2-; F-test

Područje: statistika

EN: F-distribution

FR: loi de F

DE: F-Verteilung

razdioba, Gauss-Laplaceova
Vidi: razdioba, normalna

razdioba, hi-kvadrat
Vidi: razdioba, χ2-

razdioba, normalna
Također: razdioba, normalna

Definicija: Razdioba vjerojatnosti neprekinute slučajne varijable X čija je funkcija gustoće vjerojatnosti jednaka: , za .

Napomena: (Parametar) µ je očekivanje, a σ je standardno odstupanje pri normalnoj razdiobi.

Vidi: krivulja, Gaussova; varijabla, slučajna; vrijednost, očekivana

Područje: statistika

EN: distribution, normal

FR: répartition standard; distribution normale

DE: Normalverteilung

razdioba, standardizirana normalna
Također: razdioba, standardizirana normalna

Definicija: Razdioba vjerojatnosti standardizirane normalne slučajne varijable U čija je funkcija gustoće vjerojatnosti jednaka: , –∞ < u < +∞.

Područje: statistika

EN: distribution, standardized normal

FR: loi normale rédute

DE: Normalverteilung, standardisierte

razdioba, Studentova
Također: razdioba, Studentova

Definicija: Razdioba vjerojatnosti neprekinute slučajne varijable t, čija je funkcija gustoće vjerojatnosti jednaka ,, gdje je Γ gama-funkcija, a ν > 0.

Napomena: Količnik dviju neovisnih slučajnih varijabla čiji je brojnik normirana normalna varijabla, a nazivnik pozitivni drugi korijen količnika slučajne varijable χ2 i broja stupnjeva slobode ν, Studentova je razdioba s ν stupnjeva slobode.

Područje: statistika

EN: distribution, Student; t-distribution

FR: distribution de Student

DE: t-Verteilung

razina instrumenta
Definicija: Vertikalna udaljenost između horizontalne osi dalekozora i dane referencijske razine.

Vidi: visina instrumenta

Područje: mjerni instrumenti

EN: level of instrument; height, collimation

FR: dénivellée

DE: Instrumentenhorizont

razina pouzdanosti
Također: razina pouzdanosti

Definicija: Vrijednost 1– α vjerojatnosti pridružena intervalu pouzdanosti ili statističkom intervalu pouzdanosti proširene nesigurnosti.

Vidi: nesigurnost, proširena; interval pouzdanosti, statistički; interval pouzdanosti, jednostrani; interval pouzdanosti, dvostrani; razina signifikantnosti

Područje: statistika

EN: level, confidence; coefficient, confidence

FR: niveau de confiance

DE: Vertrauensniveau; Konfidenzniveau

razina signifikantnosti (ispita)
Definicija: Dana vrijednost, označena s α, koja ograničuje vjerojatnost odbacivanja nul-hipoteze, kada je ona istinita.

Vidi: nul-hipoteza; pogreška prve vrste

Područje: statistika

EN: level (of a test), significance

FR: niveau de signification (d'un test)

DE: Signifikanzniveau

razina, hidrografska
Definicija: Referentna razina na koju su reducirane dubine izmjerene u hidrografskoj izmjeri. Na hidrografskom originalu, odnosno pomorskoj karti to je nulta izobata.

Područje: pomorstvo

EN: datum, chart

DE: Seekartennull

razina, morska
Definicija: Razine idealno mirne površine mora redovito mjerene relativno u odnosu na referentnu razinu. Promatranje morske razine u određenom vremenskom razdoblju najčešće rezultira podacima o najnižoj, najvišoj i srednjoj razini mora. Promjena razine mora može biti zbog morskih mijena, tlaka zraka, vjetra, geotermičkih procesa i različitih drugih gibanja u Zemljinoj kori. Premda se morska razina neprestano mijenja, ona ipak služi kao referentna ploha za određivanje visina na kopnu i dubina u moru jer se one najčešće određuju prema srednjoj razini mora.

Vidi: nula, hidrografska; mareograf

Područje: pomorstvo

EN: level, sea

FR: niveau de la mer

DE: Meereshöhe; Meeresspiegel

razlika faza
Vidi: razlika, fazna

razlika obnovljivosti, kritična
Definicija: Vrijednost unutar koje se može očekivati da leži razlika dvaju rezultata ispitivanja dobivenih uz uvjete obnovljivosti sa specificiranom vjerojatnosti.

Vidi: obnovljivost, mjerna

Područje: metrologija

EN: difference, reproducibility critical

FR: différence critique de reproductibilité

DE: Differenz der Vergleichspräzision, kritischer; Vergleichdifferenzbetrag, kritischer

razlika ponovljivosti, kritična
Definicija: Vrijednost unutar koje se može očekivati da leži razlika dvaju pojedinačnih rezultata ispitivanja dobivenih uz uvjete ponovljivosti sa specificiranom vjerojatnosti.

Primjer: Mjerena su dva mjerna niza u uvjetima ponovljivosti uz n1 ponavljanja u prvome nizu i n2 u drugome nizu i dobivene srednje vrijednosti i . Kritična razlika ponovljivosti je: , gdje je r procijenjena mjerna vrijednost ponovljivosti. Ako je , tada je .

Vidi: ponovljivost, mjerna; ponovljivost mjerenja; vrijednost ponovljivosti, mjerna

Područje: metrologija

EN: difference, repeatability critical

FR: différence critique de répétabilité

DE: Wiederholdifferentzbetrag, kritischer

razlika, dvostruka
Definicija: Matematički model relativnog pozicioniranja kojim se poništavaju pogreške satova satelita i pogreške satova prijamnika.

Vidi: razlika, jednostruka; razlika, trostruka

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: difference, double

razlika, fazna
Također: razlika, fazna

Definicija: Kutni iznos za koji se razlikuju faze dviju harmonijskih oscilacija istih parametara.

Vidi: faza; titranje; mjerenje duljina usporedbom faza

Područje: fizika, mjerni instrumenti

FR: différence de phase

DE: Phasendifferenz

razlika, jednostruka
Definicija: Matematički model relativnog pozicioniranja kojim se poništavaju pogreške satova satelita.

Vidi: razlika, dvostruka; razlika, trostruka

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: difference, single

razlika, trostruka
Definicija: Matematički model relativnog pozicioniranja kojim se poništavaju pogreške satova satelita, pogreške satova prijamnika, višeznačnosti i cycle slips (nužne dvije epohe opažanja).

Vidi: razlika, jednostruka; razlika, dvostruka

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: difference, triple

razlika, visinska
Definicija: Razlika visina dviju točaka koje se odnose na istu razinsku plohu.

Područje: praktična geodezija

EN: difference in level

FR: dénivellée

DE: Höhenunterschied

razlučivanje
Definicija: Kvantitativan iskaz sposobnosti pokaznika da razlučuje bliske vrijednosti pokazivane veličine.

Vidi: uređaj, pokazni

Područje: metrologija

EN: resolution (of an indicating device)

FR: résolution (d'un dispositif indicator)

DE: Auflösungsvermögen (der Anzeigeeinrichtung)

razmak očiju
Definicija: Razmak središta zjenica oka pri pogledu u daljinu. Iznosi 56 do 80 mm, a prosječno 65 mm. Važan je za binokularni vid.

Napomena: U oftalmologiji se razmakom smatra duljina baze očiju.

Vidi: baza oka

Područje: fizika (optika)

EN: distance, interpupilary; distance, eye

FR: distance interpupilaire; écartement des yeux

DE: Augenabstand

razmak, vertikalni
Definicija: Razlika visina između geodetske točke i referentne razine (0-nivoa).

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: offset, vertical

razmjena podataka
Vidi: prijenos podataka

razred
Također: razred

Definicija: (1) Za kvalitativnu značajku, prikladno definirana grupa elemenata. Svaka grupa mora imati neke zajedničke atribute, grupe moraju biti bez zajedničkih elemenata, ali istodobno moraju obuhvatiti cijelu populaciju. (2) Za kvantitativnu značajku, svaki od uzastopnih i međusobno disjunktnih intervala na koje je podijeljen osnovni interval.

EN: class

DE: Klasse

razred točnosti
Definicija: (1) Raspodjela mjernih rezultata u skupine čiji članovi iskazuju sličnu točnost u specificiranim granicama pogrešaka. (2) Raspodjela mjerila ili mjernih metoda prema zahtjevanoj točnosti specificiranoj za mjerila ili mjernu metodu.

Primjer: razredi točnosti teodolita, razredi točnosti nivelira.

Vidi: točnost mjernog instrumenta

Područje: metrologija

EN: class, accuracy

FR: classe d'exactitude

DE: Genauigkeitsklasse

razvlačenje
Također: razvlačenje

Definicija: Postupak u kojem se koordinate svih točaka jednog skupa podataka podešavaju tako da se bolje poklope poznati položaji nekoliko točaka u skupu podataka. Veze između elemenata u skupu podataka (topologija) su zadržane iako se relativne udaljenosti između točaka mogu mijenjati razvlačenjem, stezanjem ili reorijentiranjem potrebnim za postizanje novih geometrijskih uvjeta. Postupak se često upotrebljava za uklapanje jedne karte ili slike u drugu i to je oblik transformacije koordinata.

Područje: kartografija, GIS

EN: rubber sheeting

razvodnica
Također: razvodnica

Definicija: Crta od koje se voda rastače u različite sljevove.

Područje: kartografija

EN: watershed

FR: faîte; ligne de faîte

DE: Wasserscheide

RBV
Definicija: Kratica od Return Beam Vidicon. Senzor s katodnom cijevi i memorijskim efektom za registraciju elektromagnetskog zračenja unutar vidljivog dijela spektra.

Vidi: senzor

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: RBV (Return Beam Vidicon)

RCDS
Definicija: Kratica od Raster Chart Display System. Sustav prikaza rasterskih pomorskih karata. Navigacijski informacijski sustav prikaza RNC-ova s informacijama o poziciji pomoću navigacijskih senzora. Služi kao pomoć pomorcu u planiranju i praćenju rute i, ako je potrebno, prikazuje dodatne informacije o navigaciji.

Vidi: RNC

Područje: pomorstvo

EN: RCDS (Raster Chart Display System)

reading (SAD)
FR: théodolite optique

DE: Theodolit, optischer; Mikroskoptheodolit

reambulacija
Definicija: Radovi kojima se u neki dokument unose novi elementi koji su se pojavili nakon njegove izrade. Za razliku od održavanja, koje se provodi neprekidno, reambulacija se može izvoditi odjedanput, nakon dužeg vremenskog razdoblja od prvotne izrade.

Vidi: održavanje

Područje: praktična geodezija, kartografija, katastar i zemljišna knjiga

EN: revision; bringing-up to date

FR: mise a jour

DE: Berichtigung

reambulacija katastarskih podataka
Definicija: Redovita djelatnost ureda za katastar kojom se u pravilnim vremenskim razmacima, svake pete ili desete godine, ponovno provjeravaju i usklađuju svi podaci katastarskog operata sa stvarnim stanjem na zemljištu.

Vidi: ured za katastar; operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: bringing-up to date of the cadastre

FR: mise a jour du cadastre

DE: Berichtigung des Liegenschaftskatasters

reambulacija, tehnička
Definicija: Ograničeno prikupljanje i obrada potrebnih podataka koje se provodi u svrhu u koju se provodi i katastarska izmjera. U okviru tehničke reambulacije iz postojećeg katastra zemljišta, preuzimaju se, obrađuju i prilagođuju oni podaci koji su pogodni za katastar nekretnina. Ostali potrebni podaci prikupljaju se i obrađuju po pravilima katastarske izmjere.

Vidi: izmjera, katastarska; katastar zemljišta; katastar nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

red
Definicija: Zbroj članova niza, a ujedno i izraz sastavljen od članova niza povezanih znakom +. Red je konačan ili beskonačan ovisno o tome je li broj članova konačan ili beskonačan. Beskonačni red može se zapisati u obliku , ili , gdje se zove n-tim ili općim članom. Beskonačni redovi obično se nazivaju samo redovima. Beskonačni redovi ne moraju imati sumu. Ako ima sumu, kaže se da beskonačni red konvergira, u protivnom divergira. Red je pozitivan (negativan) ako su mu svi članovi pozitivni (negativni) realni brojevi.

Vidi: red, aritmetički; red potencija

Područje: matematika

EN: order

FR: ordre

DE: Ordnung

red potencija
Definicija: Red oblika , gdje su a-ovi konstante.

Područje: matematika

EN: series, power

FR: série de puissances

DE: Potenzreiche

red upisa u zemljišnu knjigu, prvenstveni
Definicija: Red po kojem su zahtjevi pristizali u zemljišnu knjigu; prije pristigli zahtjevi imaju prvenstvo u provođenju u zemljišnoj knjizi.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

red, aritmetički
Definicija: Zbroj članova aritmetičkog niza. Svaki je član aritmetičkog niza ili reda, osim prvog i posljednjeg, aritmetička sredina članova neposredno ispred i iza njega, tj. an = (an–1 +an+1)/2.

Područje: matematika

EN: series, arithmetic

FR: série arithmétique

DE: Reihe, aritmetische

redresiranje
Definicija: Uklanjanje perspektivnih deformacija pojedinačne snimke uzrokovanih neparalelnošću slikovne ravnine s ravninom objekta (razinom terena); time slika svake ravnine (razine) dobiva svoje jedinstveno mjerilo.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: rectification

FR: redressement

DE: Entzerrung

reduciranje
Definicija: Postupak preskakanja piksela pri prikazu slike na zaslonu, tako da može biti prikazano veće područje. Npr., redukcijski faktor 3 uzrokovao bi prikaz piksela samo u svakom trećem redu i stupcu, tako da svaki prikazani piksel predstavlja blok od 3×3 piksela.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja, informatika

EN: reduce

redukcija
Definicija: (1) Svođenje na jednostavniji oblik. (2) Svođenje različitih izmjerenih veličina na neku određenu osnovu.

Vidi: redukcija na centar; redukcija na elipsoid; redukcija na morsku razinu; redukcije za prijelaz u ravninu Gauss-Krügerove projekcije

Područje: praktična geodezija, kartografija

EN: reduction

FR: réduction

DE: Reduktion

redukcija duljina
Definicija: Razlika između duljine geodetske linije koja spaja dvije točke na referentnom elipsoidu i duljine najkraće spojnice tih točaka u ravnini projekcije.

Vidi: linija, geodetska; elipsoid, referentni

Područje: kartografija

DE: Entfernungsreduktion; Streckenreduktion

redukcija kose duljine na horizont
Definicija: Ispravak koji se primjenjuje za koso mjerenu dužinu u svrhu redukcije rezultata na horizontalnu duljinu između vertikala koje prolaze njezinim krajnjim točkama.

Napomena: Pri mjerenju većih duljina (npr. elektroničkim daljinomjerima) za ispravak duljine treba uzeti u obzir i utjecaj atmosfere i zakrivljenosti Zemlje.

Vidi: duljina, reducirana

Područje: praktična geodezija

EN: correction, slope

FR: correction d'inelinaison

DE: Neigungsreduktion

redukcija na centar
Definicija: Izračunavanje kutova kojima će se popravljati ekscentrično mjereni pravci, kako bi se za njih dobile vrijednosti koje bi imali da su mjereni iz centra.

Područje: praktična geodezija

EN: reduction to centre

FR: réduction au centre

DE: Zentrierung

redukcija na elipsoid
Definicija: Izračunavanje kuta ili duljine na referentnom elipsoidu iz mjerenih veličina. Za izračunavanje su uz podatke mjerenja potrebne visine točaka i geoidne undulacije.

Vidi: elipsoid, referentni; undulacija, geoidna

Područje: praktična geodezija

EN: reduction to the ellipsoid

DE: Reduktion auf den Ellipsoid

redukcija na morsku razinu
Definicija: Redukcija mjerenoga kuta ili duljine na vrijednosti koje bi taj kut ili duljina imali da su mjereni na morskoj razini.

Vidi: razina, morska

Područje: praktična geodezija

EN: reduction to sea level

FR: réduction au niveau de la mer

DE: Reduktion auf den Meeresspiegel

redukcija na tetivu
Definicija: Preračunavanje duljine S izmjerene ili zadane na visini Hm iznad nulte nivoplohe na odgovarajuću duljinu kugline tetive s po približnoj formuli , gdje je R polumjer Zemljine kugle.

Vidi: nivoploha, nulta; tetiva; kugla, Zemljina

Područje: praktična geodezija

EN: reduction to chord length

FR: réduction a la corde

DE: Reduktion auf die Sehne

redukcija normalnih jednadžbi
Definicija: Transformacija sustava normalnih jednadžbi u sustav linearnih jednadžbi, od kojih svaka sljedeća sadrži nepoznanicu manje nego prethodna jednadžba.

Vidi: jednadžbe, normalne

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: reduction of the normal equations

FR: réduction des équations normales

DE: Reduktion der Normalgleichungen

redukcija pravaca
Definicija: Razlika između smjernoga kuta projekcije geodetske linije koja spaja dvije točke na referentnom elipsoidu i smjernoga kuta tetive. Naziva se i popravak za zakrivljenost projekcije (slike) geodetske linije.

Vidi: kut, smjerni; elipsoid, referentni

Područje: kartografija

EN: arc-to-chord reduction

FR: correction de réduction a la corde

DE: Richtungsreduktion

redukcija vrpce ili žice, temperaturna
Definicija: Korekcija u duljini mjerne vrpce ili žice nastala zbog razlike temperature pri mjerenju i normalne temperature kompariranja.

Vidi: vrpca, mjerna

Područje: praktična geodezija

redukcije za prijelaz u ravninu Gauss-Krügerove projekcije
Definicija: Redukcije nužne da bi se od mjerenih duljina i kutova prešlo na duljine i kutove u Gauss-Krügerovoj projekciji. To su redukcija kose duljine na horizont, redukcije na elipsoid te redukcija duljina i redukcija pravaca za prijelaz s elipsoida u ravninu Gauss-Krügerove projekcije.

Vidi: redukcija kose duljine na horizont; redukcija na elipsoid; redukcija duljina; redukcija pravaca

Područje: praktična geodezija, kartografija

redundancija
Također: redundancija

Definicija: (1) Ponavljanje dijelova ili cjelokupnih poruka tijekom prijenosa radi zaštite od potencijalnih utjecaja buke, odnosno smetnji. (2) Prekomjernost ili nepotrebnost.

Područje: informatika

EN: redundancy

FR: redondance

DE: Redundanz

referent, katastarski
Definicija: Službenik ureda za katastar koji održava knjižni dio katastarskog operata

Vidi: operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Katasterreferent

refleksija
Definicija: Odbijanje svjetlosnih ili zvučnih signala s neke površine.

Područje: fizika

EN: reflection

FR: réflection

DE: Reflexion

refleksija (svjetlosti)
Vidi: odbijanje (svjetlosti)

refleksija, difuzna
Također: refleksija, difuzna

Definicija: Refleksija elektromagnetske energije od objekta jednoliko u svim smjerovima.

Područje: fizika

EN: reflection, diffuse

refleksija, Lambertova
Vidi: refleksija, difuzna

refleksija, spektralna
Definicija: Ovisnost stupnja refleksije od plohe o valnoj duljini upadnog zračenja.

Vidi: stupanj odbijanja (svjetlosti)

Područje: fizika (optika)

EN: reflectance, spectral

FR: réflectance spectrale

DE: Reflexion, spektrale

refleksija, totalna
Vidi: odbijanje, potpuno

reflektor
Definicija: Optički uređaj na krajnjoj točki dužine koji se sastoji od jedne ili više trostranih prizama u svrhu vraćanja elektromagnetskih valova prema elektrooptičkom daljinomjeru.

Vidi: daljinomjer, elektrooptički; zrcalo, trostrano

Područje: mjerni instrumenti

EN: retro-reflector

FR: réflecteur

DE: Reflektor

reforma, agrarna
Definicija: Mjera državne vlasti kojom se mijenjaju posjedovni i vlasnički odnosi na poljoprivrednom zemljištu.

Područje: inženjerska geodezija

EN: reform, land; reform, agrarian

DE: Bodenreform

refrakcija
Definicija: Promjena smjera valnoga gibanja pri prolazu kroz granicu dviju tvari.

Područje: fizika

EN: refraction

FR: réfraction

DE: Refraktion

refrakcija oka
Definicija: Refrakcijsko stanje oka kojim su utvrđeni odnos i usklađenost optičke jakosti ili prijelomne snage optičkog sustava oka i duljine očne jabučice.

Napomena: (1) Za odabrani pojam normalne refrakcije oka uzeta je refrakcija oka kod koje se žarište slike nalazi u foveoli oka u stanju mirovanja akomodacije. Danas se smatra da stanje mirovanja akomodacije ne odgovara promatranju predmeta u neizmjernosti. (2) Stanje oka normalne refrakcije naziva se pravovidnost ili emetropija. Pogreške refrakcije oka su ametropije: kratkovidnost, dalekovidnost i astigmatizam.

Vidi: pravovidnost; ametropija; astigmatizam oka; položaj okulara, optimalni

Područje: fizika (optika)

EN: refraction, eye

FR: réfraction d'oeil

DE: Refraktion des Auges

refrakcija svjetlosti
Vidi: lom svjetlosti

refrakcija vertikalna
Vidi: refrakcija, visinska

refrakcija, astronomska
Definicija: Pojava otklona zraka svjetlosti zbog različite gustoće slojeva Zemljine atmosfere koja uzrokuje razliku prave i prividne zenitne daljine pri mjerenju astronomskim teodolitom.

Vidi: refrakcija, atmosferska; teodolit, astronomski

Područje: fizika

EN: refraction, astronomical

FR: réfraction astronomique

DE: Refraktion, astronomische

refrakcija, atmosferska
Definicija: Pojava loma zrake svjetlosti kroz atmosferu. Zbog promjenljive gustoće zračnih slojeva uzrokuje pri mjerenjima sustavno odstupanje položaja realne slike ciljnog objekta prema nitnom križu dalekozora, ali i trenutačni pomak slike slučajne naravi ("titranje slike").

Vidi: atmosfera; lom svjetlosti; krivulja refrakcije; refrakcija, astronomska; refrakcija, nivelmanska; refrakcija, terestrička

Područje: fizika (optika)

EN: refraction, atmospheric

FR: réfraction atmosférique

DE: Refraktion, atmosphärische

refrakcija, bočna
Definicija: Horizontalna sastavnica terestričke refrakcije. Posebno dolazi do izražaja pri prolasku vizure zrake u blizini objekata ili drugih zapreka, a utječe na točnost mjerenja horizontalnih kutova.

Vidi: refrakcija, atmosferska

Područje: fizika (optika)

EN: refraction, lateral

FR: réfraction latérale

DE: Seitenrefraktion

refrakcija, nivelmanska
Definicija: Vertikalna sastavnica terestričke refrakcije koja se posebno proučava pri geometrijskom nivelmanu, tj. djelovanju refrakcije svjetlosti u najnižem prizemnom sloju atmosfere. Pri mjerenju visinske razlike nivelirom čak i uz jednake duljine vizure u razdoblju nestabilne stratifikacije utjecaj refrakcije pri očitanjima obiju letava nije isti, pa je riječ o diferencijalnoj refrakciji.

Vidi: refrakcija, terestrička

Područje: geodezija

EN: refraction, levelling

FR: réfraction de nivellement

DE: Refraction, nivellitische

refrakcija, terestrička
Definicija: Pojava otklona ciljne zrake zbog promjenljive gustoće zraka uzduž puta zrake pri mjerenju kutova teodolitom, a uzrokuje pogrešku mjerenoga kuta. Razlikuju se visinska i bočna refrakcija.

Područje: praktična geodezija, mjerni instrumenti

EN: refraction terrestrial

FR: réfraction terrestre

DE: Refraktion, terrestrische

refrakcija, visinska
Također: refrakcija, visinska

Definicija: Vertikalna sastavnica terestričke refrakcije.

Napomena: Uzima se u obzir pri mjerenju vertikalnih kutova i pri računanju visinskih razlika primjenom trigonometrijskog nivelmana. Posebno se proučava kod nivelmana pod nazivom nivelmanska refrakcija.

Vidi: mjerenje visinskih razlika, trigonometrijsko; koeficijent refrakcije; refrakcija, nivelmanska

Područje: fizika, praktična geodezija

EN: refraction, vertical

FR: réfraction verticale

DE: Höhenrefraction; Vertikalrefraktion

regionim
Definicija: Ime oranice, livade, pašnjaka, vinograda i šume te većih geografskih cjelina.

Područje: kartografija

registar prostornih jedinica
Definicija: Evidencija u kojoj se vode i održavaju podaci o prostornim jedinicama za koje je to određeno Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ili posebnim propisima. U registru prostornih jedinica vode se podaci o sljedećim prostornim jedinicama: državi, županiji, Gradu Zagrebu, gradu, općini, naselju, dostavnom području poštanskog ureda, jedinici mjesne samouprave, zaštićenim i štićenim područjima, katastarskoj općini, statističkome krugu, popisnome krugu, ulici i trgu, zgradi i pripadajućim kućnim brojevima te o drugim prostornim jedinicama za koje je to posebno određeno posebnim propisima. Registar se sastoji od područnih registara i središnjeg registra prostornih jedinica. Područni registar sadrži podatke o vrsti i imenu, identifikatoru, prikazu granica i izvoru podatka o granicama prostornih jedinica, podatke o prostornim jedinicama s kojima se povezuju, posebne podatke (status, sjedište i dr.) te vrstu izvor i datum primjene. Središnji registar sadrži podatke o vrsti i imenu, identifikatoru, prikazu granica i izvoru podatka o granicama prostornih jedinica, podatke o prostornim jedinicama s kojima se povezuju, posebne podatke (status, sjedište i dr.) te vrstu, izvor i datum primjene. Podaci iz područnih i središnjeg registra obvezatno se upotrebljavaju kao službena osnova za evidentiranje, prikupljanje, iskazivanje, razmjenu i povezivanje različitih vrsta prostornih podataka.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Register der Raumeinheiten

registar, sudski
Definicija: Sudska evidencija o pravnim osobama.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

registracija
Definicija: Postupak stvaranja slikovnih podataka (snimke) sukladnih s drugom snimkom.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: registration

FR: enregistrement

DE: Registrierung

regresija
Definicija: Zakonitost dana empirijskom funkcijom između ovisnih i neovisnih slučajnih veličina.

Vidi: krivulja regresije

Područje: statistika

EN: regression

FR: régression

DE: Regression

rehnšiber
Također: rehnšiber

Definicija: Posebna vrsta mehaničkog računala koje se osniva na pravilima za računanje s logaritmima.

Vidi: logaritam

Područje: matematika

rekognosciranje
Definicija: Utvrđivanje mogućnosti postavljanja stalnih geodetskih točaka, dogledanja točaka, kao i poligonskih, tahimetrijskih i nivelmanskih vlakova.

Područje: praktična geodezija

EN: reconnaissance

FR: reconnaissance

DE: Felderkundung; Rekognoszierung

rekonstrukcija međe prema katastarskom planu
Definicija: Obilježavanje međe na zemljištu na temelju podataka katastarskog operata. Provodi se u postupku sudskog uređenja međe ili kada svi zainteresirani susjedi pristaju i zajedno traže da im ured za katastar obilježi među mimo suda.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

rektificiranje
Definicija: Uklanjanje geometrijskih deformacija sa slike ili karte. Često se upotrebljava za unos nekoliko deformiranih slika u zajednički koordinatni sustav.

Područje: kartografija

EN: rectification

DE: Entzerrung

rektifikacija (instrumenta)
Također: rektifikacija (instrumenta)

Definicija: Postupak ugađanja u kojem korisnik, primjenom sredstava kojima raspolaže, dovodi mjerni instrument odnosno njegove dijelove u ispravno stanje pogodno za uporabu.

Vidi: ugađanje instrumenta

Područje: mjerni instrumenti

EN: user adjustment

FR: réglage

DE: Justierung

relacija
Definicija: (1) Binarna relacija je bilo koji podskup Kartezijeva produkta . (2) Na skupu A relacija je bilo koji podskup skupa . Ako je , relacija se naziva binarnom. Element je u binarnoj relaciji s elementom ako je , što se često piše . (3) U algebri je relacija odnos među elementima skupa. Na primjer: jednakost, nejednakost, veće od, manje od, itd.

Područje: matematika

EN: relation

FR: relation

DE: Relation; Beziehung

relacija, topološka
Definicija: Relacija između elemenata topološkog prostora. Odnosi se na međusobni položaj tih elemenata, npr. elementi mogu biti razdvojeni, dodirivati se, prekrivati, preklapati, biti jednaki, itd.

Vidi: prostor, topološki

Područje: matematika

EN: relation, topological

DE: Relation, topologische

reljef
Definicija: Prostorni (trodimenzionalni) prikaz dijela površine Zemlje ili drugog nebeskog tijela u izabranome mjerilu. Razlikuju se: reljef koji je po visini manje umanjen nego po horizontali (visine su u krupnijem mjerilu); reljef koji prikazuje samo zemljišne oblike bez drugih objekata koji se u prirodi nalaze na njima.

Područje: kartografija

EN: model, relief

FR: (carte en) relief

DE: Geländemodell

remisija, spektralna
Definicija: Spektralna refleksija na nezrcalnoj plohi.

Vidi: refleksija, spektralna

Područje: fizika (optika)

EN: remission, spectral

FR: rémission spectrale

DE: Remission, spektrale

RENC
Definicija: Kratica od Regional ENC Coordinating Centre. Regionalni koordinacijski centar za ENC. Regionalno uporište u mreži hidrografske službe WEND-a, odgovorno za izdavanje službenih ENC-ova i službenog ažuriranja, koje je sastavljeno od nacionalnih podataka ENC-a.

EN: RENC (Regional ENC Coordinating Centre)

renderiranje
Vidi: prikazivanje, fotorealistično

reper
Definicija: Oznaka stalne visinske točke kojoj je poznata visina iznad (ili ispod) određene referentne plohe, a od koje se može određivati razina drugih točaka. Stalni objekt postavljen na određeno stabilno mjesto (zgrade, mostovi i sl.) u obliku pločice s oznakom nadmorske visine ili nosača sa zaobljenim vrhom. Visina se u tom slučaju odnosi na tjeme gornje plohe.

Vidi: stup, nivelmanski

Područje: praktična geodezija

EN: mark, bench; BM

FR: repere de nivellement

DE: Höhenmarke; Höhenpunkt

reper, dubinski
Definicija: Reper izgrađen na stabilnoj stijeni, na velikoj dubini, radi osiguranja stalnosti visinske kote na dugo vremensko razdoblje.

Vidi: reper

Područje: inženjerska geodezija

reper, fundamentalni
Definicija: Reper ugrađen na dubinu ne manju od 2,5 m. U slučaju da se zemljište smrzava na dubini većoj od 1,7 m, mora biti usidren na 1 m ispod granice smrzavanja.

Vidi: reper

Područje: inženjerska geodezija

reper, kontrolni
Definicija: Reper ugrađen u građevinu horizontalno ili vertikalno, koji služi za nadgledanje njezina slijeganja.

Vidi: reper

Područje: inženjerska geodezija

reper, podzemni
Definicija: (1) Reper stabiliziran pod zemljom. (2) Reper ugrađen na dubinu ne manju od 0,5 metara ispod granice zamrzavanja.

Vidi: reper

Područje: inženjerska geodezija

reper, teleskopski
Definicija: Dubinski reper koji se sastoji od većeg broja cijevi koje se uvlače jedna u drugu. Služi za nadgledanje slijeganja pojedinih slojeva nasipane brane.

Vidi: reper; brana

Područje: inženjerska geodezija

reseau-ploča
Definicija: Planparalelna staklena ploča s vrlo precizno ugraviranim križevima na pravilnom razmaku (2 do 10 mm). Montirana je tako da se ugravirani križevi nalaze u slikovnoj ravnini objektiva kamere, te se preslikavaju na snimku.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: reseau

FR: réseau

DE: Reseau

rešetka
Definicija: Algebarska struktura (npr. Booleove algebre) s dvije komutativne i asocijativne binarne operacije koje zadovoljavaju zakone apsorpcije i zakon idempotentnosti. Rešetka je parcijalno uređen skup, takav da svaki par elemenata a i b ima: najveću donju granicu c, tj. ca i cb, i ako c'a i c'b vrijedi c'c; najmanju gornju granicu d, tj. da i db, i ako d'a i d'b vrijedi d'd. Primjer mreže je skup svih podskupova danog skupa, gdje AB znači da je svaki element od A i element od B.

Područje: matematika

EN: lattice

FR: lattis; grille

DE: Gitter

restitucija
Definicija: Postupak određivanja točnog položaja predmeta koji snimljeni na snimci izgledaju iskrivljeni i pomaknuti. Restitucijom se ispravljaju pogreške nastale zbog nagnutosti snimke i visinske razvedenosti objekta.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: restitution

FR: restitution

DE: Auswertung

restitucija, automatska
Definicija: Automatsko zahvaćanje geometrijskih značajki i ostalih interpretabilnih svojstava sa snimke, objekata koji su predmet izmjere, metodama prepoznavanja uzoraka i objekata nad orijentiranim stereomodelom.

Vidi: stereomodel

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: restitution, automated

FR: restitution automatique

DE: Auswertung, automatische

revir
Definicija: Šumsko zemljište za koje je sastavljen katastarski operat u austrijskom ili mađarskom katastru zemljišta iz XIX. st.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: section (forestry)

FR: canton

DE: Forstdistrict

revizija katastarskog operata
Vidi: obnova katastarskog operata

rezanje
Definicija: Izrezivanje dijela slike.

Područje: informatika, GIS

EN: clipping

rezerva, gabaritna
Također: rezerva, gabaritna

Definicija: Kod tunela, prostor između gabarita vozila i gabarita tunela.

Područje: inženjerska geodezija

rezolucija
Također: rezolucija

Definicija: Podatak o veličini najmanje mjerljive jedinice digitalizatora, najmanje upravljive jedinice nekog zaslona ili plotera, najmanje informacijske jedinice aerosnimke ili satelitske snimke odnosno digitalnih fotogrametrijskih podataka ili podataka daljinskih istraživanja, najmanje informacijske jedinice digitalnog modela reljefa u koordinatama X, Y, Z itd. Rezolucija se označuje u milimetrima, tisućinkama milimetra, linijama po centimetru, linijama po milimetru, točkama po inču ili kod fotogrametrijskih podataka i digitalnih modela, u centimetrima odnosno metrima u prirodi.

Područje: informatika, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: resolution

FR: résolution

DE: Auflösung

rezolucija prikaza
Definicija: Broj piksela koji može biti prikazan na zaslonu monitora, horizontalno i vertikalno.

Područje: informatika, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: display resolution

rezolucija, prostorna
Definicija: Mjera veličine objekta koji može biti razlučiv na snimci, ili površina zemljišta predstavljena jednim pikselom.

Vidi: piksel

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: resolution, spatial

FR: résolution spatiale

DE: Raumresolution

rezolucija, radiometrijska
Definicija: Najmanja razlika u iznosu elektromagnetskog zračenja koju senzor može detektirati.

Vidi: senzor

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: resolution, radiometric

FR: résolution radiometrique

DE: Resolution, radiometrische

rezolucija, spektralna
Definicija: Specifični intervali valnih duljina elektromagnetskog spektra, tj. širina spektralnih kanala koje satelitski sustav može detektirati.

Vidi: kanal, spektralni

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: resolution, spectral

FR: résolution spectrale

DE: Auflösung, spektrale

rezolucija, vremenska
Definicija: Vremenski interval između dvaju uzastupnih djelovanja senzora nad istim područjem.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: resolution, temporal

FR: résolution temporelle

DE: Auflösung, temporale

rezultanta
Definicija: Zbroj dvaju ili više vektora.

Područje: matematika

EN: resultant

FR: résultant

DE: Resultierende

rezultat, ispravljeni
Definicija: Mjerni rezultat nakon ispravljanja sustavnog odstupanja.

Napomena: Ako ispravak nije proveden, rezultat je neispravan.

Vidi: rezultat, mjerni

Područje: metrologija

EN: result, corrected

FR: résultat corrigé

DE: Meßergebnis, korrigiertes

rezultat, mjerni
Definicija: Iskazana vrijednost mjerene veličine na osnovi jedne ili više mjernih vrijednosti (izravno mjerenje) ili iz više mjerenih veličina na osnovi jednoznačnoga funkcijskog odnosa. Ispravljeni rezultat najbolja je procjena vrijednosti mjerene veličine.

Napomena: Mjeriteljska informacija osim mjernog rezultata sadrži podatke o mjernoj nesigurnosti i vrijednosti fizikalnih veličina koje su mogle utjecati na mjerni rezultat.

Vidi: rezultat, ispravljeni; nesigurnost, mjerna; nesigurnost, proširena; nesigurnost, sastavljena standardna

Područje: metrologija

EN: measurement, result of

FR: résultat d'un mesurage

DE: Meßergebnis

rezultat, neispravljeni
Također: rezultat, neispravljeni

Definicija: Mjerni rezultat prije ispravljanja sustavne pogreške.

Vidi: ispravak; pogreška, sustavna

Područje: metrologija

EN: result, uncorrected

FR: résultat brut

DE: Meßergebnis, unberichtigtes

rezultat, signifikantni
Definicija: Rezultat ispita (uz izabranu signifikantnost α) koji dovodi do odbacivanja nul-hipoteze. U protivnom slučaju rezultat nije signifikantan.

Vidi: nul-hipoteza; razina signifikantnosti

Područje: statistika

EN: result, significant

FR: résultat significatif

DE: Ergebnis, signifikantes

RGB
Definicija: Akronim od engleskih naziva za osnovne boje u aditivnom miješanju boja: Red (crvena), Green (zelena) i Blue (plava).

Vidi: miješanje boja, aditivno

Područje: fizika, kartografija, informatika

EN: RGB (Red, Green, Blue)

FR: RVB

DE: RGB

RINEX
Definicija: O prijamniku neovisan format za razmjenu podataka koje prikupljaju GPS-prijamnici.

Vidi: GPS-prijamnik

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: RINEX (Receiver Independent Exchange format)

rješavanje jednadžbi, grafičko
Također: rješavanje jednadžbi, grafičko

Definicija: Najčešće približno rješenje, postignuto grafičkim ili geometrijskim metodama. Na primjer, rješenje jednadžbe može se približno odrediti procjenjujući točke presjeka grafova funkcija i .

Područje: matematika

rješavanje normalnih jednadžbi
Definicija: Izračunavanje vrijednosti nepoznanica iz normalnih jednadžbi.

Vidi: jednadžbe, normalne

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: solution of the normal equations

FR: résolution des équations normales

DE: Auflösung der Normalgleichungen

rješenje o dosudi
Definicija: Odluka o tome tko je uspio kao kupac na javnoj dražbi.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

rješenje o odbacivanju žalbe
Definicija: Rješenje kojm se žalba odbacuje zato što je nedopuštena, nepravodobna ili izjavljena od neovlaštene osobe.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

rješenje o pokretanju ispravnog postupka
Definicija: Rješenje zemljišnoknjižnog suda kojim se pokreće pojedinačni ispravni postupak, na temelju prijedloga za pojedinačni ispravni postupak.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

rješenje o upisu
Definicija: Rješenje zemljišnoknjižnog suda kojim se određuje upis i nalaže njegova provedba u zemljišnoj knjizi; dostavlja se strankama tek nakon provođenja upisa, i to osobno; ako je po njemu nužno postupanje tijela nadležnog za katastar, dostavlja se nadležnom katastru; ako je upis takve naravni da iz njega proizlazi porezna obaveza, dostavlja se poreznoj upravi.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

rješenje za ispravak pogrešnog upisa
Definicija: Rješenje kojim se pogrešni upisi ispravljaju na stanje koje je trebalo vrijediti prilikom upisivanja u kojem je nastao pogrešan upis.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

RMS-error
Vidi: odstupanje, standardno

EN: RMS (Root Mean Square) error

RNC
Definicija: Kratica od Raster Navigational Chart. Rasterska pomorska navigacijska karta. Baza podataka koju za upotrebu s RCDS-om u rasterskom formatu izrađuju hidrografske službe.

Vidi: RCDS

Područje: pomorstvo, geoinformatika

EN: RNC (Raster Navigational Chart)

robot
Definicija: Svaki stroj ili uređaj koji nešto radi automatski, a pritom podsjeća na čovjeka.

EN: robot

FR: robot

DE: Roboter

robotika
Definicija: Znanost koja se bavi projektiranjem, izradom i uporabom robota.

Vidi: robot

EN: robotics

FR: robotique

DE: Robotik

romb
Definicija: Četverokut kojem su sve stranice jednake. Dijagonale romba su okomite i raspolovljuju se. Romb s jednakim kutovima je kvadrat. Opseg , površina , gdje je a stranica, e, f dijagonale, a kut što ga zatvaraju stranice romba.

Područje: matematika

EN: rhomb(us); lozenge

FR: rhombe; losange

DE: Rhombus; Raute

rotacija
Definicija: Izometrija prostora koja ima točno jednu fiksnu točku ili je jednaka identičkom preslikavanju. Rotacija ravnine definirana je točkom S kao središtem rotacije i kutom rotacije . Točka P i njezina slika P' jednako su udaljene od točke S. Rotacija ravnine može se zapisati pomoću matrica: , gdje je . Rotacija trodimenzionalnog prostora može se izraziti npr. pomoću Eulerovih kutova.

Vidi: izometrija

Područje: matematika

EN: rotation; revolution

FR: rotation; révolution

DE: Drehung; Rotation

rotacija Zemlje
Vidi: rotacija, Zemljina

rotacija, Zemljina
Definicija: Dnevno gibanje Zemlje oko svoje rotacijske osi od zapada prema istoku. Zemljina rotacija može se provjeriti promatranjem sumračnice iz zrakoplova ili satelita. Posljedica Zemljine rotacije su izmjena dana i noći i prividna dnevna rotacija nebeske sfere. Zemljina rotacija je temelj za orijentaciju, a u izravnoj je vezi s geografskim koordinatama.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: rotation, Earth's

FR: rotations de la Terre

DE: Erdrotation

RTF
Definicija: Kratica za Rich Text Format. Standard što ga je formalizirao Microsoft s ciljem formatiranja dokumenata. RTF datoteke su zapravo ASCII datoteke s posebnim naredbama koje sadrže informacije nužne za formatiranje teksta, kao što su npr. tipovi slova ili razmak među retcima.

Područje: informatika

EN: RTF (Rich Text Format)

rub
Definicija: Krajnji dio neke površine, ono čime ona završava, što ju obrubljuje; ivica, kraj. Linija graničenja jedne ili više strana prostornog entiteta između dva čvora ili točke.

Napomena: U CROTIS-u 1-dimenzionalni topološki primitiv.

Vidi: entitet; čvor; CROTIS

Područje: GIS

EN: edge

DE: Kante

rudarstvo
Definicija: Sekundarna gospodarska djelatnost pronalaženja, vađenja, prijevoza, prerade i oplemenjivanja ruda i drugih korisnih minerala. Posebna grana geodezije razvijena je za potrebe rudarstva, osobito za potrebe podzemnih radova, a naziva se rudarskim mjerenjima. Ona se provode prilagođenim geodetskim metodama i instrumentima, a služe za izradu grafičkih prikaza ili karata jamskih prostora u pogodnom mjerilu i svrsishodnoj projekciji s potrebnim tehničkim (rudarskim i geološkim) detaljima. Jamskim se mjerenjima prate i promjene što ih jamski radovi uzrokuju na površini, kao što je npr. slijeganje terena.

Područje: inženjerska geodezija

EN: mining

FR: mine (gisement)

DE: Bergbau

rudina
Definicija: Uobičajeno općepoznato tradicionalno ime za određeni dio katastarske općine.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: place, named; locality, named

FR: lieudit

DE: Flur; Feldlage

run-korekcija
Vidi: teodolit, optički

ruta
Definicija: (1) Putni plan, tok putovanja, smjer. (2) Dionica puta, dionica na putovanju.

EN: route

DE: Weg; Reiseweg

ruta plovidbe, unutrašnja
Definicija: Ruta plovidbe po rijekama, kanalima i jezerima, osim na dijelovima rijeka i jezera po kojima plove i morski brodovi.

Područje: pomorstvo

EN: area of navigation, coastal sea

ruža vjetrova
Vidi: vjetrulja