Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
S-52
Definicija: Specijalna publikacija IHO-a br. 52, naslovljena kao Specifikacije za sadržaj karte i prikazni aspekt ECDIS-a. Dodatne specifikacije i vođenje razvijeni su u dodacima S-52.

Vidi: IHO; ECDIS

Područje: pomorstvo

EN: S-52 (Specifications for chart content and display aspects of ECDIS)

S-57
Definicija: Specijalna publikacija IHO-a br. 57.

Vidi: norma IHO-a za prijenos digitalnih hidrografskih podataka

Područje: pomorstvo

sadržaj karte
Definicija: Sve ono što je prikazano unutar okvira i napisano izvan okvira lista karte. U užem smislu to je sve ono što je prikazano unutar okvira lista karte. Sadržaj karata čine: matematička osnova karte, hidrografija i orografija, prikazana naselja, prikazane komunikacije (prometna mreža i sredstva različitih veza i linija), natpisi i nazivi prikazanih objekata, prikazane vrste tla i vegetacija i razne granične linije. Sadržaj tematskih karata čini prikaz različitih stanja, činjenica ili pojava. Na geografskim kartama njihov je sadržaj otisnut svjetlijim, nježnijim bojama, koje u tom slučaju imaju ulogu temeljnih karata.

Područje: kartografija

EN: content, map

DE: Karteninhalt

sadržaj prava
Definicija: Bitni sastavni dijelovi nekog prava.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

sadržavati
Definicija: Topološka relacija. Objekt a sadrži objekt b ako i samo ako je objekt b sadržan u objektu a.

Vidi: relacija, topološka; biti sadržan

Područje: matematika; GIS

EN: contain

SAR
Vidi: radar sa sintetičkom antenom

sastavljanje karte
Definicija: Položajno točno i uopćeno prikazivanje objekata (sadržaja) karte, koje se izvodi na osnovi kartografske pripreme. Najčešće se ne provodi u mjerilu izdanja karte, i pri sastavljanju se ne primjenjuje kartografski ključ kao pri crtanju izdavačkog originala. Rezultat sastavljanja je sastavak karte.

Vidi: objekt sadržaja karte; priprema, kartografska; mjerilo karte; ključ, kartografski; original, izdavački

Područje: kartografija

EN: compilation

FR: préparation cartographique

DE: Kartenentwerfen

sastavnica
Također: sastavnica

Definicija: Sastavni dio veličine. U mjernoj tehnici postoje npr. sastavnice standardne nesigurnosti A-vrste (proračun statističkim računom) i B-vrste (proračun na osnovi iskustva, znanstvene prosudbe i raspoloživih podataka).

Područje: metrologija, statistika

EN: component

FR: composant

DE: Komponente

sastavnica nesigurnosti A-vrste
Vidi: proračun standardne nesigurnosti A-vrste

sastavnica nesigurnosti B-vrste
Vidi: proračun standardne nesigurnosti B-vrste

sat, atomski
Definicija: Visokoprecizni sat koji mjeri vrijeme primjenom oscilacija atoma.

Vidi: GPS-sateliti

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: clock, atomic

DE: Atomuhr

satelit
Definicija: Slobodan leteći objekt u orbiti Zemlje, drugog planeta ili Sunca.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: satellite

FR: satellite

DE: Satellit

satelit, geostacionarni
Definicija: Zemljin satelit kojega se orbita nalazi na udaljenosti 36 000 km od Zemlje, kreće se u smjeru rotacije Zemlje, a brzina kretanja mu je sinhronizirana s kretanjem Zemlje.

Vidi: orbita

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: satellite, geostationary

FR: satellite géostationnaire

DE: Satellit, geostationärer

savijanje karata
Definicija: Ručno ili strojno savijanje karata preko jednog ili više pregiba na prikladan format, na primjer džepni.

Područje: kartografija

EN: folding, map

FR: pliage des cartes

DE: Kartenfalzen

scena
Definicija: (1) Površina Zemlje koju pokriva snimka. (2) Dvodimenzionalni prikaz intenziteta elektromagnetskog zračenja s nekog objekta dobiven senzorom čija geometrijska svojstva, kao i prijenosna karakteristika, bitno odstupaju od svojstava ljudskog oka.

Vidi: senzor

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: scene

FR: scene

DE: Szene

SCOP
Definicija: Programski sustav za generiranje, obradu i vizualiziranje digitalnog modela reljefa razvijen u suradnji Instituta za fotogrametriju i daljinska istraživanja Tehničkog sveučilišta u Beču i njemačke tvrtke INPHO.

Vidi: model reljefa, digitalni

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

SDI
Vidi: infrastruktura prostornih podataka

SDTS
Definicija: Jedna od normi za prijenos prostornih podataka prihvaćena od Ministarstva trgovine SAD-a (U.S. Department of Commerce) kao Federalna norma za obradu informacija (Federal Information Processing Standard, FIPS 173), a preuzeta je od Nacionalnog odbora za norme digitalnih kartografskih podataka (National Committee on Digital Cartographic Data Standards, NCDCDS).

Područje: kartografija, geoinformatika

EN: SDTS (Spatial Data Transfer Standard)

segment
Također: segment

Definicija: (1) Dužina. (2) Podskup pravca između dviju točaka uključujući i te točke. (3) Dio ravninskog lika što ga odsijeca sekanta toga lika. Npr. odsječak kruga.

Područje: matematika

EN: segment; interval, closed

FR: segment; intervalle fermé

DE: Segment; Abschnitt; Intervall, abgeschlossenes

segment, kontrolni
Definicija: Svjetska mreža kontrolnih stanica koje osiguravaju točnost položaja i satova satelita.

Vidi: IGS

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: segment, control

DE: Kontrollsegment

segment, korisnički
Definicija: Opažači s opremom za primanje signala.

Vidi: GPS-prijamnik

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: segment, user

DE: Nutzersegment

segment, svemirski
Definicija: Sateliti koji odašilju signale.

Vidi: GPS-sateliti

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: segment, space

DE: Raumsegment

seizmologija
Također: seizmologija

Definicija: Grana geofizike koja na temelju seizmograma što ih bilježi seizmograf proučava potrese i s njima povezane pojave utvrđujući uzroke postanka te značajke i posljedice potresa, načine na koje se potresi javljaju i šire, vrijeme kad se javljaju, njihovu rasprostranjenost na Zemlji, svojstva potresnih valova i njihova širenja te njihovo prikazivanje na kartama.

Područje: fizika

EN: seismology

FR: séismologie

DE: Seismologie

sekans
Definicija: Trigonometrijska funkcija definirana kao recipročna vrijednost kosinusa nekoga kuta. Oznaka: sec; .

Područje: matematika

EN: secant

FR: sécante

DE: Sekans

sekanta
Definicija: Pravac koji siječe krivulju u dvije točke. Dio sekante koji leži između presječnih točaka je tetiva.

Područje: matematika

EN: secant; transversal

FR: droite sécante; sécante

DE: Sekante

sekstant
Definicija: Instrument za mjerenje horizontalnih i vertikalnih kutova između dvaju objekata, najčešće kuta između horizonta i nekog nebeskog tijela. Najveću primjenu imao je u pomorskoj navigaciji. Naziva se sekstantom jer je duljina njegove skale šestina kružnice.

Područje: mjerni instrumenti

EN: sextant

FR: sextant

DE: Sextant

sekunda
Definicija: Jedinica za mjerenje vremena, osnovna SI jedinica. Trajanje 9 192 631 770 perioda onog zračenja koje odgovara prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnog stanja cezija 133 (prema rezoluciji XIII. generalne konferencije za mjere i utege, 1967). Znak jedinice: s. Zakonite su vremenske jedinice i decimalne jedinice tvorene od sekunde s pomoću zakonskih predmetaka, minuta (znak: min), 1 min = 60 s, sat (znak: h), 1 h = 3600 s, dan (znak: d), 1 d = 86 400 s.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

EN: second

FR: seconde

DE: Sekunde

sekunda, kutna
Vidi: jedinice za mjerenje kuta

semantika
Definicija: (1) Znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem riječi kao nosilaca značenja, tj. odnosa između riječi i onoga što označuju. (2) Dio definicije programskog jezika koji se usredotočuje na određivanje značenja prema sintaktičkim pravilima jezika. (3) Znanost o značenjima; grana lingvistike koja proučava riječi, njihove oblike i skupine kao sredstva za označivanje predmeta, odnosa i pojava; znanost o znakovima i njihovu značenju. (4) Dio semiotike koji proučava odnos između znakova i onoga što označuju. Semantika se u kontekstu semantičke točnosti odnosi na način na koji je predmet analize preveden pomoću skupa "riječi", koje su pak povezane određenom "gramatikom", što omogućuje modeliranje stvarnosti koju treba opisati.

Područje: kartografija

EN: semantics

FR: sémantique

DE: Semantik

SENC
Definicija: Kratica od System Electronic Navigational Chart. Sustav elektroničke pomorske navigacijske karte. Baza podataka nastala transformacijom ENC-a pomoću ECDIS-a za odgovarajuću upotrebu, ispravci ENC-a odgovarajućim sredstvima i drugi podaci što ih dodaje pomorac. To je zapravo ona baza podataka kojoj se pristupa ECDIS-om za generiranje prikaza i drugih navigacijskih funkcija i ona je ekvivalent ažurnoj papirnatoj karti. SENC može također sadržavati informacije iz drugih izvora.

Vidi: ENC; ECDIS

Područje: pomorstvo

EN: SENC (System Electronic Navigational Chart)

senzor
Također: senzor

Definicija: Element osjetljiv na pojas elektromagnetskog zračenja. Služi za pretvorbu intenziteta tog zračenja u električne veličine, bilo napona bilo jakosti struje.

Vidi: zračenje, elektromagnetsko

Područje: fizika, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: sensor

FR: capteur

DE: Sensor

senzor, aktivni
Definicija: Senzor koji šalje vlastitu elektromagnetsku energiju za osvjetljavanje scene, a reflektirani dio energije ponovno prihvaća. Među aktivnim senzorima u daljinskim istraživanjima najpoznatiji je radar.

Vidi: scena; senzor; radar

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: sensor, active

FR: capteur actif

DE: Sensor, aktiver

senzor, navigacijski
Definicija: Svaki senzor upotrijebljen u navigacijske svrhe. To može biti npr. radar, dubinomjer, Automatski sustav identifikacije (Automatic Identification System – AIS) i dr.

Područje: pomorstvo

EN: sensor, navigational

DE: Navigations-Sensor

senzor, optički
Definicija: Prijamni uređaj za zračenje u optičkom području spektra elektromagnetskih valova.

Vidi: spektar, optički; osjetilo

Područje: mjerni instrumenti

EN: sensor, optical

FR: capteur optique

DE: Sensor, optischer

senzor, pasivni
Definicija: Senzor koji detektira i zapisuje prirodnu elektromagnetsku energiju reflektiranu i emitiranu s površine objekta.

Vidi: senzor

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: sensor, passive

FR: capteur pasif

DE: Sensor, passiver

serija opažanja
Definicija: Opažanja koja su međusobno povezana na karakterističan način.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: series of observation

FR: série d'observation

DE: Beobachtungsreihe

serpentina
Definicija: Vanjski složeni luk koji služi za projektiranje krivina kod prometnica na jako nagnutom terenu. Sastoji se od glavne krivine na kojoj se zaokreće, s vrlo velikim središnjim kutom, i dviju priključnih krivina. Između glavne i priključnih krivina umeće se međupravac ili prelazna krivina, kako bi se moglo izvesti vitoperenje kolnika.

Vidi: vitoperenje kolnika

Područje: inženjerska geodezija

EN: bend, hairpin

DE: Serpentine; Kehre; Haarnadelkurve

serpentina I. reda
Definicija: Serpentina kod koje su obje zakrivljenosti priključnih krivina u istom smjeru.

Vidi: serpentina

Područje: inženjerska geodezija

serpentina, simetrična
Definicija: Serpentina kod koje su polumjeri priključnih krivina i međupravci ili prelazne krivine međusobno jednaki, odnosno središte glavne krivine je u sjecištu tangenata priključnih krivina.

Vidi: serpentina; krivina, prelazna

Područje: inženjerska geodezija

sesija
Definicija: Vremenski interval u kojem je izvedeno neprekinuto simultano opažanje na određenom broju stajališta.

Vidi: kampanja

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: session

DE: Beobachtungszeitraum

sfera
Definicija: Skup svih točaka prostora kojih je udaljenost od središta S jednaka polumjeru r. Oplošje (površina) sfere . Jednadžba sfere polumjera r sa središtem u točki : .

Područje: matematika

EN: sphere; surface, spherical

FR: sphere

DE: Sphäre; Kugelfläche

sfera, nebeska
Definicija: Prividna sfera sa središtem u motriteljevu stajalištu ili u središtu Zemlje. Polumjer joj je neodređen.

Područje: geodezija

EN: sphere, celestial

FR: sphere céleste

DE: Himmelskugel

sfera, Zemljina
Definicija: Ploha Zemljine kugle.

Vidi: kugla, Zemljina

Područje: kartografija

sferoid
Definicija: Rotacijska ploha, slična sferi. Katkad sinonim za rotacijski elipsoid.

Područje: matematika

EN: spheroid

FR: sphéroide

DE: Sphäroid

SGML
Definicija: Kratica od Standard Generalized Markup Language. Jezik neovisan o platformi koji se temelji na ASCII znakovniku, a propisuje jedinstven način označivanja i prepoznavanja tekstualne strukture koja se tako uređena može upotrebljavati u različitim programima za stolno ili elektroničko nakladništvo. Preporučio ga je ISO.

Područje: informatika

EN: SGML (Standard Generalized Markup Language)

shareware
Također: shareware

Definicija: Softver koji se smije umnožavati i neko vrijeme upotrebljavati bez novčane naknade autoru. Nakon izvjesnog razdoblja, korisnik se obično treba registrirati i platiti malu naknadu autoru.

Područje: informatika

EN: shareware

FR: partagiciel; shareware

DE: Shareware

shema, konceptualna
Definicija: Konkretizacija konceptualnog modela podataka.

Područje: informatika

EN: schema, conceptual

SI
Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

SICAD
Definicija: Interaktivno grafičko radno mjesto, među ostalim i za kartografsku primjenu, koje je razvila tvrtka Siemens.

Područje: geoinformatika, kartografija

DE: SICAD (Siemens Computer Aided Design)

signal
Definicija: (1) Konstrukcija ili motka od drva ili kovine kako bi se učinila vidljivom geodetska točka izmjere. (2) Fizikalna veličina koja tijekom mjerenja služi za prijenos i dobivanje informacija, te se naziva i mjerni signal. (3) Informacija zabilježena sustavom daljinskih istraživanja.

Vidi: signal, mjerni

Područje: mjerni instrumenti, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: signal

FR: signal

DE: Signal

signal, izlazni
Definicija: Izlazni signal mjernog sustava ili odziv.

Vidi: signal, mjerni

Područje: metrologija

EN: response

FR: résponse

signal, mjerni
Definicija: Veličina koja predstavlja mjerenu veličinu i koja je funkcijski s njom povezana.

Napomena: Ulazni signal u mjerni sustav može se nazvati poticaj, a izlazni odziv.

Područje: metrologija

EN: signal, measurement

FR: signal de mesure

DE: Meßsignal

signal, ulazni
Vidi: poticaj

signalizacija
Definicija: Označivanje točaka odgovarajućim signalima u svrhu mjerenja.

Vidi: signal

Područje: praktična geodezija

EN: signalization; signaling

FR: signalisation

DE: Signalisierung

signatura
Definicija: (1) Kartografski znak koji se primjenjuje za prikaz ponajprije položaja i kvalitete objekta. Signature prema pojavnom obliku mogu biti zorne ili slikovite, geometrijske i slovnobrojčane, a pream dimenzijama točkaste (lokalne ili položajne), linijske, površinske i tjelesne. (2) Niz statističkih podataka koji definiraju trening-uzorak ili skupinu piksela. Upotrebljava se u postupku klasifikacije.

Vidi: kartografika; znak, kartografski; klasifikacija; trening-uzorak

Područje: (1) kartografija, (2) fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: symbol

FR: symbole

DE: Signatur

signatura, geometrijska
Definicija: Signatura izvedena iz osnovnih geometrijskih likova ili iz pravilnih linijskih ili površinskih poredaka točaka i crta.

Vidi: signatura

Područje: kartografija

EN: symbol, geometric

FR: symbole de forme géométrique

DE: Signatur, geometrische

signatura, linijska
Definicija: Kartografski znak oblikovan tako da se liniji pridodaju dodatni znakovi ili se oni preoblikuju u niz malih slikovitih ili geometrijskih znakova.

Područje: kartografija

EN: signature, line

DE: Liniensignatur

signatura, nacrtna
Definicija: Kartografski znak kojega je grafički oblik izveden iz nacrta objekta koji predočuje.

Vidi: znak, kartografski

Područje: kartografija

EN: symbol, profile

DE: Ausriss(karten)zeichen

signatura, površinska
Definicija: Kartografski znak koji prikazuje stanja ili pojave koje se površinski rasprostiru. To mogu biti obojena ili rastrirana površina ili površine popunjene nekim znacima.

Vidi: znak, kartografski

Područje: kartografija

EN: symbol, areal

DE: Gebiets(lage)kartenzeichen

signatura, simbolička
Definicija: Signatura koja svojim oblikom podsjeća na objekt koji prikazuje.

Vidi: signatura, zorna

Područje: kartografija

EN: symbol

FR: idéogramme

DE: Signatur, symbolhafte

signatura, slikovita
Također: signatura, slikovita

Definicija: Kartografski znak čiji je grafički oblik stilizirana, pojednostavnjena slika prikazanog objekta ili jednog njegova dijela.

Vidi: znak, kartografski

Područje: kartografija

EN: symbol, pictoral

FR: symbole

DE: Kartenzeichen, bildliches

signatura, slovnobrojčana
Definicija: Signatura nastala primjenom slova i brojki.

Vidi: signatura

Područje: kartografija

EN: symbol, alphanumeric

FR: symbole alphanumérique

DE: Signatur, alphanumerische

signatura, tlocrtna
Definicija: Kartografski znak čiji je grafički oblik izveden iz tlocrta objekta koji predočuje.

Vidi: znak, kartografski

Područje: kartografija

EN: symbol, plan

DE: Grundriss(karten)zeichen

signatura, točkasta
Također: signatura, točkasta

Definicija: Kartografski znak koji jednom točkom pokazuje položaj nekog objekta na karti.

Vidi: znak, kartografski

Područje: kartografija

EN: symbol, point

FR: signe symbolique

DE: Ortslagekartenzeichen

signatura, zorna
Također: signatura, zorna

Definicija: Signatura izvedena pojednostavnjenjem bitnih vanjskih ili simboličnih značajki odjelitih objekata. Dijele se dalje na tlocrtne, nacrtne i simboličke signature.

Vidi: signatura; signatura, tlocrtna; signatura, nacrtna; signatura, simbolička

Područje: kartografija

EN: symbol, pictoral

FR: symbole

DE: Signatur, bildliche

sila teža
Definicija: Rezultanta privlačne sile (gravitacije) i centrifugalne sile Zemljine rotacije oko vlastite osi.

Vidi: gravitacija

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: gravity

DE: Schwere

simbolika boja
Definicija: Primjena asocijativnosti pojedinih boja za prikaz određenih objekata, npr. plave za vode, zelene za šume i dr.

Područje: kartografija

EN: association of colours, symbolic

DE: Farbensymbolik

simetrala
Također: simetrala

Definicija: Pravac koji dijeli geometrijsku figuru u ravnini na dva dijela tako da je jedan s obzirom na pravac zrcalna slika drugoga.

Područje: matematika

EN: line of symmetry; axis of symmetry

FR: axe de symétrie

DE: Symmetrieachse

simetrala kuta
Također: simetrala kuta

Definicija: Pravac koji prolazi vrhom kuta i dijeli ga na dva jednaka dijela. Svaka točka simetrale jednako je udaljena od krakova kuta.

Područje: matematika

EN: bisector of an angle; bisectrix

FR: bissectrice

DE: Winkelhalbierende

simetrija
Definicija: Preslikavanje ravnine ili prostora pri kojem skup fiksnih točaka može biti točka, pravac ili ravnina (osna i centralna simetrija u ravnini, centralna simetrija u prostoru, simetrija u prostoru s obzirom na ravninu). Figura je simetrična u odnosu na neku točku, pravac ili ravninu kada svakoj točki A figure odgovara takva točka te iste figure da je udaljenost točke A od točke, pravca ili ravnine jednaka udaljenosti točke od te iste točke, pravca ili ravnine.

Područje: matematika

EN: symmetry

FR: symétrie

DE: Symmetrie

simpleks
Definicija: Jednodimenzionalni simpleks naziva se dužinom. Dvodimenzionalni simpleks je prema definiciji trokut, a trodimenzionalni je tetraedar. Trokut i tetraedar smatraju se dvodimenzionalnim i trodimenzionalnim zatvorenim područjem. U n-dimenzionalnom euklidskom prostoru simpleksom se naziva lik od n-dimenzija, koji poopćuje pojam trokuta (tetraedra). Simpleks je geometrijski najjednostavniji lik u određenoj dimenziji, tj. točka, dužina, trokut i tetraedar su simpleksi dimenzija 0, 1, 2 i 3.

Područje: matematika

EN: simplex

FR: simplexe

DE: Simplex

simulacija
Definicija: Proces oponašanja stvarne pojave skupom matematičkih formula. Teorijski, bilo koja pojava koja se može svesti na matematičke podatke i jednadžbe može se simulirati na računalu.

Područje: matematika, informatika

EN: simulation

FR: simulation

DE: Simulation

simulacija Monte Carlo
Također: simulacija Monte Carlo

Definicija: Metoda pokušaja i pogrešaka kojom se ponavlja izračunavanje kako bi se otkrilo najbolje rješenje nekog problema (npr. odredio prirast pogrešaka); metoda se obično upotrebljava kada se u izračunavanju nalazi velik broj varijabli koje su u vrlo složenom međusobnom odnosu.

Vidi: simulacija

Područje: matematika, informatika

EN: simulation, Monte Carlo

sinus
Definicija: (1) Jedna od trigonometrijskih funkcija. (2) Sinus šiljasta kuta pravokutnog trokuta je kvocijent , gdje je a duljina katete nasuprot kuta , a c duljina hipotenuze.

Vidi: funkcije, trigonometrijske

Područje: matematika

EN: sine

FR: sinus

DE: Sinus

sinusoida
Definicija: Graf funkcije .

Područje: matematika

EN: sinusoide; sine curve

FR: sinusoide

DE: Sinuside; Sinuskurve

SIR
Definicija: Kratica od Shuttle Imaging Radar. L-kanalni radarski sustav razvijen na Space Shuttle.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: SIR (Shuttle Imaging Radar)

sitotisak
Definicija: Tiskovni postupak koji se sastoji u izradi i otiskivanju tiskovne forme koju čini sitotiskarska šablona, a njezin je nosač fino sito čvrsto napeto na prikladni okvir. Pri protiskivanju boje kroz sito šablona zatvara sva ona okanca sita gdje boja ne smije dospjeti na otisak. Boje za sitotisak su guste i pokrivne, suše se sporo, te se svježi otisci ne smiju stavljati jedan na drugi.

Vidi: forma, tiskovna

Područje: kartografija

EN: printing, (silk) screen

FR: sérigraphie

DE: Siebdruck

sjajnost
Također: sjajnost

Definicija: Fotometrijska veličina (oznaka L) koja karakterizira svojstvo izvora svjetlosti da u ljudskom oku izazove određeni svjetlosni dojam. Jedinica sjajnosti SI = nit (znak nt), izražena pomoću toka svjetlosti cd/m2 = lm m–2 sr–1. Sjajnost 1 nt (cd m–2) ima izvor ravne površine 1 m2 kojoj je svjetlosna jakost 1 cd.

Vidi: jakost, svjetlosna; sustav jedinica, Međunarodni

Područje: fizika (optika)

EN: density, light

DE: Leuchtdichte

sjedanje
Definicija: Okomita komponenta pomicanja građevine ili točke na terenu prouzročena izobličavanjem tla zbog promjene opterećenja ili potresom.

Područje: inženjerska geodezija

EN: sagging

DE: Setzung

sjena, radarska
Definicija: Crna signatura na radarskoj snimci koja predstavlja površinu s koje nema povratka signala.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: shadow, radar

DE: Radarschatten

sjenčanje reljefa
Definicija: Tehnika za poboljšanje prikaza reljefa u 2,5D ili 3D prikazu prostornih podataka. Nastoji oponašati put prirodnog svjetla koje nisko na obzoru osvjetljava teren.

Vidi: 2,5D; 3D

Područje: kartografija

EN: hillshading

DE: Geländeschummerung

sjever, geografski
Definicija: Smjer što je određen meridijanom neke točke na Zemljinoj površini prema sjevernom polu.

Vidi: meridijan

Područje: kartografija

EN: North, True

FR: nord, geographique

DE: Geographisch-Nord (GeN)

sjever, magnetski
Definicija: (1) Smjer što ga zauzima južni pol neometano oscilirajuće vodoravno postavljene magnetne igle oslonjene o stožer u svojem težištu. (2) Smjer određen magnetnim meridijanom neke točke na Zemljinoj površini prema sjevernom magnetnom polu.

Područje: kartografija

EN: North, Magnetic

FR: nord magnétique

DE: Magnetisch-Nord (MaN)

sjever, računski
Definicija: Pravac sjevera što ga označuju linije apscisa pravokutne koordinatne mreže, koji se na glavnome meridijanu podudara s geografskim sjeverom.

Vidi: apscisa; mreža, pravokutna koordinatna

Područje: kartografija

EN: North, Grid

FR: nord d'un carroyage

DE: Gitter-Nord

Sjevernjača
Vidi: zvijezda, Polarna

sjeverno
Definicija: Sjeverna koordinata u ravnini kartografske projekcije. Oznaka N.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: northing (N)

skala boja
Definicija: Skala svih boja koje su upotrijebljene na nekoj karti.

Područje: kartografija

EN: wedge, colour

FR: échelle de couleurs

DE: Farbskala

skala boja, hipsometrijska
Definicija: Skala boja sastavljena, po određenim načelima, od više boja i njihovih nijansa kojima se prikazuju visinski odnosi zemljišnih oblika.

Područje: kartografija

EN: scale, hypsometric tint

FR: échelle de teintes

DE: Höhenschichtenfarb(en)scala

skala boja, kontrolna
Definicija: Ljestvica sastavljena od malih četverokutnih površina za svaku upotrijebljenu boju, poredanih u red. Ta ljestvica čini kontrolnu skalu boja, a stavlja se najčešće na slobodni dio papira ili drugog nositelja otiska, koji će se pri daljnjoj obradi odrezati.

Područje: kartografija

EN: scale, colour control

FR: témoin, de couleur

DE: Farbkontrollskala

skala, siva
Definicija: Kontinuiran i postupan slijed sve tamnijih polja, od bijelih do potpuno crnih.

Područje: kartografija

EN: scale, grey

FR: gamme de gris

DE: Graukeil

skalar
Definicija: Veličina čija se vrijednost može opisati jednim brojem.

Područje: matematika

EN: scalar

FR: scalaire

DE: Skalar

skaner
Vidi: skener

skaniranje
Vidi: skeniranje

skela, nanosna
Definicija: Drvena ograda koja se postavlja paralelno s osi građevine.

Područje: inženjerska geodezija

skener
Definicija: (1) Uređaj koji detektira prostornu razdiobu elektromagnetskog zračenja unutar određenog opsega bilježenjem intenziteta zračenja na uzorcima konačne veličine, tzv. elementarnim slikovnim elementima (pikselima). (2) Instrument za prihvat podataka koji transformira analognu sliku ili kartu u digitalni rasterski oblik pomoću sustavnih uzimanja uzoraka liniju po liniju. Podaci su spremljeni kao slika s vrijednostima koje označuju boju ili sivi ton otkriven na svakom odgovarajućem položaju na izvorniku.

Vidi: zračenje, elektromagnetsko

Područje: informatika, kartografija, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: scanner

DE: Abtaster; Abtastsystem

skener, mehanički
Definicija: Skener s uređajem koji usmjerava elektromagnetske zrake k detektoru na mehanički način, npr. rotirajućim zrcalom.

Vidi: skener

Područje: informatika; kartografija; fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: scanner, mechanical

DE: Scanner, mechanischer; Abtaster, mechanischer

skener, multispektralni
Definicija: Skener sa senzorima u multispektralnom načinu rada.

Vidi: skener; način rada, multispektralni

Područje: informatika, kartografija, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: scanner, multispectral

DE: Abtaster, multispektraler

skener, ručni
Definicija: Mali priručni skener koji se prevlači rukom preko predložaka.

Vidi: digitalizator, rasterski

Područje: informatika, kartografija

EN: scanner, handy

DE: Handscanner

skeniranje
Definicija: (1) Pretvaranje analognih podataka, kao što su fotografije, karte ili druge vidljive snimke, u digitalni (rasterski) format. (2) Postupak sličan konvolucijskom filtriranju koji upotrebljava jezgru za određene analize okoline (npr. cjelina, prosjek, minimum, maksimum, granica, većina). (3) Pretvaranje informacija u električne impulse pri (p)okretanju uređaja za registraciju. Dio je toka očitanja odnosno zapisa (npr. pri digitalnoj registraciji kuta). Primjenjuje se električno, magnetsko ili optičko skeniranje.

Vidi: filtriranje, konvolucijsko

Područje: kartografija, fotogrametrija i daljinska istraživanja, informatika, mjerni instrumenti

EN: scanning

FR: scannage; balayage

DE: Abtastung

skica izmjere
Definicija: (1) Crtež oblika katastarskih čestica i objekata na njima prema stvarnom stanju na zemljištu s upisanim ostalim podacima značajnima za katastar. (2) Crtež oblika dosadašnjeg i stvarnog stanja katastarskih čestica i objekata na njima s upisanim ostalim podacima značajnima za katastar radi održavanja katastarskog operata. (3) Skica izvan okvira karte koja pokazuje način izmjere i vrijeme kad je ona obavljena ili vrstu kartografskog materijala primijenjenog u izradi karte s opisom bitnih karakteristika tog materijala.

Područje: (1), (2) katastar i zemljišna knjiga; (3) kartografija

FR: (3) carton des données de base

DE: (3) Aufnahmeskizze

skica naknadne izmjere
Definicija: Crtež predmetnih katastarskih čestica izrađen u postupku rješavanja prigovora s upisanim podacima značajnima za rješenje po prigovoru.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

skica o pouzdanosti karte
Definicija: Shematski prikaz podataka u izvanokvirnom dijelu karte: o metodi izmjere osnovne karte, vremenu kad je provedena izmjera (samo godina), o kartografskome materijalu, ako je riječ o izvedbenoj karti, te o organizaciji ili osobi koja je obavila izmjeru ili izradila kartu koja je poslužila kao kartografski materijal za izradu dotične karte.

Područje: kartografija

EN: diagram of a map, reliability

FR: carton des données de base

DE: Zuverlässigkeitsskizze

skica omeđivanja katastarske općine
Definicija: Na topografskoj karti u mjerilu 1:25 000 ili na listu crtaćeg papira u približnome mjerilu 1:25 000, prikaz međe katastarske općine i položaja njezinih međnih oznaka kojima su dodijeljeni i upisani brojevi. Na crtežu su posebno naglašena naselja, važniji objekti te veća šumska i poljoprivredna zemljišta.

Vidi: općina, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

skica otklona magnetske igle
Definicija: Skica koja pokazuje otklon magnetske igle od prihvaćenoga računskog sjevera i godišnje promjene toga otklona.

Vidi: sjever, računski

Područje: kartografija

FR: graphique de déclinaison

DE: Nadelabweichungsangabe

skica rasporeda listova
Definicija: Skica koja pokazuje podjelu i oznake listova karte određenog područja u istome mjerilu. Također, skica koja pokazuje podjelu i oznake listova neke druge karte istog područja u nekom drugome mjerilu ili listove karte druge namjene.

Područje: kartografija

DE: Kartenverweis

skica, indikacijska
Definicija: Kopija lista katastarskog plana izrađena na papiru bolje kakvoće i izrezana na četiri dijela koja su nalijepljena na karton. Dijelovi su spojeni i na spojevima se mogu preklapati. Koristi se za geodetske radove na terenu.

Vidi: plan, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

skica, terenska
Definicija: Pojednostavnjena skicirana predodžba dijelova terena s podacima potrebnim tijekom tahimetrijske terestričke izmjere za pomoć pri daljnjoj obradi podataka i izradi plana.

Vidi: tahimetrija

Područje: praktična geodezija

EN: sketch, field

FR: croquis topographique

DE: Feldskizze

sklop s prijenosom naboja
Vidi: CCD

skup
Definicija: Osnovni pojam teorije skupova i u aksiomatskoj izgradnji te teorije on se ne definira. Skup čine njegovi elementi.

Područje: matematika

EN: set

FR: ensemble

DE: Menge

skup, konveksni
Definicija: Podskup ravnine ili prostora sa svojstvom: ako su dvije točke sadržane u tom skupu, skup sadrži i dužinu koja spaja te dvije točke. Primjeri: trokut, krug, kocka, …

Područje: matematika

EN: set, convex

FR: ensemble convexe

DE: Menge, konvexe

skup, parcijalno uređen
Također: skup, parcijalno uređen

Definicija: Skup s relacijom x < y definiranom za neke elemente x i y koji zadovoljavaju sljedeće uvjete: (1) ako je x < y tada ne vrijedi y < x; (2) ako je x < y i y < z, tada je x < z. Primjer parcijalno uređenoga skupa je skup podskupova danog skupa u kojem je definirano A < B, što znači da je A pravi podskup od B.

Područje: matematika

EN: poset

skupina katastarskih čestica
Definicija: Cjelina dviju ili više katastarskih čestica, formirana radi njihove diobe, njihova preglednijeg numeriranja, ili računanja površina.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

skupina za ECDIS, Usklađivačka
Definicija: Združena radna skupina IMO-a i IHO-a zadužena za održavanje izvedbene norme ECDIS-a i preuzimanje drugih srodnih tema.

Vidi: IMO; IHO; ECDIS

Područje: pomorstvo

EN: Harmonization Group on ECDIS – HGE

skupljanje
Također: skupljanje

Definicija: Najčešće se odnosi na skupljanje podataka ili obavijesti.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: acquisition

slabljenje metroloških značajki
Također: slabljenje metroloških značajki

Definicija: Vremenski polagana promjena metroloških značajki mjerila.

Područje: metrologija

EN: drift

FR: dérive

SLAR
Definicija: Kratica od Side-Looking Airborne Radar. Zrakoplovni sustav s bočnim skeniranjem za dobivanje radarskih snimaka.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: SLAR (Side-Looking Airborne Radar)

slika, digitalna
Definicija: Dvodimenzionalni prikaz formiran skupom konačnog broja diskretnih elementarnih slikovnih elemenata (piksela).

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: image, digital

DE: Bild, digitales

slika, multispektralna digitalna
Definicija: Digitalna slika dobivena senzorima u multispektralnom načinu rada.

Vidi: slika, digitalna; senzor

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

slika, optička
Definicija: Slika predmeta koju stvara optički element ili sustav.

Napomena: (1) Optička slika može biti realna ili virtualna. U realnoj slici točke koncentrirana je svjetlosna energija (npr. na filmu fotoaparata), a u virtualnoj slici sastaju se samo produžeci realnih zraka (npr. slika u ravnom zrcalu). (2) Slika može biti uspravna, preokrenuta, obrnuta i okrenuta. U preokrenutoj slici izmijenjeni su smjerovi u odnosu na predmet gore–dolje i lijevo–desno (npr. u realnoj slici objektiva), u obrnutoj slici samo smjerovi gore–dolje, a u okrenutoj slici smjerovi lijevo–desno. Budući da preokrenuta slika u mjernom dalekozoru pri terestričkim mjerenjima nije pogodna, često se primjenjuju u dalekozoru preokretni optički sustavi, koji se sastoje od leća ili prizama. (3) Zbog pogrešaka preslikavanja u slici se pojavljuju neoštrine, odnosno neispravan položaj slika točaka.

Vidi: dalekozor, terestrički; preslikavanje, optičko; pogreška preslikavanja

Područje: fizika (optika)

EN: image, optical

FR: image optique

DE: Bild, optisches

slika, pankromatska digitalna
Definicija: Digitalna slika dobivena senzorima u pankromatskom načinu rada.

Vidi: slika, digitalna; senzor; način rada, pankromatski

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

slika, preokrenuta
Vidi: slika, optička

slika, rasterska
Također: slika, rasterska

Definicija: Datoteka s rasterskim podacima. Rasterske slike nastaju uz pomoć odgovarajućih računalnih programa za rastersku grafiku kao što su primjerice Adobe Photo Shop ili Paint Shop Pro, ili skeniranjem. Rasterska slika ovisi o rezoluciji, što znači da njezina pojava na izlazu, tj. zaslonu ili papiru, ne ovisi samo o rezoluciji uređaja, nego i o finoći rastera u kojem je izrađena. Rasterske se slike upotrebljavaju ponajprije onda kada su potrebne neprekidne varijacije u boji ili tonovima.

Vidi: podaci, rasterski; datoteka; rezolucija

Područje: informatika

EN: image, raster

DE: Rasterbild

slika, uspravna
Definicija: Optička slika usmjerena (orijentirana) kao i promatrani predmet. Primjeri: povećalo; terestrički dalekozor.

Vidi: slika, optička

Područje: fizika (optika)

EN: image, upright; image, erect

FR: image droite

DE: Bild, aufrechtes

slika, vektorska
Definicija: Datoteka s vektorskim podacima. Vektorske slike nastaju uz pomoć odgovarajućih računalnih programa za vektorsku grafiku kao što su primjerice AutoCAD ili CorelDRAW. Vektorska slika ne ovisi o rezoluciji, što znači da se pojavljuje na izlazu, tj. zaslonu ili papiru, u maksimalnoj rezoluciji uređaja. Vektorske se slike upotrebljavaju ponajprije onda kada su potrebne jasne i oštro definirane linije.

Vidi: podaci, vektorski; grafika, vektorska; rezolucija

Područje: informatika

EN: vector image

DE: Vektorbild

slika, višetonska
Definicija: (1) Slika na kojoj su reproducirane sve tonske vrijednosti nekog predloška (uzorka, originala). (2) Višetonska snimka koja sadrži sve tonove i polutonove snimljenog predloška bez rastriranja.

Područje: kartografija

FR: image en demi-teintes

DE: Halbtonbild

slika, zrcalna
Definicija: Fotografiranjem ili kopiranjem izrađena snimka, odnosno kopija, na kojoj su slika ili crtež zrcalni, tj. nečitki. Kod prozirnog nosioca čitka slika ili crtež dobivaju se okretanjem nosioca. Kratice: cg – čitak crtež (slika) s gornje strane nosioca; cd – čitak crtež (slika) s donje strane nosioca.

Područje: kartografija

EN: lateral reversal

FR: retournement par contact

DE: Drehen

SLIP
Definicija: Kratica od Serial Line Internet Protocol. Standardni protokol za serijsko povezivanje osobnih računala s internetom preko modema i telefonske linije.

Područje: informatika

EN: SLIP (Serial Line Internet Protocol)

sljedivost
Definicija: Svojstvo mjernog rezultata ili vrijednosti etalona po kojem se on oslanja na odgovarajući referencijski etalon neprekinutim lancem usporedaba koje imaju utvrđene nesigurnosti.

Područje: metrologija

EN: traceability

FR: traçabilité

sloj
Definicija: Digitalno spremanje objekata neke grafike, npr. karte, kao skupine istovrsnih objekata, pri čem se te skupine mogu promatrati kao slojevi poslagani jedan iznad drugoga. Kod karata se slojevi mogu usporediti s objektima sadržanim na izdavačkim originalima analogne karte.

Područje: informatika, kartografija

EN: layer; level

DE: Schicht; Folie; Ebene

sloj atmosfere, granični
Vidi: atmosfera

sloj zraka, prizemni
Vidi: atmosfera

sloj, anotacijski
Definicija: Niz anotacijskih elemenata koji su iscrtani u Vieweru ili Map Composeru i spremljeni u datoteku (ekstenzije .ovr).

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: layer, annotation

sloj, antirefleksni
Definicija: Jedan ili više vrlo tankih antirefleksnih slojeva, debljine sloja manje od 1 valne duljine svjetlosti, nanesenih na granične plohe (prema zraku) leća ili prizmi, koji na osnovi interferencije svjetlosti uklanjaju ili umanjuju štetnu refleksiju i time povećavaju propuštenu količinu svjetlosnog toka.

Vidi: interferencija (svjetlosti)

Područje: fizika (optika)

EN: coating, antireflection; coating, reflex reducing; blooming

FR: couche anti-reflets; couche anti-reflechissante

DE: Antireflexbelag

sloj, vektorski
Definicija: Sloj vektorskih obilježja i njihovih pridruženih atributa za pojedine sadržaje (komunikacije, visina terena i dr.).

Područje: GIS

EN: layer, vector

FR: vecteur données

DE: Vectorschicht

slojnica
Vidi: izohipsa

slovo kao kartografski znak
Definicija: Slovo ili više slova koja se upotrebljavaju kao kartografski znak.

Područje: kartografija

EN: symbol, letter

FR: symbole alphabetique

DE: Buchstabenkartenzeichen

služba rasterskih karata, Mornarička
Vidi: ARCS

služba, kartografska
Definicija: Organizacija kojoj je povjerena dužnost da se brine o izradi, odnosno izdavanju određenih karata.

Područje: kartografija

EN: agency, mapping

FR: service cartographique

DE: Kartendienst

službenik, zemljišnoknjižni
Definicija: Osoba koja radi na vođenju zemljišnih knjiga, a za to mora imati položen zemljišnoknjižni ispit.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

služnost
Definicija: Ograničeno stvarno pravo. Može biti stvarna i osobna.

Vidi: prava, stvarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: easement; servitude

FR: servage

DE: Grunddienstbarkeit

služnost, kućna
Definicija: Stvarna služnost koja vlasnika nekretnine ovlašćuje da nešto poduzima na susjedovoj nekretnini kao poslužnoj, što je taj dužan trpjeti.

Vidi: služnost, stvarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

služnost, osobna
Definicija: Stvarno pravo koje ovlašćuje određenu osobu da se na određeni način služi tuđom stvari; pravo plodouživanja, pravo uporabe i pravo stanovanja.

Vidi: prava, stvarna; pravo plodouživanja

Područje: katastar i zemljišna knjiga

služnost, stvarna
Definicija: Ograničeno stvarno pravo osnovano u svrhu korisnijega gospodarenja nekretninom.

Vidi: prava, stvarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

smjer
Definicija: (1) Zajedničko svojstvo međusobno paralelnih pravaca. U svakodnevnom životu su često pojmovi smjer i orijentacija istoznačnice. U matematici su to različiti pojmovi, svaki smjer omogućuje dvije (suprotne) orijentacije. Npr. za jednoznačno definiranje vektora potrebno je zadati njegovu duljinu, smjer i orijentaciju. (2) Pravac uzduž kojega nešto leži, nalazi se, miče se itd., s obzirom na točku ili područje prema kojem je usmjeren. Npr. oluja se kreće u smjeru sjevera. (3) Točka ili područje. Npr. smjer prema sjeveru. (4) Ono što usmjerava od jedne točke prema drugoj. (5) Način razmišljanja, djelovanja ili sklonosti prema nečemu.

EN: direction

smjer, priključni
Definicija: Pravac od jedne stalne točke prema drugoj stalnoj točki (priključnoj točki) pri mjerenju horizontalnih kutova radi prenošenja smjera.

Područje: praktična geodezija, inženjerska geodezija

EN: direction, connecting

FR: direction de rattachement

DE: Anschlussrichtung

smještaj imena (na kartama)
Definicija: Smještaj imena takav da se što određenije vidi na što se odnose. Razlikuju se ovi načini smještaja: uobičajeni (normalni) način, kada se slova orijentiraju tako da se što lakše čitaju i da budu što bliže objektu na koji se odnose; u smjeru meridijana ili uzduž meridijana; horizontalni, kada se ime ispisuje horizontalno (vodoravno); vertikalni, kada se ime ispisuje vertikalno, a čita se od juga prema sjeveru; u obliku luka povijajući se za objektom na koji se odnose; površinski, kada se ime odnosi na neki površinski objekt i nalazi se unutar površine objekta; linijski, kada je ime prilagođeno nekoj liniji; smještaj imena koja se odnose na kopno; smještaj imena koja se odnose na more ili dijelove mora.

Područje: kartografija

FR: orientation des écritures

DE: Schriftstellung

SML
Vidi: jezik prostornog modeliranja

snepiranje
Definicija: Operacija automatskog uređivanja u kojoj se točke koje leže blizu drugih točaka ili linija mogu malo pomaknuti tako da im odgovaraju.

Područje: GIS

EN: snapping

DE: Einfangen

snimak
Vidi: snimka

snimak, zračni
Vidi: aerosnimka

snimalište
Definicija: Položaj projekcijskog središta objektiva kamere u trenutku ekspozicije. Zadaje se prostornim koordinatama koordinatnog sustava objekta koji se mjeri.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

snimanje, detaljno
Vidi: izmjera, detaljna

snimanje, fotografsko
Definicija: Radovi s fotografskom kamerom na izradi slike nekog objekta (predloška ili izvornika). Obuhvaćaju pripremu izvornika, namještanje smanjenja ili povećanja, određivanje zaslona i vremena osvjetljenja i samo osvjetljenje (ekspoziciju).

Područje: kartografija

EN: photographing

FR: prise de vue

DE: Aufnahme, photographische

snimka
Definicija: (1) Slika stvorena djelovanjem svjetla na svjetloosjetljivi sloj, na koji se dalje djeluje kemijski da se stvorena latentna slika učvrsti i poprimi željenu gustoću. Također: fotografija. (2) Slika ili prikaz objekta ili scene.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: (1) photograph; (2) image

FR: (1) photographie; (2) image

DE: (1) Fotografie; (2) Bild

snimka, digitalna
Definicija: Snimka u obliku bitmape dobivena skeniranjem obične fotografije ili izravno digitalnom kamerom.

Vidi: bitmapa; skeniranje; kamera, digitalna

Područje: informatika, kartografija, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: photograph, digital; image, digital

FR: photographie numérique; image numérique

DE: Digitalfotografie; Digitalbild

snimka, mjerna
Definicija: Fotografija čija je unutarnja orijentacija poznata. Snimka ne mora strogo predstavljati centralnu projekciju snimljenog objekta, ali u tom slučaju mora biti poznat zakon distorzije koji tu projekciju kvari.

Vidi: orijentacija, unutarnja; projekcija, centralna

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: image; photogram

FR: photogramme; cliché métrique

DE: Meßbild

snimka, multispektralna
Definicija: Snimka načinjena od više spektralnih kanala.

Vidi: kanal, spektralni

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: image, multispectral

FR: image multispectralle

DE: Bild, multispektrales

snimka, pankromatska
Definicija: Jednokanalna ili monokromatska satelitska snimka.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: image, panchromatic

DE: Bild, panchromatisches

snimka, pseudokolorna
Također: snimka, pseudokolorna

Definicija: Snimka u boji gdje su nevidljivi dijelovi elektromagnetskog spektra izraženi kao jedna ili više komponenti tako da predočene boje Zemljine površine ne odgovaraju stvarnom vizualnom iskustvu.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: image, false colour; image, pseudo-colour

FR: image pseudo-couleur

DE: Falschfarbenbild

snimka, zračna
Vidi: aerosnimka

snimke, multitemporalne
Definicija: Dvije ili više različito datiranih snimaka istog područja.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: images, multitemporal

FR: images multitemporelle

DE: Bilder, multitemporale

snop zraka
Definicija: Skup zraka svjetlosti točkastog izvora. Pri stigmatičnom preslikavanju snop zraka svjetlosti sastaje se u točki slike. Skup zraka svjetlosti koje općenito prolaze zajedničkom točkom, npr. optičkim središtem optičkog sustava, čvornom točkom (glavne zrake).

Vidi: točka (optičkog sustava), čvorna

Područje: fizika (optika)

EN: bundle of rays

FR: faisceau de reyons

DE: Strahlenbündel

softver
Definicija: Dio računalnog sustava koji nema fizikalnih dimenzija; opći pojam za sve programe; popis naredaba računala; naziv za programe i upute koji se primjenjuju u radu s računalima; sve vrste programa, programskih jezika itd.

Područje: informatika

EN: software

DE: Software

softver, aplikacijski
Definicija: Program napisan za rješavanje određene zadaće, npr. softver za projektiranje i crtanje mreže meridijana i paralela u različitim kartografskim projekcijama.

Vidi: softver

Područje: informatika

EN: software, application

DE: Anwender-Software

softver, javno dostupan
Vidi: shareware

softver, slobodan
Vidi: freeware

SOLAS
Definicija: Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru, koju je izradio IMO. Ugovorne vlade obvezuju se objaviti sve zakone, odredbe, naredbe i pravila te poduzeti sve druge korake koji mogu biti nužni da daju potpuni efekt trenutačnoj konvenciji, kao i da osiguraju, sa stajališta sigurnosti ljudskog života, pripravnost broda za službu kojoj je namijenjen.

Vidi: IMO

Područje: pomorstvo

EN: SOLAS (Safety of Life at Sea)

Space Shuttle
Definicija: Američki satelitski program 1980-ih, službeno nazvan Space Transportation System (STS).

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: Space Shuttle

spajanje
Također: spajanje

Definicija: Grupiranje pojedinih klasa tako da čine novu, složeniju klasu, npr. klasa aerodrom dobije se sažimanjem klasa pista, zgrada itd. Formiranje novog pojma, višeg stupnja, na temelju odnosa postojećih pojmova.

Područje: informatika

EN: aggregation

DE: Aggregation

spajanje katastarskih čestica
Definicija: Ujedinjenje dviju ili više katastarskih čestica. Spajati se mogu katastarske čestice u istoj katastarskoj općini i ako se dodiruju.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

specifikacija
Definicija: Pobliže označivanje, razrada pojedinačnoga; jedan od koraka koji prethodi primjeni modela na program ili bazu podataka; navođenje svih zadataka koje program ili model treba obaviti, međusobne povezanosti različitih objekata i podatka i sl.

Područje: informatika

EN: specification

DE: Spezifikation

specifikacija proizvoda
Definicija: U službenoj kartografiji u Hrvatskoj, opis tehničkih karakteristika topografskih podataka s opisom organizacije prikupljanja i obrađivanja tih podataka.

Vidi: kartografija, službena

Područje: kartografija

specifikacija, tehnička
Definicija: Isprava koja propisuje tehničke zahtjeve što ih mora zadovoljavati proizvod, proces ili usluga.

Napomena: (1) Tehnička specifikacija mora pokazati, kada je to potrebno, postupak ili postupke s pomoću kojih se može utvrditi jesu li zahtjevi zadovoljeni. (2) Tehnička specifikacija može biti norma, dio norme ili neovisna o normi.

Područje: metrologija

EN: specification, technical

FR: spécification technique

DE: Spezifikation, technische

specijalka
Također: specijalka

Definicija: Topografska karta u mjerilu 1:75 000 izrađena krajem XIX. st. za područje cijele Austro-Ugarske. Naziv je proširen i na novije topografske karte u mjerilu 1:50 000 i 1:100 000.

Vidi: karta, topografska

Područje: kartografija

DE: Spezialkarte

spektar
Definicija: Kontinuirani niz elektromagnetske energije poredan prema valnim duljinama ili frekvenciji.

Područje: fizika

EN: spectrum

FR: spectre

DE: Spektrum

spektar, elektromagnetski
Definicija: Kontinuirani slijed elektromagnetske energije poredan prema valnim duljinama ili frekvencijama. Razlikuju se kozmičko zračenje, gama-zračenje, rendgensko zračenje, zatim područje svjetlosnih valova i radiovalova: kozmičko zračenje ispod 1 pm, gama-zračenje ~1–10 pm, rendgensko zračenje 10 pm – 100 nm, ultraljubičasto zračenje 100 nm – 400 nm, područje svjetlosti 400 nm – 780 nm, infracrveno zračenje 780 nm – 1 mm, mikrovalovi 1 mm – 100 mm, radiovalovi 100 mm –10 km, audiovalovi preko 10 km.

Vidi: zračenje, infracrveno; zračenje, ultraljubičasto; svjetlost; spektar, optički

Područje: fizika

EN: spectrum, electromagnetic

FR: spectre electromagnétique

DE: Spektrum, elektomagnetisches

spektar, frekvencijski
Definicija: Distribucija amplituda signala kao funkcija frekvencije.

Vidi: opseg, frekvencijski

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: spectrum, frequency

DE: Frequenzspektrum

spektar, optički
Također: spektar, optički

Definicija: Dio spektra elektromagnetskih valova od 100 nm do 1 mm koji sadrži infracrveno područje (780 nm – 1 mm), područje svjetlosti (400 – 780 nm) i ultraljubičasto područje valova (100 – 400 nm).

Vidi: spektar, elektromagnetski

Područje: fizika (optika)

EN: range, optical

FR: gamme optique

DE: Bereich, optischer

spektroskop
Definicija: definicija (2 occurrences)

Vidi: zavojnica

Područje: podrucje (2 occurrences)

EN: spectrometer

FR: spectrometre

DE: Spektrometer

spirala, logaritamska
Definicija: Ravninska krivulja kod koje je kut radijvektora proporcionalan logaritmu njegove duljine. U polarnim koordinatama ima jednadžbu , odnosno .

Područje: matematika

EN: spiral, logarithmic

FR: spirale logarithmique

DE: Spirale, logaritmische

splajn
Definicija: Glatka krivulja matematički podešena na niz točaka.

Područje: matematika

EN: spline

FR: spline

DE: Spline

spljoštenost
Definicija: Parametar za odstupanje elipsoida od sfere izražen matematički jednadžbom , gdje su a i b velika odnosno mala poluos elipsoida.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: flattening

FR: aplatissement

DE: Abplattung

spljoštenost sile teže
Definicija: Omjer razlike normalnih ubrzanja sile teže na polu i ekvatoru s vrijednošću na ekvatoru.

Vidi: sila teža

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: flattening, gravity

DE: Schwereabplattung

spor
Definicija: Sukob pravnih interesa u kojem različite osobe tvrde da imaju isto pravo.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

SPOT
Definicija: Serija satelita za opažanje Zemlje, koju financiraju Francuska, Belgija i Švedska. Do sada je lansirano pet satelita: SPOT 1 (1986), SPOT 2 (1990), SPOT 3 (1993), SPOT 4 (1998) i SPOT 5 (2002). Svaki satelit nosi dvije digitalne kamere s HRV (High Resolution Visible) senzorima, koji mogu raditi kao pankromatski senzori (P-mode) ili multispektralni senzori (XS-mode). Snimke dobivene u pankromatskom kanalu imaju prostornu rezoluciju 10 m (SPOT 5 2,5 m i 5 m), a rezolucija multispektralnih snimaka je 20 m.

Vidi: kamera, digitalna; senzor

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

FR: SPOT (Systeme Pour l’Observation de la Terre)

SPOT Image
Definicija: Komercijalna ustanova koja raspolaže satelitskim SPOT-snimkama (nalazi se u Toulouseu, Francuska).

Vidi: SPOT

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

SPS
Definicija: Kratica od Standard Positioning Service. Razina usluga manje točnosti globalnoga pozicijskog sustava dostupna svim korisnicima.

Vidi: PPS

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: SPS (Standard Positioning Service)

SQL
Definicija: Strukturirani jezik za pretraživanje, jezik upotrebljavan u relacijskim bazama podataka koji omogućuje korisniku izgradnju složenih logičkih izraza identificirajući podatke koji će biti pozvani i kojima će se rukovati.

Vidi: jezik za pretraživanje

Područje: informatika

EN: SQL (Structured Query Language)

sredina
Također: sredina

Definicija: Može se definirati na različite načine, a primjeri su aritmetička, geometrijska, harmonijska i kvadratna sredina. Može se definirati i u složenijim okolnostima. Tako je npr. srednja vrijednost funkcije f na intervalu [a,b]. Ako su A aritmetička, G geometrijska, Q kvadratna i H harmonijska sredina pozitivnih brojeva , a m najmanji i M najveći od tih brojeva, onda je , dok jednakost vrijedi ako i samo ako je . Naziv sredina obično se upotrebljava kad se odnosi na neki parametar populacije, a naziv prosjek kad se odnosi na rezultat računanja iz podataka uzorka.

Vidi: sredina, aritmetička; sredina, geometrijska; sredina, harmonijska; sredina, kvadratna

Područje: matematika, statistika

EN: mean; average

FR: moyenne

DE: Mittel; Mittelwert

sredina, aritmetička
Definicija: Zbroj mjernih vrijednosti iste veličine u nizu podijeljen s njihovim brojem.

Vidi: sredina, geometrijska; medijan; mod; niz, mjerni

Područje: matematika, metrologija

EN: mean value

FR: moyenne arithmétique

DE: Mittelwert, arithmetischer; Mittel, arithmetisches

sredina, geometrijska
Definicija: Za dva pozitivna realna broja a i b to je broj . Geometrijska sredina brojeva a, b, c je , itd.

Područje: matematika

EN: mean, geometric; average, geometric

FR: moyenne géométrique

DE: Mittel, geometrisches

sredina, harmonijska
Definicija: Za dva broja a, b to je broj . Analogno, harmonijska sredina triju brojeva a, b, c je broj , itd. Recipročna vrijednost harmonijske sredine n brojeva je aritmetička sredina recipročnih vrijednosti tih brojeva.

Područje: matematika

EN: mean, harmonic; average, harmonic

FR: moyenne harmonique

DE: Mittel, harmonisches

sredina, kvadratna
Definicija: Drugi korijen iz zbroja kvadrata veličina ai, podijeljena njihovim brojem n: .

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: mean square, root; mean, quadratic

FR: moyenne quadratique

DE: Mittel, quadratisches

sredina, obična aritmetička
Definicija: Zbroj svih vrijednosti podijeljen njihovim ukupnim brojem.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: mean, arithmetic

FR: moyenne arithmétique

DE: Mittel, einfaches aritmetisches

sredina, opća aritmetička
Također: sredina, opća aritmetička

Definicija: Zbroj veličina pomnoženih s njihovim težinama podijeljen sa zbrojem težina.

Vidi: težina

Područje: matematika

EN: mean, weighted

FR: moyenne pondérée

DE: Mittel, allgemeines arithmetisches; Mittel, gewogenes

sredina, težinska
Vidi: sredina, opća aritmetička

središte
Također: središte

Definicija: (1) Središte kružnice; točka ravnine koja je jednako udaljena od svih točaka kružnice. (2) Središte simetrije; točka koja pri centralnoj simetriji ostaje na miru.

Područje: matematika

EN: centre

FR: centre

DE: Mittelpunkt; Zentrum

središte Zemlje
Definicija: Točka u kojoj se nalazi središte Zemljine mase.

Vidi: centar mase

Područje: fizika

DE: Mittelpunkt der Erde

središte, projekcijsko
Definicija: Ishodište (središte) snopa zraka fotogrametrijske snimke. Dogovorno je za projekcijsko središte određeno središte ulazne pupile objektiva fotogrametrijske kamere.

Vidi: pupila, ulazna; kamera, mjerna

sredstvo, optičko
Definicija: Sredstvo kroz koje prolazi svjetlost.

Područje: fizika (optika)

EN: medium, optical

DE: Medium, optisches

sredstvo, zapisno
Definicija: Vrpca, disk, list ili drugo sredstvo na koje se zapisuje vrijednost mjerene veličine ili s njome povezana vrijednost.

Područje: metrologija, mjerni instrumenti

EN: medium, recording

FR: support d'enregistrement

stabilizacija točaka
Definicija: Postavljanje trajnih oznaka stalnih geodetskih točaka. Postoji nadzemna i podzemna stabilizacija točaka.

Vidi: točka, stalna; znak stalne točke; znak točke, podzemni

Područje: praktična geodezija

EN: marking (of survey points), permanent

FR: matérialisation des reperes

DE: Vermarken von Festpunkten

stabilnost
Vidi: postojanost

stabilnost, dimenzionalna
Definicija: Svojstvo materijala, nosioca crteža, da pri promjeni temperature i vlažnosti zraka ne mijenja ili da samo neznatno mijenja dimenzije, tj. da teorijske veličine karte ostaju sačuvane.

Vidi: nositelj crteža

Područje: kartografija

EN: stability, dimensional

FR: stabilité dimensionnelle

DE: Maßhaltigkeit

stacioniranje
Definicija: Određivanje položaja točaka trase tako da se odmjeri njihova udaljenost po trasi, od njezina početka, ili od neke točke za koju će se naknadno odrediti udaljenost od početka.

Vidi: trasa

Područje: inženjerska geodezija

EN: chainage

DE: Stationierung

stacioniranje, slobodno
Definicija: Određivanje koordinata stajališne točke na osnovi danih koordinata ciljnih točaka mjerenjem kutova i uz primjenu računala na osnovi odgovarajućeg programa.

Područje: praktična geodezija

DE: Stazionierung, freie

stajalište
Definicija: Mjerna točka na koju se postavlja i centrira instrument.

Vidi: točka, mjerna

Područje: praktična geodezija

EN: point, measuring; station, instrument

FR: station; station de l'instrument

DE: Meßpunkt

stajalište, umjereno
Definicija: Stajalište geodetskog instrumenta kojem je položaj određen umjeravanjem od međnih točaka, međa ili drugih objekata.

Vidi: umjeravanje

Područje: katastar i zemljišna knjiga, praktična geodezija

stalnica mjerila
Vidi: konstanta mjerila

stalnost
Vidi: postojanost

standard
Definicija: Uzor, ideal, obrazac, stupanj. Konkretan primjer nekog objekta ili specifikacije nekog postupka koji služi za usporedbu svih drugih sličnih objekata ili postupaka. Obično se u nekom području primjene učestalo upotrebljava i ima širu podršku. Primjena standarda je preporučljiva zato da bi se osigurala široka primjenjivost i ekonomičnost konkretnih tehničkih rješenja.

Vidi: norma

EN: standard

stanica, mjerna
Također: stanica, mjerna

Definicija: Integrirani elektronički tahimetar s mikroprocesorom i računalom, uz mogućnost automatskog toka mjerenja, kontrole funkcija (samokontrola uz pokazivanje neispravnosti), digitalnoga pokazivanja i zapisa podataka.

Napomena: Uz standardni program i mogućnost primjene vlastitog programa moguća su rješavanja različitih računskih zadataka (npr. slobodno stacioniranje, iskolčenje točaka po zadanim koordinatama i dr.).

Vidi: tahimetar, elektronički; stacioniranje, slobodno

Područje: mjerni instrumenti

EN: theodolite, electronic(al); station, total

DE: Theodolit, elektronischer

stanica, radna
Definicija: Računalna oprema konfigurirana tako da jednoj osobi omogućuje obavljanje određenih poslova. Radna stanica može biti terminal povezan s računalom ili samostalni računalni sustav. Može biti sastavljena od monitora i tipkovnice, ali prema vrsti poslova koje treba obaviti i od druge opreme.

Područje: informatika

EN: workstation

DE: Arbeitsplatz

stanica, totalna
Vidi: stanica, mjerna

stanje nekretnina, postojeće pravno
Definicija: Pravno stanje nekretnina u zemljišnoj knjizi mjerodavno za pravni promet nekretnina.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

stanje nekretnina, pravno
Definicija: Uspostavljena stvarna i druga prava na nekretninama i druge činjenice važne za pravni promet, koje se upisuju u zemljišne knjige, te su u pravnom prometu mjerodavne.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

stanovatelj
Definicija: Nositelj prava stanovanja.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

stapanje
Definicija: Postupak sjedinjenja dvaju susjednih područja ili poligona i uklanjanja bilo kojih graničnih linija između njih.

Područje: GIS

EN: dissolving

DE: Auflösung

statistika
Definicija: (1) Znanstvena metoda istraživanja masovnih pojava pomoću brojanja i računanja te kvantificiranja i interpretiranja. Naziva se također i matematička statistika. (2) Funkcija slučajnih varijabli uzorka.

Napomena: Statistika kao funkcija slučajnih varijabli uzorka također je slučajna varijabla te od uzorka do uzorka poprima različite vrijednosti. Vrijednost statistike može se upotrijebiti u statističkom testu ili kao procjena kojega populacijskog parametra, kao što su sredina ili standardno odstupanje.

Vidi: varijabla, slučajna; uzorak, statistički; populacija

Područje: statistika, metrologija

EN: statistic

FR: statistique

DE: Statistik

statistika, matematička
Definicija: Matematička disciplina koja primjenjuje teoriju vjerojatnosti u problemima obrade podataka dobivenih eksperimentima u različitim područjima, poput geodezije, fizike, kemije, biologije, medicine, psihologije itd.; provjerava hipoteze, procjenjuje pogreške itd. Matematičari se odavno bave statističkim problemima. Kao matematička disciplina, matematička se statistika počinje razvijati s razvojem teorije vjerojatnosti u XVIII. i XIX. st. (J. Bernoulli, P. Laplace, C. F. Gauss i dr.).

Područje: statistika, matematika

EN: statistics, mathematical; analysis, statistical

DE: Statistik, mathematische; Analyse, statistische

statistika, signaturna
Definicija: Statistička informacija signature zasnovana na vrijednosti podataka, tj. piksela (minimalna vrijednost, maksimalna vrijednost, srednja vrijednost, standardno odstupanje i sl.) svakog sloja datoteke.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: statistics, signature

stativ
Definicija: Nosač s tri prilagodljive noge na koji se postavlja instrument ili mjerni pribor (npr. značka ili bazisna letva) nakon pričvršćenja stabilno u odnosu na tlo. Sastoji se od glave stativa i tri noge od kovine ili drva, na kraju okovane metalnim šiljcima s izbočinom za utiskivanje u zemlju. Noge mogu biti krute, a većinom se mogu produljivati i skraćivati i pri odgovarajućoj duljini učvrstiti pomoću vijka. Povezane su s glavom stativa pomoću šarnira. Pomoću središnjeg vijka pričvršćuje se podnožje (donji dio) za glavu stativa.

Vidi: dio, donji; vijak, središnji

Područje: mjerni instrumenti

EN: tripod

FR: trépied

DE: Stativ

steradijan
Vidi: jedinice za mjerenje kuta

stereofotogrametrija
Definicija: Fotogrametrijska rekonstrukcija snimljenih objekata pomoću stereoparova.

Vidi: fotogrametrija; stereopar

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: stereophotogrammetry

FR: stéréophotogrammétrie

DE: Stereophotogrammetrie

stereogram
Definicija: Ispravno orijentiran stereopar pružen opservacijskom sustavu radi stereoskopskog promatranja.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: stereogram

FR: stéréogramme

DE: Stereogramm

stereoinstrument
Definicija: Fotogrametrijski instrument za stereoskopsku izmjeru (stereoizmjeru).

Vidi: izmjera, stereoskopska; autograf

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: instrument, restitution; instrument, stereoscopic plotting

FR: appareil de restitution; restituteur

DE: Auswertegerät

stereoizmjera
Vidi: izmjera, stereoskopska

stereokamera
Definicija: Kombinacija dviju istovjetnih kamera montiranih na krutoj bazi tako da su im osi snimanja međusobno paralelne.

Vidi: kamera

EN: camera, double

FR: chambre double

DE: Doppelkamera; Stereokamera

stereometar
Definicija: Mjerna sprava kojom se mjere paralaktičke razlike u stereomodelu pomoću dviju mjernih markica, čiji se pomak mjeri mikrometarskim vijkom.

Vidi: stereomodel; paralaksa

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: stereometer; bar, parallax

FR: barre de parallaxes; stereometre

DE: Stereometer

stereometrija
Definicija: Dio geometrije koji obrađuje geometrijska tijela.

Područje: matematika

EN: stereometry; geometry, solid

FR: géométrie dans l'espace

DE: Stereometrie; Raumlehre

stereomodel
Definicija: Virtualni model objekta zahvaćenog stereopoljem. Ako je sličan stvarnom objektu, te mu je poznata relativna orijentacija i mjerilo u donosu na objekt, naziva se i orijentirani stereomodel.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: model, stereo

FR: image plastique; modele en relief

DE: Stereomodell

stereopar
Definicija: Dvije snimke istog područja snimljene s dva različita snimališta radi stereoskopskog promatranja.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: stereopair

FR: couple stéréoscopique

DE: Stereopaar

stereoparalaksa
Definicija: Komponenta paralakse paralelna s bazom snimanja.

Vidi: paralaksa

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: parallax, stereoscopic

FR: parallaxe stéréoscopique

DE: Stereoparallax

stereopolje
Definicija: Zajednički detalj preslikan na dvije snimke snimljene s različitih snimališta, tako da je moguća stereoskopska fuzija.

Vidi: fuzija, stereoskopska

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

stereoskop
Definicija: Binokularni optički instrument koji omogućava opažaču da gledanjem dviju ispravno orijentiranih slika ili dijagrama doživi subjektivni osjet trodimenzionalnog modela.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: stereoscope

FR: stéréoscope

DE: Stereoskop

stezaljka
Definicija: Uređaj koji omogućuje da se stegnu okretajni dijelovi instrumenta nakon obavljenog grubog viziranja ciljne točke. Napomene: (1) Postoje različite vrste stezaljki: središnja, koaksijalna i frikcijska stezaljka. (2) Precizno viziranje izvodi se pomoću uređaja za fino pomicanje.

Vidi: stezaljka, horizontalna; stezaljka dalekozora; stezaljka, repeticijska

Područje: mjerni instrumenti

EN: clamp

FR: pince

DE: Klemme

stezaljka alhidade
Također: stezaljka alhidade

Definicija: Uređaj za stezanje gornjeg dijela (alhidade) uz donji dio teodolita.

Vidi: stezaljka; uređaj za fino pomicanje alhidade

Područje: mjerni instrumenti

EN: clamp, horizontal; clamp, upper plate

FR: vis de blocage pivotelement; vis de blocage horizontal; pince de blocage d'alidade

DE: Seitenklemme

stezaljka dalekozora
Također: stezaljka dalekozora

Definicija: Uređaj za stezanje dalekozora uz gornji dio (alhidadu).

Vidi: stezaljka; uređaj za fino pomicanje dalekozora

Područje: mjerni instrumenti

EN: clamp, vertical

FR: vis de blocage de basculement

DE: Höhenklemme

stezaljka, horizontalna
Vidi: stezaljka alhidade

stezaljka, koaksijalna
Definicija: Uređaj teodolita kod kojeg su stezaljka i vijak za fini pomak na istoj osovini.

Vidi: stezaljka

Područje: mjerni instrumenti

EN: clamp, coaxial

FR: prince coaxiale

DE: Koaxialklemme

stezaljka, repeticijska
Definicija: Uređaj repeticijskog optičkog teodolita za stezanje horizontalnoga kruga uz gornji dio (alhidadu).

Vidi: teodolit, repeticijski

Područje: mjerni instrumenti

EN: clamp, repetition

FR: vis de blocage de la répétition

DE: Repetitionsklemme

stezaljka, vertikalna
Vidi: stezaljka dalekozora

stjecatelj
Definicija: Osoba koja stječe neko stvarno pravo.

Vidi: prava, stvarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

STOKIS
Definicija: Kratica od Službeni topografsko-kartografski informacijski sustav Republike Hrvatske. Idejni projekt STOKIS-a izrađen je 1995. godine za Državnu geodetsku upravu. Prema tom projektu STOKIS se sastoji od primarnih i sekundarnih digitalnih modela krajolika. Primarni model krajolika stvara se strukturiranjem, tj. logičkim razlaganjem trodimenzionalne zemljišne površine na topografske objekte i njihove dijelove. Objekti se prema svojem obliku, položaju i topološkim odnosima svrstavaju u objektne vrste. Objektima se pridružuju atributi, kataloški se uređuju i tako uređeni spremaju. Na taj način nastaje digitalni topografski model krajolika, kao primarni model STOKIS-a. U skladu s geometrijskom i položajnom točnošću digitalnih podataka, stupnjem generalizacije i logikom strukturiranja krajolika mogu se ostvariti digitalni topografski modeli različite gustoće informacija. Sekundarni kartografski modeli krajolika nastaju na temelju primarnih topografskih modela. Topografskim objektima pridružuje se kartografsko znakovlje (signature). Pritom se koriste postupci kartografske generalizacije. Takvim kartografskim modeliranjem nastaje digitalni kartografski model, kao sekundarni model STOKIS-a. Kako bi se olakšala modeliranja izrađuju se katalog objektnih vrsta i katalog signatura.

Vidi: objekt, topografski; vrsta, objektna; generalizacija, kartografska

Područje: GIS

EN: Authoritative Topographic-Cartographic Information System of the Republic of Croatia

DE: Amtliches topographisch-kartographisches Informationssystem der Republik Kroatien

stol, geodetski
Definicija: Ploča za crtanje na kojoj se radi s kipregelom u grafičkoj izmjeri; pomoću glave stativa spaja se sa stativom.

Vidi: kipregel; izmjera, grafička; stativ

Područje: praktična geodezija

EN: table, plane

FR: planchette

DE: Meßtisch

stopa
Definicija: Šesti dio bečkoga hvata, iznosi 0,31608 m.

Vidi: hvat, bečki

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: foot

FR: pied

DE: Fuß

stožac
Također: stožac

Definicija: (1) Ploha koju tvore svi pravci koji povezuju fiksnu točku s fiksnom krivuljom. Fiksna točka naziva se vrhom, krivulja direktrisom, a pravci izvodnicama stošca. (2) Centralna ploha drugog reda (kvadrika) čija je direktrisa kružnica ili elipsa. Ravninski presjeci su elipse, kružnice, parabole ili hiperbole (uključivo i njihove degeneracije). Standardna jednadžba stošca sa središtem u ishodištu, u pravokutnim Kartezijevim koordinatama glasi , gdje su a, b poluosi elipse (direktrise) u ravnini okomitoj na os z, a c udaljenost ravnine elipse od ishodišta. (3) Geometrijsko tijelo koje je omeđeno osnovicom (krug ili elipsa) u ravnini i plaštem što ga tvore dužine (izvodnice) koje spajaju točke ruba osnovice s fiksnom točkom (vrhom) koja nije u ravnini osnovice. Udaljenost vrha od ravnine baze naziva se visinom. Stožac je kružni ili eliptičan, ovisno o tome je li mu osnovica krug ili elipsa. Stožac se naziva uspravnim ako je projekcija vrha na ravninu osnovice središte osnovice. Krnji stožac je dio stošca omeđen osnovicom i ravninom paralelnom s osnovicom. Volumen kružnog stošca: , gde je r polumjer baze a h visina stošca. Volumen krnjeg stošca: , gde je h visina krnjeg stošca (udaljenost paralelnih ravnina), i površine baza.

Područje: matematika

EN: cone

FR: cône

DE: Kegel; Konus

stranica, poligonska
Definicija: Dužina između dviju susjednih točaka poligonskog vlaka kojoj se mjeri duljina.

Vidi: vlak, poligonski

Područje: praktična geodezija

EN: leg, traverse; side, traverse

FR: côté d'un cheminement

DE: Polygonseite

stranka
Definicija: Fizička ili pravna osoba na čiji je zahtjev pokrenut ili protiv koje se vodi upravni postupak ili koja, radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa, ima pravo sudjelovati u upravnom postupku.

Vidi: postupak, upravni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

string
Definicija: Niz segmenata linije ili alfanumeričkih znakova. Nema topoloških svojstava.

Područje: informatika

EN: string

DE: Zeichenkette

struja, morska
Definicija: Gibanje vodenih čestica u morima (oceanima). Za plovidbu je značajno vodoravno površinsko strujanje označeno smjerom i brzinom. Glavni i neposredni uzročnik stalnih morskih struja nejednaka je razdioba Sunčeve toplinske energije na Zemljinoj površini, a posredni uzročnik su vjetrovi, morske mijene i nejednaka evaporacija.

Područje: pomorstvo

EN: stream, tidal

FR: courant de marée

DE: Gezeitenstrom; Tidefluß; Tidenstrom

struktura, algebarska
Definicija: Skup na kojem su definirane operacije i relacije.

Područje: matematika

stup za mjerenje
Definicija: Zidani ili betonski stup pogodnih dimenzija na koji se postavlja instrument za mjerenja visoke točnosti. Instrument se postavlja na željeznu podložnu ploču za centriranje, i pričvršćuje središnjim vijkom. Ploča se prethodno centrira.

Vidi: ploča za centriranje

Područje: mjerni instrumenti

EN: pillar, observation; pedestal (SAD); pillar, trig

FR: pilier d'observation

DE: Beobachtungspfeiler; Meßsäule

stup, nivelmanski
Definicija: Betonski stup učvršćen stabilno u zemljišnom području s reperom postavljenim na gornju ili postranu plohu sa zaobljenim vrhom kao oznakom visinske točke.

Vidi: reper

Područje: praktična geodezija

EN: mark, fundamental bench

FR: pilier repere de nivellement

DE: Nivellementpfeiler

stupanj
Definicija: Jedinica za mjerenje kuta. Ako je raspodjela seksagezimalna 1° (1 stupanj = 60 minuta), (1 minuta = 60 sekundi).

Vidi: jedinice za mjerenje kuta

Područje: matematika

EN: degree

FR: degré

DE: (Alt)grad

stupanj odbijanja (svjetlosti)
Također: stupanj odbijanja (svjetlosti)

Definicija: Odnos odbijenog svjetlosnog toka na plohi prema upadnom svjetlosnom toku.

Vidi: refleksija, spektralna

Područje: fizika (optika)

EN: reflectance; factor, reflecting

FR: réflectance

DE: Reflexionsgrad

stupanj slobode
Definicija: Broj prekobrojnih mjerenja.

Vidi: opažanje, prekobrojno

Područje: statistika, metrologija

EN: degree of freedom

FR: degré de liberté

DE: Freicheitsgrad

stupanj, Celzijusov
Vidi: jedinica temperature

stupanj, prvi
Definicija: Prvostupanjsko tijelo.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

stvar
Definicija: Tjelesni dio prirode, različit od ljudi, koji služi ljudima za uporabu; sve drugo što je zakonom sa stvari izjednačeno (npr. neko pravo).

Područje: katastar i zemljišna knjiga

stvar, poslužna
Definicija: Poslužno dobro, poslužna nekretnina, zemljišna čestica na kojoj se osniva neka služnost.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

stvar, zemljišnoknjižna
Definicija: Zemljišnoknjižni predmet; predmet u kojem se rješava o stvarima vezanima uz upise u zemljišnu knjigu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

stvarnost, povećana
Definicija: Poseban oblik virtualne stvarnosti u kojem se kombiniraju informacije iz stvarnog svijeta s računalno generiranim podacima, npr. fotografije ili videosekvence dopunjene grafičkim i tekstualnim podacima.

Vidi: stvarnost, virtualna

Područje: informatika

EN: reality, augmented

stvarnost, virtualna
Također: stvarnost, virtualna

Definicija: Umjetno okruženje stvoreno pomoću hardvera i softvera koje se korisniku prikazuje na takav način da mu se čini stvarnim. Da bi "ušao" u virtualnu stvarnost, korisnik treba biti opremljen posebnim rukavicama, slušalicama i naočalama, preko kojih će primati ulaze iz računalnog sustava. Uz kontrolu senzorskih ulaza u čovjeka, uređaji također nadziru i njegove akcije, odnosno reakcije. Pojam virtualne stvarnosti katkad se upotrebljava i u općenitijem smislu, kad se odnosi na svaki virtualni svijet prikazan u računalu, čak i ako se radi samo o tekstualnom ili grafičkom prikazu.

Područje: informatika

EN: reality, virtual

FR: réalité virtuelle

DE: Realität, virtuelle

sučelje
Definicija: (1) Hardversko sučelje: elektronički sastavni dio koji je nužan za priključak jedinice na računalo. Dvije su vrste: paralelno sučelje – više bitova prenosi se kroz više kanala za prijenos podataka istodobno (paralelno); serijska sučelja – bitovi se prenose jedan za drugim (serijski) u kanalu. (2) Softversko sučelje je sučelje između programa koji zajedno rade ili između programa i baze podataka.

Područje: informatika

EN: interface

DE: Schnittstelle

sučelje, grafičko korisničko
Definicija: Grafički izgled aplikacija ili operativnog sustava koji obično uključuju prozore, ikone, izbornike i rad s mišem.

Područje: informatika

EN: GUI (Graphical User Interface)

DE: Benutzeroberfläche, graphische

sud, općinski
Definicija: Sud prvoga stupnja.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

sud, zemljišnoknjižni
Definicija: Sud prvoga stupnja u sastavu općinskog suda nadležan za vođenje zemljišnih knjiga.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

sudac pojedinac
Definicija: Sudac koji rješava samostalno, a ne u sastavu nekog vijeća.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

sudac, zemljišnoknjižni
Definicija: Sudac općinskog suda koji je godišnjim rasporedom određen za rad na zemljišnoknjižnim predmetima.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

sukut
Definicija: Sukut kuta je kut koji s njim zajedno daje ispruženi kut, tj. 180°.

Područje: matematika

EN: angle, supplementary

FR: angle supplémentaire

DE: Suplementwinkel

suma kvadrata
Definicija: Suma kvadrata vrijednosti.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: sum of squares

FR: somme des carrée

DE: Quadratsumme

suplement
Vidi: sukut

Područje: matematika

suposjednik
Definicija: Osoba koja ima posjed neke stvari ili prava zajedno s još jednom ili više osoba.

Vidi: posjed

Područje: katastar i zemljišna knjiga

susjed, najbliži
Definicija: Metoda preuzorkovanja u kojoj su izlazne vrijednosti podataka jednake ulaznom pikselu kojega su koordinate najbliže ponovno transformiranim koordinatama izlaznog piksela.

Vidi: preuzorkovanje

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: neighbour, nearest

DE: Nachbar, nächster

susjedstvo
Definicija: Dijeljenje zajedničke granice dviju regija ili dvaju poligona.

Područje: GIS

EN: adjacency

DE: Adjazenz

sustav
Definicija: Skup elemenata međusobno povezanih tako da čine cjelinu.

Područje: informatika

EN: system

FR: systeme

DE: System

sustav (mjernih) jedinica
Definicija: Skup jedinica utvrđen za određeni sustav veličina.

Napomena: Sustav jedinica obuhvaća skup odabranih osnovnih jedinica i izvedene jedinice određene njihovim definicijskim jednadžbama i faktorima proporcionalnosti. Npr. Međunarodni sustav jedinica (SI), sustav jedinica CGS.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

EN: system of units (of measurement)

FR: systeme d’unités (de mesure)

sustav (mjernih) jedinica, koherentni
Također: sustav (mjernih) jedinica, koherentni

Definicija: Sustav mjernih jedinica u kojem su sve izvedene jedinice koherentne.

Primjer: U Međunarodnom sustavu jedinica (SI) dio koherentnog sustava jedinica u mehanici tvore ove jedinice (prikazane njihovim znakovima): m; kg; s (SI); m2; m3, Hz = s–1; ms–1; ms–2; kgm–3; N = kgms–2; Pa = kgm–1s–2; J = kgm2s–2; W = kgm2s–3.

Vidi: jedinica, koherentna (mjerna)

Područje: metrologija

EN: system of units (of measurement)

FR: systeme coherént d'unités (de mesure)

sustav (mjernih) jedinica, suvisli
Vidi: sustav (mjernih) jedinica, koherentni

sustav elektroničke pomorske navigacijske karte
Vidi: SENC

sustav identifikacije, automatski
Definicija: Automatski sustav za komunikaciju i identifikaciju izrađen radi poboljšanja sigurnosti u navigaciji sudjelovanjem u djelatnim operacijama usluga prometa plovila (Vessel Traffic Service – VTS), brodskih izvješća te operacija brod – brod i brod – obala.

Područje: pomorstvo

EN: AIS (Automatic Identification System)

sustav jedinica, Međunarodni
Također: sustav jedinica, Međunarodni

Definicija: Koherentan sustav jedinica koji je prihvatila i preporučila Generalna konferencija za mjere i utege (CGPM) 1960. godine. SI je utemeljen na ovih sedam osnovnih jedinica:
VeličinaNaziv
duljinametar
masakilogram
vrijemesekunda
električna strujaamper
termodinamička temperaturakelvin
količina tvarimol
jakost svjetlostikandela


Vidi: jedinica, mjerna; sustav (mjernih) jedinica; metar; sekunda; jedinice za mjerenje kuta

Područje: metrologija

EN: System of Units, International; SI

FR: Systeme interantional d'unités; SI

DE: Einheitssystem, internationales

sustav jednadžbi
Definicija: Dvije ili više jednadžbi kojima se traži zajedničko rješenje.

Područje: matematika

EN: system of equations

FR: systeme d'equations

DE: Gleichungssystem

sustav karata, kataložni
Definicija: Sustav po kojem se izrađuje katalog karata, koji olakšava njihovo nalaženje. Katalozi se izrađuju prema jednom ili više obilježja karata, npr. regionalni katalog, izrađen prema regijama, idući od veće prema manjoj, ili je izrađen u obliku abecedno poredanih natuknica; predmetni katalog, prema temama koje su prikazane na kartama; katalog prema mjerilu karte; kronološki katalog prema trenutku izdavanja karte; katalog prema autorima karata; katalog po organizacijama koje su kartu izdale; katalog prema bibliotekama (arhivama) gdje se karte nalaze.

Vidi: katalog karata

Područje: kartografija

EN: system, (map) cataloguing

FR: systeme de classification

DE: Kartenkatalogsystem

sustav kose konformne cilindrične projekcije, južni koordinatni
Definicija: Koordinatni sustav kojem su geografske koordinate ishodišta na Besselovu elipsoidu j0=45°34'36,5869" i l0=36°42'53,5733" od Ferra. U tom sustavu, u razdoblju od 1909. do 1914. godine, izvedena je katastarska izmjera i izrađeni su katastarski planovi grada Zagreba i dijelova današnjih županija: Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske, prema današnjoj podjeli na županije u Hrvatskoj.

Područje: katastar i zemljišna knjiga, kartografija

EN: system of an oblique aspect of a cylindrical conformal projection, south coordinate

DE: Süd-Koordinatensystem der winkeltreuen schiefachsigen Zylinderprojektion

sustav linearnih jednadžbi
Definicija: Sustav jednadžbi koje su linearne (prvog stupnja) po svim varijablama. Npr. Općenito, neki sustav linearnih jednadžbi može imati jedinstveno rješenje, beskonačno mnogo rješenja ili nema rješenje.

Područje: matematika

EN: system of linear equations

FR: systeme d'equations linéaire

DE: Gleichungssystem, lineare

sustav oka, optički
Definicija: Optički sustav koji se sastoji od rožnice i leće, između kojih je prozirna očna vodica indeksa loma 1,336. Unutrašnjost oka između leće i mrežnice ispunjena je prozirnim staklastim tijelom istog indeksa loma 1,336. Optički sustav jednostavne je optičke građe, a nije centrirani sustav, pa je opterećen pogreškama preslikavanja. No za razliku od svakog optičkog sustava oko, kao živ organizam, ima izuzetne mogućnosti prilagodbe fiziološkim i psihičkim aktivnostima čitavog organa vida, što omogućuje oštrinu vida.

Napomena: Za mjeritelja vizualnim mjernim instrumentima od izuzetnog je značenja ispravna primjena oka pri opažanjima odgovarajućim načinom i postupcima pri mjerenju.

Vidi: leća oka; adaptacija oka; kontrast, fiziološki; akomodacija oka

Područje: fizika (optika)

EN: system of the eye, optical

FR: systeme optique d'oeil

DE: System des Auges, optisches

sustav podjele na listove
Definicija: Prihvaćeni način podjele na listove cijeloga niza karata različitih mjerila, tako da listovi karata različitih mjerila budu na što jednostavniji i praktičniji način povezani.

Vidi: niz mjerila, prihvaćeni

Područje: kartografija

FR: systeme de décupage

DE: Blattschnittsystem

sustav prikaza rasterskih pomorskih karata
Vidi: RCDS

sustav Republike Hrvatske, topografsko-informacijski
Vidi: STOKIS

sustav s oglasnom pločom
Definicija: Računalni sustav namijenjen komunikaciji preko modema. Sustav automatski prima poziv upućen telefonskom linijom s drugog računala, te korisniku koji je uputio poziv omogućuje pristup podacima spremljenima na vlastitim magnetnim medijima.

Područje: informatika

EN: Bulletin Board System; BBS

FR: systeme de bulletins électroniques

sustav u stvarnom vremenu
Definicija: Računalni sustav koji može primiti podatke iz vanjskih izvora koji se stalno mijenjaju i obraditi ih tako da dovoljno brzo budu podobni za prikazivanje u obliku podataka ili slika trenutačnog stanja.

Područje: informatika

EN: system, real-time

DE: Echtzeitsystem

sustav za određivanje položaja, globalni
Vidi: GPS

sustav, afokalni
Definicija: Optički sustav kojem je žarište u neizmjernosti. Takav je sustav dalekozor kojemu su žarište objektiva i žarište okulara u istoj točki. Oštro se vide samo daleki objekti.

Napomena: Nije poželjno da mjerni dalekozor djeluje kao afokalni sustav pri viziranju daleke ciljne točke, budući da okular treba biti postavljen uz isključenje djelovanja akomodacije oka.

Vidi: akomodacija oka; dioptriranje

Područje: fizika (optika)

EN: system, afocal; system, infiniting focus

FR: systeme afocal

DE: System, afokales

sustav, alfanumerički kodni
Vidi: sustav, slovno-brojčani kodni

sustav, astronomski koordinatni
Definicija: Koordinatni sustav u kojem je položaj točke definiran astronomskom širinom i astronomskom dužinom.

Vidi: širina, astronomska; dužina, astronomska

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: system, astronomic coordinate

DE: Koordinatensystem, astronomisches

sustav, bečki hvatni
Definicija: Sustav mjera koji je carica Marija Terezija uvela u Habsburškoj Monarhiji 1756. godine.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: system, Vienna klafter

DE: System, Wiener Klafter

sustav, Bečki koordinatni
Definicija: Jedan od koordinatnih sustava austrijskog katastra iz XIX. st. Ishodište sustava je toranj crkve sv. Stjepana u Beču. U tom sustavu izvedena je katastarska izmjera i izrađeni su katastarski planovi za Dalmaciju.

Vidi: katastar, stabilni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: system, St. Stephen coordinate

DE: Koordinatensystem, St. Stefan

sustav, binarni
Definicija: Brojevni sustav zasnovan na broju dva i njegovim potencijama.

Područje: informatika

EN: system, binary

FR: systeme binaire

DE: Zahlensystem, duales

sustav, Budimpeštanski koordinatni
Definicija: Jedan od koordinatnih sustava mađarskoga katastra zemljišta s koordinatnim ishodištem u zvjezdarnici Gellerthegy u Budimpešti. U njem je izvedena katastarska izmjera i izrađeni su katastarski planovi za Posavinu i južnu Slavoniju

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: system, Gellért Hegy coordinate

DE: Koordinatensystem, Gellérthegy

sustav, decimalni
Definicija: Sustav za prikaz realnih brojeva u bazi 10.

Područje: matematika

EN: system (of numeration), decimal

FR: systeme de numération décimal

DE: Zehnersystem

sustav, ekspertni
Definicija: Računalni sustav kreiran za rješavanje problema u pojedinačnim područjima aplikacije izvođenjem zaključaka na temelju bilježenja i strukturiranja znanja pojedinih stručnjaka.

Područje: informatika

EN: system, expert

DE: Expertensystem

sustav, geocentrični koordinatni
Definicija: Koordinatni sustav koji ima ishodište u središtu Zemljina elipsoida. Os ZG je rotacijska os Zemlje, os XG prolazi greenwichkim meridijanom. Os YG okomita je na obje osi ZG i XG.

Vidi: elipsoid, geodetski

Područje: kartografija, geodezija

EN: system, geocentric coordinate

DE: Koordinatensystem, geozentrisches

sustav, geodetski koordinatni
Definicija: Koordinatni sustav u kojem je položaj točke u prostoru definiran geodetskom širinom, geodetskom dužinom i elipsoidnom (geodetskom) visinom.

Vidi: sustav, koordinatni; širina, geodetska; dužina, geodetska; visina, elipsoidna

Područje: geodezija

EN: system, geodetic coordinate

DE: Koordinatensystem, geodätisches

sustav, geodetski referentni
Definicija: Potpuni referentni sustav za određivanje točaka na Zemlji, uključujući datum, opis koordinata, koordinatni sustav i eventualno projekciju.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: system, geodetic reference

DE: Bezugssystem, geodätisches

sustav, geografski informacijski
Vidi: sustav, geoinformacijski

sustav, geografski koordinatni
Definicija: Koordinatni sustav u kojem je položaj točke na Zemljinoj kugli definiran geografskom širinom i geografskom dužinom.

Vidi: sustav, koordinatni; širina, geografska; dužina, geografska

Područje: kartografija

EN: system, geographic coordinate

DE: Koordinatensystem, geographisches

sustav, geoinformacijski
Također: sustav, geoinformacijski

Definicija: Računalni sustav za prikupljanje, povezivanje, analiziranje i prikazivanje podataka te rukovanje i upravljanje podacima koji su prostorno referencirani na Zemlju.

Područje: GIS

EN: System, Geographic Information; GIS

FR: systeme de l’information géographique; SIG

DE: Geoinformationssystem

sustav, georeferentni
Definicija: Koordinatni sustav za točke na Zemljinoj površini. Primjeri takvog sustava su sustav Univerzalne poprečne Mercatorove projekcije (UTM) i mreža meridijana i paralela.

Područje: kartografija, GIS

EN: system, georeference

DE: Georeferenzsystem

sustav, globalni navigacijski
Definicija: Sustav za navigaciju na cijeloj Zemlji.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: system, global navigation

FR: systemes de géopositionnement

DE: Navigationssystem, globales

sustav, globalni položajni
Definicija: Sustav za određivanje položaja na cijeloj Zemlji.

Vidi: GPS

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: system, global positioning

DE: Positionierungssystem, globales

sustav, grafički kodni
Definicija: Organizirani sustav standardiziranih grafičkih znakova koji se upotrebljavaju pri izradi karte. Za klasični, analogni postupak izrade karte grafički kodni sustav čini kartografski ključ. Kartografski ključ, Topografski ključ, Zbirka kartografskih znakova, Kartografsko znakovlje i slično u pravilu su knjižice prikladnog formata, izrađene za određene karte, odnosno mjerila. Osnovni dio ili poglavlje kartografskog ključa je poglavlje s kartografskim znakovima. Kartografski ključ na papiru ne zadovoljava potrebe digitalne kartografske obrade, već se na osnovi kartografskog ključa za pojedino mjerilo izrađuje odgovarajuća biblioteka kartografskih znakova.

Vidi: ključ, kartografski

Područje: kartografija

EN: system, graphic code

sustav, heksadecimalni
Definicija: Sustav za prikaz realnih brojeva u bazi 16.

Područje: informatika

EN: system, hexadecimal

FR: systeme hexadécimal

DE: Hexadezimalsystem

sustav, informacijski
Definicija: (1) Složeni sustav ljudi, programa i strojeva koji omogućuju snabdijevanje sudionika relevantnim informacijama potrebnim za obavljanje funkcija. (2) Skup postupaka izvršenih nad skupom podataka kojima se dobiva informacija pogodna za donošenje odluka.

Područje: informatika

EN: system, information

DE: Informationssystem

sustav, kartografski informacijski
Također: sustav, kartografski informacijski

Definicija: Hardver, softver i podaci za računalno podržanu izradu karata.

Područje: kartografija

EN: system, cartographic information

DE: Informationssystem, kartographisches

sustav, Kloštarivanićki koordinatni
Definicija: Jedan od koordinatnih sustava mađarskoga katastra iz XIX. st. Koordinatno je ishodište sustava toranj franjevačke crkve u Kloštar Ivaniću. U tom sustavu izvedena je katastarska izmjera i izrađeni su katastarski planovi srednje i sjeverne Hrvatske, Primorja i sjevernog dijela Slavonije.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: system, Kloštar-Ivanić coordinate

DE: Koordinatensystem, Kloštar-Ivanić

sustav, koaksijalni optički
Definicija: Optički sustav objektiva dalekozora elektrooptičkog daljinomjera koji se rabi za odašiljanje i prijam optičkog signala.

Vidi: daljinomjer, elektrooptički

Područje: mjerni instrumenti

EN: system, coaxial optical

FR: systeme optique coaxiale

DE: Koaxialsystem, optisches

sustav, koordinatni
Definicija: Pravilo za označivanje svake točke u prostoru uređenom n-torkom brojeva. Referentni sustav za određivanje točaka u prostoru ili na nekoj određenoj plohi pomoću duljina ili kutova, ili obojeg, u odnosu na određene osi, ravnine ili plohe. U geodeziji i kartografiji obično se upotrebljavaju tri općenita tipa referentnih sustava: (1) polarni sustav u ravnini, u kojem su točke definirane udaljenošću od neke točke po pravcu određenog smjera u odnosu na neki osnovni smjer; (2) pravokutni sustav (ravninski ili prostorni), u kojem su točke definirane linearnim udaljenostima od dvije okomite osi ili tri međusobno okomite ravnine; (3) sferni sustav, u kojem su točke na sfernoj ili sferoidnoj plohi definirane kutovima između normale kroz tu točku i dvije odabrane okomite ravnine. Primjeri sfernoga koordinatnog sustava su geografski, astronomski i sustav azimut-visina. Kako bi se iskoristile prednosti pravokutnih koordinata za definiranje točaka, razvijeni su mnogi posebni ravninski pravokutni koordinatni sustavi. Obično se geografski koordinatni sustav preslika na ravninu pomoću matematičkih transformacija i preklopi s pravokutnom mrežom u ravnini. Pravokutna mreža tada dobiva ime po projekciji. Najčešće su projekcije za tu svrhu Lambertova konformna konusna i poprečna Mercatorova, poznata i kao Gauss-Krügerova projekcija. One su razvijene za prikaz pojedinih država. Sličan je sustav razvijen za cijelu Zemlju na temelju poprečne Mercatorove projekcije sa širinom meridijanskih zona od 6° i tako je dobivena univerzalna poprečna Mercatorova projekcija (Universal Transverse Mercator, UTM).

Vidi: sustav, referentni

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: system, coordinate

FR: systeme de coordonnées

DE: Koordinatensystem

sustav, Krimski koordinatni
Definicija: Jedan od koordinatnih sustava austrijskoga katastra zemljišta iz XIX. st. s koordinatnim ishodištem u triangulacijskoj točki Krim kraj Ljubljane. U tom sustavu izvedena je katastarska izmjera i izrađeni su katastarski planovi za područje Istre, otoka Krka, Cresa i Lošinja.

Vidi: katastar, stabilni; izmjera, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: system, Krim coordinate

DE: Koordinatensystem, Krim

sustav, lokalni referentni
Definicija: Položajni referentni sustav koji se temelji na horizontalnoj plohi kroz polaznu točku.

Napomena: Horizontalna ploha je nasuprot ravnini generirana kartografskom projekcijom. Sustav može biti dvodimenzionalan ili trodimenzionalan (uključujući visine).

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: system, local reference

DE: Bezugssystem, lokales

sustav, mjerni
Definicija: Cjelovit skup mjernih instrumenata ili mjerila i druge opreme za određena mjerenja.

Napomena: Mjerni sustav koji je trajno ugrađen naziva se mjernom instalacijom.

Primjer: Modularni sustav uz izravni obostrani tok podataka između upravljačkih i izvedbenih jedinica (tahimetri) koji se rabi za izmjeru industrijskog objekta.

Vidi: modul

Područje: mjerni instrumenti

EN: system, measuring

FR: systeme de mesure

DE: Meßsystem

sustav, navigacijski informacijski
Definicija: Sustav sastavljen od hardvera, softvera i podataka za računalno podržanu navigaciju.

Područje: pomorstvo

EN: system, navigational information

sustav, operacijski
Definicija: Skup sustavnih programa koji služe za kontrolu rada računala i upravljanje cijelim računalom i problemskim programima.

Područje: informatika

EN: system, operating

FR: systeme d’exploitation

DE: Betriebssystem

sustav, optički
Definicija: Niz optičkih sredstava odijeljenih graničnim plohama. Ako su granične plohe rotacijske i ako sustav ima zajedničku os rotacije, ta se os naziva glavnom ili optičkom osi, a sustav je centrirani optički sustav. Ako sustav ima samo prijelomne ili dioptričke granične plohe, naziva se dioptričkim sustavom.

Napomena: Optički sustav služi za optičko preslikavanje.

Vidi: sredstvo, optičko; dioptar; preslikavanje, optičko

Područje: fizika (optika)

EN: system, optical

FR: systeme optique

DE: System, optisches

sustav, piksel-koordinatni
Definicija: Koordinatni sustav s ishodištem u gornjem lijevom kutu snimke. Os x se proteže desno, a os y prema dolje u jedinicama piksela.

Vidi: sustav, koordinatni; piksel

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: pixel coordinate system

DE: Pixel-Koordinatensystem

sustav, položajni referentni
Definicija: Sustav za pridruživanje numeričkih koordinata položajima na Zemlji.

Napomena: Sustav može biti ili geodetski referentni sustav ili lokalni referentni sustav.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: system, positional reference

DE: Positionsbezugssystem

sustav, primarni
Definicija: Sustav stalnih točaka (primarnih točaka) na danome mjernom području, npr. gradilište, na koje se povezuje cijela izmjera u tom području.

Napomena: Sustav višega reda koji je izvelo odgovarajuće državno tijelo i na kojem se temelje sva mjerenja (i na gradilištu) naziva se (1) referencijski sustav. Može, međutim, postojati i (2) samostalna (slobodna) mreža točaka, koja nije povezana sa sustavom višega reda.

Područje: inženjerska geodezija

EN: system, primary; (1) system, control; (2) net, free

FR: canevas principale

DE: System, primäres

sustav, radionavigacijski
Definicija: Elektronički navigacijski sustav koji se temelji na prijamu radiovalova.

Područje: fizika

EN: system, radio navigation

FR: systeme mondial de radionavigation

DE: Radionavigationssystem

sustav, referentni
Definicija: (1) Skup linija ili ploha od kojih se mjere kutovi ili udaljenosti točaka i koji su povezani s fizičkim sustavom. (2) Koordinatni sustav povezan s fizičkim sustavom. (3) Bilo koji skup točaka ili linija kojim se uspostavlja koordinatni sustav u prostoru. (4) Koordinatni sustav u kojem se mogu izmjeriti udaljenosti i (ili) kutovi i odrediti položaji točaka.

Vidi: sustav, koordinatni

Područje: kartografija

EN: system, reference

sustav, seksagezimalni
Definicija: Sustav koji se temelji na broju 60. Npr. sat se dijeli na 60 minuta, a minuta na 60 sekundi; kutni stupanj dijeli se na 60 minuta, a minuta na 60 sekundi.

Područje: metrologija

EN: system, sexagesimal

FR: systeme sexagésimal

DE: Sexagesimalsystem

sustav, sekundarni
Definicija: Sustav sekundarnih točaka na gradilištu, određenih na osnovi primarnog sustava, od kojih se postavljaju osnovne linije za iskolčenje položajnih točaka.

Vidi: sustav, primarni

Područje: inženjerska geodezija

EN: system, secondary

FR: canevas complémentaire

DE: System, sekundäres

sustav, slikovni koordinatni
Definicija: Sustav koji određuje položaj točke na snimci. Ako je riječ o dvodimenzionalnom sustavu, ishodište sustava je obično u glavnoj točki snimke, no može biti i nadirna točka, jedna od rubnih markica i sl. Koordinatne osi određene su spojnicama rubnih markica. Ako se rabi trodimenzionalni sustav, tada je ishodište obično u projekcijskom središtu ili glavnoj točki snimke.

Vidi: markice, rubne; točka snimke, glavna; središte, projekcijsko

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: system, image coordinate

FR: systeme de coordonnées photographiques

DE: Bildkoordinatensystem

sustav, slovno-brojčani kodni
Definicija: Organizirani sustav standardiziranih slovno-brojčanih znakova koji se upotrebljavaju pri izradi karte.

Područje: kartografija

sustav, Sunčev
Definicija: Područje svemira u kojem djeluje privlačna sila Sunca i energija njegova zračenja.

Područje: geodezija

EN: system, solar

FR: systeme solaire

DE: Sonnensystem

sustav, topografski
Definicija: Sustav za prikupljanje, obradu, menadžment, distribuciju, održavanje i čuvanje topografskih podataka.

Područje: kartografija

EN: system, topographic

FR: systeme topographique

DE: System, topographisches

sustav, topografski informacijski
Definicija: Računalno podržan topografski sustav.

Vidi: sustav, topografski

Područje: geoinformatika

EN: system, topographic information

DE: Informationssystem, topographisches

sustav, topografsko-kartografski
Definicija: Sustav za prikupljanje, obradu, menadžment, distribuciju, održavanje i čuvanje topografskih i kartografskih informacija.

Napomena: U Hrvatskoj se takav sustav može podijeliti na dvije razine: primarnu i višu razinu. Primarnu razinu čine postupci prikupljanja i obrade podataka te izrade karata s pomoću tehnologija CAD-a i GIS-a. Primarna razina sustava uspostavljena je i u praksi funkcionira na ekonomskim osnovama, kao poslovno-proizvodna suradnja države (Državna geodetska uprava) kao naručitelja i geodetskih tvrtki kao izvođača radova. Višu razinu sustava čini Službeni topografski i kartografski informacijski sustav Republike Hrvatske (STOKIS), odnosno njegove dvije sastavnice Topografski informacijski sustav Republike Hrvatske (CROTIS) i Kartografski informacijski sustav (KIS). Ti sustavi, utemeljeni na relacijskoj, odnosno objektnoj bazi podataka i odgovarajućem sustavu za upravljanje bazama podataka (DBMS – Database Management System), u nastajanju su i intenzivno se radi na njihovoj implementaciji i prijelazu iz teorijske u praktičnu fazu uspostave. Od veljače 2002. u službenoj je upotrebi model topografskih podataka CROTIS.

Vidi: STOKIS; CROTIS

Područje: kartografija

EN: system, topographic-cartographic

sustav, zemljišni informacijski
Također: sustav, zemljišni informacijski

Definicija: Računalni sustav za prikupljanje, čuvanje, obradu, analizu i prikaz podataka o zemljištu, njegovoj uporabi i vlasniku.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: System, Land Information; LIS

DE: Landinformationssystem

sustavi pomorskih karata, elektronički
Vidi: ECS

sustavi, stari koordinatni
Definicija: Koordinatni sustavi u kojima je izvedena katastarska izmjera i u kojima su izrađeni katastarski planovi austrijskog i mađarskog katastra iz XIX. st.

Vidi: izmjera, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: systems, old coordinate

DE: Koordinatensystemen, altes

suvlasnik
Definicija: Sunositelj prava vlasništva; osoba kojoj pripada dio prava vlasništva nad nekom stvari.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: part-owner; co-owner

FR: copropriétaire

DE: Teileigentümer; Miteigentümer

suvlasništvo
Definicija: Vrsta pravnog odnosa između više osoba koje imaju u vlasništvu istu stvar; upisuje se u zemljišnu knjigu po udjelima izraženima s obzirom na cjelinu razlomkom.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: ownership, joint

FR: copropriété

DE: Miteigentum

svezak zemljišne knjige, dopunski
Definicija: Dopunski dio glavne knjige nastao u slučaju dopune zemljišne knjige kada nije moguće sve dopune upisati u glavnu knjigu; vodi se odvojeno za svaku glavnu knjigu u slučaju postojanja takve potrebe.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

svjetlina
Definicija: Jakost osjeta pri podražaju vizualnog sustava. Ista količina zračene energije iz različitih dijelova spektra ne djeluje jednakim intenzitetom na organ oka. Svjetlina promatranog predmeta preslikanog optičkim sustavom oka ovisna je o vidnim uvjetima i prilagodbi oka na te uvjete (npr. razdiobi sjajnosti vidnog polja, adaptaciji oka).

Vidi: adaptacija oka; osjetljivost oka, spektralna

Područje: fizika (optika)

EN: brightness

FR: clarité

DE: Helligkeit

svjetloća dalekozora
Definicija: Svjetlina pri promatranju kroz dalekozor ovisna o uvjetima vidljivosti i parametrima dalekozora. Omjer osvjetljenja jedinice površine slike na mrežnici oka pri promatranju kroz dalekozor i istog elementa pri promatranju golim okom. Kako je pupila oka pri mjerenjima dalekozorom u pravilu veća od izlazne pupile dalekozora, svjetloća je dana izrazom: , gdje je: T koeficijent transparencije; di i z promjeri izlazne pupile dalekozora, odnosno ulazne pupile oka, Γ povećanje dalekozora . Slijedi da je uz lošu vidljivost na terenu pogodnije manje povećanje dalekozora, jer je u tom slučaju znatno veće osvjetljenje slike na mrežnici oka. Zbog toga neki teodoliti veće točnosti imaju izmjenljive okulare. Napomena: Ako je diz, svjetloća dalekozora ovisi samo o koeficijentu transparencije.

Vidi: povećanje dalekozora; svjetlina

Područje: fizika (optika); mjerni instrumenti

FR: clarité du télescope

DE: Helligkeit des Fernrohrs

svjetlost
Definicija: Zračenje izvora svjetlosti koje se širi u obliku elektromagnetskih valova i na mrežnici oka uzrokuje razlaganje vidne materije, a zatim u primarnom vidnom središtu "vidnosenzorične sfere" mozga i vidni osjet. Dio spektra elektromagnetskih valova 400–780 nm.

Napomena: Budući da je svjetlost u fizikalnom smislu prijenosnik energije, treba razlikovati fizikalne veličine, koje vrednuju energetsko djelovanje, od fotometričkih veličina, koje vrednuju svjetlost na osnovi fiziološkog djelovanja na vidni organ. Osnovne fotometričke veličine su: svjetlosni tok, svjetlosna jakost, osvijetljenost i sjajnost.

Vidi: jakost, svjetlosna; tok, svjetlosni; osvijetljenost; sjajnost; osjetljivost oka, spektralna

Područje: fizika (optika)

EN: light

FR: lumiere

DE: Licht

svjetlost, koherentna
Definicija: Teorijski, dvije su valne grupe koje se sastaju koherentne ako su izvori koherentnih oscilacija (fazna razlika konstantna) točkasti. Dva različita nezavisna svjetlosna izvora ne mogu emitirati koherentne valove. No kada se valovi emitirani s istoga približno točkastog izvora optičkim putem razdvoje, oni mogu interferirati u cijelom prostoru (prostorna interferencija), budući da je na svakome mjestu razlika faza konstantna (uvjet koherencije). Vremenska koherencija je koherencija faza valova koji su u dva različita trenutka emitirani s istoga točkastog izvora. Karakteristika vremenske koherencije je vremenski interval u kojem ostaje konstantnom izvorna korelacija faze valova. Što je uža spektralna linija monokromatskog zračenja, to je veći vremenski interval vremenske koherencije. Taj interval koherencije određuje duljinu koherencije, tj. maksimalnu veličinu razlika optičkih putova za koju je još moguća interferencija valova.

Vidi: interferencija (svjetlosti); interferometar

Područje: fizika (optika)

EN: radiation, coherent light

FR: rayonnement cohérent

DE: Licht, kohärentes

svjetlost, polarizirana
Definicija: Stanje titranja svjetlosnog vektora kod kojeg pri širenju svjetlosti postoji prioritetan smjer. Svjetlost se ne ponaša jednako u svim ravninama položenima pravcem širenja; ona može biti linearno, cirkularno i eliptički polarizirana. Kod linearno polarizirane svjetlosti električni vektor elektromagnetskog vala određene amplitude titra u jednoj ravnini. Prolaskom kroz dvolomni kristal svjetlost se rastavlja na dvije sastavnice s međusobno okomitim smjerom titraja električnog vektora, a smjerova ovisnih o unutarnjoj građi i simetriji kristala. Zbog različitih brzina pri izlasku će postojati određena stalna razlika faza, a kako titraji nisu paralelni, oni se zbrajaju i daju u općenitom slučaju eliptički polariziranu svjetlost. Poseban je slučaj kružno polarizirana svjetlost, kod koje je amplituda vektora stalna, ali se smjer vektora pri širenju svjetlosti kontinuirano kružno mijenja.

Područje: fizika (optika)

EN: light, polarized

FR: lumiere polarisée

DE: Licht, polarisiertes

svojstva, topološka
Definicija: Svojstva koja definiraju relativne odnose između prostornih elemenata u bazi podataka. To su susjedstvo, povezanost i sadržavanje, ali ne veličine kutova i udaljenosti. Prema tomu, relativni položaj geografskog fenomena neovisan je o njegovom točnom položaju. Npr., karte metroa ili vlakova obično pokazuju relativne umjesto stvarnih položaja.

Vidi: susjedstvo; povezanost

Područje: informatika

EN: properties, topological

DE: Eigenschaften, topologische

svotnik
Definicija: Dio operata u komasaciji, popis domaćinstava i njihovih površina s ukupnom bonitetnom vrijednošću zemljišta.

Vidi: komasacija; bonitiranje

Područje: inženjerska geodezija

SWIR
Definicija: Blisko-infracrveni i srednje-infracrveni pojas elektromagnetskog spektra.

Područje: fizika

EN: SWIR (short wave infrared region)