Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
padomjer
Također: padomjer

Definicija: Uređaj za mjerenje otklona ili kuta u odnosu na horizontalnu ili vertikalnu ravninu. Padomjeri mogu biti jednostavni, ali i vrlo složeni mjerni instrumenti.

Područje: mjerni instrumenti

EN: clinometer

FR: clinometre

DE: Neigungsmesser

paket, grafički programski
Definicija: Aplikacijski program koji omogućuje korisniku kreiranje, uređivanje, prikazivanje i iscrtavanje slika. Može biti samostalni softverski program ili ugrađen u drugi softverski program.

Područje: informatika

EN: package, graphics

DE: Paket, graphisches

paket, programski
Definicija: Računalna aplikacija sastavljena od jednog ili više programa namijenjenih izvođenju određene vrste posla.

Vidi: aplikacija

Područje: informatika

EN: package

DE: Paket

palac, bečki
Definicija: U bečkom hvatnom sustavu, dvanaesti dio stope ili sedamdesetdrugi dio bečkog hvata. Iznosi 2,634 cm.

Vidi: sustav, bečki hvatni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Zoll

palac, četvorni
Definicija: Jedinica za površinu bečkoga hvatnog sustava, iznosi 6,938 cm2. Okviri listova katastarskih planova iz XIX. st. podijeljeni su na palce, kako bi se mogla iscrtati palčana mreža i tako olakšati kartiranje i računanje površina.

Vidi: sustav, bečki hvatni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Quadratzoll

paleta boja
Definicija: Područje na zaslonu (ili u izborniku) koje omogućuje izbor boja upotrijebljenih u grafici. Programi za rad sa slikama često prikazuju paletu boja na zaslonu; programi za crtanje često imaju naredbu palete boja koja prikazuje trenutačnu paletu. Neki programi također omogućuju izradu vlastitih paleta boja.

Područje: informatika

EN: colour palette

DE: Farbenpallete

panorama
Definicija: Perspektivni prikaz krajolika sa širokim zahvatom po horizontu.

Područje: kartografija

EN: panorama

FR: panorama

DE: Rundbild

pantograf
Definicija: Uređaj za mehaničko kopiranje crteža u istom, povećanom ili smanjenom mjerilu. Ima oblik paralelograma sa zglobovima kod kojega su dvije strane produžene izvan tjemena.

Područje: kartografija

EN: pantograph

FR: pantographe; homéographe

DE: Storchschnabel; Pantograph

papir za pomorske karte
Definicija: Papir najbolje kakvoće, izrađen pretežno od sirovina na bazi lana i pamuka, zbog čega je osobito izdržljiv na brisanje. Posebni dodaci čine ga otpornim i na vlagu. Upotrebljava se u masama od 100 g/m2 i većim.

Područje: kartografija

EN: paper, chart

FR: papier a carte

DE: Seekartenpapier

papir, kartografski
Definicija: Papir visoke kakvoće, izrađen od prvorazrednih sirovina, velike čvrstoće i osobito izdržljiv na previjanje. Najčešće se upotrebljava u masama između 80 i 150 g/m2.

Područje: kartografija

EN: paper, map

FR: papier a carte

DE: Landkartenpapier

papuča za mjernu letvu
Definicija: Teška željezna ploča sa zaobljenom gornjom plohom ili šiljkom za postavljanje nivelmanske letve.

Vidi: letva, nivelmanska

Područje: praktična geodezija

EN: plate, ground; plate, base; plate, foot; frog

FR: crapaud de nivellement; support de mire

DE: Latenuntersatz

parabola
Definicija: Skup svih točaka ravnine koje su jednako udaljene od čvrste točke, fokusa F, i čvrstog pravca, ravnalice. To je krivulja drugog reda, odnosno jedna od konika. Važan pojam za parabolu je tjeme (vrh) parabole: točka u kojoj os simetrije parabole presijeca parabolu; točka parabole najbliža ravnalici. Paraboli s tjemenom u ishodištu kojoj je os x os simetrije u Kartezijevim koordinatama odgovara jednadžba: , gdje je p udaljenost fokusa i ravnalice. Koordinate fokusa su , a jednadžba ravnalice . Graf kvadratne funkcije je parabola.

Područje: matematika

EN: parabola

FR: parabole

DE: Parabel

parabola, nesimetrična
Definicija: Parabola čije projekcije tangenata nisu jednake. Rabi se kod zaobljivanja nivelete.

Vidi: zaobljenje nivelete

Područje: inženjerska geodezija

paralaksa
Definicija: Relativna promjena položaja točke na desnoj snimci prema položaju iste točke na lijevoj snimci.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: parallax

FR: parallaxe

DE: Parallaxe

paralaksa nitnoga križa
Također: paralaksa nitnoga križa

Definicija: Prividni pomak nitnoga križa, indeksa ili marke u odnosu na sliku (ako nisu u istoj ravnini) pri poprečnom pomaku oka ispred okulara ili povećala. Prividni pomak uzrokuje kutnu promjenu, odnosno pogrešku pravca.

Napomena: Utjecaj paralakse znatno se smanjuje pravilnim namještanjem dalekozora i ispravnim izoštravanjem.

Vidi: križ, nitni; metoda izoštravanja slike; namještanje mjernog dalekozora; pogreška zbog paralakse

Područje: mjerni instrumenti

EN: parallax, cross-hair; parallax, image

FR: parallaxe de croissé du réticule; parallaxe (d'image)

DE: Strichkreuzparallaxe; Bildparallaxe; Fadenparallaxe

paralaksa slike
Vidi: paralaksa nitnoga križa

paralaksa, transverzalna
Definicija: Komponenta paralakse okomita na bazu.

Vidi: paralaksa

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

paralela
Definicija: (1) Generički (opći) pojam za astronomsku i geodetsku paralelu. (2) Linija na Zemljinoj sferi dobivena presjekom sfere ravninom okomitom na obrtnu os.

Vidi: širina, geografska

Područje: kartografija

EN: parallel, geographic

FR: parallele de latitude

DE: Breitenkreis; Parallelkreis

paralela, astronomska
Definicija: Linija na Zemljinoj površini koja u svakoj točki ima istu astronomsku širinu.

Vidi: širina, astronomska

Područje: geodezija

EN: parallel, astronomic

DE: Breitenkreis, astronomischer

paralela, geodetska
Definicija: Linija na geodetskom elipsoidu dobivena presjekom elipsoida ravninom okomitom na obrtnu os.

Vidi: širina, geodetska

Područje: geodezija

EN: parallel, geodetic

DE: Breitenkreis, geodätischer

paralela, standardna
Vidi: linija bez deformacija (1)

paralelepiped
Definicija: (1) Uglato tijelo omeđeno sa šest, u parovima nasuprotno jednakih i paralelnih paralelograma. Primjeri: kocka, kvadar. (2) Klasifikacijsko pravilo zaključivanja u kojem su vrijednosti piksela uspoređene od gornjih do donjih granica koje mogu biti: ili minimum i maksimum vrijednosti piksela svakoga kanala signature ili za svaki kanal plus i minus iznos standardne devijacije ili bilo koja druga granica koju određuje operater zasnovana na njegovu poznavanju podataka i signatura.

Vidi: klasifikacija

Područje: (1) matematika; (2) fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: parallelepiped

FR: parallélépipede

DE: Parallelepiped

paralelnost
Također: paralelnost

Definicija: Relacija među pravcima, ravninama ili vektorima. Dva su pravca paralelna (oznaka ||) ako se ne sijeku. Analogno se definira paralelnost ravnina, odnosno pravca i ravnine. Vektori su paralelni ako imaju isti smjer (orijentacije im mogu biti jednake ili suprotne).

Područje: matematika

paralelogram
Definicija: Četverokut kojemu su nasuprotne stranice jednake i paralelne. Ekvivalentno tomu: četverokut kojemu se dijagonale raspolovljuju. Na primjer: kvadrat, pravokutnik, romb.

Područje: matematika

EN: parallelogram

FR: parallélogramme

DE: Parallelogramm

parametar
Definicija: Proizvoljna konstanta ili varijabla u različitim matematičkim izrazima. Npr. konstanta p u tjemenoj jednadžbi parabole; nezavisna varijabla t u parametarskom obliku jednadžbe kružnice.

Područje: matematika

EN: parameter

FR: parametre

DE: Parameter

parcela
Vidi: čestica, katastarska

parcelacija lameliranjem, privremena
Definicija: Postupak identičan privremenoj parcelaciji, samo što se tabla dijeli na privremene parcele jednake, proizvoljno odabrane, širine – lamele.

Područje: inženjerska geodezija

parcelacija zemljišta
Definicija: Pravno-tehnička radnja koja se sastoji od utvrđivanja promjena oblika čestica zemljišta na terenu, izradbe elaborata o parcelaciji zemljišta i provođenja promjena podataka o zemljištu u evidencijama o zemljištu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: division into lots; parcelling

DE: Teilung eines Flurstücks; Parzellierung

parcelacija, definitivna
Definicija: Formiranje novih parcela u postupku komasacije unutar jedne table na temelju privremene parcelacije, a prema rezultatima nadjelbene rasprave.

Područje: inženjerska geodezija

EN: division into lots, definite

DE: Teilung eines Flurstücks, definitive; Parzellierung, definitive

parcelacija, privremena
Definicija: Privremena dioba komasacijske table na parcele prema vrijednosti (po lomovima granice table ili granicama klasa, a u skladu s projektom nadjele definitivnih parcela), izrađuje se u pripremi za dodjelu novih posjeda radi učinkovitijeg postupka definitivne diobe table.

Područje: inženjerska geodezija

parifikat
Definicija: Stari naziv za poljoprivredno zemljište koje se koristi za druge svrhe.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

parlog
Definicija: Neobrađivano i zapušteno obradivo zemljište.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pars libele
Definicija: Podjeljak cijevne libele s jediničnom vrijednosti 2,0 mm.

Vidi: libela, cijevna; osjetljivost libele

Područje: mjerni instrumenti

EN: graduation interval level

DE: Skalenteil; Pars

paser
Definicija: Točno međusobno uklapanje ili pristajanje elemenata sadržaja originala karte izrađenih na više nositelja crteža ili ploča za višebojni tisak.

Vidi: original, izdavački; tisak, višebojni

Područje: kartografija

EN: register

FR: repérage

DE: Passer

pauspapir
Definicija: Crtaći papir natopljen sušivim biljnim ili mineralnim uljem istoga koeficijenta loma svjetlosti kao i celulozna vlakanca te zbog toga proziran, transparentan.

Područje: kartografija

EN: paper, tracing

FR: papier calque

DE: Transparentpapier

PDF
Definicija: Kratica od Portable Document Format. Format datoteke koji omogućuje isti oblik dokumenta bez obzira na kojoj se platformi ili računalu dokument upotrebljava.

Vidi: format

Područje: informatika

EN: PDF (Portable Document Format)

PDOP
Definicija: Kratica od Position Dilution of Precision. Utjecaj geometrijske konfiguracije na prirast pogrešaka položajnog pozicioniranja (kombinirani efekt triju položajnih dimenzija).

Vidi: DOP

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: PDOP (Position Dilution of Precision)

pedigre
Definicija: Za geografske podatke označava status organizacije ili ustanove koja izdaje podatke. Neke ustanove su tijekom vremena zavrijedile status visokokvalitetnih proizvođača geografskih podataka, pa i njihovi podaci imaju dobar pedigre.

Područje: kartografija

EN: pedigree

pedologija
Također: pedologija

Definicija: Znanost o poznavanju svojstava tla.

EN: pedology; soil science

FR: pédologie

DE: Bodenkunde

pedometar
Definicija: Naprava s pomoću koje se broje prijeđeni koraci, odnosno pješice prijeđeni put.

Područje: mjerni instrumenti

EN: pedometer

FR: pedometre

DE: Schrittmesser; Schrittzähler

peljar
Definicija: Publikacija koju izdaju službe pomorske administracije. Pruža opće informacije o obalnoj navigaciji kao što su pomoć u navigaciji, prilaženje lukama i druge nužne detalje koje nije moguće prikazati na pripadajućoj pomorskoj karti.

Područje: pomorstvo

EN: sailing directions

period
Definicija: (1) Vrijeme jedne oscilacije ili titraja, odnosno najmanji vremenski razmak između početka dvaju ciklički ponovljivih tokova. Vrijeme ciklusa T i frekvencija (čestoća) f obrnuto su proporcionalne veličine: T = 1/f. (2) Vrijeme potrebno satelitu da prođe cijelom orbitom.

Vidi: titranje; frekvencija

Područje: (1) fizika; (2) fotogrametrija i daljinska istraživanja; satelitska i fizikalna geodezija

EN: (1) time, cycle; period of oscillation; (2) period

FR: (1) temps de cycle; periode; (2) periode

DE: (1) Zykluszeit; Periode; Schwingungsdauer; (2) Periode

periplus
Definicija: Prvi zapisi o plovidbi koji su sadržavali opise obala, udaljenosti između luka, trajanje putovanja i najnužnije upute za plovidbu.

Područje: pomorstvo

EN: periplus

permutacija
Definicija: Svako jednoznačno preslikavanje nekog skupa na sama sebe. Npr. permutacija n-člana skupa je svaka uređena n-torka koja se sastoji od različitih elemenata tog skupa. Broj svih permutacija n-članog skupa je .

Područje: matematika

EN: permutation

FR: permutation

DE: Permutation; Vertauschung

perspektiva
Definicija: Postupak ili rezultat centralnog projiciranja.

Područje: matematika

EN: perspective

FR: perspective

DE: Perspektive

perspektiva, globusna
Definicija: Način perspektivnog prikaza dijela Zemljine površine iz vrlo visoko postavljene točke promatranja, pri kojem se uzima u obzir i zakrivljenost Zemlje.

Vidi: prikaz, perspektivni

Područje: kartografija

FR: perspective globale

DE: Globalansicht

perspektiva, kavalirska
Definicija: Način prikaza objekata u kosoj aksonometriji u kojem je ravnina slike vertikalna, a koordinatna ravnina xz je s njom paralelna. Zbog toga se dužine paralelne s osima x i z prikazuju u pravoj veličini i međusobno okomite. Slika osi y i osi x zatvaraju kut od 135°, a dužine paralelne s osi y prikazuju se najčešće upola kraćima od pravih veličina.

Napomena: Objekt prikazan u kavalirskoj perspektivi daje dojam da ga se promatra s nešto povišena položaja. Otuda i naziv kavalirska perspektiva prema riječi kavalir, koja je označavala toranj na tvrđavi s kojeg se pružao dobar pregled okolice.

Vidi: aksonometrija

Područje: kartografija

EN: perspective, cavalier

FR: perspective cavaliere

DE: Kavalier(s)perspektive

perspektiva, ptičja
Definicija: (1) Način perspektivnog prikaza objekta u kojem se centar projiciranja nalazi visoko iznad objekta, a ravnina slike je koso smještena prema objektu. (2) Način prikaza objekta u kosoj aksonometriji u kojem je ravnina slike horizontalna, a koordinatna ravnina xy je s njom paralelna. Zbog toga se dužine paralelne s osima x i y prikazuju u pravoj veličini i međusobno okomite. Dužine paralelne s osi z prikazuju se prikraćene. Objekt prikazan u ptičjoj perspektivi daje dojam da ga se promatra iz veće visine.

Vidi: prikaz, perspektivni

Područje: kartografija

EN: view, bird's-eye

FR: vue a vol d'oiseau

DE: Vogelschaubild

perspektiva, vojnička
Definicija: Način prikaza objekata u kosoj aksonometriji u kojem je ravnina slike horizontalna, a koordinatna ravnina xy je s njom paralelna. Zbog toga se dužine paralelne s osima x i y prikazuju u pravoj veličini i međusobno okomite. Dužine paralelne s osi z prikazuju se također u pravoj veličini.

Vidi: aksonometrija

Područje: kartografija

EN: view, isometric

FR: perspective militaire

DE: Militärperspektive; Perspektive, isometrische

perspektiva, žablja
Definicija: (1) Način perspektivnog prikaza objekta u kojem se centar projiciranja nalazi niže od objekta, a ravnina slike je koso smještena prema objektu. (2) Način prikaza objekta u kosoj aksonometriji u kojem je ravnina slike horizontalna, a koordinatna ravnina xy je s njom paralelna. Zbog toga se dužine paralelne s osima x i y prikazuju u pravoj veličini i međusobno okomite. Dužine paralelne s osi z prikazuju se prikraćene. Koordinatni trobrid je tako orijentiran da objekt prikazan u žabljoj perspektivi daje dojam da ga se promatra odozdo.

Vidi: prikaz, perspektivni; aksonometrija

Područje: kartografija

EN: view, worm’s-eye

FR: perspective a ras du soil

DE: Froschperspektive

Photoshop
Također: Photoshop

Definicija: Vrlo poznat i raširen program za crtanje s pomoću računala što ga je razvila tvrtka Adobe Systems.

Područje: informatika

EN: Photoshop

pikiranje
Definicija: Pri kartiranju obilježavanje točaka na listu katastarskog plana ubodom pikirke.

Vidi: kartiranje; plan, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga, kartografija

EN: pricking (of a point)

FR: piquage d'un point

DE: Kartieren (eines Punktes); Pikieren

pikirka
Definicija: Čelična igla kojom se pikira.

Vidi: pikiranje

Područje: katastar i zemljišna knjiga, kartografija

EN: pricker; pricking needle

FR: piquoir

DE: Kopiernadel

piko
Definicija: Predmetak u nazivu decimalne jedinice sa značenjem 10-12.

Područje: metrologija

EN: pico

FR: pico

DE: Piko

piksel
Također: piksel

Definicija: (1) Najmanji element slike u obliku kvadratića ili ćelije kojim pokazivački ili ispisivački hardver i softver mogu rukovati pri stvaranju slova, brojki ili slike. (2) U daljinskom istraživanju osnovna jedinica prikupljanja podataka.

Područje: informatika, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: pixel (picture element)

FR: élément d’image

DE: Bildelement

pikseli, referentni
Definicija: U procjeni točnosti klasifikacije, pikseli za koje je točna klasa poznata iz zemljišnih (istinitih) i drugih podataka. Referentne piksele može odabrati operater ili mogu biti slučajno odabrani.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: pixels, reference

piramida
Definicija: Uglato geometrijsko tijelo kojem je baza poligon, a stranice plašta su trokuti koji se sastaju u jednom vrhu. Piramida se naziva n-stranom ako ima n pobočnih ploha (trokuta). Visina piramide je duljina okomice spuštene iz vrha na bazu. Ako je B površina baze, v visina piramide, obujam piramide je . Piramida je pravilna ako joj je baza pravilni poligon, a pobočne stranice su jednake duljine.

Područje: matematika

EN: pyramid

FR: pyramide

DE: Pyramide

pisač
Definicija: Izlazni uređaj koji ispisuje na papir podatke dobivene od računala.

Područje: informatika

EN: printer

FR: imprimante

DE: Drucker

pisač, laserski
Definicija: Elektrografski pisač zasnovan na tehnologiji sličnoj onoj u fotokopirnim uređajima. Izoštrena laserska zraka i rotirajuće zrcalo crtaju na fotoosjetljivom bubnju sliku stranice. Slika se na bubnju pretvara u elektrostatički naboj, što privlači i zadržava toner. Elektrostatički nabijen papir dodiruje bubanj, pa se toner prenosi na papir. Na posljetku se bubanj izbija, a suvišni toner uklanja. Izostavljanjem posljednjega koraka i ponavljanjem nanošenja tonera na papir, pisač stvara kopije dokumenata.

Vidi: pisač

Područje: informatika

EN: printer, laser

FR: imprimante laser

DE: Laserdrucker

pisač, matrični
Također: pisač, matrični

Definicija: Vrsta udarnog pisača koji upotrebljava glavu za pisanje s iglicama, obično 9 do 24, koje proizvode znakove iscrtavanjem niza točkica.

Vidi: pisač, udarni

Područje: informatika

EN: printer, matrix

DE: Nadeldrucker

pisač, neudarni
Definicija: Pisač koji tragove na papiru ostavlja bez mehaničkog udarca. Najčešće vrste neudarnih pisača su tintni, toplinski i laserski pisači.

Područje: informatika

EN: printer, nonimpact

pisač, tintni
Definicija: Neudarni pisač koji znakove na papiru stvara mlazom kapljica tinte. Izvor tinte je ili dio glave za pisanje ili je cjevčicom spojen s glavom za pisanje.

Vidi: pisač, neudarni

Područje: informatika

EN: printer, inkjet

FR: imprimante a jet d’encre

DE: Tintenstrahldrucker

pisač, toplinski
Također: pisač, toplinski

Definicija: Neudarni pisač koji toplinom stvara sliku na posebno obrađenom papiru. Pisač za stvaranje slike upotrebljava iglice, ali umjesto da njima udara po vrpci i ostavlja trag na papiru, kao što to radi iglični matrični pisač, on ih zagrijava i nježno prislanja na papir. Poseban sloj na papiru zagrijavanjem mijenja boju.

Vidi: pisač, neudarni

Područje: informatika

EN: printer, thermal

DE: Thermodrucker

pisač, udarni
Definicija: Svaki pisač koji znakove na papiru stvara upotrebom mehanizma što papir dodiruje ili o njega pritišće tintnu vrpcu, npr. matrični pisač.

Vidi: pisač, matrični

Područje: informatika

EN: impact printer

pisma, kartografska
Definicija: Pismovne skupine koje se primjenjuju na karti, a ispunjavaju posebne grafičke uvjete kartografskog prikaza.

Područje: kartografija

EN: lettering

FR: types d’écritures

DE: Kartenschriften

P-kod
Definicija: Precizni kod dostupan samo autoriziranim korisnicima, efektivne valne duljine od oko 30 m, moduliran na oba nosača L1 i L2.

Vidi: C/A-kod; PPS

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: P-code (precise)

plagijat, kartografski
Definicija: Oponašanje ili prisvajanje tuđe karte.

Područje: kartografija

EN: infringement of (map) copyright

FR: plagiat

DE: Kartenplagiat

plan
Definicija: Prikaz manjih dijelova površine nekog nebeskog tijela (Zemlje, Mjeseca) ili nebeskog svoda u krupnijem mjerilu, zbog čega je praktino bez deformacija (linearnih, površinskih i kutnih).

Područje: kartografija

EN: plan

FR: plan

DE: Plan

plan grada
Definicija: Karta naselja u krupnijem mjerilu izrađena za orijentaciju, zbog čega su, među ostalim, ulice posebno istaknute, s njihovim nazivima i kućnim brojevima. Prikazan je i gradski prometni sustav, te veće i važnije zgrade diferencirane po namjeni. Radi lakšeg pronalaženja nekog objekta, preko karte je stavljena kvadratna mreža s posebnim oznakama za orijentaciju. Obično sadrži popis ulica i važnijih objekata.

Područje: kartografija

EN: plan, town

FR: plan de ville

DE: Stadtplan

plan izvlaštenja
Definicija: Pregledni plan s katastarskim česticama i popisom vlasnika odnosno korisnika nekretnina iz kojeg je vidljivo za koje će se nekretnine pokrenuti postupak izvlaštenja, te da je objekt za koji se traži izvlaštenje u skladu s prostornim planom.

Vidi: izvlaštenje; čestica, katastarska

Područje: inženjerska geodezija

plan luke
Definicija: Karta krupnijeg mjerila, ne sitnijeg od 1:50 000. Prikazuje neki ograničeni predio od posebnog značenja za plovidbu, luku, sidrište i dr., sa svim detaljima: ulazom u luku, lukobranima, gatovima, dokovima, mostovima, zabranjenim sidrištima, lučkim svjetlima i objektima za orijentaciju, te drugim lučkim objektima. Hidrografski dio je posebno detaljno prikazan.

Područje: kartografija, pomorstvo

EN: chart, harbour

plan, katastarski
Definicija: Dio tehničkog dijela katastarskog operata na kojem su prikazani položaj i oblik katastarskih čestica te objekti izgrađeni na zemljištu.

Vidi: plan

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: map, cadastral

FR: plan parcellaire; plan cadastral

DE: Katasterkarte; Flurkarte

plan, položajni
Definicija: Prikaz (u krupnome mjerilu) ograničenog dijela Zemljine površine koji sadrži građevinske objekte i objekte geodetske osnove.

Područje: inženjerska geodezija

EN: plan, site; plan, location

DE: Lageplan

plan, prostorni
Definicija: (1) Dio općeg društvenog plana na temelju kojeg se ostvaruje politika urbanizacije i prostornog uređenja u skladu s razvojem te gospodarskom i socijalnom politikom države. (2) Stručno i znanstveno obrađen te društveno ovjeren dokument na temelju ranije utvrđenog sporazuma građana pojedinih upravnih zajednica, općina, gradova i županija. (3) Kartografski prikaz budućeg iskorištavanja zemljišta.

Područje: inženjerska geodezija, kartografija

plan, topografsko-katastarski
Definicija: Katastarski plan dopunjen prikazom oblika reljefa Zemlje.

Vidi: plan, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga, kartografija

plan, urbanistički
Definicija: Prostorni plan u kojem su točno određeni ustroj i namjena gradskog prostora, način upotrebe zemljišta i njegove izgrađenosti utvrđujući namjenu pojedinih gradskih područja, mrežu prometnica, komunalnu opremljenost i stvarajući osnovni model stambenih i gospodarskih objekata, zelenih površina te predjela za rekreaciju i odmor. Na temelju generalnog urbanističkog plana (GUP) izrađuju se provedbeni planovi (PUP) koji detaljno razrađuju svaki dio grada.

Područje: inženjerska geodezija; kartografija

EN: plan of urban area, development

FR: plan d'urbanisme

DE: Stadterweiterungsplan; Bebauungsplan; Plan, städtebaulicher

planiglob
Definicija: Karta na kojoj je prikazana cijela površina Zemlje ili nekog nebeskog tijela u dva kruga, čiji se sadržaji isključuju, a kružnice čine zajednički meridijani.

Područje: kartografija

FR: mappemonde

DE: Planiglob

planimetar
Definicija: Sprava za mehaničko određivanje površina na karti. Najčešće se upotrebljavaju polarni i nitni planimetar.

Područje: kartografija

EN: planimeter

FR: planimetre

DE: Planimeter

planimetar, nitni
Definicija: Pravokutni metalni okvir s nategnutim strunama iz konjskog repa koji služi određivanju površina parcela s katastarskog plana.

Područje: praktična geodezija

planimetrija
Definicija: (1) Dio geometrije u kojem se proučavaju likovi u ravnini. (2) Dijelovi karte koji ne prikazuju reljef, nego prirodne objekte kao što su šume ili vode te objekte nastale djelovanjem čovjeka, primjerice naselja, prometnice i granice.

Područje: (1) matematika; (2) kartografija

EN: planimetry

FR: (2) situation

DE: (2) Grundriß; Situation

planiranje, prostorno
Definicija: Djelatnosti usklađene s društvenim i gospodarskim ustrojem države radi racionalnijeg korištenja određenog prostora i usklađivanja suvremenih potreba rada, stanovanja, odmaranja i dr. s mogućnostima izgradnje i uređenja objekata i usluga te u dopuštenim granicama opterećenja prirode i očuvanja ekološke ravnoteže, posebno s obzirom na zaštitu okoliša.

Područje: inženjerska geodezija

EN: planning, spatial

FR: aménagement du territoire

DE: Raumplanung

planisfera
Definicija: Karta na kojoj je prikazana cijela površina Zemlje ili nekog nebeskog tijela u ovalnom obliku ili krugu.

Područje: kartografija

EN: planisphere

FR: planisphere

DE: Planisphäre

plašt, Zemljin
Definicija: Dio Zemljina tijela između kore i jezgre.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: mantle, Earth

DE: Erdmantel

plastificiranje
Definicija: Oblaganje karte ili nekog drugog lista papira prozirnim zaštitnim slojem, najčešće folijom od plastične mase, radi bolje zaštite i veće trajnosti. Vezivanje zaštitnog sloja ili folije postiže se najčešće djelovanjem topline.

Područje: kartografija

EN: lamination (of maps)

FR: plastification

DE: Einbetten (Laminieren)

plima
Definicija: Razdoblje dizanja morske razine od niske do iduće visoke vode. Naziva se i vrijeme plime.

Područje: pomorstvo

EN: high tide

DE: Flut

plima i oseka
Definicija: Periodične promjene razine mora zbog djelovanja privlačnih sila nebeskih tijela.

Vidi: valovi, Zemljini plimni

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: tides

DE: Meeresgezeiten

ploča za centriranje
Također: ploča za centriranje

Definicija: Željezna ploča s tri nožice i kružnim otvorom koja se postavlja na stup za mjerenje, a centrira se posebnom doznom libelom.

Područje: mjerni instrumenti

EN: plate, centering; plate, pillar base

FR: plaque de centrage

DE: Grundplatte; Bodenplatte

ploča, opružna
Definicija: Dio tronošca instrumenta. Podnožni vijci pritisnuti su elastičnom opružnom pločom na podnožnu ploču (kako se ne bi više zakretali), a ova na glavu stativa, kad se stegne središnji vijak.

Vidi: tronožac; ploča, podnožna

Područje: mjerni instrumenti

EN: plate, spring

FR: plaque-ressort

DE: Federplatte

ploča, osnovna
Također: ploča, osnovna

Definicija: Metalna ploča koja je donji dio tronošca instrumenta. Povezana je podnožnim vijcima s opružnom pločom. Podnožni vijci leže na toj ploči.

Vidi: ploča, opružna; tronožac

Područje: mjerni instrumenti

EN: part, base; plate, base

FR: plaque de base; socle

DE: Grundplatte

ploča, planparalelna
Definicija: Optički element s dvije ravne međusobno paralelne granične plohe. Prolaskom kroz planparalelnu ploču zraka svjetlosti ne mijenja smjer, već se samo paralelno pomakne.

Vidi: mikrometar s planparalelnom pločom

Područje: fizika (optika)

EN: plate, parallel

FR: lame a faces paralleles

DE: Platte, planparallele

ploča, podnožna
Vidi: ploča, osnovna

ploča, tiskovna
Definicija: Tiskovna forma u obliku ploče. Ovisno o vrsti tiska razlikuju se stereotipijske, ofsetne i bakrotiskarske ploče. U kartografiji je obično riječ o tiskovnoj ploči namijenjenoj ofsetnom tisku. Tu je tiskovna forma izrađena od aluminijskog lima (aluminijska ploča), od cinčanog lima (cinkova ploča), od slojevite kombinacije dvaju, odosno triju metala (bimetalna ploča, trimetalna ploča) ili od drugih materijala (plastike i papira).

Vidi: forma, tiskovna; tisak, ofsetni

Područje: kartografija

EN: plate, (printing)

FR: planche d'impresion

DE: Druckplatte

pločica nitnoga križa
Definicija: Planparalelna staklena pločica na kojoj je određenim postupkom označen nitni križ ili figura crtica, a nalazi se ispred okulara mjernog dalekozora.

Napomena: Često je stegnuta korekcijskim vijcima kojima je moguće rektificirati položaj vizurne osi.

Područje: mjerni instrumenti

EN: plate, cross-hair

FR: plaque de croissée des fils

DE: Strichplatte

plodored
Definicija: Utvrđeni red godišnjeg smjenjivanja uzgoja određenih nasada na pojedinim površinama – potesima, rudinama (tropoljni sustav), nastao kao posljedica nedostatne putne mreže i izbjegavanja poljskih šteta prilikom poljodjelskih radova.

Područje: inženjerska geodezija

EN: crop sequence

plodouživatelj
Definicija: Nositelj prava plodouživanja.

Vidi: pravo plodouživanja

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ploha
Definicija: Dvoparametarski skup točaka prostora, tj. skup točaka prostora čije su koordinate funkcije dvaju parametara u i v (npr. funkcije krivolinijskih koordinata točke na plohi). Pritom se pretpostavlja da te funkcije imaju derivacije do nekog reda. Ako su u i v krivolinijske koordinate na plohi, onda se ploha može zadati jednadžbama x = x(u,v), y = y(u,v), z = z(u,v), koje se nazivaju parametarskim jednadžbama plohe. Na primjer, sfera se može zadati parametarskim jednadžbama x = Rcosφcosλ, y = Rcosφsinλ, z = Rsinφ, gdje su φ geografska širina, a λ geografska dužina točke na sferi. Eliminiranjem parametara φ i λ iz tih jednadžbi dobije se poznata jednadžba sfere x2+y2+z2 = R2. Jednadžba plohe može se zadati i u drugim oblicima, npr. u obliku F(x,y,z) = 0 ili z = f (x,y).

Područje: matematika, kartografija

EN: surface

FR: surface

DE: Fläche

ploha drugog reda
Definicija: Skup točaka u prostoru koji je određen jednadžbom drugog stupnja po tri varijable x, y, z, tj. gdje su realni brojevi i barem jedan od koeficijenata od a do f različit od nule. Razlikuje se 17 ploha drugog reda. Realne plohe i plohe koje nisu degenerirale u parove ravnina, točke itd. su: elipsoid, jednoplošni eliptični hiperboloid, dvoplošni eliptični hiperboloid, eliptični stožac, eliptični paraboloid, hiperbolični paraboloid, eliptični valjak, hiperbolični valjak, parabolični valjak.

Područje: matematika

EN: quadric (surface)

DE: Quadrik

ploha referentnog elipsoida
Definicija: Ploha prihvaćenog Zemljina elipsoida na koju se svode rezultati geodetskih mjerenja i pomoću koje se obavljaju geodetska računanja kada se ne može zanemariti zakrivljenost Zemlje. Kako su rezultati geodetskih računanja pomoću elipsoida matematička osnova u izradi karata, ploha prihvaćenog elipsoida ujedno je i ploha na koju se odnose svi podaci o kartama budući da se ta ploha preslikava na ravninu.

Područje: kartografija

EN: surface, reference

FR: surface de référence

DE: (Karten)bezugsfläche

ploha, pomoćna
Definicija: Ploha koja se dade razviti u ravninu (plašt stošca i valjka), a na koju se pri perspektivnim konusnim i cilindričnim projekcijama projiciraju točke s plohe kugle ili elipsoida.

Vidi: projekcija, perspektivna

Područje: kartografija

FR: surface auxiliaire de projection

DE: Hilfsabbildungsfläche

ploha, referentna
Definicija: Zakrivljena ploha na kojoj se temelji koordinatni sustav.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: surface, reference

FR: surface de référence

DE: Bezugsfläche

plomba
Definicija: Pomoćni upis u zemljišnu knjigu na mjesto na kojem treba provesti upis koji se sastoji od dana i vremena kada je prijedlog za upis stigao zemljišnoknjižnom sudu i broja iz dnevnika zemljišnoknjižnih podnesaka (broj dnevnika); briše se samo na temelju rješenja zemljišnoknjižnog suda.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ploter
Također: ploter

Definicija: Uređaj za automatsko crtanje prema vektorskim ili rasterskim podacima, pomoću niza vektora ili pomoću rasterski poredanih slikovnih elemenata (piksel).

Vidi: ploter, vektorski; ploter, rasterski; piksel

Područje: informatika

EN: plotter

FR: table traçante

DE: Zeichenmaschine, rechnergesteuerte; Plotter

ploter, rasterski
Također: ploter, rasterski

Definicija: Ploter čiji su ulazni podaci rasterski podaci i koji stvara crtež prema redcima ili stupcima iz rasterskih slikovnih elemenata (pikseli). Ulazni podaci mogu biti i vektorski podaci i tekstovi. Oni se pomoću hardvera i/ili softvera rasterskog plotera pretvaraju u rasterske podatke.

Vidi: ploter; pisač, laserski; podaci, rasterski

Područje: informatika

EN: raster-plotter

DE: Rasterplotter

ploter, tintni
Definicija: Rasterski ploter koji štrca s četiri mlaznice u boji cijan, magenta, žuta i crna te suptraktivnom mješavinom boja pomoću sitnih točkica stvara višebojne grafičke prikaze, npr. karte na papiru ili foliji.

Vidi: ploter, rasterski; pisač, tintni

Područje: informatika, kartografija

EN: plotter, inkjet

DE: Farbspritz-Plotter; Inkjetplotter

ploter, vektorski
Također: ploter, vektorski

Definicija: Ploter čiji su ulazni podaci vektorski podaci i tekst, te koji izrađuje crtež pomoću niza vektora. Vrste izrade: stolni ploter i valjkasti ploter. Pribor za crtanje: olovka, kemijska olovka, pero s tušem, pribor za graviranje, svjetlosna glava. Nosači crteža: papir, folija, folija za graviranje, film. Dodatna oprema: tangencijalno upravljanje.

Vidi: podaci, vektorski

Područje: informatika

EN: plotter, vector

DE: Vektorplotter

plutača
Definicija: Plutajuća pomorska oznaka (pričvršćena za dno) postavljena na točno određenome mjestu. Označuje plovni put, upozorava na opasnosti, služi za orijentaciju i sl. Može biti opremljena svjetlosnim, zvučnim ili drugim uređajima.

Područje: pomorstvo

EN: buoy

podaci
Definicija: U kontekstu daljinskih istraživanja, datoteka brojeva koji predstavljaju snimku.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: data

FR: données

DE: Daten

podaci, digitalni
Definicija: Podaci zapisani u binarnom brojevnom sustavu i spremljeni u memoriju računala ili na nositelje pogodne za računalnu obradu. Cjelobrojne veličine neposredno se prevode u binarni oblik. Realni brojevi prevode se u digitalni oblik tako da se najprije zapisuje mantisa, a potom eksponent. Mantisa i eksponent zasebno se prevedu u binarni brojevni sustav, a eksponent se zapisuje iza mantise. Alfanumerički znaci se konvertiraju u cjelobrojne brojeve nekim od standarda za konverziju (ASCII, EBCDIC, UNICODE), te se zapisuju kao cjelobrojne veličine. Grafički podaci (bilo vektorski ili rasterski) konvertiraju se u binarni ili alfanumerički oblik prema odgovarajućoj specifikaciji (formatu).

Područje: informatika

EN: data, digital

FR: données digital

DE: Daten, digitale; Digitaldaten

podaci, efemerički
Definicija: Podaci o uvjetima pod kojima su prikupljene satelitske snimke kao što su informacije o satelitskoj orbiti, položaju platforme, pozicioniranju senzora, zapisu podataka i sl.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: data, ephemeris

DE: Daten, ephemerische

podaci, hidrografski
Definicija: Podaci koji opisuju fizičke značajke onog dijela Zemljine površine kojim se plovi i pripadnih obalnih područja, s posebnim naglaskom na značajke za navigacijsku upotrebu.

Područje: pomorstvo

EN: data, hydrographic

FR: données hydrographique

DE: Daten, hydrographische

podaci, izvanokvirni
Definicija: Podaci i objašnjenja u izvanokvirnom dijelu karte. To su: različiti dijagrami, pisana objašnjenja, tablica uvjetnih kartografskih znakova (legenda), podaci o organizaciji koja je izradila kartu i u kojima se navodi vrijeme i način izmjere zemljišta i tiska karte.

Područje: kartografija

EN: informations, marginal

FR: habillage

DE: Randangaben

podaci, kontinuirani
Definicija: Podaci koji predstavljaju fenomen koji se javlja svugdje, koji neprekidno varira kroz prostor i potencijalno se može izmjeriti na bilo kojoj lokaciji. Visina, temperatura i podaci o tlaku zraka dobri su primjeri kontinuiranih podataka. Na digitalnom računalu kontinuirani podaci moraju biti spremljeni korištenjem diskretnih metoda, kao što su izohipse ili pravokutne mreže atributnih vrijednosti na specifičnim točkama.

Područje: GIS

EN: data, continuous

podaci, neprostorni
Definicija: Podaci povezani s prostorno referenciranim elementima. Izraz je često istoznačno korišten kao atributne vrijednosti.

Područje: GIS

EN: data, aspatial

podaci, prostorni
Definicija: Bilo koji tip podataka koji sadrži podatak o položaju kao što je položaj u pravokutnoj koordinatnoj mreži. To su podaci dobiveni izmjerom te podaci s karte.

Područje: kartografija

EN: data, spatial

DE: Raumdaten

podaci, rasterski
Definicija: Elementi rasterske slike koji se nazivaju pikselima. Svaki piksel u rasterskoj slici ima određeni položaj i boju ili tonsku vrijednost.

Vidi: slika, rasterska; piksel; vrijednost, tonska

Područje: informatika

EN: data, raster

DE: Rasterdaten

podaci, referentni
Definicija: Zbirka terenskih podataka korištenih za tumačenje informacija sakupljenih iz drugih izvora, kao što je daljinsko istraživanje. Također poznato kao stvarno stanje.

Područje: GIS

EN: data, reference

podaci, špagetni
Definicija: Vektorski podaci sastavljeni od segmenata linija koji nisu strukturirani pomoću topologije ili organizirani u prostorne elemente i koji možda nisu čak ni geometrijski čisti.

Vidi: topologija

Područje: informatika

EN: data, spaghetti

DE: Spaghetti-daten

podaci, tematski
Definicija: Kvalitativni i određeni rasterski podaci. Tematski slojevi često sadrže klase srodnih informacija kao što su zemljišni pokrov, tipovi tla i sl.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: data, thematic

FR: données thematiques

DE: Daten, thematische

podaci, topološki strukturirani
Definicija: Podaci strukturirani na takav način da se relacije i karakteristike koje se odnose na topologiju mogu izraziti. Sadržani su koncepti kao što su povezanost, susjedstvo i sadržavanje. Na primjer, linija može imati atribute kao što su čvor na početku i na kraju, smjer te identifikatori za područje lijevo i desno od linije.

Vidi: topologija

Područje: informatika

EN: data, topologically structured

DE: Daten, topologisch strukturierte

podaci, vektorski
Definicija: Elementi vektorske slike koji mogu biti točka, crta ili skup točaka povezanih crtama. Definirani su položajem, veličinom, oblikom i bojom. Primjeri vektorskih podataka, koji se nazivaju i objektima, su dužina, kružnica, pravokutnik, izlomljena crta itd. Svaki je vektorski podatak cjelina za sebe, što znači da mu se mogu mijenjati položaj, veličina i druga svojstva bez utjecaja na druge elemente crteža ili slike.

Vidi: slika, vektorska; podaci, rasterski

Područje: informatika

EN: data, vector

DE: Vektordaten

podatak libele
Vidi: osjetljivost libele

podatak o autorskom pravu
Definicija: Podatak na karti koji govori o autorskom pravu, tj. o dozvoli odnosno zabrani pretiskavanja.

Područje: kartografija

EN: copyright note

FR: mention du copyright

DE: (Karten)urheber(rechts)schutzvermerk

podatak o ispravcima
Definicija: Podatak u izvanokvirnom dijelu lista karte koji sadrži vrstu ispravaka i dopuna, vrijeme kad su provedene (obično se naznačuje samo godina), podrijetlo i način prikupljanja (dopuna i ispravaka) i naziv organizacije ili osobe koja je izvršila dopune i ispravke.

Područje: kartografija

EN: revision note

FR: mention des opérations de tenue a jour

DE: (Karten)berichtigungsvermerk

podatak o izdanju
Definicija: Podatak koji sadrži naziv tiskare koja je tiskala kartu i naziv mjesta gdje je karta tiskana.

Područje: kartografija

EN: printer's note

DE: (Karten)erscheinungsvermerk

podatak o izmjeri
Definicija: Pisani izvanokvirni podatak na listu koji govori o načinu i mjerilu snimanja i o vremenu kad je obavljena izmjera.

Vidi: podaci, izvanokvirni

Područje: kartografija

EN: note, survey

FR: indication marginale des données de base

DE: Aufnahmevermerk

podatak o izradi karte
Definicija: Podatak u izvanokvirnom dijelu lista karte koji sadrži naziv organizacije ili autora koji su sastavljali i oblikovali kartu, podrijetlo i bliže oznake kartografskog materijala koji je poslužio za izradu karte te vrijeme kad je prikupljen materijal za njezino sastavljanje i kad je umnožena.

Područje: kartografija

EN: compilation note

DE: (Karten)bearbeitungsvermerk

podatak o kartografskim izvornicima
Definicija: Podatak koji se daje izvan okvira lista karte o podrijetlu i stanju kartografskog materijala i drugih izvornih podataka koji su poslužili za sastavljanje karte.

Područje: kartografija

DE: (Karten)quellenvermerk

podatak o temeljnoj karti
Definicija: Podatak o geografskoj karti koja je temeljna karta nekoj tematskoj (ili specijalnoj) karti.

Područje: kartografija

DE: (Karten)untergrundvermerk

podatak o tisku karte
Definicija: Podatak u izvanokvirnom dijelu karte koji pokazuje datum završetka tiska karte i visinu naklade (broj otisnutih primjeraka).

Područje: kartografija

EN: printing date note

FR: référence de tirage

DE: (Karten)druckvermerk

podatak, elementarni
Definicija: Slijed povezanih znakova koji se može definirati kao najmanja logička jedinica podataka, koja se može neovisno i smisleno obraditi. Npr., to može biti par vrijednosti koordinata x, y.

Područje: GIS

EN: data item

podatak, slikovni
Definicija: Bilo koji podatak prikazan u slikovnom obliku.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: data, image

FR: donnée d’image

DE: Bilddaten (pl.)

podbačaj
Definicija: Linija koja je prekratka za njezino pravo sjecište s drugom linijom.

Područje: kartografija, GIS

EN: undershoot

DE: Unterstand

podčestica
Definicija: Stari naziv za katastarsku česticu nastalu iz temeljne katastarske čestice.

Vidi: čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

podešavanje
Definicija: Postupak koji proizvodi specifično sučelje aplikacije ili tvrtke i/ili dizajn baze podataka korištenjem generičkoga softverskog proizvoda. Na primjer, podešena verzija komercijalnog proizvoda GIS-a može sadržavati izbornike koji administracijskom osoblju, koje ne zna kako koristiti GIS, omogućavaju unos podataka korisnika u bazu podataka.

Područje: GIS

EN: customization

podešavanje (instrumenta)
Vidi: rektifikacija

podjela karte na listove
Definicija: Način na koji se karta dijeli na listove, kad ima više listova.

Područje: kartografija

EN: system, sheet line

FR: découpage

DE: Blatteinteilung

podjela libele
Definicija: Na vanjskoj gornjoj plohi cijevne libele izvedena ljestvica kojoj su crtice okomite na os libele, a na kojoj se može promatrati ili očitati položaj mjehura libele. Podjeljak ljestvice naziva se pars i njegova je duljina 2 mm.

Vidi: marka libele; pars libele; osjetljivost libele

Područje: mjerni instrumenti

EN: graduation, bubble

FR: graduation de nivelle

DE: Libellenteilung

podjela okvirnih linija
Definicija: Podjela naznačena na nekoj od okvirnih linija lista i označena geografskim ili pravokutnim koordinatama.

Područje: kartografija

EN: graduation, neat line

FR: graduation géographique

DE: (Karten)randteilung

podjela, centezimalna
Definicija: Dijeljenje jedinice na 100 jednakih dijelova. Jedan gon (1 g) jednak je 100 centezimalnih minuta. Jedna centezimalna minuta jednaka je 100 centezimalnih sekundi.

Napomena: (1) Gon ili gradus je iznimno dopuštena jedinica kuta. (2) Upotrebljava se i decimalna jedinica miligon (znak: mgon) = 10–3 gon.

Vidi: jedinice za mjerenje kuta; podjela, seksagezimalna

Područje: metrologija

EN: division, centesimal

FR: division centésimale

DE: Zentesimalteilung

podjela, seksagezimalna
Definicija: Dijeljenje jedinice na 60 jednakih dijelova. Jedan stupanj (1°) jednak je 60 kutnih minuta (60'), jedna kutna minuta (1') jednaka je 60 kutnih sekunda (60").

Vidi: jedinice za mjerenje kuta; podjela, centezimalna

Područje: metrologija

EN: division, sexagesimal

FR: division sexagesimal

DE: Sexagesimalteilung

podjeljak ljestvice
Definicija: Dio ljestvice između dviju bilo kojih uzastopnih oznaka na ljestvici.

Područje: mjerni instrumenti

EN: division, scale

FR: division

DE: Skalenteil

podloga za projektiranje, geodetska
Definicija: Karte i planovi u različitim mjerilima, ovisno o naravi projekta i fazi projektiranja.

Područje: inženjerska geodezija

podmorje
Definicija: Morsko dno i njegovo podzemlje pod jurisdikcijom obalne države (u unutrašnjim morskim vodama, u teritorijalnome moru, u isključivoj ekonomskoj zoni i u epikontinentalnom pojasu) i izvan te jurisdikcije.

Područje: pomorstvo

EN: seabed

DE: Meeresboden; Meeresgrund

podnesak
Definicija: Pismeni zahtjev ili drugi dopis upućen nadležnom tijelu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

podnesak, zemljišnoknjižni
Definicija: Pismeni zahtjevi i drugi dopisi koji se odnose na zemljišne knjige i zaprimaju u pisarnici zemljišnoknjižnog odjela.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

područje
Također: područje

Definicija: Osnovna prostorna jedinica koja se sastoji od omeđenih, kontinuiranih 2D entiteta. Njezina je veličina obično definirana pomoću vanjskog poligona ili pomoću skupa ćelija koje se dodiruju.

Vidi: entitet; 2D

Područje: GIS

EN: area

DE: Fläche

područje interesa
Definicija: Točka, linija ili poligon koji su označeni kao trening-uzorak ili kao slikovna površina koja se upotrebljava u pojedinoj operaciji. Područja interesa mogu biti spremljena u odvojenim aoi-datotekama.

Vidi: trening-uzorak

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: area of interest; AOI

područje katastarske općine
Definicija: Područje koje u pravilu obuhvaća jedno naseljeno mjesto s pripadajućim zemljištem (naselje), ali može obuhvaćati i više naselja, odnosno dio naselja; područje katastarske općine određuje nadležno tijelo u propisanom postupku; područje jedne katastarske općine može obuhvaćati samo zemljišta koja se nalaze na području nadležnosti jednog zemljišnoknjižnog suda.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

područje na moru, katastarsko
Definicija: Obuhvaća obalno more (unutarnje morske vode i teritorijalno more), epikontinentalni pojas i onaj dio morske obale koji je u režimu pomorskoga dobra.

Vidi: more, obalno; pojas, epikontinentalni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

područje nadležnosti zemljišnoknjižnog suda
Definicija: Područje za koje je zemljišnoknjižni odnosno općinski sud mjesno nadležan; može se sastojati od jedne katastarske općine ili biti podijeljeno na više katastarskih općina.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

područje, blisko
Definicija: Udaljenost mjernog predmeta do 100 m.

Vidi: određivanje točaka, prostorno

Područje: mjerni instrumenti

EN: range, close

FR: distance courte

DE: Nachbereich

područje, blisko-infracrveno
Definicija: Pojas elektromagnetskog zračenja valnih duljina od 0,7 µm do 2~3 µm.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: near infrared

DE: nahes-Infrarot

područje, komasacijsko
Također: područje, komasacijsko

Definicija: Omeđeno područje unutar kojeg su sva zemljišta predmet komasacijskog postupka, a može obuhvaćati jednu katastarsku općinu, odnosno njezin dio ili dijelove više katastarskih općina.

Vidi: područje, komasacijsko

Područje: inženjerska geodezija

EN: area, land consolidation

FR: périmetre de remembrement

DE: Flurbereinigungsgebiet

područje, mjerno
Također: područje, mjerno

Definicija: Skup vrijednosti mjerene veličine za koje se pogreška mjerila mora nalaziti unutar navedenih granica.

Napomena: "Pogreška" se određuje u odnosu na dogovorenu istinitu vrijednost.

Vidi: pogreške mjerila, granične

Područje: metrologija

EN: range, measuring; range, working

FR: étendue de mesure

DE: Meßbereich

područje, naznačeno mjerno
Definicija: Skup vrijednosti mjerene veličine za koje pogreška mjerila treba biti u naznačenim granicama.

Područje: metrologija

EN: range, specified measuring

FR: étendue de mesure spécifiée

područje, radno
Vidi: područje, mjerno

podscena
Definicija: Dio snimke (scene) koji se upotrebljava za detaljnu analizu.

Vidi: scena

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: subscene

poduložak
Definicija: Sastavni dio uloška koji se otvara u slučaju da koji od suvlasnika zatraži njegovo otvaranje za svoj idealni dio; sadrži posjedovnicu, vlastovnicu i teretovnicu.

Vidi: posjedovnica; vlastovnica; teretovnica

Područje: katastar i zemljišna knjiga

podupirač mjerne letve
Definicija: Jednostavni dvonožni ili tronožni podupirač s nogama od kovine za postavljanje nivelmanske ili tahimetarske letve.

Područje: praktična geodezija

EN: foot of staff; support, rod

FR: support de mire

DE: Lattengestell

pogodnost za uporabu
Definicija: Pogodnost za uporabu skupa podataka za neku primjenu definirana je kao potpunost objekata i karakteristika skupa koja se temelji na sposobnosti da zadovolji zahtjeve dane tom primjenom. Kvaliteta podataka je poseban slučaj pogodnosti za uporabu i nije ovisna o primjeni.

Područje: informatika

EN: fitnes for use

pogreška
Definicija: Općenito, neispunjavanje nekog zahtjeva.

Napomena: (1) Ako vrijednost veličine leži izvan granica tolerancije, riječ je o pogrešci. (2) Od pogreške treba razlikovati "nedostatak", koji uvijek znači utjecaj na primjenljivost. Pogreška ne mora uvijek utjecati na upotrebljivost. Neispravnost funkcije zbog povrede tehničkog stanja ili toka naziva se "oštećenje". (3) Pojam "pogreške" bio je prije u mjernoj tehnici tumačen u smislu odstupanja.

Vidi: pogreška, mjerna; odstupanje, mjerno

Područje: metrologija

EN: nonconformity; error; (2) defect

FR: non-conformite; erreur; (2) défaut

DE: Fehler; (2) Mangel

pogreška (pokazivanja) mjerila
Definicija: Razlika između pokazivanja mjerila i istinite (ili ispravne) vrijednosti mjerene veličine.

Vidi: pogreška podjele

Područje: mjerni instrumenti

EN: error (of indication) of a measuring instrument

FR: erreur (d’indication) d’un instrument de mesure

DE: Anzeigefehler des Messgerätes

pogreška centriranja
Definicija: Vertikalna os instrumenta ne prolazi središtem označene stajališne točke.

Područje: mjerni instrumenti

EN: error, centering

FR: erreur de centrage

DE: Zentrierfehler

pogreška detaljne izmjere
Definicija: Odstupanje između stvarnog stanja na zemljištu i podataka katastarske izmjere, npr. zbog netočnih ili krivih podataka o stalnim geodetskim točkama, zbog krivo odabranog stajališta i slično.

Vidi: izmjera, detaljna; izmjera, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pogreška druge vrste
Definicija: Pogreška koja nastaje prihvaćanjem nul-hipoteze H0 kada to nije ispravno (pogrešno prihvaćanje H0).

Vidi: nul-hipoteza

Područje: statistika

EN: error of the second kind; risk type 2

FR: erreur de seconde espéce; risque du seconde espéce

pogreška glavne osi
Vidi: pogreška vertikalne osi

pogreška horizontalne osi
Također: pogreška horizontalne osi

Definicija: Razlika pravoga kuta i kuta koji zatvaraju horizontalna i vertikalna os. Taj se kut mjeri između horizontalne osi u smjeru prema vertikalnom krugu i vertikalne osi u smjeru prema zenitu.

Napomena: Ispravlja se mjerenjem u dva položaja dalekozora teodolita uzimanjem aritmetičke sredine očitanja.

Područje: mjerni instrumenti

EN: error of the horizontal axis, perpendicularity; error, trunnion axis

FR: tourillonnement; erreur de tourillonement

DE: Kippachsenfehler

pogreška ishodišnog položaja vizurne linije
Definicija: Odstupanje od glavnog uvjeta nivelira s kompenzatorom.

Napomena: (1) Glavni je uvjet nivelira s kompenzatorom da je pri vertikalnom položaju vertikalne osi geodetska vizurna linija u prostoru horizontalna. (2) Ispravlja se rektifikacijom nivelira.

Vidi: nivelir s kompenzatorom; linija, geodetska vizurna

Područje: mjerni instrumenti

DE: Nullagefehler; Ziellinienfehler

pogreška jedinične težine
Definicija: Srednja pogreška veličine kojoj je pridružena težina 1.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: error of unit weight, standard; error of unit weight, mean square

FR: erreur moyene quadratique de l'unité de poids

DE: Gewichteinheitsfehler

pogreška karte
Definicija: Kvantitativno i kvalitativno odstupanje prikazanih elemenata sadržaja karte od stvarnog stanja u prirodi.

Područje: kartografija

EN: error, map

FR: erreur (faute) cartographique

DE: Kartenfehler

pogreška kompenzacije
Definicija: Pogreška koja nastaje ako pri nagibu vertikalne osi u radnom području kompenzatora geodetska vizurna linija ne zadržava ishodišni položaj.

Napomena: Pri promjeni nagiba vertikalne osi nivelira geodetska vizurna linija zakreće se oko okretne točke i uz ispravnu funkciju kompenzatora treba zadržati ishodišni položaj.

Vidi: pogreška ishodišnog položaja vizurne linije; pogreška vizurne osi

Područje: mjerni instrumenti

EN: error of compensation; dislevelment of mechanical tilt compensator

FR: erreur résiduelle de compensation

DE: Kompensationsrestfehler

pogreška mjerenja, totalna
Vidi: pogreška mjerenja, ukupna

pogreška mjerenja, ukupna
Definicija: Ukupna pogreška koja se sastoji od slučajne i sustavne pogreške.

Napomena: Ukupna pogreška može se izraziti kao apsolutna ili kao relativna pogreška. (1) Apsolutna pogreška je pogreška mjerenja izražena u jedinicama mjerene veličine, npr. rezultat mjerenja minus istinita vrijednost (odnosno ispravna vrijednost). (2) Relativna pogreška je pogreška mjerenja izražena kao odnos npr. apsolutne pogreške podijeljene s istinitom vrijednosti (ili ispravnom vrijednosti).

Vidi: pogreška, mjerna; pogreška, slučajna; pogreška, sustavna

Područje: metrologija

EN: error, total measuring

FR: erreur totale d'un mesurage

DE: Gesamtfehler

pogreška mjerila, nadzorna
Također: pogreška mjerila, nadzorna

Definicija: Pogreška mjerila za određeno pokazivanje pri određenoj ljestvičnoj vrijednosti ili pri određenoj vrijednosti mjerene veličine odabranoj za provjeru mjerila.

Područje: metrologija

EN: error (of a measuring instrument), datum

FR: erreur au point de contrôle (d’un instrument de mesure)

pogreška mjerila, ništična
Definicija: (1) Nadzorna pogreška pri ništičnoj vrijednosti mjerene veličine. (2) Kod nivelmanske letve razlika između vrijednosti prvog decimetra od nazivne vrijednosti mjerenjem u smjeru osi letve u odnosu na središnju točku ležajne (postavne) plohe.

Područje: metrologija

EN: error (of a measuring instrument), zero

FR: erreur a zéro (d’un instrument de mesure).

DE: Nullpunktfehler

pogreška mjerila, sustavna
Definicija: Sustavna sastavnica pogreške mjerila.

Područje: metrologija

EN: error (of a measuring instrument), bias

FR: erreur de justesse (d’un instrument de mesure)

pogreška mjerila, vlastita
Definicija: Pogreška mjerila pri mjerenju u referencijskim uvjetima.

Područje: metrologija

EN: intrinsic error (of a measuring instrument)

FR: erreur intrinsequé (d’un instrument de mesure)

pogreška mjerila, zatezna
Definicija: Pogreška što nastaje zbog kašnjenja odziva mjerila na promjenu poticaja.

Vidi: poticaj; signal, izlazni

Područje: metrologija

EN: error (of a measuring instrument), tracking

FR: erreur de poursuite (d’un instrument de mesure)

pogreška nagiba osi
Vidi: pogreška horizontalne osi

pogreška očitanja
Definicija: Neispravnost očitanja, najčešće zbog grube pogreške ili previda mjeritelja.

Vidi: očitanje; odstupanje, grubo

Područje: metrologija

EN: error of reading; error, reading

FR: erreur de lecture

DE: Ablesefehler

pogreška podjele kruga
Definicija: Odstupanja crtica podjele limba od položaja koji odgovara njihovoj nazivnoj kutnoj vrijednosti u odnosu na ništičnu crtu. Uzroci pogrešaka su u izvedbi kružne podjele i deformacijama kruga s podjelom. Ukupna pogreška svake crtice podjele sastoji se od sustavnog i slučajnog dijela (nepravilne pogreške).

Napomena: Utjecaj sustavne pogreške s dugim periodom može se znatno smanjiti mjerenjem kuta na različitim mjestima limba po određenom rasporedu. Za tu se svrhu horizontalni krug u optičkih teodolita može zakretati oko vlastite osovine.

Vidi: uređaj za reiteraciju

Područje: mjerni instrumenti

EN: error of circle graduation; error of circular scale

FR: erreur de l’echelle circulaire; erreur de cercle graduation; erreur de division du cercle

DE: Kreisteilungsfehler

pogreška podjele mjerne letve
Definicija: Svaka sustavna ili slučajna pogreška u položaju crte podjele mjerne letve od ishodišnog položaja ili ništične točke. Pogreške podjele ispituju se pomoću komparatora.

Vidi: komparator za invarne nivelmanske letve

Područje: praktična geodezija

EN: error arising from ranging rods and levelling staves

FR: erreur due a la regle; erreur due a la mire

DE: Lattenfehler

pogreška preslikavanja
Definicija: Pri optičkom preslikavanju konjugirane zrake snopa ne sastaju se u jednoj točki, odnosno na odgovarajućem mjestu slike.

Napomena: Razlikuju se pogreške preslikavanja koje nastaju pri monokromatskoj svjetlosti i pogreške kojima je uzrok u složenom spektralnom sastavu prirodne svjetlosti, a nazivaju se kromatskim aberacijama. Pogreške otvora ovisne o širini snopa su sferna aberacija ili sferni otklon i koma. Pogreške uskih snopova neovisne o veličini otvora su astigmatizam i zakrivljenost polja slike. Pogrešni položaj slike točke uzrokuje distorzija.

Vidi: otklon, sferni; otklon, kromatski; astigmatizam; zakrivljenost polja slike; distorzija; koma; preslikavanje, točkasto

Područje: fizika (optika)

EN: aberration

FR: aberration

DE: Abbildungsfehler

pogreška priključka
Također: pogreška priključka

Definicija: Odstupanje između vrijednosti jedne ili više veličina dobivenih izmjerom i dane ili teorijske vrijednosti istih veličina.

Napomena: Pri poligoniranju to može biti npr. odstupanje između računanih koordinata (ali neispravljenih) zadnje točke poligona i danih koordinata za tu točku.

Vidi: vlak, poligonski

Područje: praktična geodezija, inženjerska geodezija

EN: error, closing; error of closure

FR: erreur de fermeture

DE: Anschlussfehler; Abschlussfehler

pogreška procjenjivanja, ukupna
Definicija: Pri procjenjivanju parametra, razlika između računane vrijednosti procjenjivača i istinite vrijednosti toga parametra.

Vidi: procjenjivanje; procjenjivač; vrijednost veličine, (istinita)

Područje: statistika

EN: error, total estimation

FR: erreur totale d'estimation

pogreška prve vrste
Definicija: Pogreška koja nastaje pri odbacivanju nul-hipoteze H0 kada je ona ispravna (pogrešno odbacivanje H0).

Vidi: razina signifikantnosti; nul-hipoteza

Područje: statistika

EN: error of the first kind; risk type 1

FR: erreur de premiére espéce; risque du premiére espéce

pogreška stabilizacijske sastavnice
Definicija: Netočnost povratka u ishodišni položaj, jer prilikom svakog pomaka kompenzatora dolazi do njihaja koji se naglo smiruje. Ta pogreška ima slučajni i sustavni dio. Slučajni dio se izražava standardnom nesigurnošću horizontiranja. Sustavni dio je poznat kao pojava histereze kompenzatora.

Vidi: histereza

Područje: mjerni instrumenti

pogreška u duljini
Definicija: Pogrešno određena duljina neke dužine, npr. poligonske stranice.

Područje: praktična geodezija

pogreška u površini, dopuštena
Definicija: Razlika između površine katastarske čestice po katastarskom operatu i rezultata novog obračuna površine katastarske čestice koja ne prelazi propisanu dopuštenu maksimalnu pogrešku.

Vidi: čestica, katastarska; operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pogreška vertikalne osi
Također: pogreška vertikalne osi

Definicija: Odstupanje položaja vertikalne osi u odnosu na vertikalu. Napomene: (1) Pogreška vertikalne osi teodolita neovisna o položaju alhidade naziva se primarnom pogreškom. Sekundarna pogreška ovisna o položaju alhidade posljedica je netočnosti izvedbe vertikalne osovine instrumenta, zračnosti ležajeva i njihove istrošenosti. (2) Primarna pogreška vertikalne osi nije instrumentalna pogreška, već pogreška horizontiranja instrumenta.

Vidi: osovina, vertikalna; utjecaj pogrešaka osi teodolita; horizontiranje instrumenta

Područje: mjerni instrumenti

EN: error vertical axis; non-verticality of the primary axis

FR: défaut de verticalité; défaut de calage (de l'axe principal)

DE: Taumelfehler

pogreška vertikalne osi, sekundarna
Vidi: pogreška vertikalne osi

pogreška visinskog indeksa
Također: pogreška visinskog indeksa

Definicija: Odstupanje pri pokazu visinskog indeksa od 0° ili 90° (odnosno 0 gon ili 100 gon), kada je dalekozor teodolita usmjeren prema zenitu (ovisno o građi vertikalnoga kruga).

Područje: mjerni instrumenti

EN: error of vertical collimation

FR: erreur de collimation verticale

DE: Höhenindexfehler

pogreška viziranja
Definicija: Nastaje kada vizurni pravac ne prolazi ciljnom točkom. Veličina pogreške ovisi o uređaju za viziranje, npr. izvedbi nitnoga križa, povećanju i kvaliteti optike, o ciljnoj marki ili signalu (npr. obliku, osvijetljenosti, kontrastu), daljini ciljne točke, stanju atmosfere uzduž ciljne zrake i mjeritelju.

Vidi: viziranje; uređaj za viziranje; veličina, utjecajna

Područje: mjerni instrumenti

EN: error of pointing; pointing error

FR: erreur de pointé

DE: Zielfehler; Einstellfehler

pogreška vizurne osi
Definicija: Razlika kuta koji zatvara vizurna os mjernog dalekozora i horizontalna os u odnosu na pravi kut. Kut se mjeri od horizontalne osi u smjeru prema vertikalnom krugu do vizurne osi u smjeru prema objektu.

Napomena: (1) Ispravlja se mjerenjem u dva položaja dalekozora teodolita te uzimanjem aritmetičke sredine očitanja. (2) Ovisi o udaljenosti ciljne točke zbog zakrivljenosti geodetske vizurne linije. (3) Pogreška vizurne osi u nivelira s libelom mjeri se odstupanjem od paralelnosti s osi nivelacijske libele.

Vidi: linija, geodetska vizurna; os, kolimacijska; osi teodolita; utjecaj pogrešaka osi teodolita; osi nivelira s libelom

Područje: mjerni instrumenti

EN: error, collimation

FR: erreur de collimation horizontale

DE: Zielachsenfehler; Kollimationsfehler

pogreška zatvaranja
Vidi: pogreška priključka

pogreška zbog paralakse
Definicija: Pogreška očitanja koja nastaje uz ekscentrični položaj oka, kada se indeks za očitanje ne nalazi u ravnini ljestvice. Pogreška viziranja zbog paralakse nitnoga križa.

Vidi: paralaksa nitnoga križa

EN: error, parallax

FR: erreur de parallaxe

DE: Parallaxenfehler

pogreška zbog refrakcije
Definicija: Pogreška mjerne vrijednosti zbog utjecaja atmosferske refrakcije.

Vidi: refrakcija, atmosferska

Područje: mjerni instrumenti

EN: error of refraction

FR: erreur de réfraction

DE: Refraktionfehler

pogreška, apsolutna
Vidi: pogreška mjerenja, ukupna

pogreška, ciklična
Također: pogreška, ciklična

Definicija: Sustavna pogreška u elektroničkih daljinomjera koja se pojavljuje kao periodična funkcija jedinične valne duljine moduliranog vala uzrokovane elektroničkim ili optičkim poremećajem kod prijama mjernog signala. Razlikuju se kratkovalne (valna duljina se poklapa s valnom duljinom moduliranog vala) i dugovalne ciklične pogreške.

Vidi: modulacija valova

Područje: mjerni instrumenti

EN: error, cyclic; error, periodical

FR: erreur cyclique (de phase)

DE: Phasenfehler, zyklischer

pogreška, gruba
Definicija: Pogreška koja nastaje zbog previda i znatno prelazi očekivanu vrijednost pogreške.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: error, gross

FR: erreur grossiere

DE: Fehler, grober

pogreška, instrumentalna
Definicija: Odstupanje stvarnog stanja funkcionalnih dijelova instrumenta od idealnog, odnosno postavljenih uvjeta, a ima utjecaj na točnost mjerenja.

Napomena: Instrumentalne pogreške umanjuju se ili uklanjaju: rektifikacijom instrumenta, ugađanjem instrumenta, postupkom mjerenja, utvrđivanjem njihove veličine i ispravkom rezultata mjerenja.

Vidi: rektifikacija (instrumenta); ugađanje instrumenta

Područje: mjerni instrumenti

EN: error, instrumental

FR: erreur d'instrument; erreur instrumentale

DE: Instrumentalfehler; Gerätefehler

pogreška, mjerna
Definicija: Razlika mjernog rezultata i istinite vrijednosti mjerene veličine.

Napomena: (1) Zbog nepoznavanja "istinite" vrijednosti pogreška je samo idealiziran pojam. Za izražavanje mjerne pogreške može se upotrebljavati dogovorena vrijednost, ali ona najčešće nije poznata. (2) Pogreške mjerenja proučava teorija pogrešaka. (3) Za proučavanje neizbježnog rasipanja mjernih rezultata, prema međunarodnom dogovoru, uveden je pojam "mjerna nesigurnost". (4) Računanjem mjernih pogrešaka uzima se kao mjera rasipanja pogreške srednja (kvadratna) pogreška aritmetičke sredine. Pri promatranju rasipanja mjernih vrijednosti kvantitativna mjera je standardna nesigurnost rezultata izražena standardnim odstupanjem. (5) Treba razlikovati pojmove mjerne pogreške, mjernog odstupanja, odnosno mjerne nesigurnosti. Npr. rezultat može imati malu pogrešku, a znatnu nesigurnost. (6) Pojam "istinita pogreška" danas nema smisla, jer je pridjev "istinita" suvišan. (7) Razlikuju se apsolutna i relativna mjerna pogreška. Relativna mjerna pogreška izražava se omjerom mjerne pogreške i istinite vrijednosti mjerene veličine.

Vidi: odstupanje, mjerno; teorija pogrešaka; nesigurnost, mjerna

Područje: metrologija

EN: error of measurement, (absolute)

FR: error (absolute) de mesure

DE: Meßfehler

pogreška, mjerna sustavna
Definicija: Mjerna pogreška koja tijekom niza mjerenja iste veličine ostaje stalnom ili se mijenja na predvidiv ili nepredvidiv način. Zbog nepoznavanja istinite vrijednosti pogreška je nepoznata, ali se često načinom mjerenja ili poznavanjem utjecajnih veličina i potrebnim oprezom može ukloniti ili znatno smanjiti.

Vidi: pogreška, mjerna

Područje: metrologija

EN: error of measurement, systematic

DE: Meßfehler, systematischer

pogreška, položajna
Definicija: Razlika u položaju točke na karti i točnog položaja koji joj odgovara.

Područje: kartografija

EN: error, position(al)

FR: erreur planimétrique

DE: Lagefehler

pogreška, relativna
Definicija: Mjerna pogreška podijeljena s istinitom vrijednošću mjerene veličine.

Napomena: (1) Kako se istinita vrijednost ne može odrediti, u praksi se upotrebljava dogovorena istinita vrijednost. (2) Upotrebljavaju se i izrazi: odnosna pogreška, razmjerna pogreška.

Vidi: vrijednost veličine, (istinita); vrijednost, ispravna

Područje: metrologija

EN: error, relative

FR: erreur relative

DE: Fehler, relativer

pogreška, sistematska
Vidi: pogreška, sustavna

pogreška, slučajna
Definicija: Sastavnica mjerne pogreške koja se tijekom niza mjerenja iste veličine u uvjetima ponovljivosti mjerenja mijenja na nepredvidiv način.

Napomena: (1) Slučajne pogreške uzrokovane su različitim nepravilnostima često podložnim općem zakonu, npr. zakonu normalne razdiobe. (2) Nije moguće izvršiti ispravak ako se uzme u obzir djelovanje slučajnih pogrešaka.

Vidi: pogreška, mjerna; razdioba, normalna; uvjeti ponovljivosti

Područje: statistika, metrologija

EN: error, random; error, accidental

FR: erreur aléatoire

DE: Fehler, zufälliger

pogreška, srednja
Definicija: Mjera odstupanja slučajne varijable od neke standardne ili prihvaćene vrijednosti i iznosi , gdje je pojedini član skupa {} koji sadrži N slučajnih varijabli, a je prihvaćena ili standardna vrijednost. Ako je jednak sredini skupa {}, tada je srednja pogreška jednaka standardnom odstupanju ako se umjesto N uvrsti N–1.

Područje: matematika

EN: root mean square error; RMSE

DE: Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers

pogreška, srednja kvadratna
Također: pogreška, srednja kvadratna

Definicija: Srednja pogreška nekog elementa iz skupa više veličina jednaka je kvadratnom korijenu aritmetičke sredine kvadrata svih pravih pogrešaka.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: error, standard; error, mean square; deviation, standard

FR: erreur moyene; erreur moyene quadratique; déviation standarde

DE: Fehler, mittlerer; Abweichung, mittlere quadratische; Standardabweichung

pogreška, sustavna
Također: pogreška, sustavna

Definicija: Sastavnica mjerne pogreške koja tijekom niza mjerenja iste veličine ostaje konstantnom ili se mijenja na predvidiv i nepredvidiv način uz promjene uvjeta mjerenja. Sustavna pogreška očituje se u razlici očekivane i istinite vrijednosti mjerene veličine.

Napomena: (1) Kako je istinita vrijednost mjerene veličine općenito nepoznata, upotrebljava se dogovorena, odnosno ispravna vrijednost. (2) Uzroci sustavnih pogrešaka mogu biti poznati ili su nepoznati. (3) Neke sustavne pogreške mogu biti otkrivene (npr. umjeravanjem), poznate i njihov se učinak može otkloniti propisanim postupkom mjerenja, ili ispravkom rezultata. (4) Po pravilu ne mogu se odrediti ponavljanjem mjerenja, ali se mogu istraživati npr. usporedbenim mjerenjima.

Vidi: pogreška, mjerna; pogreška, slučajna; mjerenja, usporedbena

Područje: metrologija

EN: error, systematic; bias of result

FR: erreur systematique

DE: Fehler, systematischer

pogreška, visinska
Definicija: Pogreške kompenzacije i pogreške zakrivljenosti vizurne linije nastale djelovanjem visinskog pomaka vizurne linije mjernog dalekozora nivelira zbog ekscentričnosti okretajne osi dalekozora u odnosu na nagnutu vertikalnu os (niveliri s elevacijskim vijkom) ili ishodišne točke vizurne linije (nivelir s kompenzatorom).

Napomena: (1) Visinska pogreška uzrok je pogrešne visinske razlike i pri jednakim udaljenostima mjernih letava od nivelira, pa je kod preciznog niveliranja potrebno što točnije horizontirati nivelir. (2) Utjecaj visinske pogreške ovisi i o smjeru nagiba vertikalne osi. Najnepovoljniji je nagib u smjeru nivelmanske letve.

Vidi: linija, geodetska vizurna; pogreška kompenzacije

Područje: mjerni instrumenti

DE: Höhenfehler; Horizontschräge

pogreška, vjerojatna
Definicija: Pogreška višestruko određene veličine koja svoju apsolutnu vrijednost kod pravih pogrešaka sortiranih prema veličini u 50% slučajeva ne dosegne, a kod preostalih 50% prekorači.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: error, probable

FR: erreur probable

DE: Fehler, wahrscheinlicher

pogreške (mjerila), najveće dopuštene
Također: pogreške (mjerila), najveće dopuštene

Definicija: Krajnje vrijednosti pogreške dopuštene specifikacijama, propisima itd. za određeno mjerilo.

Područje: metrologija

EN: errors, maximum permissible

DE: Fehlergrenzen

pogreške mjerila, granične
Definicija: Najveće (krajnje) vrijednosti pogreške dopuštene specifikacijama, propisima itd. za određeno mjerilo.

Područje: metrologija

EN: error of a measuring instrument, limits of

FR: erreurs maximales tolérées d'un instrument de mesure; limites d’erreur tolérées

DE: Fehlergrenzen von Messgeräten (Messeinrichtungen)

pojačavanje
Definicija: Računalno poboljšavanje i modificiranje kontrasta snimke radi njezine bolje čitljivosti.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: enhancement

FR: amélioration

DE: Hervorhebung

pojačavanje bridova
Definicija: Tehnika obrade snimaka za isticanje rubova i linija.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: edge enhancement

FR: amélioration du bord

DE: Randhervorhebung

pojas, epikontinentalni
Definicija: Morsko dno i podzemlje podmorskog prostora izvan teritorijalnog mora obalne države. Prostire se do vanjskog ruba kontinentalne kosine, ali ne više od 200 M od polaznih crta niskih voda, od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora. Države kojih su obale sučelice ili se dodiruju utvrđuju granice epikontinetalnog pojasa međusobnim sporazumom u skladu s međunarodnim pravom. Prema Ženevskoj konvenciji o epikontinentalnom pojasu (1958) obalna država ima suverena prava u istraživanju i iskorištavanju njegovih prirodnih bogatstava. Za iskorištavanje neživih bogatstava tog pojasa izvan 200 M, država plaća ili daje prinose u naravi Međunarodnoj vlasti za morsko dno.

Vidi: more, teritorijalno; crta, polazna

Područje: pomorstvo

EN: shelf, continental

FR: plateau continental

DE: Schelf; Kontinentalschelf; Kontinentalsockel

pojas, gospodarski
Također: pojas, gospodarski

Definicija: Široki morski pojas izvan teritorijalnog mora, ali uz njegovu vanjsku granicu, podvrgnut posebnom pravnom statusu i režimu.

Vidi: more, teritorijalno

Područje: pomorstvo

EN: zone, exclusive economic

FR: zone économique exclusive

DE: Wirtschaftszone, exklusive

pojas, vanjski morski
Definicija: Pojas otvorenog mora, koji se nastavlja na vanjske granice teritorijalnog mora. Obalna ga država može nadzirati radi suzbijanja povrede svojih carinskih, fiskalnih, zdravstvenih ili useljeničkih propisa. Zajedno s teritorijalnim morem može iznositi najviše 12 M. U hrvatskom dijelu Jadrana takav pojas ne postoji.

Područje: pomorstvo

EN: zone, contiguous

pojašnjavanje, prostorno
Definicija: Postupak modificiranja vrijednosti piksela snimke u odnosu prema pikselima koji ga okružuju.

Područje: informatika, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: enhancement, spatial

pojašnjavanje, radiometrijsko
Definicija: Tehnika pojašnjavanja koja se bavi pojedinačnim vrijednostima piksela na snimci.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja, informatika

EN: enhancement, radiometric

FR: amélioration radiometrique

pojašnjavanje, spektralno
Definicija: Postupak modificiranja piksela snimke zasnovan na originalnim vrijednostima svakog piksela, neovisno o vrijednosti okolnih piksela.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: enhancement, spectral

pokaz mjerila
Vidi: pokazivanje mjerila

pokazivač
Vidi: kazalo

pokazivanje mjerila
Također: pokazivanje mjerila

Definicija: Pokazana vrijednost mjerene veličine dobivena mjerilom.

Napomena: (1) Pokazivanje se iskazuje jedinicama mjerene veličine. Vrijednost očitana s pokaznog uređaja naziva se izravnim pokazivanjem. Da bi se dobilo pokazivanje, ta se vrijednost treba pomnožiti konstantom mjerila. (2) Ta veličina može biti mjerena veličina, mjerni signal unutar mjernog sustava, zapis zapisnog mjerila ili kakva druga veličina koja se upotrebljava za izračunavanje vrijednosti mjerene veličine.

Vidi: pokazivanje, analogno; pokazivanje, digitalno

Područje: mjerni instrumenti

EN: indication (of a measuring instrument)

FR: indication (d'un instrument de mesure)

DE: Anzeige (des Instrumentes)

pokazivanje, analogno
Definicija: Pokazivanje uz neprekinutu promjenu mjerne veličine ili mjernog signala u određenom mjernom području.

Vidi: pokazivanje, digitalno; pokazivanje mjerila

Područje: mjerni instrumenti

EN: indication, analogue

FR: affichage analogique

DE: Anzeige, analoge

pokazivanje, digitalno
Definicija: Pokazivanje digitalnog pokaznog uređaja koji je dio mjerila ili mjernog instrumenta, pretvaranjem mjerene veličine u digitalnu vrijednost.

Vidi: pokazivanje, analogno; pokazivanje mjerila

Područje: mjerni instrumenti

EN: display, digital

FR: affichage numérique; affichage digitale

DE: Digitalanzeige

pokazivanje, izravno
Definicija: Vrijednost izravno očitana s pokaznog uređaja.

Vidi: pokazivanje mjerila

Područje: mjerni instrumenti

EN: indication, direct

FR: indication directe

pokazivanje, poludigitalno
Vidi: uređaj, pokazni

pokaznik
Vidi: uređaj, pokazni

pokrivenost
Definicija: Termin koji se katkad upotrebljava da bi se opisao prostorni sloj podataka sadržan u GIS-u.

Vidi: sloj

Područje: GIS

EN: coverage

pol
Definicija: Zamišljena točka u kojoj zemaljska os probada zemaljsku površinu. Postoje sjeverni i južni pol.

Područje: geodezija

EN: pole

FR: pôle

DE: Pol; Erdpol

pol, magnetski
Definicija: Jedno od dvaju područja u blizini suprotnih krajeva magneta, gdje je magnetski intenzitet najveći. Svaki magnet ima dva pola: sjeverni i južni.

Vidi: magnet

Područje: fizika

EN: pole, magnetic

FR: pôle magnétique

DE: Magnetpol; Pol, magnetischer

pol, Zemljin magnetski
Definicija: Mjesto na Zemlji gdje magnetska inklinacija iznosi 90o. Postoje sjeverni i južni magnetski pol.

Vidi: inklinacija, magnetska

Područje: fizika

EN: pole, Earth’s magnetic

DE: Erdmagnetpol

polaganje isprava
Definicija: Postupak u kojem se u zbirku položenih isprava polažu sve isprave koje mogu biti temelj za provedbu zemljišnoknjižnih upisa, a odnose se na zemljišta koja nisu upisana ni u jednoj zemljišnoj knjizi, odnosno za koja zemljišna knjiga nije osnovana, ili je uništena ili je nestala.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

polarizacija svjetlosti
Definicija: (1) Postupak kojim se pomoću polarizacijskog uređaja dobiva polarizirana svjetlost. (2) Pojava nastanka polarizirane svjetlosti pri odbijanju, lomu, apsorpciji, prolaskom kroz atmosferu, prolaskom kroz dvolomne kristale.

Vidi: svjetlost, polarizirana; uređaj, polarizacijski

Područje: fizika (optika)

EN: polarization

FR: polarisation

DE: Polarisation

poliedar
Definicija: Uglato geometrijsko tijelo omeđeno ravnim plohama (poligonima – stranama). Stranice poligona nazivaju se bridovima, a vrhovi poligona vrhovima poliedra. Primjeri poliedara: kocka, kvadar, paralelepiped, prizma, piramida i dr.

Područje: matematika

EN: polyhedron; polytope

FR: polyedre

DE: Polyeder; Vielflach

poligon
Također: poligon

Definicija: Dio ravnine omeđen konačnim brojem dužina – stranica poligona.

Područje: matematika, GIS

EN: polygon

FR: polygone

DE: Polygon; Vieleck

poligon, nivelmanski
Definicija: Zatvoreni niz nivelmanskih vlakova.

Vidi: vlak, nivelmanski

Područje: praktična geodezija

EN: loop, levelling; circuit, levelling

FR: maille de nivellement

DE: Nivellementschleife

poligon, rascijepljeni
Definicija: Mala površina koja nastaje kada se dva preklopljena poligona ne dodiruju točno uzduž jedne ili više stranica. Može nastati tijekom digitaliziranja.

Područje: GIS

EN: polygon, sliver

DE: Splitterpolygon

poligoni, Thiessenovi
Također: poligoni, Thiessenovi

Definicija: Metoda koja se upotrebljava da bi se podijelilo područje na poligone, tako da sva mjesta najbliža pojedinoj izabranoj točki budu okružena jednim poligonom. Granične linije su određene jednakom udaljenošću od dviju susjednih točaka.

Područje: GIS

EN: polygons, Thiessen

DE: Thiessen-Polygonen

poligoni, Voronoijevi
Vidi: poligoni, Thiessenovi

poligoniranje
Definicija: Mjerenje horizontalnih duljina između poligonskih točaka i mjerenje horizontalnih kutova između poligonskih stranica radi određivanja položaja svake poligonske točke.

Područje: praktična geodezija

EN: traversing; courses, legs (SAD)

FR: canevas polygonal

DE: Polygonierung; Polygonisierung

poligonometrija
Definicija: Projektiranje, postavljanje, mjerenje i računanje poligonskih vlakova radi stvaranja geodetske osnove za izmjeru zemljišta i iskolčenje građevina.

Napomena: (1) Paralaktičko mjerenje duljina izvodilo se primjenom bazisne letve i preciznog teodolita. Za veću duljinu poligonske stranice postavljala se pomoćna baza izravno mjerena primjenom bazisne letve. (2) Precizna poligonometrija s dugim poligonskim vlakovima (nekoliko kilometara sa stranicama duljine od 300 m do 1 km) postavljenim najčešće uzduž prometnica i vodotokova, izvodila se primjenom pomoćnih baza mjerenih invarnim žicama. Danas se duljine stranica izravno mjere elektroničkim daljinomjerima.

Vidi: vlak, poligonski; mreža, poligonska; mreža, trigonometrijska; letva, bazisna

Područje: inženjerska geodezija

EN: traversing

DE: Polygonometrie

polilinija
Definicija: Izraz u CAD-u za liniju.

Vidi: CAD

Područje: informatika

EN: polylinie

polja, opisna
Definicija: Sadrže slobodni tekst kojim se opisuju određena svojstva podataka koja je teško ili nemoguće normirati.

Područje: informatika

EN: fields, description

polje
Definicija: Skup vrijednosti podataka u obliku linije ili pravokutne mreže. Za atributne vrijednosti sadržane u ćelijama ili rasterski model podataka može se uzeti da su u takvom obliku.

Vidi: vrijednost, atributna; model podataka, rasterski

Područje: GIS

EN: array

FR: tableau

DE: Feld

polje (oka), vidno
Definicija: Skup svih točaka koje se vide nepokretnim okom.

Napomena: Vidno polje mjeri se kutom vidnog polja i ne smije se zamijeniti s vidnim kutom.

Vidi: kut, vidni

Područje: fizika (optika)

EN: field of view; angle of field

FR: champ visuel

DE: Sichtfeld; Sehfeld

polje dalekozora, vidno
Definicija: Skup točaka u prostoru predmeta preslikanih u ravninu realne međuslike dalekozora, gdje se nalazi i zaslon vidnog polja (s nitnim križem u mjernom dalekozoru) koji sliku ograničuje. Napomene: (1) Realno vidno polje mjeri se kutom koji zatvaraju osnovne zrake što prolaze dijametralnim točkama zaslona vidnog polja. Prividno vidno polje određeno je kutom pod kojim opažač s pupilom oka u izlaznoj pupili dalekozora vidi promjer čitave slike u dalekozoru. (2) Što je povećanje veće, realno vidno polje je manje.

Vidi: zaslon, aperturni; zaslon

Područje: mjerni instrumenti

EN: field of view of telescope

FR: champ visual de la lunette

DE: Sehfeld des Fernrohrs

polje sile teže, normalno
Definicija: Vektorsko polje u kojem je svakoj točki u prostoru pridružen vektor normalnog ubrzanja sile teže koje bi na tome mjestu dobila neka čestica.

Vidi: sila teža

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: field, normal gravity

DE: Normalschwerefeld

polje sile teže, realno
Definicija: Vektorsko polje u kojem je svakoj točki u prostoru pridružen vektor realnog ubrzanja sile teže koje bi na tome mjestu dobila neka čestica.

Vidi: sila teža

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: field, gravity

DE: Schwerefeld

polje, magnetsko
Definicija: Dio prostora oko magneta (i unutar njih) u kojem djeluju magnetske sile.

Vidi: magnet; magnetizam

Područje: fizika

EN: field, magnetic

FR: champ magnétique

DE: Magnetfeld

polje, Zemljino magnetsko
Definicija: definicija (2 occurrences)

Vidi: polje, magnetsko

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: field, Earth's magnetic

DE: Erdmagnetfeld

položaj
Definicija: Dio realnog svijeta koji se može identificirati. Primjeri: grad, ulica, zgrada.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: location

položaj dalekozora
Vidi: okretanje dalekozora

položaj dalekozora, drugi
Vidi: okretanje dalekozora

položaj dalekozora, prvi
Vidi: okretanje dalekozora

položaj okulara, optimalni
Definicija: Položaj okulara pri kojem oko opaža u stanju mirovanja akomodacije.

Napomena: (1) Iznos akomodacije oka normalne refrakcije nakon obavljenog dioptriranja ne smije biti veći od 0,2 dpt. (2) Približno će se postići optimalni položaj okulara odvijanjem okulara toliko da se postigne neoštra slika nitnoga križa. Stalno promatrajući sliku okular okrećemo tako da se pomiče prema nitnom križu sve dok ne postignemo oštru sliku križa. Pročitavši položaj okulara na dioptrijskoj skali, zakrenut ćemo okular u istom smjeru za 0,5 dpt. Pogreška iznosi do 0,3 dpt. (3) Okular se tijekom mjerenja ne smije dirati.

Vidi: namještanje mjernog dalekozora; dioptriranje; refrakcija oka

Područje: mjerni instrumenti

FR: position optimale d'oculaire

DE: Lage des Okulars, optimale

položaj, izravan
Definicija: Položaj opisan koordinatama (uređenom n-torkom brojeva) u položajnom referentnom sustavu.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: position, direct

polugirus
Vidi: girus

polumjer
Također: polumjer

Definicija: Dužina i duljina dužine koja spaja središte s nekom točkom kružnice ili sfere.

Područje: matematika

EN: radius

FR: rayon

DE: Halbmesser; Radius

polumjer Zemlje
Vidi: polumjer, Zemljin

polumjer, Zemljin
Također: polumjer, Zemljin

Definicija: Polumjer kugle kojom se aproksimira Zemljino tijelo. Određuje se na temelju geodetskih merenja, a približna mu je vrijednost 6370 km. Zemljin polumjer prvi je odredio grčki matematičar, geograf i astronom Eratosten (276. pr. Kr. – 194. pr. Kr.) na temelju opažanja visine Sunca u isto doba u Aleksandriji i Sieni (Asuan). Marin Getaldić (1568–1626) objavio je vlastitu metodu za određivanje Zemljina polumjera.

EN: radius (of the Earth); radius, Earth

DE: Radius der Erde

poluos, mala
Definicija: Udaljnost između središta elipsoida i sjevernog (južnog) pola.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: axis, semi-minor

DE: Halbachse, kleine

poluos, velika
Također: poluos, velika

Definicija: Udaljenost između središta elipsoida i bilo koje točke na ekvatoru.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: axis, semi-major

DE: Halbachse, große

poluton
Definicija: Bilo koja (među)tonska vrijednost neke boje, nastala dodatkom bijelog ili crnog.

Vidi: vrijednost, tonska

Područje: kartografija

FR: demi-teintes

DE: Halbton

pomicanje alhidade, fino
Vidi: uređaj za fino pomicanje alhidade

pomicanje dalekozora, fino
Vidi: uređaj za fino pomicanje dalekozora

pomicanje međe
Također: pomicanje međe

Definicija: Premještanje međe na drugo mjesto zbog sudske odluke, dogovora susjeda ili izmjere zemljišta.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pomoć radarskim iscrtavanjem, automatska
Definicija: Sustav u kojem se radarski ciljevi dobivaju automatski, a kurs i situacije protiv sudara su računalno podržane i dana su upozorenja.

Područje: pomorstvo

EN: ARPA (Automatic Radar Plotting Aid)

pomoćnik u posjedovanju
Definicija: Osoba preko koje posjednik izvršava svoju vlast nad stvari; osoba koja izvršava posjedovne čine, ali nema nikakvu vlast glede stvari.

Vidi: posjednik

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pomorstvo
Definicija: Djelatnost, vještine i društveni odnosi na moru ili u vezi s morem. Obuhvaća pomorsku privredu i različite neprivredne djelatnosti i organizacije. U užem smislu, pomorstvo uključuje i pomorske vještine, posebno upravljanje i manevriranje brodom, rukovanje njegovom opremom i teretom.

Područje: pomorstvo

EN: affairs, maritime

DE: Seewesen

ponavljanje
Definicija: Izvođenje istog procesa više od jedanput u slučaju mjerenja, eksperimenta, statističkog ispita ili programa ispitivanja: (1) u istim uvjetima sa svrhom određivanja procjene vrijednosti i varijance, (2) u različitim uvjetima i u različito vrijeme u sustavu programa ispitivanja.

Vidi: odstupanje, standardno; ponovljivost, mjerna; obnovljivost, mjerna; broj ponavljanja

Područje: metrologija

EN: (1) replication; (2) repetition

FR: répétition

DE: Wiederholung

poništenje linije
Definicija: Prilikom održavanja katastarskog operata, na katastarskom planu križićima crvene boje označena linija koja više ne prikazuje među katastarske čestice ili obris tlocrta objekta.

Vidi: operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ponovljivost
Definicija: Sposobnost uređaja da izvrši dosljedno istu

ponovljivost mjerenja
Definicija: Mjerenja su ponovljiva ako odstupanja od uvjeta ponovljivosti, koja su u terenskim mjerenjima neizbježna, ne uzrokuju nedopuštenu promjenu preciznosti mjerenja, što se ispituje primjenom kriterija kritične razlike ponovljivosti.

Vidi: razlika ponovljivosti, kritična; uvjeti ponovljivosti

Područje: metrologija

EN: repeatability of measurement

FR: répétabilité des mesurages

DE: Wiederholbarkeit der Messungen

ponovljivost, mjerna
Definicija: Bliskost slaganja međusobno neovisnih rezultata uzastopnih mjerenja iste veličine dobivenih u istim mjernim uvjetima, tj. u uvjetima ponovljivosti mjerenja.

Napomena: (1) Mjerna ponovljivost i mjerna obnovljivost kriteriji su za ocjenu preciznosti mjerenja na osnovi promatranja kritične razlike i ne smiju se zamijeniti s pojmovima "unutarnja točnost" i "vanjska točnost". (2) Ponovljivost se može izraziti kvantitativno s pomoću značajki rasipanja rezultata i kriterij je za prosudbu preciznosti mjerenja.

Vidi: uvjeti ponovljivosti; razlika ponovljivosti, kritična; točnost, mjerna; preciznost mjerenja; vrijednost ponovljivosti, mjerna

Područje: metrologija

EN: repeatability of measurement

FR: répétabilité des mesurages

DE: Wiederholspräzision

popis adresa katastarskih čestica
Definicija: Pomoćni popis uz glavnu knjigu koji omogućava pretraživanje glavne knjige uz pomoć adrese katastarske čestice.

Vidi: knjiga, glavna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

Popis I, Popis II i Popis III
Definicija: Nekadašnji naziv za popise katastarskih čestica koje nisu bile upisane u glavnoj knjizi, a bile su u vlasništvu javnih ustanova (javno dobro, državne željeznice itd.).

Vidi: područje, komasacijsko

Područje: inženjerska geodezija

Popis IV
Definicija: Tiskanica u koju se po redoslijedu iz reambuliranih popisa posjeda, za jednu komasacijsku gromadu, tekstualno opisuju sve promjene podataka utvrđene u postupku tehničke reambulacije, a služi kao podloga za sastavljanje raspravnog zapisnika i rješenja na temelju kojeg se pokretao zemljišnoknjižni ispravni postupak.

Područje: inženjerska geodezija

popis izbrisanih upisa u EOP zemljišnoj knjizi
Definicija: Dio glavne knjige u koji se prenose izbrisani upisi, upisi koji više nisu nužni za prikaz postojećega pravnog stanja zemljišnoknjižnih tijela, te podaci o provedbi svih upisa u popisu upisa u EOP zemljišnu knjigu.

Vidi: knjiga, glavna; knjiga, EOP zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

popis katastarskih čestica
Definicija: Pomoćni popis koji se vodi uz glavnu knjigu u kojem su evidentirane sve katastarske čestice upisane u glavnu knjigu, kao i one koje su brisane iz glavne knjige.

Vidi: knjiga, glavna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: directory, parcel; index, parcel

FR: liste des parcells

DE: Flurstücksverzeichnis

popis naručenih izvadaka, prijepisa i službenih potvrda
Definicija: Pomoćni poslovni popis o izdavanju javnih isprava iz zemljišne knjige.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

popis očevidnosti
Definicija: U austrijskom i mađarskom katastru zemljišta iz XIX. st. obrazac za provođenje promjena u posjedovnim listovima jedne porezne općine. Sadržavao je osnovu po kojoj su pojedine katastarske čestice bile prenošene u druge posjedovne listove, vrijeme nastanka promjene, te iz kojeg je posjedovnog lista i u koji posjedovni list izveden prijenos. Po svojem sadržaju i funkciji može se usporediti s popisom promijenjenih posjedovnih listova, koji je danas u uporabi.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

popis osoba
Definicija: Pomoćni popis u kojem se abecednim redom vode sve osobe koje su neko svoje pravo upisale u zemljišnu knigu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

popis osoba za položene isprave, pomoćni
Definicija: Abecedni popis osoba koje su polaganjem isprava upisale neko svoje pravo; vodi se u posebnim kartonima, koji se vode po osobama koje su položile isprave, odnosno svako daljnje polaganje evidentira se u istom kartonu zemljišta za istu osobu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

popis otpremljenih spisa
Definicija: Pomoćni poslovni popis u kojem se evidentiraju otpremljeni spisi.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

popis površina
Definicija: Obrazac za izlaganje katastarskih čestica s njihovim površinama i brojevima popisnih listova u kojima su upisane. Služi za upis površina katastarskih čestica u popisne listove i provjeru jesu li sve katastarske čestice upisane u popisne listove i izložene. Brojevi katastarskih čestica upisuju se po redu, od najmanjeg do najvećeg.

Vidi: čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

popis predbilježenih vlasnika
Definicija: Pomoćni popis koji se vodi uz glavnu knjigu u kojem se evidentiraju osobe koje su upisale predbilježbu u svezi vlasništva na nekoj nekretnini.

Vidi: knjiga, glavna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

popis prijava
Definicija: Obrazac u kojem su upisane sve prijave o promjeni koje treba rješavati na zemljištu ili u uredu. Izrađuje se za svaku katastarsku općinu posebno, a potreban je za uvođenje promjena u popis promjena.

Vidi: općina, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

popis prioriteta
Definicija: Popis najvažnijih objektnih vrsta iz objektnog kataloga s pripadajućim atributima i atributnim vrijednostima koja određuje vrijeme obnavljanja pojedine objektne vrste od značaja u digitalnom topografskom modelu.

Vidi: STOKIS; model, digitalni topografski

Područje: geoinformatika

popis promjena
Vidi: Popis IV

popis svjetala
Definicija: Publikacija s popisom navigacijskih svjetala, njihovim pozicijama, jakosti, karakteristikama itd. za pomoć pri njihovu prepoznavanju, te s detaljima eventualnog dodatnog signala za maglu. Popis svjetala može sadržavati druge informacije korisne navigatoru.

Područje: pomorstvo

EN: list of lights

popis upisa u EOP zemljišnoj knjizi
Definicija: Dio glavne knjige koji se sastoji od upisa postojećeg pravnog stanja nekretnina; sadrži one izbrisane upise koji su potrebni radi potpunog prikaza postojećeg pravnog stanja nekog zemljišnoknjižnog tijela.

Vidi: knjiga, glavna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

Popis V
Definicija: Zbirka raspravnih zapisnika.

Vidi: Popis IV

Područje: inženjerska geodezija

popis vlasnika i nositelja prava građenja
Definicija: Pomoćni popis uz glavnu knjigu u kojem se evidentiraju svi vlasnici i svi nositelji prava građenja upisani u glavnu knjigu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

popis zemljišta I
Definicija: Naziv obrasca u kojem se evidentiraju sva zemljišta neke katastarske općine upisana u zemljišnu knjigu, kao i ona koja su brisana iz zemljišne knjige.

Vidi: općina, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

popis zemljišta I, naknadni
Definicija: Naziv obrasca u kojem se evidentiraju sva zemljišta neke katastarske općine upisana u zemljišnu knjigu, kao i ona koja su brisana iz zemljišne knjige, a koja su naknadno u nju upisana, jer u popisu zemljišta I nije bilo mjesta za njihovo upisivanje.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

popis zemljišta koja u zemljišnoj knjizi katastarske općine nisu upisana
Definicija: Popis zemljišta na kojima se ne može steći vlasništvo i druga stvarna prava (opća dobra i dr.).

Područje: katastar i zemljišna knjiga

popisi za glavnu knjigu, pomoćni
Definicija: Popis katastarskih čestica, popis adresa katastarskih čestica, popis vlasnika i nositelja prava građenja, popis predbilježenih vlasnika i drugi pomoćni popisi; za EOP zemljišnu knjigu vode se putem elektroničke obrade podataka.

Vidi: knjiga, EOP zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

populacija
Također: populacija

Definicija: Ukupnost (1) elemenata odnosno (2) jedinica koje se razmatraju.

Napomena: U slučaju slučajne varijable smatra se da razdioba vjerojatnosti određuje populaciju te varijable.

Područje: statistika

EN: population; (1) item; (2) unit

FR: population

DE: Grundgesamtheit

poravnanje
Definicija: U GIS-u, položaj tekstualnog znaka ili znaka na karti u odnosu na položaj na koji se prostorno odnosi.

Područje: GIS

EN: justification

porijeklo
Također: porijeklo

Definicija: U kontekstu kvalitete podataka, odnosi se na povijest skupa podataka i jedan je od elemenata kvalitete podataka. Sadrži informacije o izvornim mjerenjima i materijalima, prikupljanju podataka, konverzijama, transformacijama, analizama i izvođenjima te o pretpostavkama i kriterijima uvedenima u te postupke.

Područje: informatika, kartografija

EN: lineage

DE: Abstammung

portulan
Definicija: Višebojna pomorska karta crtana rukom na pergamentu ili koži (od XIII. do XVII. st.). Popraćeni su uputama za plovidbu i posebnim tablicama (martologij) za računanje procijenjene pozicije broda. Sadrže podatke o obalama i lukama, katkad astronomski i astrološki kalendar, te tablice Mjesečevih mijena. Ispisani su latinski ili na jeziku mjesta izdavanja. U početku su bili bez vjetrulja, a poslije su ih imali 8, 16 ili 32 (glavna u sredini karte), koje su bile međusobno spojene ravnim crtama. Po ucrtanim vjetruljama nazivali su se i kompasnim kartama.

Područje: kartografija, pomorstvo

EN: portolan chart

FR: portulan

DE: Portolankarte

poruka, navigacijska
Definicija: 1500-bitna poruka koju odašilje svaki GPS-satelit brzinom od 50 bps preko signala L1 i L2. Poruka sadrži: podatke o satu satelita, parametre korekcije sata i ionosferskog kašnjenja, odaslane efemeride i podatke o statusu satelita.

Vidi: GPS-signal; L1-nosač; L2-nosač

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: message, navigation

posjed
Definicija: Faktična vlast glede neke stvari; odnos osobe i stvari; može biti zakonit i nezakonit, istinit i neistinit, pošten i nepošten, miran i smetan.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

posjed prava
Definicija: Faktično izvršavanje sadržaja prava stvarnih služnosti glede neke nekretnine.

Vidi: služnost, stvarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

posjed, istinit
Definicija: Posjed koji nije pribavljen ni silom, ni potajno ili prijevarom, ni zlouporabom povjerenja.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

posjed, miran
Definicija: Posjed na kojem druge osobe nemaju pravo na posjedovnu zaštitu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

posjed, pošten
Definicija: Posjed koji je posjednik stekao smatrajući da mu pripada pravo na posjed.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

posjed, zakonit
Definicija: Posjed koji proizlazi iz valjanog pravnog temelja (prava na posjed).

Vidi: posjed

Područje: katastar i zemljišna knjiga

posjednik
Definicija: Osoba koja ima faktičnu vlast glede neke stvari ili prava; može biti neposredni i posredni, samostalni i nesamostalni.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

posjednik, neposredni
Definicija: Osoba koja izvršava faktičnu vlast nad stvari osobno ili posredovanjem pomoćnika u posjedovanju.

Vidi: posjednik

Područje: katastar i zemljišna knjiga

posjednik, nesamostalni
Definicija: Osoba koja stvar posjeduje priznajući višu vlast posrednog posjednika.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

posjednik, posredni
Definicija: Posjednik koji je plodouživatelju, založnom vjerovniku, zakupoprimcu, najmoprimcu, čuvaru, posudovniku ili sličnoj osobi predao stvar u neposredni posjed.

Vidi: posjednik

Područje: katastar i zemljišna knjiga

posjednik, samostalni
Definicija: Osoba koja posjeduje stvar kao da je njezin vlasnik ili posjeduje pravo kao da je nositelj

posjedovnica
Definicija: Popisni list; list A; dio zemljišnoknjižnog uloška ili poduloška.

Vidi: uložak, zemljišnoknjižni; upisi u posjedovnicu

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: title, possession

poslovi, katastarski
Definicija: Poslovi koji pripadaju redovitoj i izvanrednoj djelatnosti ureda za katastar.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

poslovnik, zemljišnoknjižni
Definicija: Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

poslužitelj
Definicija: U lokalnoj mreži, računalo s administrativnim softverom za nadzor pristupa svim dijelovima mreže i njezinim resursima (npr. diskovnim pogonima i pisačima). Računalo koje služi kao poslužitelj daje svoje resurse na raspolaganje drugim računalima povezanima u mrežu.

Vidi: mreža, lokalna

Područje: informatika

EN: server

DE: Server

pošta, elektronička
Također: pošta, elektronička

Definicija: Prijenos poruka preko komunikacijske mreže; računalna ili terminalska inačica dostavne ili poštanske službe. Upotrebljavana na lokalnim i većim komunikacijskim mrežama, elektronička pošta omogućuje korisnicima slanje i primanje poruka te u nekim slučajevima i glasovnih i slikovnih poruka pojedinačnim primateljima ili cijelim skupinama. Dostavljene poruke spremaju se u elektroničke sandučiće dodijeljene korisnicima na mreži, s mogućnošću gledanja, spremanja ili brisanja. Ovisno o svojstvima programa elektroničke pošte, korisnici mogu prosljeđivati poruke dalje, kopirati ih, tražiti potvrdu primitka, dodavati im datoteke te ih uređivati programom za uređivanje teksta. Sustavima na kojima je poštanski program aktivan u pozadini dok korisnik radi na drugim zadaćama, primatelji se obavještavaju kad stigne pošta pa ju mogu odmah pogledati ili to ostavljaju za poslije.

Područje: informatika

EN: mail, electronic; e-mail

FR: courrier électronique

DE: E-Mail

postojanost
Također: postojanost

Definicija: Sposobnost mjerila da održava svoje metrologijske značajke stalnima u vremenu.

Napomena: Postojanost se može količinski izraziti na nekoliko načina, npr. vremenom u kojem se metrologijske značajke promijene za određeni iznos ili promjenom značajke u određenom vremenu.

Područje: metrologija

EN: stability

FR: constance

PostScript
Definicija: Jezik opisa stranice što ga je proizvela tvrtka Adobe, prenosi informacije na pisač (i piše grafičke datoteke) u posebnom kodu što ga razumiju pojedini pisači.

Vidi: pisač

Područje: informatika

EN: PostScript

postupak osnivanja zemljišne knjige
Definicija: Postupak koji provodi sudac općinskog suda kao sudac pojedinac uz sudjelovanje voditelja zemljišnih knjiga; provođenje pojedinih radnji u postupku može biti povjereno i drugoj osobi; postupak u kojem se osnivaju zemljišnoknjižni ulošci za cijelu katastarsku općinu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

postupak po službenoj dužnosti
Definicija: Postupak čije pokretanje inicira samo tijelo koje vodi postupak, za postupke za koje je takvo pokretanje moguće na temelju zakona.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

postupak, anti-spoofing
Definicija: Poseban postupak šifriranja kojim se sprečava manipuliranje (falsificiranje ili iskrivljavanje) GPS-signala, aktiviran 31. I. 1994.

Vidi: SA; Y-kod; W-kod

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: anti-spoofing; AS

postupak, fotomehanički
Definicija: Uobičajeni naziv za bilo koji postupak umnožavanja koji se osniva na sloju osjetljivom na svjetlo, zračenju tog sloja te kemijskim i fizikalnim procesima u njemu.

Područje: kartografija

EN: process, photomechanical

FR: reproduction photoméchanique

DE: Verfahren, photomechanische

postupak, ispitni
Definicija: Utvrđivanje činjenica značajnih za donošenje rješenja temeljem kojih se stranci osiguravaju uvjeti ostvarivanja njezinih prava i interesa.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

postupak, ispravni
Definicija: Postupak koji započinje danom otvaranja zemljišne knjige; postupak u kojem je zainteresiranim osobama ostavljen rok (rok za ispravak) tijekom kojega mogu stavljati prijedloge za upis; do isteka roka za ispravak zemljišne knjige se ne smatraju istinitima i potpunima.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

postupak, izvanparnični
Definicija: Postupak koji se provodi po procesnom zakonu koji uređuje pitanja izvanparničnog postupka.

Vidi: zakon, procesni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

postupak, mjerni
Definicija: Niz teorijskih i praktičnih djelovanja za mjerenja određenom metodom.

Područje: metrologija

EN: procedure, measurement

FR: mode opératoire de mesure

DE: Meßverfahren

postupak, parnični
Definicija: Postupak koji se provodi po procesnom zakonu koji uređuje pitanja parničnog postupka.

Vidi: zakon, procesni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

postupak, pojedinačni ispravni
Definicija: Postupak ispravka zemljišnih knjiga koje su već osnovane, obnovljene, dopunjene ili preoblikovane; postupak ispravka za zemljišne knjige koje se smatraju istinitima i potpunima.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

postupak, rezervni
Definicija: Mjera opreza koja zbog prekida rada ECDIS-a omogućuje sigurno preuzimanje ECDIS-ovih funkcija i podržava postupke za sigurnu navigaciju na ostalom dijelu puta.

Vidi: ECDIS

Područje: pomorstvo

EN: arrangement, back up

postupak, tiskovni
Definicija: Tehnološki proces koji obuhvaća izradu tiskovne forme, pripremu za tisak i tisak naklade.

Vidi: forma, tiskovna; naklada karte

Područje: kartografija

EN: process, printing

FR: procédé d'impression

DE: Druckverfahren

postupak, upravni
Definicija: Skup zakonom propisanih postupaka i radnji koje se obavljaju po posebnom procesnom zakonu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

postupak, zemljišnoknjižni ispravni
Definicija: Postupak koji se vodi pred zemljišnoknjižnim sudom radi upisa neupisanih podataka u zemljišnu knjigu ili radi promjene, nadopune ili brisanja upisanih podataka u zemljišnoj knjizi.

Vidi: sud, zemljišnoknjižni; knjiga, zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

postupci zemljišnoknjižnog suda
Definicija: Postupci u kojima zemljišnoknjižni sud ostvaruje svoju funkciju; u pravilu izvanparnični, a podredno parnični; u pravilu postupci bez rasprave; u pravilu postupci pokrenuti na prijedlog stranke ili nadležnog tijela, podredno i postupci po službenoj dužnosti.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

potencija
Definicija: (1) Produkt jednakih faktora, npr. . Broj a se naziva bazom, a 4 eksponentom potencije. (2) Potencija točke P u odnosu na kružnicu jednaka je umnošku , gdje su A, B točke u kojima neki pravac točkom P siječe kružnicu, c je udaljenost točke P od središta, r je polumjer, a t udaljenost točke P do dirališta tangente povučene tom točkom na kružnicu.

Područje: matematika

EN: (1) power

FR: (1) puissance

DE: (1) Potenzwert

potencijal normalnog polja sile teže
Definicija: Rad potreban za premještanje jedinične mase unutar normalnog polja sile teže.

Vidi: polje sile teže, normalno; potencijal realnog polja sile teže

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: potential, normal

DE: Normalpotential

potencijal realnog polja sile teže
Definicija: Rad potreban za premještanje jedinične mase unutar realnog polja sile teže.

Vidi: polje sile teže, realno; potencijal normalnog polja sile teže

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: potential, gravity

DE: Schwerepotential

potencijal, smetajući
Definicija: Razlika između potencijala realnog polja sile teže i potencijala normalnog polja sile teže.

Vidi: potencijal realnog polja sile teže; potencijal normalnog polja sile teže

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: potential, disturbing

DE: Störpotential

potenciranje
Definicija: Računanje potencije; računska operacija kojom se iz baze i eksponenta računa potencija.

Područje: matematika

EN: raising to a power

FR: élévation a une puissance

DE: Potenzieren; Erhebung zur Potenz

poticaj
Definicija: Ulazni signal mjernog sustava.

Vidi: signal, mjerni

Područje: metrologija

EN: stimulans

FR: signal d'entrée

DE: Eintrittssignal

potkop
Također: potkop

Definicija: Građevina u obliku tunela malog poprečnog presjeka (5 – 15 m2).

Područje: inženjerska geodezija

EN: drift; adit

DE: Stollen

potpunost
Definicija: Jedan od triju zahtjeva koje sustav aksioma mora ispuniti; sustav aksioma je potpun ako su aksiomi od kojih se sastoji dovoljni da se pomoću njih, u sustavu, dokaže svaka smislena tvrdnja. U kontekstu geografskih baza podataka razlikuju se potpunost modela i potpunost podataka. Potpunost podataka se dijeli na potpunost objekata, potpunost atributa i formalnu potpunost.

Područje: informatika

EN: completeness

DE: Vollständigkeit

potpunost atributa
Definicija: Izražava stupanj opisa atributa nekog objekta. Ona iznosi 100% ako su prisutni svi atributi određeni datim specifikacijama.

Područje: informatika

EN: completeness, attribute

potpunost modela
Definicija: Nastaje kao rezultat usporedbe apstraktnog univerzuma skupa podataka i apstraktnog univerzuma određenog zahtjevima pojedine primjene.

Vidi: univerzum, apstraktni

Područje: informatika

EN: completeness, model

potpunost objekata
Definicija: Stupanj do kojeg su prisutni svi objekti jedne vrste u bazi podataka u odnosu na dane specifikacije. Referentna vrijednost u specifikacijama je određena empirijski.

Područje: informatika

EN: completeness, feature

DE: Objektvollständigkeit

potpunost podataka
Definicija: Određuje količinu relevantnih informacija koje su prisutne u skupu podataka. Od potpunosti podataka razlikuju se potpunost objekata, potpunost atributa i formalna potpunost.

Područje: informatika

EN: completeness, data

DE: Datenvollständigkeit

potpunost, formalna
Definicija: Određuje jesu li prisutne sve formalne informacije koje su zadane formatom podataka ili upotrijebljenom normom.

Područje: informatika

EN: completeness, formal

DE: Vollständigkeit, formale

potvrda o ovršnosti odluke
Definicija: Potvrda da je pravomoćna sudska odluka postala ovršna.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

potvrda o umjeravanju
Također: potvrda o umjeravanju

Definicija: Dokument o rezultatu umjeravanja ili izvještaj o umjeravanju.

Vidi: umjeravanje

Područje: metrologija

EN: certificate, calibration; report, calibration

FR: certificat d'étalonnage; rapport d'étalonnage

potvrde, službene
Definicija: Potvrde o podacima koji više nisu mjerodavni za pravno stanje nekretnina (npr. prijašnji vlasnik, vlasnik u određenom prošlom razdoblju, izbrisani teret itd.).

Područje: katastar i zemljišna knjiga

potvrđivanje
Definicija: Postupak kojim treća strana daje pismeno jamstvo da proizvod ili postupak zadovoljava zahtjeve.

Područje: metrologija

EN: certification

FR: certification

DE: Zertifizierung

potvrđivati
Također: potvrđivati

Definicija: U kontekstu baza podataka, potvrđivanje je druga faza postupka izmjene sadržaja baze podataka, tj. nakon što se utvrdi da izmjena ne krši ograničenja konzistentnosti, moguće je potvrditi izmjenu i dati ju korisnicima na uvid.

Vidi: izmjena; ograničenja konzistentnosti

Područje: informatika

EN: commit

poučak
Također: poučak

Definicija: Izjava čija se istinitost može utvrditi dokazom. Primjeri: Pitagorin poučak, Talesov poučak, Lagrangeov poučak, sinusov poučak, kosinusov poučak.

Područje: matematika

EN: theorem

DE: Theorem; Lehrsatz

poučak, Pitagorin
Također: poučak, Pitagorin

Definicija: Trokut sa stranicama a, b i c je pravokutan s pravim kutom nasuprot stranici c ako i samo ako je .

Područje: matematika

EN: theorem, Pythagorean

poučak, sinusov
Definicija: Tvrdnja prema kojoj je omjer stranica trokuta jednak omjeru sinusa njima nasuprotnih kutova, tj. .

Područje: matematika

EN: law of sines

FR: loi (théoreme) des sinus; regle du sinus

DE: Sinussatz

pouzdanost
Definicija: Interval u kojem se očekuje neka pogreška mjerenja. Općenito, pouzdanost je povezana s određenom vjerojatnošću, pa je tako 90% pouzdanosti interval u kojem će se uz 90% vjerojatnosti pojaviti neka pogreška mjerenja.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: confidence

FR: certitude

DE: Vertrauen

pouzdanost karte
Definicija: Pouzdanost karte s obzirom na način i vrijeme izmjere zemljišta i kartografsku obradu podataka.

Područje: kartografija

EN: reliability, map

FR: fiabilité

DE: Kartenzuverlässigkeit

povećalo
Definicija: Leća ili sustav leća s pozitivnom žarišnom daljinom za povećanje vidnoga kuta, a time i veličine slike na mrežnici oka pri promatranju sitnih bliskih predmeta.

Područje: fizika (optika)

EN: magnifier; loupe

DE: Lupe

povećalo, mjerno
Definicija: (1) Povećalo s ugrađenom ljestvicom za mjerenje malih razmaka. (2) Povećalo s telecentričnim hodom i indeksom s mikrometarskim vijkom za komparativna mjerenja.

Vidi: povećalo; komparator za mjernu vrpcu

Područje: mjerni instrumenti

EN: magnifier, measuring

FR: micrometre optique a loupe

DE: Meßlupe

povećanje
Definicija: Općenito, optičkim, mehaničkim ili grafičkim načinom promjena veličine nekog predloška ili predmeta u određenome mjerilu.

Napomena: Pri optičkom preslikavanju treba primijeniti izraz linearno mjerilo preslikavanja, za razliku od vidnog povećanja.

Vidi: povećanje optičkog instrumenta

Područje: fizika

EN: enlargement

FR: agrandissement

DE: Vergrösserung

povećanje dalekozora
Definicija: Po osnovnoj konstrukciji dalekozor je afokalni sustav i njegovo povećenje jednako je omjeru žarišnih daljina objektiva i okulara: . Povećanja dalekozora geodetskih instrumenata veličine su uglavnom između 15 i 60 puta.

Napomena: (1) Neki teodoliti imaju izmjenljive okulare, što omogućuje i primjenu različitih povećanja ovisno o stanju u atmosferi. (2) Mjerni dalekozor primjenjuje se za mjerenja uz različite udaljenosti cilja, katkad i udaljenosti od 1 do 2 m, te se slika mora izoštravati. Pritom se i povećanje dalekozora mijenja. Daljinu promatranja golim okom treba definirati u odnosu na karakteristične točke dalekozora, kao što su: položaj glavne ravnine objektiva, ulazne pupile, vertikalne osi teodolita, ili izlazne pupile. Povećanje dalekozora općenito je: , gdje su: a udaljenost mjernog objekta od odgovarajuće glavne ravnine, povećanje afokalnog dalekozora; žarišne daljine objektiva i okulara, izabrana daljina pri promatranju predmeta golim okom. Ako se za uzme daljina od ulazne pupile dalekozora, općenita formula povećanja glasi: , tj. omjer promjera ulazne i izlazne pupile. Jednostavna je i praktična, jer se veličine pupila mogu lako mjeriti u mjernom laboratoriju. (3) Mjerni dalekozor u kojeg je, uz (tj. daljina promatranja golim okom jednaka udaljenosti objekta od vertikalne osi), povećanje konstantno, naziva se analaktički dalekozor (dalekozor, analaktički). (4) Poseban slučaj povećanja dalekozora nastaje ako se za daljinu promatranja golim okom uzima daljina jasnog vida, tj. 250 mm. To se povećanje naziva povećanjem očitanja dalekozora: . Primjenjuje se za analizu upotrebe dalekozora za očitanje podjela ili ljestvica mjernih uređaja na većim udaljenostima, koje se inače očitavaju na daljini jasnog vida. (5) U dalekozora s teleobjektivom mijenja se pri izoštravanju i žarišna daljina objektiva, što također utječe na promjenu povećanja dalekozora.

Vidi: povećanje optičkog instrumenta; izoštravanje slike; dalekozor, mjerni; daljina jasnog vida; teleobjektiv; svjetloća dalekozora

Područje: fizika (optika)

EN: magnification of a telescope, angular

FR: grossissement du télescope; grossissement intrinseque

DE: Fernrohrvergrösserung

povećanje optičkog instrumenta
Definicija: Omjer vidnih kutova (egzaktnije njihovih tangensa, ako su predmet i slika položeni na optičku os i okomito na nju) pod kojima oko vidi optičku sliku predmeta, odnosno predmet golim okom u daljini promatranja. U osnovi svakog povećanja optičkog sustava su fiziološko-optička svojstva oka i odnos linearnih veličina slika na mrežnici oka, odnosno vidnih kutova, pa se ono točnije naziva i vidno povećanje.

Napomena: (1) Povećanje je osnovno svojstvo optičkog instrumenta, jer što je optička slika na mrežnici oka veća, vidimo više pojedinosti (moć razlučivanja). (2) Povećanje se ne smije zamijeniti s poprečnim mjerilom preslikavanja optičkog sustava. Njihova veza dana je općenitom formulom povećanja optičkog sustava , gdje je daljina promatranja predmeta golim okom, l' daljina slike predmeta od pupile oka, ß' poprečno mjerilo preslikavanja. (3) Pri vizualnim (subjektivnim) optičkim instrumentima oko gleda sliku kroz optički sustav i svojim optičkim sustavom je njegov sastavni dio, što je vrlo značajno za ispravno opažanje mjernim vizualnim instrumentom. (4) Kod objektivnog optičkog instrumenta, ako je , naziva se: uz projekcijsko (nazivno) povećanje, a uz fotopovećanje (nazivno).

Vidi: povećanje; mjerilo preslikavanja, poprečno; kut, vidni; povećanje dalekozora; povećanje povećala

Područje: fizika (optika)

EN: magnification of the optical instrument, angular

FR: grossissement de l'instrument optique

DE: Vergrösserung des optischen Instrumentes

povećanje povećala
Također: povećanje povećala

Definicija: Omjer vidnih kutova pod kojima oko vidi optičku sliku predmeta, odnosno predmet golim okom u daljini jasnog vida. Na osnovi općenite formule povećanja optičkog instrumenta, uz (daljina jasnog vida) dobiva se formula povećanja povećala: , gdje su: D daljina jasnog vida, f žarišna daljina optičkog sustava povećala, e udaljenost pupile oka od glavne ravnine povećala, l' daljina slike predmeta od pupile oka. Uz , ili , što je zadovoljeno kod mjernog povećala, i uz D = 250 mm, slijedi: , a naziva se i normalnim povećanjem povećala.

Vidi: povećanje optičkog instrumenta; povećalo, mjerno

Područje: fizika (optika)

EN: magnification of a simple magnifier, angular; power of a magnifying glass

FR: grossissement d'une loupe

DE: Lupenvergrösserung

povezanost
Definicija: Termin koji opisuje povezivanje točaka ili poligona jednih s drugima. Mnogi GIS-ovi imaju funkcije koje se mogu upotrijebiti za ispitivanje povezanosti prostornih objekata.

Područje: GIS

EN: connectivity

DE: Konnektivität

povijest karata
Definicija: Proučavanje i opis nastanka i sudbine pojedinih karata ili drugih kartografskih ostvarenja.

Napomena: Razlikuje se od povijesti kartografije, koja proučava i opisuje povijest metoda i postupaka u izradi karata.

Područje: kartografija

EN: history, map

DE: Kartengeschichte

površina katastarske čestice
Definicija: Površina prikaza zemljišne čestice izračunana jednom od propisanih metoda.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: area, parcel

DE: Flurstücksfläche

površina, rastrirana
Definicija: Površina čiji je ton boje dobiven pomoću rastera.

Područje: kartografija

EN: area, screened

FR: trame

DE: Fläche, gerasterte

površina, zadana
Definicija: Unaprijed određena ili propisana katastarska čestica određenog položaja, oblika i zadane površine koju je potrebno omeđiti ili iskolčiti na zemljištu.

Vidi: čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pozicioniranje u realnom vremenu, diferencijalno
Definicija: Diferencijalno pozicioniranje pri kojem se podaci s referentnog prijamnika radiovezom odašilju drugim korisnicima za poboljšanje točnosti njihova pozicioniranja.

Vidi: pozicioniranje, diferencijalno; pozicioniranje u realnom vremenu, kinematičko

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: real-time DGPS

pozicioniranje u realnom vremenu, kinematičko
Definicija: Kinematičko pozicioniranje pri kojem se korekcije pseudoudaljenosti računaju na referentnom prijamniku i radiovezom odašilju pokretnom prijamniku, koji pomoću primljenih korekcija računa svoju poboljšanu poziciju.

Vidi: pozicioniranje, kinematičko

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: real-time kinematics; RTK

DE: Echtzeit-Bewegung Global Positioning System

pozicioniranje, apsolutno
Definicija: Određivanje položaja jedne točke upotrebom jednog prijamnika.

Vidi: pozicioniranje, relativno

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: positioning absolute; positioning, (single) point

pozicioniranje, diferencijalno
Definicija: Pozicioniranje pri kojem se simultano opaža s najmanje dva prijamnika i matematičkim putem eliminiraju ili reduciraju pogreške pojedinačnih opažanja.

Vidi: pozicioniranje, apsolutno

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: positioning, differential; DGPS

DE: Positionierung, differenzielle

pozicioniranje, kinematičko
Definicija: Relativno određivanje položaja točaka pri čemu je barem jedan prijamnik pokretan.

Vidi: pozicioniranje, statičko

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: positioning, kinematic

DE: Positionierung, kinematische

pozicioniranje, pseudokinematičko
Definicija: Određivanje položaja točaka kod kojeg se prijamnik nakon kraćeg vremena vraća na točku s koje se već prije opažalo.

Vidi: pozicioniranje, kinematičko

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: positioning, pseudo-kinematic

pozicioniranje, relativno
Definicija: Određivanje položaja neke točke simultanim mjerenjem na drugoj, poznatoj točki.

Vidi: pozicioniranje, apsolutno

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: positioning, relative

DE: Positionierung, relative

pozicioniranje, statičko
Definicija: Određivanje položaja točaka pri kojem se prijamnici ne gibaju.

Vidi: pozicioniranje, kinematičko

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: positioning, static

DE: Positionierung, statische

pozitiv
Definicija: Fotografska slika kopirana s negativa tako da su tamna i svijetla mjesta raspoređena na isti način kao u prirodi.

Vidi: negativ

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: positive, photographic; positive

DE: Positivbild

ppm
Definicija: Kratica od partes per milionem, milijunti dio, milijuntinka.

EN: ppm (parts-per-million)

FR: ppm (partie par million)

DE: ppm (Teile pro Million)

PPS
Definicija: Kratica od Precise Positioning Service. Razina usluga više točnosti globalnoga pozicijskog sustava dostupna samo autoriziranim korisnicima.

Vidi: SPS

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: PPS (Precise Positioning Service)

praćenje linije
Definicija: Algoritam koji je sposoban pratiti linije na slici, skeniranoj karti ili drugim rasterskim podacima, konvertirajući ih u vektorski oblik.

Vidi: algoritam

Područje: GIS

EN: following, line

DE: Linienverfolgung

prag vrijednosti veličine
Definicija: Najmanja vrijednost jedne veličine odnosno njezine promjene koja je potrebna da na odgovarajućem prijamniku izazove opažljivo djelovanje ili opažljivu promjenu odziva. Primjeri: Prag pokretljivosti (npr. najmanja promjena poticaja koja uzrokuje opažljiv pomak kazala), prag zacrnjenja (karakteristična vrijednost djelovanja svjetlosti na promjenu gustoće fotosloja), prag apsolutne osjetljivosti oka.

Područje: metrologija

EN: threshold value

FR: valeur de seuil

DE: Schwellenwert

pramjera
Definicija: Državna ili međunarodna mjera, tj. utjelovljenje mjerne jedinice.

Napomena: (1) Na međunarodnoj razini pramjere su npr. prametar, prakilogram. Međunarodne pramjere kilogram i metar proglasila je Generalna konferencija za mjere i utege 1889. godine. (2) Prirodna pramjera ili pramjerilo naziva se uređaj kojim se uz propisano stanje okoline i propisani mjerni postupak najvećom pouzdanošću reproducira mjerna jedinica na osnovi prirodne pojave.

Područje: metrologija

FR: étalon national; prototype national; étalon international

DE: Urmass

prava, knjižna
Definicija: Zemljišnoknjižna prava; stvarna i druga prava evidentirana u zemljišnoj knjizi; prava za koja je zakonom određeno da mogu biti predmet zemljišnoknjižnog upisa.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prava, stvarna
Definicija: Pravo vlasništva, pravo služnosti, pravo iz stvarnog tereta, pravo građenja i založno pravo; kada je riječ o nekretninama, prava koja se upisuju u zemljišne knjige.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: law of real property

pravac
Definicija: Uz točku i ravninu, osnovni pojam geometrije i u aksiomatskoj izgradnji geometrije on se ne definira. Udaljenost bilo kojih dviju točaka pravca najmanja je uzduž pravca. U analitičkoj geometriji ravnine jednadžba pravca može imati različite oblike: implicitni oblik , , ; eksplicitni oblik , ( je koeficijent smjera, pričem je kut što ga pravac zatvara s pozitivnim smjerom osi x, a l je odsječak na osi y); segmentni oblik (m je odsječak na osi x, n je odsječak na osi y); Hesseov ili normalni oblik (p je udaljenost ishodišta od pravca, je kut što ga okomica na pravac iz ishodišta koordinatnog sustava zatvara s pozitivnim smjerom osi x); jednadžba pravca točkama i je , odnosno, u obliku determinante: . Jednadžba pravca u prostoru može također imati različite oblike.

Područje: matematika

EN: line, straight

FR: droite

DE: Gerade; Linie, gerade

pravac, geodetski
Definicija: Prihvaćena mjerena vrijednost kao srednja vrijednost pri viziranju na ciljnu točku u dva položaja dalekozora teodolita u odnosu na referencijski pravac.

Napomena: U elektroničkog teodolita kod kojeg je programiran ispravak nekih pogrešaka može se mjeriti i u jednom položaju dalekozora, no mjeritelj mora ispitati i procijeniti ispravnost automatske korekcije pri mjerenju pravca u različitim uvjetima.

Vidi: pravac, vizurni; okretanje dalekozora; teodolit, elektronički

Područje: praktična geodezija

EN: direction, measured; line, measured

FR: direction mesureé; ligne de mesure

DE: Richtung

pravac, mjerni
Definicija: Horizontalni kut između linije aliniranja i referencijskog smjera.

Vidi: aliniranje

Područje: praktična geodezija

EN: direction, measuring

FR: angle orienté sur référence

DE: Richtung, gemessene

pravac, orijentirani
Definicija: Mjerni pravac kojemu je referencijska linija paralelna s osi apscise x (ili osi sjevera) koordinatnog sustava.

Napomena: Na gradilištu os apscise sekundarnog sustava često je paralelna s glavnom osi građevinske konstrukcije.

Područje: praktična geodezija, inženjerska geodezija

EN: direction, oriented

FR: gisment

DE: Richtung, orientierte

pravac, vizurni
Definicija: Pravac koji prolazi presjecištem horizontalne i vertikalne osi teodolita i vizurnom točkom koja se nalazi na geodetskoj vizurnoj liniji.

Napomena: Vizurni pravac u odnosu na referencijski pravac i geodetski pravac bit će identični ako nema instrumentalnih pogrešaka, pogrešaka mjerenja ni djelovanja drugih utjecajnih veličina (npr. utjecaj atmosfere). Istaknimo da se neke pogreške uklanjaju načinom mjerenja.

Vidi: linija, geodetska vizurna; pravac, geodetski; mjerenje kuta

Područje: mjerni instrumenti

DE: Zielrichtung

pravci, glavni
Definicija: Dva međusobno okomita pravca u bilo kojoj točki na plohi elipsoida ili kugle i njima odgovarajući međusobno okomiti pravci u projekciji uzduž kojih mjerilo dužina ima najveću i najmanju vrijednost.

Vidi: mjerilo dužina

Područje: kartografija

EN: directions, principal

FR: directions principales

DE: Hauptverzerrungsrichtungen

pravci, obostrani
Definicija: Pravci između dviju trigonometrijskih točaka A i B, kod kojih se opaža s A na B, te s B na A.

Vidi: točka, trigonometrijska; pravac

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: observations, reciprocal

FR: visées réciproques

DE: Richtungen, gegenseitige

pravilo, Napierovo
Definicija: Kosinus svakog elementa Napierova kola jednak je produktu kotangensa susjednih elemenata, odnosno sinusa nesusjednih. Primjenjuje se u sfernoj geometriji, a naziva se prema škotskom matematičaru Johnu Napieru (1550–1617).

Vidi: kolo, Napierovo

Područje: matematika

EN: analogies, Napier's

FR: analogies de Neper

DE: Analogien, Nepersche

pravo građenja
Definicija: Ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svojeg nositelja da na površini tog zemljišta ili ispod nje ima vlastitu zgradu, a vlasnik zemljišta je to dužan trpjeti; teret zemljišta koje se opterećuje pravom građenja; posebno zemljišnoknjižno tijelo koje se osniva upisom u posjedovnicu novog zemljišnoknjižnog uloška.

Vidi: tijelo, zemljišnoknjižno; posjedovnica

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pravo iz stvarnog tereta
Definicija: Stvarno pravo koje proizlazi iz stvarnog tereta.

Vidi: prava, stvarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pravo koje stupa naprijed
Definicija: Pravo koje se u zemljišnu knjigu upisuje prije nekog drugog prava za čiji je upis poslije podnesen zahtjev.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pravo koje stupa natrag
Definicija: Pravo koje se u zemljišnu knjigu upisuje nakon nekog drugog prava za čiji je upis prije podnesen zahtjev.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pravo mora
Definicija: Zajednički naziv za pomorsko pravo i međunarodno pravo mora.

Područje: pomorstvo

EN: law, sea; law of the sea; LOS

FR: droit de la mer

pravo mora, međunarodno
Definicija: Sustav međunarodnih pravnih pravila kojima se uređuju granice državne vlasti na moru, prava i obveze međunarodnopravnih subjekata u pojedinim područjima mora, morskog dna i morskog podzemlja, reguliraju njihovi međusobni odnosi uzrokovani različitim upotrebama mora i iskorištavanjem mora i podmorja, uređuju racionalno gospodarenje, proučavanje, zaštita, očuvanje i poboljšavanje prirodnih bogatstava mora, podmorja i morskog okoliša, te uređuju odnosi u pomorskome ratu između država u oružanom sukobu i između tih država i neutralnih država.

Područje: pomorstvo

EN: law of the sea, international

pravo na kartu, autorsko
Definicija: Skup pravnih (zakonskih) propisa koji reguliraju odnos prema stvaratelju (autoru) karte.

Područje: kartografija

EN: (map) copyright

FR: droit d'auteur

DE: Kartenurheberrecht

pravo najma
Definicija: Pravo u korist neke osobe koje se upisuje u teretovnicu, a ovlašćuje osobu da određenu stvar ima u najmu.

Vidi: teretovnica

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pravo nazadkupa
Definicija: Pravo u korist neke osobe koje se upisuje u teretovnicu, a ovlašćuje osobu da natrag otkupi neku stvar.

Vidi: teretovnica

Područje: katastar i zemljišna knjiga

FR: droit de rémére

DE: Wiederkaufsrecht

pravo plodouživanja
Definicija: Osobna služnost koja svojega nositelja (plodouživatelja) ovlašćuje da se u svakom pogledu služi nečijom stvari (poslužna stvar) u skladu s njezinom namjenom.

Vidi: služnost, osobna; stvar, poslužna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pravo pomorsko
Definicija: Sustav pravnih pravila kojima se uređuju odnosi proistekli iz privrednih djelatnosti u pomorstvu i druge aktivnosti koje su u izravnoj vezi s morem.

Područje: pomorstvo

EN: law, maritime

pravo prvokupa
Definicija: Pravo u korist neke osobe koje se upisuje u teretovnicu, a ovlašćuje osobu da za određenu cijenu ona kupi stvar, a prodavatelja da stvar ne može prodati nekom drugom po cijeni koja je niža od one koju je ponudio nositelju prava prvokupa.

Vidi: teretovnica

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: right of preemtion

FR: droit de préemtion

DE: Vorkaufsrecht

pravo služnosti
Definicija: Ograničeno stvarno pravo na nečijoj stvari koje ovlašćuje svojega nositelja da se na određeni način služi tom stvari, ma čija ona bila, a tko god da je njezin vlasnik dužan je to trpjeti ili zbog toga glede te stvari nešto propuštati.

Vidi: prava, stvarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pravo stanovanja
Definicija: Osobna služnost koja svojega nositelja (stanovatelja) ovlašćuje da se služi nečijom stambenom zgradom ili njezinim dijelom namijenjenom stanovanju (poslužna stvar) u skladu s tom namjenom.

Vidi: služnost, osobna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: right of occupation

FR: droit d'habitation

DE: Wohnrecht

pravo uporabe
Definicija: Osobna služnost koja svojega nositelja (uporabnika) ovlašćuje da se za svoje potrebe služi nečijom stvari (poslužna stvar) prema njezinoj namjeni.

Vidi: služnost, osobna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: right to use

pravo vlasništva
Definicija: Stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svojega nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakog drugog od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima; među ostalim vlasnik ima pravo posjedovanja, uporabe, korištenja i raspolaganja svojom stvari; samo je jedna vrsta prava vlasništva.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: right, property; right, ownership

pravo zakupa
Definicija: Pravo u korist neke osobe koje se upisuje u teretovnicu, a ovlašćuje osobu da određenu svar ima u zakupu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pravo, autorsko
Definicija: Pravo na tiskanje, objavljivanje, prodavanje, izvođenje, reprodukciju, kopiranje i distribuiranje izvornog autorskog djela, u cijelosti ili u dijelovima. Vremenski je ograničeno, a nakon isteka toga roka dokida se te autorsko djelo postaje općim dobrom.

Područje: informatika; kartografija

EN: copyright

FR: droit d'auteur

DE: Urheberrecht

pravo, podzaložno
Definicija: Stečeno pravo nastalo prijenosom hipotekarne tražbine ili njezina određenog dijela.

Vidi: tražbina, hipotekarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pravo, založno
Definicija: Ograničeno stvarno pravo na nekoj stvari koje ovlašćuje svojega nositelja da određenu tražbinu, ne bude li mu o dospijeću ispunjena, namiri iz vrijednosti te stvari, ma čija ona bila, a njezin je vlasnik dužan to trpjeti.

Vidi: prava, stvarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: law of pledge

pravokutnik
Definicija: Četverokut kojemu su svi kutovi pravi. Ako su mu stranice jednake, naziva se kvadrat. Površina , opseg , duljina dijagonale , pričem su duljine stranica pravokutnika.

Područje: matematika

EN: rectangle

FR: rectangle

DE: Rechteck

pravovidnost oka
Također: pravovidnost oka

Definicija: Vid oka normalne refrakcije. Optički sustav oka u dezakomodiranom stanju stvara oštru sliku dalekih predmeta na mrežnici u foveoli oka.

Vidi: akomodacija oka; refrakcija oka

Područje: fizika (optika)

EN: emmetropia; emmetropic eye

FR: l'oeil emmétrope

DE: Rechtsichtigkeit

praznina
Definicija: Prostor na digitaliziranoj karti između dvaju elemenata koji se trebaju presjeći. Rezultat je pogreške pri digitaliziranju podataka.

Područje: kartografija

EN: gap

DE: Lücke

prebačaj
Također: prebačaj

Definicija: Produžetak linije iza stvarne točke presjecišta s drugom linjom. Nastaje kao pogreška pri ručnoj digitalizaciji.

Područje: GIS

EN: overshoot

DE: Überstand

preciznost mjerenja
Vidi: preciznost, mjerna

preciznost, mjerna
Definicija: Bliskost slaganja između mjerenih vrijednosti iste veličine primjenom mjernog postupka više puta u propisanim uvjetima. Napomene: (1) Kao mjera preciznosti primjenjuje se standardno odstupanje uz mjerenja u uvjetima ponovljivosti, odnosno obnovljivosti. Što su slučajna odstupanja manja, postupak je precizniji. (2) Izraz preciznost često je neispravno primijenjen za ocjenu točnosti.

Vidi: odstupanje, empirijsko standardno; ponovljivost, mjerna; obnovljivost, mjerna; točnost, mjerna

Područje: mjerni instrumenti

EN: precision of measurement

FR: précision de mesure

DE: Präzision der Messung

predbilježba
Definicija: Knjižni upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili ona prestaju samo pod uvjetom naknadnoga opravdanja i u opsegu u kojem naknadno budu opravdana; dopušta se na temelju isprave na osnovi koje je dopuštena predbilježba.

Vidi: prava, knjižna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

predbilježba prava prvenstva
Definicija: Knjižni upis kojim se stječe pravo prvenstva u odnosu na neki drugi prijedlog za upis.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

predikcija
Također: predikcija

Definicija: Interpolacija ili ekstrapolacija, polazeći od linearne korelacije (autokorelacije ili korelacije s drugim veličinama), kod kojih će na osnovi funkcije kovarijance srednje pogreške u interpoliranim točkama biti minimum.

Vidi: korelacija; autokorelacija; kolokacija

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: prediction

FR: prediction

DE: Prädiktion

predmet uknjižbe i predbilježbe
Definicija: Pravo vlasništva i ostala stvarna prava na nekretninama, zatim pravo nazadkupa, prvokupa, najma, zakupa, kao i koncesije te ostala prava na nekretninama za koja je to posebnim zakonom dopušteno.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

predmet zabilježbe
Definicija: Osobni odnosi, osobito ograničenja glede upravljanja imovinom (npr. maloljetnost, skrbništvo, produženje roditeljskoga prava, otvaranje stečaja i dr.) te drugi odnosi i činjenice određeni zakonom, s takvim učinkom da se nitko ne može pozivati na to da za njih nije znao i nije morao znati; osnivanje pravnih učinaka koje zabilježba proizvodi (zabilježba prvenstvenoga reda, otpisa zemljišta, zajedničke hipoteke, otkaza hipotekarnih tražbina, spora, prisilne dražbe, zabrane otuđenja ili opterećenja, obveze zahtijevanja brisanja hipoteke, pridržaja prvenstvenoga reda, zabilježbe određene po pravilima o ovrsi i osiguranju i dr.).

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prednacrti, poljski
Definicija: Skice izrađivane tijekom izmjere za izradbu austrijskog i mađarskog katastra zemljišta iz XIX. st. kako ne bi došlo do zabune pri detaljnoj izmjeri. Sadržavale su crtež približnog oblika katastarskih čestica, broj upisan za svaki kolčić kojim su obilježavane međne točke, katastarsku kulturu, posjednika, mjere između izabranih točaka objekata i dr.

Vidi: izmjera, detaljna; čestica, katastarska; kultura, katastarska; posjednik

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prednik, knjižni
Definicija: Osoba koja je u trenutku podnošenja prijedloga za upis u toj zemljišnoj knjizi upisana kao vlasnik zemljišta ili nositelj prava, za koje se upis zahtijeva, ili koja bar istodobno bude kao takva uknjižena ili predbilježena.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

predviđanje, GCP
Definicija: Postupak odabiranja kontrolne točke (GCP) u koordinatnom sustavu i automatska lokacija te točke u drugi koordinatni sustav zasnovana na tekućim transformacijskim parametrima.

Vidi: točka, kontrolna

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: GCP prediction

pregled
Definicija: Formatirani prikaz teksta i/ili slika na zaslonu visoke rezolucije izravno iz digitalnog sloga. Omogućuje pregled rada prije stvarnog izdavanja (tiskanja).

Vidi: WYSIWYG; rezolucija

Područje: informatika

EN: preview

preglednik
Definicija: Programski alat za traženje i pregledavanje HTML-dokumenata ili web-stranica.

Vidi: HTML

Područje: informatika

EN: browser

FR: navigateur Web

preklapanje
Definicija: Veličina kojom susjedne snimke ili fotografije preklapaju istu površinu, izražena u postocima.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: overlap

FR: chevancher

DE: Überklappen

preklapanje (djelomično)
Definicija: Toploška relacija definirana između dvaju istovrsnih objekata, čvora i čvora, ruba i ruba te obličja i obličja. Objekt a je (djelomično) preklopljen s objektom b ako i samo ako je dimenzija unutrašnjosti objekta a jednaka dimenziji unutrašnjosti objekta b i jednaka dimenziji presjeka unutrašnjosti objekta a i objekta b te ako je presjek objekata a i b različit i od a i od b.

Vidi: relacija, topološka

Područje: matematika; GIS

EN: overlap

preklop
Definicija: Zajedničko područje za dva skupa podataka ili poligona.

Područje: GIS

EN: overlap

prekrivanje
Definicija: Stavljanje jednog na drugi dvaju ili više skupova podataka registriranih u zajedničkom koordinatnom sustavu. Ako su podaci u rasterskom obliku, rezultat će biti novi skup rasterskih podataka čije su vrijednosti ćelije neke matematičke ili logičke kombinacije vrijednosti originalnih skupova podataka. Ako su podaci u vektorskom obliku, rezultat će biti novi skup poligona koji su oblikovani presjekom svih granica iz originalnih skupova podataka. Većina GIS-ova omogućuje takvu funkciju.

Područje: GIS

EN: overlay

prelaženje
Definicija: Topološka relacija definirana za sljedeće parove: čvor-rub, čvor-obličje, rub-rub i rub-obličje. Ako su dva objekta a i b rubovi, oni prelaze jedan preko drugoga ako i samo ako je dimenzija presjeka njihovih unutrašnjosti prazan skup. Ostali parovi objekata prelaze jedan preko drugoga ako i samo ako im presjek unutrašnjosti nije prazan skup i ako presjek unutrašnjosti objekta a i vanjštine objekta b nije prazan skup.

Vidi: relacija, topološka

Područje: matematika; GIS

EN: cross

prelaznica
Vidi: krivina, prelazna

premjer
Vidi: izmjera

prenošenje prava, izvanknjižno
Definicija: Prenošenje prava koje je temeljeno na valjanim dokumentima (npr. ugovorima), a za koje nisu podnašani prijedlozi za upis u zemljišnu knjigu, te je zbog toga u zemljišnim knjigama upisan posljednji prednik koji je upisao svoje pravo.

Vidi: prednik, knjižni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prenosivost
Definicija: Mogućnost programa da bude izvršiv u različitim tipovima računalnih sustava bez prijevoda programa na drugi jezik i s malo ili nimalo promjena.

Područje: informatika

EN: portability

preoblikovanje zemljišne knjige
Definicija: Preoblikovanje u EOP zemljišnu knjigu koje za određenu katastarsku općinu određuje ministar pravosuđa u suradnji s čelnikom središnjeg tijela državne uprave mjerodavnim za katastar.

Vidi: knjiga, EOP zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prepoznavanje uzoraka
Definicija: Znanost i vještina pronalaženja značajnih uzoraka u podacima koji mogu biti izdvojeni klasifikacijom.

Vidi: klasifikacija

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: pattern recognition

DE: Mustererkenung

presijecanje
Definicija: Topološka relacija. Objekt a siječe objekt b ako i samo ako objekt a nije disjunktan s objektom b.

Vidi: relacija, topološka; disjunktnost

Područje: matematika; GIS

EN: intersecting

presjek
Definicija: (1) Presjek dviju krivulja je točka koja je zajednička objema krivuljama. (2) Presjek dvaju skupova A i B je skup koji sadrži one elemente koji pripadaju obama skupovima: .

Primjer: . (3) Ploha dobivena presijecanjem nekog objekta ravninom. (4) Postupak određivanja položaja pojedinih točaka samo mjerenjem pravaca, odnosno kutova ili mjerenjem dužina. Razlikuju se: presjek naprijed, presjek natrag, kombinirani presjek ili presjek sa strane i lučni presjek.

Vidi: presjek naprijed; presjek natrag; presjek, lučni

Područje: (1), (2) matematika; (3) inženjerska geodezija; (4) praktična geodezija

EN: (2) intersection (of sets); (3) section; section, cross; (4) intersection; resection

FR: (1) (point d')intersection; (4) relevement; recoupement

DE: (2) (Durch)schnitt (der Mengen); (3) Schnitt; (4) Einschneiden

presjek naprijed
Definicija: Određivanje položaja točaka mjerenjem kutova ili pravaca s danih stalnih točaka.

Područje: praktična geodezija

EN: intersecting

FR: intersection (des directions); levé par intersection

DE: Vorwärtseinschneiden; Vorwärtsschnitt

presjek natrag
Definicija: Određivanje položaja točke s koje se mjere kutovi prema stalnim geodetskim točkama (najmanje tri točke).

Područje: praktična geodezija

EN: resecting

FR: relevement; levé par relevement

DE: Rückwärtseinschneiden; Rückwärtseinschnitt

presjek pravokutne koordinatne mreže
Definicija: Presjek nacrtanih linija pravokutne koordinatne mreže ili križićem označen presjek tih linija.

Vidi: mreža, pravokutna koordinatna

Područje: kartografija

EN: intersection, grid

FR: croisillon

DE: Gitter(schnitt)kreutz

presjek, lučni
Definicija: Određivanje položaja točke mjerenjem duljina između nove točke i najmanje dviju prethodno određenih točaka. Presjek lukova kružnica kojima su polumjeri duljine mjerene od poznatih točaka.

Područje: praktična geodezija

EN: intersection of arcs of circles

DE: Bogenschnitt

presjek, poprečni
Definicija: Presjek ortogonalno na uzdužnu os nekog objekta.

Područje: inženjerska geodezija

EN: cross-section; section, transverse

DE: Querschnitt

preslikavanje, optičko
Definicija: Stvaranje slike pomoću optičkog sustava. Pritom se smatra da od svake točke predmeta izlaze snopovi zraka svjetlosti koji se lomom kroz leće i prizme i/ili odbijajanjem na zrcalnim plohama u idealnom slučaju (strogo stigmatično preslikavanje) ponovno sastaju u slici točke, odnosno točki slike.

Vidi: izvor svjetlosti; sustav, optički; slika, optička; jednadžba preslikavanja leće ili optičkog sustava

Područje: fizika (optika)

EN: imaging, optical; formation, image

FR: formation d'image optique

DE: Abbildung, optische

preslikavanje, točkasto
Također: preslikavanje, točkasto

Definicija: Sa stajališta geometrijske optike to je preslikavanje pri kojem je slika točkastog izvora točka. Kako se zbog ogiba svjetlosti realno stvara ogibna (difrakcijska) slika točke, idealno točkasto preslikavanje bilo bi ono kod kojeg se sve zrake svjetlosti u ogibnoj slici točke presijecaju unutar središnjega kružića (kojem promjer ovisi o veličini ulaznog otvora optičkog sustava).

Napomena: (1) U geometrijskoj optici razlikuje se strogo točkasto preslikavanje od približnog točkastog preslikavanja. Približno je ono kod kojeg ljudsko oko (koje ima ograničenu moć razlučivanja) sliku točke vidi kao točku. (2) Zbog pogrešaka preslikavanja optičkog sustava samo iznimno postoji strogo točkasto preslikavanje, no zadovoljavamo se s približno točkastim preslikavanjem, jer konačno svaku optičku sliku najčešće gledamo okom.

Vidi: preslikavanje, optičko; pogreška preslikavanja; ogib svjetlosti; optika, geometrijska

Područje: fizika (optika)

EN: imaging, point optical

FR: formation d'image ponctuelle

DE: Abbildung, punktuelle

prestanak hipoteke
Također: prestanak hipoteke

Definicija: Završetak založnog prava zbog (1) isplaćenog potraživanja vjerovniku, (2) vjerovnikove pisane izjave da se odriče hipoteke dane zemljišnoknjižnom uredu, (3) vjerovnikova stjecanja vlasništva na založenoj nekretnini, (4) propadanja nekretnine opterećene hipotekom.

Vidi: pravo, založno; nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pretprojekt
Definicija: Plan s dodanim odmjeranjima prostora i dijelova građevine te raščlambom građevine i njezinim uklapanjem u okoliš.

Područje: inženjerska geodezija

EN: design, preliminary

FR: avant-projet

DE: Vorentwurf; Vorprojekt

pretraživanje, prostorno
Definicija: Pretraživanje koje odabire objekte prema njihovu položaju ili geografskom odnosu prema drugim objektima.

Područje: GIS

EN: query, spatial

pretvornik, mjerni
Definicija: Uređaj koji daje izlaznu veličinu koja je u određenom odnosu s ulaznom veličinom.

Područje: mjerni instrumenti

EN: transductor, measuring

FR: transducteur de mesure

preuzorkovanje
Definicija: Postupak interpoliranja vrijednosti ćelija iz jednog skupa rasterskih podataka u drugi, novi, koji ima veće ili manje ćelije ili koji nije uklopljen s prvim.

Vidi: uklapanje

Područje: informatika, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: resampling

DE: Umrechnung

pribor, mjerni
Definicija: Dodatni pribor mjerne opreme potreban za izvođenje mjerenja.

Napomena: Primjer takvog pribora su trasirke, mjerne značke, različiti dodatci mjernom instrumentu (npr. okularna prizma, izmjenljivi okulari).

Vidi: oprema, mjerna

Područje: mjerni instrumenti

EN: equipment, ancillary; system, additional

FR: accessoire de mesurage; dispositif auxiliaire de mesure

DE: Zusatzausrüstung; Zubehör; Zusatzeinrichtung

pribor, navigacijski
Definicija: Pomagala za grafičko rješavanje zadataka na pomorskoj karti. Najosnovniji navigacijski pribor je navigacijski trokut ili kutomjer, paralelno, klizno ili laktasto ravnalo, dvokutomjer, povećalo i elektroničko računalo.

Područje: pomorstvo

EN: equipment, navigational

prigovor
Definicija: Pisana ili usmena izjava dana uredu za katastar radi ispravka katastarskih podataka zbog (1) neslaganja s podacima katastarskog operata, (2) neslaganja s podacima utvrđenim katastarskom izmjerom.

Vidi: operat, katastarski; izmjera, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prigovor u roku za ispravak
Definicija: Prigovor u ispravnom postupku kojim se prigovara nekom upisu.

Vidi: postupak, ispravni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prihod, katastarski
Definicija: U poreznom katastru (katastru zemljišta) prihod od biljne proizvodnje i prihod od stočarstva. Uveden u Hrvatskoj 1953. godine. Određuje se prema katastarskoj kulturi i katastarskoj klasi svake katastarske čestice plodnog zemljišta. Izražava proizvodnu sposobnost katastarske čestice.

Vidi: katastar, porezni; katastar zemljišta; kultura, katastarska; klasa, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prihod, katastarski čisti
Definicija: U austrijskom i mađarskom katastru zemljišta iz XIX. st., prihod od plodnog zemljišta na temelju kojeg se određivala zemljarina. U Hrvatskoj je napušten 1946. godine i više nije uveden. Za razliku od katastarskog prihoda, za njegovo utvrđivanje uzima se u obzir kao materijalni trošak proizvodnje i vrijednost ljudskog rada te određeni gospodarski rizik.

Vidi: prihod, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prijamnik, referentni
Definicija: GPS-prijamnik koji tijekom kinematičke metode mjerenja ostaje stalno na istoj (referentnoj) točki.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: receiver, fixed

prijamnik, višekanalni
Definicija: Prijamnik s nekoliko nezavisnih kanala, od kojih svaki prati po jedan GPS-satelit.

Vidi: GPS-prijamnik

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: receiver, multichannel

prijava u roku za ispravak
Definicija: Prijava u ispravnom postupku kojom se traži upis.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prijedlog za polaganje isprave
Definicija: Prijedlog kojim se predlaže polaganje isprave u zbirku položenih isprava.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prijedlog za upis
Definicija: Prijedlog kojim se od zemljišnoknjižnog suda traži upis; podnosi se pismeno ili usmeno u zapisnik zemljišnoknjižnog suda; za pismene prijedloge može se propisati tiskanica.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prijelom nivelete
Definicija: Točka u kojoj se mijenja nagib nivelete.

Vidi: niveleta

Područje: inženjerska geodezija

prijelomnica
Definicija: Linija koja prikazuje izrazite promjene nagiba terena, pretežno su to prijelomi poput npr. grebena, ruba usjeka, nožice nasipa/usjeka, obale, a prepoznaju se kao lom terena.

Napomena: U CROTIS-u je objektna vrsta i element je DMR-a.

Vidi: CROTIS; DMR

Područje: kartografija

EN: breakline

DE: Bruchlinie

prijemnik
Definicija: Sastavni dio elektroničkog daljinomjera za prijem elektromagnetskih valova odbijenih od reflektora na cilju.

Napomena: Optički dio prijemnika može biti zasebni objektiv ili izveden kao koaksijalni sustav s odašiljačem.

Vidi: daljinomjer, elektronički; sustav, koaksijalni optički

Područje: mjerni instrumenti

EN: receiver

FR: récepteur

DE: Empfänger

prijenos podataka
Definicija: (1) Postupak prenošenja podataka s jednog mjesta na drugo u komunikacijskom sustavu. (2) Način prenošenja podataka između računala i memorije (ili obratno) u kojem se rabi sklopovlje, obično pod nadzorom specijaliziranog programa.

Područje: informatika

EN: transfer, data

DE: Datentransfer

prijenos, satelitski
Definicija: Prijenos podataka preko satelita. U navigaciji se upotrebljava kao vrlo pouzdano i financijski isplativo sredstvo koje osigurava da plovila svih tipova i veličina bilo gdje u svijetu mogu automatski primiti različite poruke na efikasan i vremenski odgovarajući način.

Područje: pomorstvo

EN: transmission, satellite

prijepis, ovjerovljeni
Definicija: Prijepis ili preslik isprave kojem je javni bilježnik utvrdio i ovjerio identičnost s izvornikom.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prijepisi iz zemljišne knjige
Definicija: Prijepisi iz kojih su vidljivi postojeće pravno stanje i izbrisani upisi.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prikaz srodan karti
Definicija: Općenito, grafički prikaz koji također prikazuje odnose u prostoru, ali ne u obliku karte, na primjer: perspektivni izgled, blokdijagram, reljef, globus.

Vidi: prikaz, perspektivni; blokdijagram; reljef; globus

Područje: kartografija

FR: représentations paracartographiques

DE: Darstellung, kartenverwandte

prikaz zemljišnih oblika
Također: prikaz zemljišnih oblika

Definicija: Kartografski prikaz zemljišnih oblika.

Napomena: Orografija je prikazivanje uzdignutih zemljišnih oblika (brda, planina itd.) na kartama.

Područje: kartografija

EN: representation, terrain

FR: orographie

DE: Gelände(formen)darstellung

prikaz, kartografski
Definicija: Prikaz Zemlje ili nekog drugog nebeskog tijela, nebeskog svoda ili njihovih dijelova sa sadržajem koji je određen namjenom karte, a prema načelima kartografike.

Vidi: kartografika

Područje: kartografija

EN: representation, cartographic

FR: représentation cartographique

DE: Darstellung, kartographische

prikaz, perspektivni
Definicija: Prikaz prostornih (trodimenzionalnih) objekata u centralnoj projekciji.

Područje: kartografija

EN: view, perspective

FR: vue perspective

DE: Ansicht(zentral)perspektivische

prikaz, tlocrtni
Definicija: Kartografski prikaz odjelitih (diskretnih) objekata ili pojava u tlocrtu (u horizontalnoj projekciji).

Vidi: prikaz, kartografski

Područje: kartografija

EN: representation, planimetric

FR: planimétrie

DE: Grundrissdarstellung

prikazivanje, fotorealistično
Također: prikazivanje, fotorealistično

Definicija: Konverzija geometrije, kolorita, teksture, osvjetljenja i drugih karakteristika entiteta spremljenih u skupu podataka u prikazanoj slici na takav način da slika ima karakteristike fotografije 3D objekta.

Područje: informatika

EN: rendering

DE: Rendern

prikazivanje, mrežno
Definicija: Grafičko prikazivanje 2,5D ili 3D tijela ili plohe, u potpunosti sastavljeno od pravilno razmaknutih linija, zorno prikazano kao da je ploha konstruirana od žice. U aplikacijama GIS-a linije često prikazuju stranice ili izolinije plohe.

Područje: informatika, kartografija

EN: representation, wireframe

DE: Drahtmodellrepräsentation

prikupljanje značajki
Definicija: Postupak identificiranja, iscrtavanja i označivanja različitih tipova prirodnih i umjetnih pojava na snimkama.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: feature collection

prilagođavanje ruba
Definicija: Postupak uspoređivanja i prilagođavanja podataka uzduž susjednih rubova stranica listova digitalne karte ili neke druge jedinice čuvanja, tako da osigura njihovo slaganje i po položaju i po atributima.

Područje: kartografija, GIS

EN: matching, edge

DE: Kantenvergleich

prilog podnesku
Definicija: Isprava na temelju koje je moguća ili vjerojatna uknjižba, predbilježba ili zabilježba.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

PRIMAR
Definicija: Prvi RENC u svijetu, osnovan 1999. godine sa sjedištem u Stavangeru (Norveška).

Vidi: RENC

Područje: pomorstvo

primitiv
Također: primitiv

Definicija: (1) Funkcionalni modul koji se kao osnovni građevni blok upotrebljava u gradnji složenijih struktura. (2) U računalnoj grafici, lik kao što je crta, kružnica, krivulja ili poligon koji se može nacrtati i spremiti, a kojim grafički program rukuje kao posebnim entitetom.

Vidi: grafika, računalna; entitet

Područje: informatika

EN: primitive

DE: Primitive

primitiv, grafički
Također: primitiv, grafički

Definicija: Element crteža, npr. tekstualni znak, luk ili skup točaka povezanih crtama, koji se zajedno s drugima upotrebljava za izradu slike. Iscrtava se kao jedan objekt. Kod programa za CAD točke, crte, lukovi, tekst i slični jednostavni elementi često se nazivaju entitetima.

Vidi: primitiv; CAD; entitet

Područje: informatika

EN: primitive, graphics

DE: Primitive, graphische

primitivan
Definicija: U matematici, atribut s različitim značenjima u pojedinim matematičkim disciplinama.

Područje: matematika

primjerak
Definicija: U CROTIS-u, jasno identificirana stvar ili pojam u modelu. Analogno objektu u realnom svijetu.

Vidi: model; objekt; klasa; entitet

Područje: GIS

EN: instance

princip, dopplerski
Definicija: Opisuje promjenu frekvencije elektromagnetskih ili drugih valova kao rezultat relativnog pomicanja izvora vala u odnosu na promatrača.

Područje: fizika

EN: principle, Doppler

DE: Dopplerprinzip

pripis, zemljišnoknjižni
Definicija: Pridruživanje jedne ili više katastarskih čestica zemljišnoknjižnom tijelu upisom u zemljišnoknjižni uložak.

Vidi: tijelo, zemljišnoknjižno

Područje: katastar i zemljišna knjiga

priprema, kartografska
Definicija: Prikupljanje i vrednovanje kartografskih izvornika za izradu karte.

Područje: kartografija

EN: preparation of source

FR: compilation

DE: Stoffaufbereitung

prirast
Također: prirast

Definicija: Promjena varijable ili funkcije. Obično se označava s . Npr. (delta x).

Područje: matematika

EN: increment; increase

FR: accroissement; incrément

DE: Zuwachs; Zunahme

prirast pogrešaka
Definicija: Pojava prenošenja pogrešaka s mjerenja na veličine određene pomoću tih mjerenja. Između njih postoji funkcijska ovisnost pa se prirast pogrešaka dade matematički modelirati. U slučaju vrlo složenih funkcijskih ovisnosti, prirast pogrešaka ne određuje se egzaktnim matematičkim modelima, već se upotrebljavaju drugačiji pristupi, npr. simulacija Monte Carlo.

Područje: matematika

EN: propagation, error

FR: propagation des erreurs

DE: Fehlerfortpflanzung

priraštaj
Vidi: prirast

Područje: matematika

priručnici za navigaciju
Definicija: Navigacijske publikacije koje opisno donose podatke važne za sigurnost plovidbe ako ih se iz tehničkih razloga ne može tiskati na pomorskoj karti. Izdaju ih gotovo svi hidrografski instituti pomorskih zemalja.

Područje: pomorstvo

EN: manuals, navigation

priručnik, nautički
Vidi: portulan

pristanak za uknjižbu
Definicija: Klauzula intabulanti, sastavni dio isprave kojim se upis u zemljišne knjige dopušta uvjetno, oročeno ili bez daljnjeg pitanja.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pristranost
Definicija: Svojstvo statističkog uzorka koje ga čini nereprezentativnim za cijeli skup. Na primjer, ako su medicinski podaci dobiveni praćenjem pacijenata u bolnici, tada je uzorak pristrana procjena opće populacije jer zdravi ljudi nisu uvršteni u skup.

Područje: matematika

EN: bias

pristup na zemljište
Definicija: U skladu s postojećim propisima, slobodni pristup na zemljište osobama radi katastarske izmjere.

Vidi: izmjera, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

priziv
Definicija: Prigovor, žalba, zahtjev za zaštitu zakonitosti itd.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prizma
Definicija: Uglato tijelo koje je omeđeno s dva paralelna sukladna n-terokuta (dvije baze) i n paralelograma (pobočne strane – pobočke). Presjeci pobočnih strana nazivaju se pobočnim bridovima. Dijagonala prizme je svaka spojnica dvaju vrhova koji ne pripadaju istoj bazi ili pobočki. Visina je udaljenost baza. Razlikuju se pravilna, uspravna i kosa prizma. Prizma je pravilna ako su joj baze pravilni poligoni, uspravna ako su pobočke okomite na bazu, odnosno kosa ako to nisu.

Područje: matematika

EN: prism

FR: prisme

DE: Prisma

prizma, kutna
Definicija: Optički uređaj za iskolčenje ili ispitivanje pravoga kuta. Konstruiran je na taj način da upadna i izlazna zraka svjetlosti čine pravi kut. Izvodi se kao pravokutna ili pentagonalna prizma, te dvostruka pentagonalna prizma, koja služi i za postavljanje točke u pravac.

Vidi: metoda izmjere, ortogonalna

Područje: mjerni instrumenti

EN: square, optical; prism, right angle

FR: équerre optique a prisme

DE: Winkelprisma

prizma, okularna
Definicija: Prizma dodana okularu dalekozora kako bi se omogućilo viziranje visokih ciljnih točaka, tj. uz vrlo velik nagib vizurne osi dalekozora.

Vidi: okular, prizmatični

Područje: mjerni instrumenti

EN: prism, eyepiece; eyepiece, prismatic

FR: oculare prismatique

DE: Okularprisma

prizma, optička
Definicija: Optički element s dvije ravne granične plohe koje zatvaraju određeni kut. Taj se kut naziva prijelomni kut prizme. Veličina otklona zrake kroz prizmu ovisi o veličini prijelomnoga kuta i indeksu loma prizme.

Napomena: Zbog složenoga spektralnog sastava svjetlosti otklon kroz prizmu različit je za različite valne duljine zbog ovisnosti indeksa loma o valnoj duljini (pojava disperzije svjetlosti).

Vidi: indeks loma; lom svjetlosti

Područje: fizika (optika)

EN: prism, optical

FR: prisme optique

DE: Prisma, optisches

prizma, pentagonalna
Definicija: Optički element s pet optičkih ploha od kojih dvije prijelomne plohe zatvaraju pravi kut, a dvije zrcalne kut od 50 gona (45°). Otklanja zrake svjetlosti za 100 gona (90°).

Napomena: (1) Primjenjuje se kao dodatak objektivu mjernog dalekozora za otklon vizurne osi za 100 gona (90°). (2) Izrađuje se i kao zaseban instrument za iskolčenje okomica (npr. pri ortogonalnoj izmjeri). (3) Posebna je izvedba u kombinaciji dviju pentagonalnih prizmi postavljenih jedna iznad druge. Takva dvostruka prizma osim za iskolčenje okomica služi i za postavljanje točke u pravac između dviju točaka označenih trasirkama.

Vidi: metoda izmjere, ortogonalna; trasirka

Područje: fizika (optika), mjerni instrumenti

EN: prism, pentagonal; pentaprism

FR: prisme pentagonal; équerre optique

DE: Pentagonprisma; Pentaprisma; Fünfseitprisma

prizma, peterokutna
Vidi: prizma, pentagonalna

prizma, trostrana pravokutna
Definicija: Prizma izrađena od optičkog stakla s pravim kutom i dva kuta od 45° (50 gona).

Napomena: (1) Često se primjenjuje u optičkim instrumentima za otklon zraka svjetlosti za 90° (100 gona) na osnovi jedne potpune refleksije ili 180° (200 gona) uz dvije potpune refleksije. (2) Primjenjuje se i kao samostalan instrument pričvršćen u kućištu s drškom o koji je obješen obični visak. S točke dužine iskolčuje se okomica promatranjem slike trasirke koja je postavljena na krajnjoj točki dužine. U tom slučaju hipotenuzna ploha prekrivena je zrcalnim slojem.

Vidi: metoda izmjere, ortogonalna

Područje: mjerni instrumenti

EN: square, optical; prism, right angle reflecting

FR: équerre a prisme

DE: Winkelprisma; Dreiseitprisma

priznavanje međe
Definicija: Suglasnost susjeda da je međa između njihovih katastarskih čestica vidljiva i nesporna.

Vidi: međa

Područje: katastar i zemljišna knjiga

probijanje boje
Definicija: Probijanje tiskarske boje kroz nosilac tiska, najčešće papir, na njegovu drugu stranu.

Područje: kartografija

EN: strike through

DE: Durchschlagen der Farbe

proces, mjerni
Definicija: Sveukupnost informacija, opreme i djelovanja u vezi s određenim mjerenjem.

Napomena: Pojam obuhvaća sve oblike provedbe i kakvoće mjerenja, npr. načelo, metodu, postupak, vrijednosti utjecajnih veličina.

Područje: metrologija

EN: process, measurement

FR: processus de mesure

DE: Meßprozess

procjena (parametra)
Definicija: Vrijednost procjenjivača koja se dobiva kao rezultat procjenjivanja.

Vidi: procjenjivač; procjenjivanje

Područje: statistika

EN: estimate (of parameters)

FR: résultat d'estimation (de parametres)

procjena kvalitete
Definicija: Postupak određivanja ukupne kvalitete skupa podataka tako da se uzmu u obzir i dimenzije geografskih podataka i elementi kvalitete. Procjena kvalitete u kontekstu geografskih baza podataka temelji se na dva osnovna koncepta, i to: geografska opažanja definirana su pojmovima prostora, vremena i teme; kvaliteta podataka sastavljena je od preklapajućih komponenti kao što su točnost, rezolucija, potpunost i konzistentnost.

Područje: kartografija

EN: assessment, quality

procjena točnosti, apriori
Definicija: Procjena neke mjerene ili računane vrijednosti prije izvođenja mjerenja ili računanja.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: estimate, a priori accuracy

FR: estimation de précision, a priori

DE: Genauigkeitsvoranschlag

procjena, komasacijska
Definicija: Posebna procjena vrijednosti svih zemljišta jedne komasacijske gromade.

Vidi: područje, komasacijsko

Područje: inženjerska geodezija

DE: Flurbereinigungsbewertung

procjena, točkovna
Definicija: Rezultat procjenjivanja parametara izražen jednostavnom brojčanom vrijednosti za razliku od procjenjivanja pomoću intervala pouzdanosti (intervalna procjena).

Vidi: interval pouzdanosti, statistički; procjenjivanje

Područje: statistika

EN: estimation, point

FR: estimation ponctuelle

procjenjivač
Definicija: Statistika koja se upotrebljava za procjenu populacijskog parametra.

Vidi: procjena; statistika

Područje: statistika

EN: estimator

FR: estimateur

procjenjivanje
Definicija: Postupak pridjeljivanja (iz opažanja u uzorku) brojčanih vrijednosti parametrima razdiobe izabrane kao statistički model populacije iz koje je uzet taj uzorak.

Napomena: Rezultat toga postupka može biti izražen kao pojedinačna vrijednost (točkovna procjena) ili kao intervalna procjena (interval pouzdanosti).

Vidi: uzorak, statistički; interval pouzdanosti, dvostrani; interval pouzdanosti, jednostrani

Područje: statistika

EN: estimation (of parameters)

FR: estimation (de parametres)

prodor
Definicija: Izraz za presijecanje prostornih geometrijskih figura.

Područje: matematika

produkt, skalarni
Također: produkt, skalarni

Definicija: Za dva vektora i je broj: , gdje je kut što ga zatvaraju vektori i , a , moduli vektora i .

Područje: matematika

EN: product, scalar; product, dot

FR: produit scalaire

DE: Skalarprodukt; Produkt, inneres

produkt, vektorski
Također: produkt, vektorski

Definicija: Vektorski produkt dvaju vektora , je vektor , koji ima sljedeća svojstva: (1) , gdje je kut što ga zatvaraju vektori i ; (2) je okomit na vektore i ; (3) trojka vektora pozitivno je orijentirana. Ako su vektori i kolinearni, onda je . Za dva vektora i vektorski produkt je:

Područje: matematika

EN: product, vector; product, cross

FR: produit vectoriel

DE: Vektorprodukt; Kreuzprodukt

profil
Definicija: Kontura presjeka plohe (u pravilu okomite) s površinom terena ili nekog objekta.

Područje: inženjerska geodezija

EN: profile

DE: Profil

profil, poprečni
Definicija: Profil u ravnini okomitoj na tlocrt uzdužne osi nekog objekta.

Vidi: profil

Područje: inženjerska geodezija

EN: cross-section; profile, cross

FR: profil transversal; profil en travers

DE: Querprofil

program, grafički
Definicija: Program kojim se pomoću računala može crtati.

Područje: informatika

EN: program, graphics

DE: Programm, graphisches

progušćivanje točaka
Definicija: Određivanje novih točaka s priključkom na stalne točke ili između danih točaka u svrhu izmjere.

Područje: praktična geodezija

EN: densification of points

FR: intercalation des points

DE: Punktverdichtung

projekcija
Definicija: (1) Pojam koji se u matematici upotrebljava u različitim okolnostima. Ovisno o tome jesu li zrake projiciranja paralelne ili centralne, razlikuju se paralelna i centralna projekcija. Ortogonalna projekcija je specijalan slučaj paralelne projekcije u kojoj su zrake projiciranja okomite na ravninu, odnosno pravac projekcije.

Primjer: Centralna projekcija u prostoru sa središtem u točki O i ravninom projekcije koja ne sadrži točku O je preslikavanje koje svakoj točki A prostora pridružuje točku u kojoj pravac određen točkama A i O siječe ravninu . Iznimka su točke A prostora koje leže u ravnini točkom O paralelno s ravninom . (2) Kraći naziv za kartografsku projekciju.

Vidi: projekcija, kartografska

Područje: matematika; kartografija

EN: projection

FR: projection

DE: Projection; Abbildung

projekcija, Aitovljeva
Definicija: Uvjetna kartografska projekcija nastala modifikacijom poprečne ekvidistantne azimutalne projekcije tako da se obodna kružnica karte polusfere s geografskom dužinom λ = ±90o zamijeni elipsom unutar koje se preslikava cijela Zemljina sfera. Pogodna je za karte svijeta kada je važno da se geografski polovi preslikaju kao točke. Ime dobila po ruskom kartografu Davidu A. Aitovu (1854–1933).

Vidi: projekcija, ekvidistantna; projekcija, azimutalna; projekcija, poprečna

Područje: kartografija

EN: projection, Aitoff

DE: Abbildung, Aitows kartographische

projekcija, azimutalna
Definicija: Kartografska projekcija u kojoj se meridijani uspravne projekcije preslikavaju kao pravci koji se sijeku u jednoj točki, pod kutovima jednakim odgovarajućim razlikama geografskih dužina, a paralele kao lukovi koncentričnih kružnica sa središtem u presjeku meridijana. Perspektivna azimutalna projekcija posebna je vrsta azimutalnih projekcija kod koje se Zemlja smatra kuglom, a točke s plohe kugle projiciraju se prema zakonima linearne perspektive iz točke promatranja na projekcijsku ravninu. Ravnina projekcije okomita je na pravac koji spaja točku promatranja sa središtem kugle.

Vidi: projekcija, kartografska; projekcija, uspravna; meridijan; paralela

Područje: kartografija

EN: projection, azimutal; projection, zenithal

FR: projection azimutale

DE: Azimutalabbildung

projekcija, centralna
Također: projekcija, centralna

Definicija: Perspektivna azimutalna projekcija u kojoj se točka promatranja nalazi u središtu kugle.

Napomena: U toj projekciji ortodrome se preslikavaju kao pravci.

Vidi: projekcija, azimutalna; linija, geodetska

Područje: kartografija

EN: projection, gnomonic

FR: projection gnomonique

DE: Zentralprojektion; Abbildung, gnomonische

projekcija, cilindrična
Također: projekcija, cilindrična

Definicija: Kartografska projekcija u kojoj se meridijani uspravne projekcije preslikavaju kao pravci međusobno paralelni na razmaku proporcionalnom odgovarajućim razlikama geografskih dužina, a paralele također kao pravci okomiti na meridijane, i to na udaljenostima koje ovise o uvjetima preslikavanja. Perspektivna cilindrična projekcija je perspektivna projekcija u kojoj se za pomoćnu plohu upotrebljava plašt valjka.

Vidi: projekcija, kartografska; projekcija, uspravna; meridijan; paralela

Područje: kartografija

EN: projection, cylindrical

FR: projection cylindrique

DE: Zylinderabbildung

projekcija, ekvidistantna
Definicija: Kartografska projekcija u kojoj je mjerilo dužina duž jednoga glavnog pravca jednako jedinici, odnosno deformacija dužina je nula.

Vidi: projekcija, kartografska; mjerilo dužina; pravci, glavni

Područje: kartografija

EN: projection, equidistant

FR: projection équidistante

DE: Abbildung, abstandstreue

projekcija, ekvivalentna
Definicija: Kartografska projekcija u kojoj nema deformacija površina.

Vidi: projekcija, kartografska; deformacija površina

Područje: kartografija

EN: projection, equivalent; projection, equal-area; projection, authalic

FR: projection équivalente

DE: Abbildung, flächentreue

projekcija, Gauss-Krügerova
Definicija: Konformna poprečna cilindrična projekcija u kojoj se elipsoid preslikava u ravninu pod ovim uvjetima: srednji (glavni) meridijan zadanog područja preslikava se kao pravac i služi kao os x pravokutnoga koordinatnog sustava u ravnini; srednji meridijan se preslikava u pravoj dužini, tj. bez linearnih deformacija ili je linearno mjerilo uzduž njega konstantno. Ime je dobila po njemačkome matematičaru Carlu-Friedrichu Gaussu (1777–1855) i njemačkom geodetu Johannesu Heinrichu Louisu Krügeru (1857–1923).

Napomena: U engleskom govornom području projekcija je poznatija pod nazivom Transverse Mercator projection.

Vidi: projekcija, konformna; projekcija, poprečna; projekcija, cilindrična

Područje: kartografija

EN: projection, Gauss-Krüger; projection, transverse Mercator

FR: projection de Gauss-Krüger

DE: Gauss-Krüger-Abbildung

projekcija, gnomonska
Vidi: projekcija, centralna

projekcija, kartografska
Definicija: Način preslikavanja plohe elipsoida ili kugle kojima se u kartografiji aproksimira ploha Zemlje, ostalih nebeskih tijela i nebeskog svoda u ravninu. Najčešće se zadaje analitički, tj. osnovnim kartografskim jednadžbama , gdje su geografske koordinate, a koordinate u ravnini projekcije. Može se zadati i tablicom koordinata ili opisom konstrukcije mreže meridijana i paralela. Po svojstvima preslikavanja dijele se na konformne, ekvivalentne, ekvidistantne i uvjetne projekcije. Po položaju pola normalne kartografske mreže dijele se na uspravne, poprečne i kose projekcije. Po obliku mreže meridijana i paralela uspravnih projekcija dijele se na konusne, cilindrične, azimutalne, pseudokonusne, pseudocilindrične, polikonusne, kružne i ostale projekcije. Često nosi ime svojeg autora, npr. Mercatorova, Sansonova, Robinsonova. Kao posebna skupina kartografskih projekcija često se izdvajaju geodetske projekcije, tj. projekcije za potrebe državne izmjere.

Područje: kartografija

EN: projection, map

FR: projection cartographique

DE: Abbildung, kartographische

projekcija, konformna
Definicija: Kartografska projekcija u kojoj nema deformacija kutova. U konformnim projekcijama mjerilo dužina je u svakoj točki jednako u svim pravcima pa je u tim projekcijama sačuvana sličnost beskonačno malih likova.

Vidi: projekcija, kartografska; deformacija kuta; mjerilo dužina

Područje: kartografija

EN: projection, conformal; projection, orthomorphic

FR: projection conforme

DE: Abbildung, konforme; Abbildung, winkeltreue

projekcija, konusna
Također: projekcija, konusna

Definicija: Kartografska projekcija u kojoj se meridijani uspravne projekcije preslikavaju kao pravci koji se sijeku u jednoj točki, pod kutovima proporcionalnim odgovarajućim razlikama geografskih dužina, a paralele kao lukovi koncentričnih kružnica sa središtem u presjeku meridijana. Perspektivna konusna projekcija je perspektivna projekcija u kojoj se za pomoćnu plohu upotrebljava plašt konusa (stošca).

Vidi: projekcija, kartografska; projekcija, uspravna; meridijan; paralela

Područje: kartografija

EN: projection, conic

FR: projection conique

DE: Kegelabbildung

projekcija, kosa
Definicija: Kartografska projekcija u kojoj se pol normalne kartografske mreže nalazi u bilo kojoj točki između geografskog pola i ekvatora. U skupini perspektivnih projekcija to su projekcije u kojima os pomoćne plohe ili okomica na projekcijsku ravninu pada na plohu Zemlje u bilo kojoj točki između geografskog pola i ekvatora.

Vidi: projekcija, kartografska; mreža, normalna kartografska

Područje: kartografija

EN: aspect, oblique; case, oblique; aspect, skew (of map projection)

FR: projection, oblique

DE: Abbildung, schiefachsige

projekcija, kotirana
Definicija: Ortogonalna projekcija na ravninu pri kojoj je točka određena svojom projekcijom i kotom.

Područje: matematika

EN: projection, coted (topographic); projection with elevations

FR: projection cotée

DE: Projektion, kotierte

projekcija, Lambertova konformna konusna
Definicija: Konformna konusna projekcija s jednom ili dvije standardne paralele. Ime je dobila po njemačkome matematičaru Johannu Heinrichu Lambertu (1728–1777).

Vidi: projekcija, konformna; projekcija, konusna; linija bez deformacija (1)

Područje: kartografija

EN: projection, Lambert conformal conic

FR: projection conique conforme de Lambert

DE: Kegelabbildung, Lamberts winkeltreue

projekcija, Mercatorova
Definicija: Konformna cilindrična projekcija. Uspravna ima posebnu važnost u navigaciji, jer se loksodrome preslikavaju u toj projekciji kao pravci. Poprečna je u upotrebi mnogih zemalja za službenu kartografiju. Univerzalna poprečna (UTM) je u vojnoj upotrebi (NATO). Ime je dobila po njezinu pronalazaču Gerhardu Kremeru, poznatijem po latiniziranom prezimenu Mercator (1512–1594).

Vidi: projekcija, cilindrična; loksodroma; UTM

Područje: kartografija

EN: projection, Mercator

FR: projection de Mercator

DE: Mercatorabbildung

projekcija, Mollweideova
Definicija: Ekvivalentna pseudocilindrična projekcija u kojoj se meridijani uspravnih projekcija preslikavaju kao elipse, osim meridijana udaljenog od srednjeg meridijana za 90o koji se preslikava kao kružnica koja omeđuje krug površine jednake površini Zemljine polusfere. Ime je dobila po njemačkome matematičaru Karlu Brandanu Mollweideu (1774–1825).

Vidi: projekcija, ekvivalentna; projekcija, pseudocilindrična; projekcija, uspravna

Područje: kartografija

EN: projection, Mollweide

FR: projection de Mollweide

DE: Abbildung, Mollweides kartographisches

projekcija, ortogonalna
Definicija: Projekcija na pravac ili na ravninu u kojoj su zrake projiciranja okomite na pravac ili ravninu projekcije.

Područje: matematika

EN: projection, orthogonal (perpendicular, normal)

FR: projection orthogonale

DE: Ortogonalprojection; Projection, senkrechte

projekcija, ortografska
Definicija: Perspektivna azimutalna projekcija u kojoj se točka promatranja nalazi u beskonačnosti, pa su projekcijske zrake međusobno paralelne.

Vidi: projekcija, azimutalna

Područje: kartografija

EN: projection, orthographic

DE: Parallelprojektion; Abbildung, ortographische

projekcija, perspektivna
Definicija: Kartografska projekcija u kojoj se točke s plohe elipsoida ili kugle projiciraju prema zakonima linearne perspektive iz točke promatranja na projekcijsku ravninu ili pomoćnu plohu.

Napomena: Od perspektivnih projekcija najveću primjenu u praksi imaju perspektivne azimutalne projekcije, pa se terminom perspektivne projekcije često označuje samo ta skupina projekcija.

Vidi: projekcija, kartografska; ravnina, projekcijska; ploha, pomoćna

Područje: kartografija

EN: projection, perspective

FR: projection, perspective

DE: Abbildung, perspektive

projekcija, poliedarska
Definicija: Kartografska projekcija kod koje zamišljamo da je čitava Zemljina ploha podijeljena meridijanima i paralelama na elipsoidne trapeze; svaki se takav trapez posebno preslikava na ravninu uz uvjet da se njegove stranice preslikavaju kao dijelovi pravaca čije su dužine jednake dužinama lukova odgovarajućih meridijana i paralela.

Vidi: projekcija, kartografska; meridijan; paralela

Područje: kartografija

EN: projection, polyhedric

FR: projection polyedrique

DE: Polyederabbildung

projekcija, polikonusna
Definicija: Kartografska projekcija u kojoj se paralele uspravne projekcije preslikavaju kao lukovi ekscentričnih kružnica, a meridijani kao krivulje simetrične s obzirom na srednji meridijan, koji se preslikava kao pravac na kojem se nalaze središta lukova paralela.

Vidi: projekcija, kartografska; projekcija, uspravna; meridijan; paralela; projekcija, uspravna

Područje: kartografija

EN: projection, polyconic

FR: projection policonique

DE: Abbildung, polykonische

projekcija, poprečna
Definicija: Kartografska projekcija u kojoj se pol normalne kartografske mreže nalazi u ravnini ekvatora. U skupini perspektivnih projekcija to su projekcije u kojima se os pomoćne plohe ili okomica na projekcijsku ravninu nalazi u ravnini ekvatora.

Vidi: projekcija, kartografska; mreža, normalna kartografska

Područje: kartografija

EN: aspect, transverse

FR: projection transverse

DE: Abbildung, querachsige

projekcija, poprečna Mercatorova
Definicija: Na engleskom jezičnom području ime za Gauss-Krügerovu projekciju.

Vidi: projekcija, Gauss-Krügerova

Područje: kartografija

EN: projection, transverse Mercator

FR: projection transverse de Marcator

DE: Mercatorabbildung, transversale

projekcija, pseudocilindrična
Definicija: Kartografska projekcija u kojoj se meridijani uspravne projekcije preslikavaju kao krivulje simetrične s obzirom na srednji meridijan, koji se preslikava kao pravac, a paralele kao međusobno paralelni pravci okomiti na srednji meridijan.

Vidi: projekcija, uspravna

EN: projection, pseudocylindrical

FR: projection méricylindrique

DE: Abbildung, unechtzylindrische

projekcija, pseudokonusna
Definicija: Kartografska projekcija u kojoj se meridijani uspravne projekcije preslikavaju kao krivulje simetrične s obzirom na srednji meridijan, koji se preslikava kao pravac, a paralele kao lukovi koncentričnih kružnica sa središtem na srednjem meridijanu.

Vidi: projekcija, uspravna

EN: projection, pseudoconical

FR: projection mériconique

DE: Abbildung, unechtkonische

projekcija, stožasta
Vidi: projekcija, konusna

projekcija, univerzalna poprečna Mercatorova
Vidi: UTM

projekcija, uspravna
Definicija: Kartografska projekcija u kojoj se pol normalne kartografske mreže podudara s geografskim polom, tj. projekcija u kojoj je normalna kartografska mreža istodobno i osnovna kartografska mreža. U skupini perspektivnih projekcija to su projekcije u kojima se os pomoćne plohe ili okomica na projekcijsku ravninu podudara sa Zemljinom osi.

Vidi: projekcija, kartografska; mreža, normalna kartografska; mreža, kartografska

Područje: kartografija

EN: aspect, normal; case, normal; aspect, direct (of a map projection)

FR: projection directe

DE: Abbildung, normalachsige

projekcija, uvjetna
Definicija: Kartografska projekcija koja nije ni ekvivalentna, ni konformna, ni ekvidistantna. Kod te projekcije ploha Zemljina elipsoida ili kugle preslikava se u ravninu pod nekim posebnim uvjetima.

Vidi: projekcija, kartografska; projekcija, konformna; projekcija, ekvivalentna; projekcija, ekvidistantna

Područje: kartografija

EN: projection, arbitrary

FR: projection aphylactique

DE: Abbildung, vermittelnde

projekcija, valjkasta
Vidi: projekcija, cilindrična

projekcija, Winkelova (trostruka)
Definicija: Uvjetna kartografska projekcija u kojoj se pravokutne koordinate x i y računaju prema formulama koje se dobiju kao aritmetička sredina iz formula tih koordinata u Aitovljevoj i uspravnoj ekvidistantnoj cilindričnoj projekciji. Vrlo je prikladna za karte svijeta. Ime dobila po njemačkom kartografu Oswaldu Winkelu (1873–1953).

Vidi: projekcija, uvjetna; projekcija, Aitovljeva; projekcija, ekvidistantna; projekcija, cilindrična

Područje: kartografija

EN: projection, Winkel's Tripel

FR: projection de Winkel

DE: Tripelabbildung, Winkels

projekcije Republike Hrvatske, kartografske
Definicija: 1) Koordinatni sustav poprečne Mercatorove (Gauss-Krügerove) projekcije – skraćeno HTRS96/TM, sa srednjim meridijanom 16°00' i linearnim mjerilom na srednjem meridijanu 0,9999 je projekcijski koordinatni sustav Republike Hrvatske za područje katastra i detaljne državne topografske kartografije. 2) Koordinatni sustav uspravne Lambertove konformne konusne projekcije – skraćeno HTRS96/LCC, sa standardnim paralelama 43°05' i 45°55' je projekcijski koordinatni sustav Republike Hrvatske za područje pregledne državne kartografije. 3) Koordinatni sustavi kartografskih projekcija temelje se na Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu HTRS96. 4) Za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske usvojen je projekcijski koordinatni sustav univerzalne poprečne Mercatorove projekcije (Universal Transverse Mercator – UTM) sukladno Sporazumu o standardizaciji STANAG 2211, država članica NATO saveza, 5. izdanje od 15. srpnja 1991.

Vidi: HTRS96

Područje: kartografija

EN: map projections of the Republic of Croatia

projekt
Definicija: Riječima i (ili) slikom prikazana mogućnost rješenja nekog zadatka kao priprema za izvođenje.

Područje: inženjerska geodezija

EN: design; layout; project

DE: Entwurf; Projekt; Plan

promet nekretnina, pravni
Definicija: Pravni posao u kojem dolazi do promjene pravnog stanja nekretnina.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

promjena dimenzija katastarskog plana
Definicija: Rasteg ili usuh lista katastarskog plana zbog utjecaja temperature, vlažnosti zraka i starenja nosioca crteža.

Vidi: plan, katastarski; usuh; rasteg

Područje: katastar i zemljišna knjiga, kartografija

promjena katastarskoga broja, oblika, površine ili izgrađenosti zemljišta u katastru
Definicija: Promjena koju provodi tijelo nadležno za katastar u upravnom postupku.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

promjena katastarskoga broja, oblika, površine ili izgrađenosti zemljišta u zemljišnoj knjizi
Definicija: Promjena koja se provodi u zemljišnoj knjizi na temelju rješenja koje zemljišnoknjižni sud donosi po službenoj dužnosti pošto mu tijelo nadležno za katastar dostavi prijavni list o toj promjeni u katastru; zemljišnoknjižni sud odmah nakon primitka prijavnoga lista katastra u posjedovnici čini vidljivim da je pokrenut postupak za promjenu podataka.

Vidi: list, prijavni; posjedovnica

Područje: katastar i zemljišna knjiga

promjena međe
Definicija: Vidi: pomicanje međe

promjena papira, dimenzionalna
Definicija: Promjena u dimenzijama papira nastala zbog kolebanja količine vlage u zraku, kolebanja temperature ili zbog pritiska valjka pri prolasku kroz tiskarski stroj. Isti uzroci imaju za posljedicu nejednake promjene u poprečnom i uzdužnom smjeru papira. Na hrvatskom jezičnom području pod usuhom se podrazumijeva nejednaka negativna deformacija starih karata i planova.

Područje: kartografija

EN: distortion, paper

FR: stabilité dimensionnelle (du papier)

DE: Papierverzerrung

promjene zajedničke hipoteke
Definicija: Upisi u svezi zajedničke hipoteke koji se provode samo u glavnom ulošku zajedničke hipoteke.

Vidi: hipoteka

Područje: katastar i zemljišna knjiga

promjer
Također: promjer

Definicija: (1) Promjer kružnice je dužina koja spaja dvije točke kružnice i prolazi njezinim središtem, a ujedno je i duljina te dužine. Analogno se definira promjer kruga, sfere ili kugle. (2) Tetiva kružnice, elipse, hiperbole, koja prolazi njezinim središtem. (3) Promjer se može definirati i za općenitije skupove.

Područje: matematika

EN: diameter; diametre

FR: diametre

DE: Durchmesser; Diameter

proračun standardne nesigurnosti A-vrste
Definicija: Metoda proračuna nesigurnosti statističkom analizom niza opažanja.

Vidi: odstupanje, empirijsko standardno; nesigurnost, standardna; nesigurnost, sastavljena standardna

Područje: metrologija

EN: calculation of standard uncertainty A-type

DE: Standardunsicherkeit A-Type

proračun standardne nesigurnosti B-vrste
Definicija: Metoda proračuna nesigurnosti na načine koji su različiti od statističke analize opažanja (obično procjenom standardnog odstupanja na temelju pretpostavljene razdiobe).

Napomena: Kad ulazna veličina nije dobivena iz opetovanih opažanja, standardna nesigurnost proračunava se znanstvenom prosudbom, koja se temelji na iskustvu i na raspoloživim podacima, npr. prijašnjim mjernim podacima, proizvođačkim specifikacijama, podacima o potvrdama o umjeravanju, podacima iz usporedbenih mjerenja. Standardna nesigurnost B-vrste pri skupu malog broja ulaznih podataka temelji se na pretpostavljenoj funkciji gustoće vjerojatnosti, tj. apriornoj razdiobi.

Vidi: nesigurnost, sastavljena standardna

Područje: metrologija

EN: calculation of standard uncertainty B-type

DE: Standardunsicherkeit B-Type

proširenje založnog prava na druge nekretnine
Definicija: Proširivanje založnog prava uspostavom zajedničke hipoteke.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

prostor
Definicija: Zajedno s vremenom, osnovni oblik ili kategorija postojanja materijalnoga svijeta. U elementarnoj matematici obično podrazumijeva tridomenzionaloni realni prostor s euklidskom geometrijom. Postoje različita poopćenja: metrički prostor, vektorski prostor, topološki prostor itd.

EN: space

FR: espace

DE: Raum

prostor, kibernetički
Definicija: Imaginarni prostor koji čine računalni sustavi. Npr. sustavi online čine kibernetički prostor u kojem ljudi mogu međusobno komunicirati, putem elektroničke pošte pretraživati internet, kupovati u web-prodavaonicama ili razgledavati zbirke u nekom muzeju.

Vidi: pošta, elektronička

Područje: informatika

EN: cyberspace

DE: Raum, kybernetischer

prostor, spektralni
Definicija: Teorijski prostor definiran spektralnim jedinicama (kao što je količina elektromagnetskog zračenja). Upotrebljava se za opis tehnika pojašnjavanja i klasifikacije koje računaju spektralnu udaljenost između n-dimenzionalnih vektora, gdje je n broj spektralnih kanala.

Vidi: kanal, spektralni; udaljenost, spektralna

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: space, spectral

DE: Spektralraum

prostor, svijetli
Također: prostor, svijetli

Definicija: Korisni prolazni prostor neke prometnice.

Područje: inženjerska geodezija

EN: clearance, all-round

DE: Lichtraum; Raum, lichter

prostor, topološki
Definicija: Skup točaka X i skupa podskupova od X takvih da je:

Područje: matematika

EN: space, topological

DE: Raum, topologisches

protokol
Definicija: Skup pravila ili sporazuma koji upravljaju prijenosom podataka između dvaju sustava.

Područje: informatika

EN: protocol

DE: Protokoll

protokol, komunikacijski
Definicija: Skup pravila koja računala i programi moraju poštovati kako bi razmjenjivali poruke.

Vidi: protokol

Područje: informatika

EN: protocol, communications

provedba parcelacije zemljišta u katastru
Definicija: Provedba paarcelacije kod koje dolazi do promjene podataka o obliku i veličini katastarskih čestica u upravnom postupku.

Vidi: parcelacija zemljišta

Područje: katastar i zemljišna knjiga

provedba parcelacije zemljišta u zemljišnoj knjizi
Definicija: Provedba parcelacije koju provodi zemljišnoknjižni sud nakon što se u katastru provede parcelacija zemljišta; čestice nastale parcelacijom ostaju u sastavu istoga zemljišnoknjižnog tijela dok se iz njega ne otpišu.

Vidi: parcelacija zemljišta

Područje: katastar i zemljišna knjiga

provjera (instrumenta)
Definicija: Ispitivanje ispravnosti mjerne funkcije instrumenta prije mjerenja.

Napomena: (1) Provjera je posebno važna nakon prijevoza instrumenta. (2) Od jednostavne provjere treba razlikovati: ispit mjernog instrumenta, namještanje (npr. dalekozora), ugađanje, rektifikaciju, umjeravanje.

Vidi: ugađanje; namještanje mjernog dalekozora; umjeravanje; rektifikacija

Područje: mjerni instrumenti

EN: check (of instrument)

DE: Prüfung (des Instrumentes)

prozor
Definicija: (1) Dio prikaza slike s definiranim granicama u kojima su prikazane informacije, slike i naredbe i kroz koji korisnik može komunicirati s računalom. U mnogim računalnim sustavima moguće je imati nekoliko otvorenih prozora tako da se istodobno mogu vidjeti različiti prikazi podataka ili kontrolirati različiti dijelovi programa. (2) Pravokutni niz ćelija koji je “smješten” preko svake ćelije u redu za određivanje koje će susjedne ćelije biti obuhvaćene tijekom operacije filtriranja. Takvi prozori obično su veličine 3×3 ili 5×5 ćelija.

Područje: informatika

EN: window

DE: Fenster

prvostupnica (baccalaurea) inženjerka geodezije i geoinformatike, sveučilišna
Definicija: Zvanje ženske osobe koje odgovara zvanju sveučilišnog prvostupnika (baccalaureusa) inženjera geodezije i geoinformatike.

Vidi: prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije i geoinformatike, sveučilišni

prvostupnica (baccalaurea) inženjerka geodezije, stručna
Definicija: Zvanje ženske osobe koje odgovara stručnom prvostupniku (baccalaureusu) inženjeru geodezije.

Vidi: prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije, stručni

prvostupnica (baccalaurea) inženjerka, sveučilišna
Definicija: Zvanje ženske osobe koje odgovara zvanju sveučilišnog prvostupnika (baccalaureusa) inženjera nekog tehničkog polja.

Vidi: prvostupnik (baccalaureus) inženjer, sveučilišni

prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije i geoinformatike, sveučilišni
Definicija: Zvanje osobe sa završenim preddiplomskim studijem geodezije i geoinformatike na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Takav studij traje 3 godine. Kratica univ. bacc. ing. geod. i geoinf. stavlja se nakon prezimena.

prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije, stručni
Definicija: Zvanje osobe sa završenim studijem za stjecanje više stručne spreme (VŠS, VI. stupanj) na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kratica bacc. ing. geod. stavlja se nakon prezimena. Odgovara starom zvanju inženjera geodezije.

prvostupnik (baccalaureus) inženjer, sveučilišni
Definicija: Zvanje osobe sa završenim preddiplomskim studijem na nekom od tehničkih fakulteta. Takav studij obično traje 3 godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova.

pseudolit
Definicija: Terestrički odašiljač koji simulira signal GPS-satelita.

Vidi: GPS-sateliti

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: pseudolite

pseudostereoskopija
Definicija: Trodimenzionalna predodžba reljefa obrnuta od onoga što stvarno postoji u prirodi.

Vidi: reljef

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: pseudoscopy; pseudo-stereoscopy

FR: pseudoscopie

DE: Pseudoskopie

pseudoudaljenost
Definicija: Udaljenost između satelita i prijamnika mjerena nekorigirano za sinkronizaciju sata satelita i sata prijamnika.

Vidi: mjerenja, kodna; mjerenja, fazna

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: pseudorange

punomoć
Definicija: Isprava koja punomoćnika ovlašćuje da obavlja pravne poslove za opunomoćitelja.

Vidi: opunomoćnik; opunomoćitelj

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: power of attorney; proxy

FR: procuration

DE: Vollmacht; Ermächtigung

punomoć za vrstu poslova
Definicija: Generična punomoć, punomoć izdana za više pravnih poslova slične vrste.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

punomoć, generična
Definicija: Opća punomoć ili punomoć izdana za vrstu posla.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

punomoć, opća
Definicija: Generična punomoć za sve pravne poslove.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

punomoć, posebna
Definicija: Punomoć izdana za određeni pravni posao.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

pupila, izlazna
Također: pupila, izlazna

Definicija: Slika aperturnog zaslona optičkog sustava u prostoru slike.

Napomena: Izlazna pupila dalekozora nalazi se iza okulara i vidi se kao svijetao kružić. U izlaznoj pupili mora se nalaziti pupila oka opažača. Time se pri opažanju koristi cijelo vidno polje mjernog dalekozora i omogućuje pravilna adaptacija oka.

Vidi: zaslon, aperturni

Područje: fizika (optika)

EN: pupil, exit

FR: pupille de sortie; anneau oculaire; cercle oculaire

DE: Austritpupille

pupila, ulazna
Također: pupila, ulazna

Definicija: Slika aperturnog zaslona u prostoru predmeta. Njezino središte uzima se za projekcijsko središte u prostoru predmeta.

Napomena: Ulazna pupila oka je slika otvora zjenice.

Vidi: zaslon, aperturni; kut, vidni

Područje: fizika (optika)

EN: pupil, entrance

FR: pupille d'entrée

DE: Eintrittspupille

putanja, višestruka
Definicija: Smetnja koja nastaje kao rezultat odbijanja GPS-signala od refleksnih površina bliskih GPS-prijamniku.

Vidi: višeznačnost

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: multipath